Page 1 - Pobeda 1962
P. 1

Први број „Победе" изишао је у ослобођеном
                                                            Крушевцу 19. новембра 1944. године, као „Недељни
                                                            лист Окружног одбора Народног фронта”.
                                                              После територијалне реорганизације у нашој
                                                            Народној Републици и формирања об.гасти са
                                                            својим листовима, „Победа” је 23. априла 1949.
                                                            године привремено престала да излази.
                                                              Од 11. новембра 1952. године, када је понова
                                                            покренута, „Победа” излази као лист за политичка
                           —
                                                            и друштвена питања Среског одбора Социјали-
      ЛИСТ ЗА ПОЛИТИЧИА И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА СРЕЗА КРУШЕВАЦ                             стичког савеза радног народа среза Крушевац.

      ПРИМЕРАК 20 ДИНАРА       ЛИСТ ИЗЛАЗЗИ СВАКОГ iIETKA      ГОДИНА XVII БРОЈ 1 (679)
    Годипш>а претплата 1.000 динара  :- * Зтмзоиси  и фетогрвфије се не араћају КРУШЕВАЦ, 5. јануар 1962.
      НОВА [ОДИНД РДДОСНО ПРВСААВЛјЕНА                                    СВЕЧАНО ПРЕДАТА


                                     годину, Крушевл>ани су пошли у ВИЕОКА ОДАИКОВАЊА
                                     Да што веселије дочекају 1962.
                                     хотеле, на Јастребац, у биоскопе.
                                     Није било места за све. Зато су   ИМЕ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛ -КЕ ОДЛИКОВАН.А ПРЕДАС
                                     многи нову годину дочекали у ста   ПРЕДС ЕДШ1К СРЕСКОГ ОДБОРА ТРИФУН НИКОЛИЋ
                                     HOBHMia са ггријатељима, окупљени
                                     око богате трпезе.        Прадседник Народног одбора сре  Орденом Републике оа брон
                                      Свако је, у току ноћи између  за Крушевац Трифун Николић ;.им венцем Миладина Милуноо
                                     две године могао и умео да нађе  предао је 30. децембра прошле го- ћа и Радета Бурпића;
                                                     дине у име Председника Републи-  Орденом рада са сребрним в<
                                     себи забаву која му је дочек учи- ке Јосипа Броза Тита одликова- цем Борислава. Урошевића. Ми;
                                     нила пријатним.         ња петорици друштвено-политич- нку Милошев1Х|ћ, Милопха Пет;
                                     Сви су касније тврдили да је  ких и јавних радника крушевач-  вића. Живојина Ракића, Витомз
                                     баш тамо где су они дочекивали  ког ореза којима их је Председ-  Петковића, Вукића Барјактара
                                                     ник одликовао поводом Дана Ре-
                                     било најлепше, највеселије, нај-  1публике и Дана Армије.    ha, Живорада Савића, Милића I
                                     бучније...
                                     Било је свуда весело.
                                     Славље започето још у суботње
                                     прдне, настављено је и многи су га
                                     завршили тек у понедељак.

                                     Наш снимак је направљен на но
                                     вогодишњу ноћ у хотелу „Европа”.

    Са састанка Општинског комитета Савеза комуниста у Великој Дре пови
     Прошле недеље на седници Оп-
    штинокот комитета Савеза кому-
    ниста у Великој Дреиови изврше   СВЕ БОЉА АКТШОСТ
    нч је аналпза досадгишБс делатно
    сти, усвојен плаи рада за 1962. го
    дину и донете преиоруке за благо . својен плапа рада за 1982. годипу . — Белика пажња припремама
    в.ремено припралање изборнивс          за предстојеће изборнс састанке. г
    конференција У основним органи-
    зацијама.             Указујући на слабоети у раду, ног управл>ања на 'Извршењу тога
     У реферату који је подиео се-  привредаих организација, особито i плана привредног и културног ра
    кретар Рака Вулић констатовано  неких. земљорадничких згадоуга.' звдатка ове општине за период
    је да је комитет у протеклој годи  комитет је настојао да се уочени! 1961—1965. год. Посебно место у  Јовап Дпмитријевић, Дратослав Атексић. Милоје КУзмановић Д]
    ни улагао систематске и планске  проблеми решавају на најповољни њему дато је даљем унапређењу  газша Дукић и Михафго Отојанотић после пријсма одликовања
    Hainope за што боље сагледавање  jiH начин ангажовањем свих при- привјреде, особито пољопривреде,
                    вредних и друштвено - политич-'
                                  . к.роз још успешније решавање поо i Трифун Николић је предао сле- ‘ вловића, Димитрија Hbi?.hobi:1'
    проблема основних орг.анизац1ија,  ких фактора, не само у кругу ру'
    за усклађивање <и обједињавање                 блема кој1и проистичу из новог при дећа одликовања:       I Милету Џелебцића, Светолика Ј
    њиховог рада, у сталној теокњи  ководећих људи. већ и на зборо-  вредног система. Саставни део пла Орден за војне заслуге II реда 1 бисављевића, Милена Давидови)
                    вима бирача, на конференцијама
    да се у решавању акдуелних за-  Ооцијалистичког савеза.    на рада Опшгинског ко.митета су Драгиши Лукићу и Орден за војне Лрагољуба Ракића. Симу Андри]
    датака увек полази од најновијих                и планови рада Организационе.  зг.слуге III редз Михајлу Стоја- i Ђорђа Мутавџића, Љубивоја Е
    мера у привредаом систему и да                 Кадровске и Иделошке комисије.  новићу и. Јовану Димитр|ијевићу; јића, Живорада Мојашевића. Др
    се квалитет рада појединих основ- :  Развитак привреде     Састанак је учинила још интере  Орден Ре.публике са сребрним  г;:на Мојашевића и
    них ортанизација' побољшава, оспо  у центру1 пажње организација сантнијим и садржајнијим диску-  венцем Милоју Кузмановићу и   Меда.љом рада Славку Чађев
    собљадаагвем чланова Савеза кому-                оија не само у вези са ппаном,   Орден рада са златним венцем  вић, Наума Ђсрђевића, Душа
    ниста као друштвено -: политич-  Стечено искуствО, програм КПЈ,. већ и о припремама за предстоје Драгославу Алексићу.     Карајовића, Наду Лазић, Веру Ј
    ких раднииа кроз смишљен и ор- материјал са Конгреса ССРН, оби ћ<» изборне конфереиције у основ-                 сић, Радмилу Милошевић. Драт
    ганизован кдеолошко - политички ман и актуелан материјал, мишље ’ ним организацијама. Заузет је је-  ПЈредаји одликовања присуство-  слава Степаиића. Милету Мил
    рад уопште. Напори у том правцу ња, предлози и ставови са Трећег 1 динствен став да се те конферен- вали су: Данило Милошевић, се- ћа и Животија Стефановића.
    нису биии узалудни. Изузимадући пленума ЦК послужили су као о- ције припреме што солидније, не  кретар Срескот комитета Савеза
    неке недостатке организацио!ног ка снова за доношење плана рада за . само технички, већ и у погледу  комуниста, Јанко Милојевић, саве-
    рактера1 и субјективне слабости 1962. годину, конкрегног плана о- самог садржаја, да им се уместо
    које су иоггољаване у недовољној вог комитета који, поред осталог, информативног што више да рад зни народни посланик, пуковник
    еналажрБиМзсти |неких орпаииза-                 ни карактер. Рад комуниста на и- МЈилош Кнежевић, командант кру-  Трстеннк: Ш СОАИП
    ција у поимени иоваг .метода рада               ' деолошком уздизању, њихова ак-  шевачког-тз.рнизона и доуги јавни
    и коришћењу разновроних форми                  твиност као друштвено-политич-  и политички (радници Крушевца.
    за политичку мобилизацију гра-                  ki:x радника, садржај <и метод ра  Осим наведених Председник Ре- РА СА 86 СТАНОВА
    ђана ради њиховог што потпуни                  да организације у савременим у-
    јег учешћа у друштвено - пОли-                 словима друштвеног самоуправља публике одликовао је из круше-
    тичком животу комуне, основне                  ња, поред осталог, представљаће вачкаг среза и:          Y Трстенику је крајем прошј
    организације у већини случа.Јева,                важна питањ1а. о којима he се ра-  Орденом рада са златним вен-  годхие почела изградња два с<
    а са њима и комитет у целини,                  ; справљати на изборним конферен                 литера који he имати укупно l
    извршиле су ефикасн'0 задатке ко                цијама.             цем Ђорђа Матића и Милана Га-
    ји су били постављени планом за                             Љ. Б.  јића;              станова. Они се подижу у само
    •1961. годину.                                                          центру града и имаће један шес
                                                                     а други осам спратова. Оба солг
                                     ОТВОРЕН ПРВИ ПИОНИРСКИ КАУБ                  тера ће .имати 20 једнособних ск
      Појачана улога комуниста
                                                                     нова, 33 двособних и 33 трособни
     На седницама основних органи-
    вација СКС третирана су разновр                  Трећа стамбена заједница у Кру  по одабраним ипрачкама за децу станова.
    сна питања из програма рада за                  шевцу побр1И1нула се да за пиони-  свих узраста. У овом нрвом пио-  Солитере гради фабрика хидр“
    снованог на конкретној пракси и                 ре са 'Своје територије отвори пр-  нирском клубу налази се и попу-
    тражене најбоље могућности за                  ви пиони|рски клуб у граду. који  ларна дечја штампа, као и телеви- уличних уређаја „Прва петолетка
    њихово решење. То је доводило                  по 'свом уређењу, опремљености ! ЗОР.              за своје раднике и службеник!
    до интензивнијег гволитичког рада                и намени представља заиста једин  У свом клубу пионири ће, по-  За изградњу ових солитера бић
    и све чвршће везе тих организа-                 ствену институцију ове врсте.                  утрошемо преко 317,000.000 динар;
    ција са Општинским комитетом,                   Клуб 1П1И01нира отворен је  послед  што се учлане, моћи де у игри. за
    са руководствима појединих орга-                 њег дана прошле године у  просто бави или учењу проводе све своје  које је обезбедила фабрика.
    низација, у првом реду Социјали                 ријама некадашње кафане  „Жуп- слобдно време уз надзор стручиог  Радове, који су увелико већ от
    стичког оавеза, и органа друштве-                             Лазара васлитача. У њему ће такође доби почели, изводи грађевинско пре
    ног управљања. У циљу мдеоло-                  ски извор” у улици Цара
    шког изграђивања чланства -жа                  99 и има површину од преко сто  јати и ужину у одређено време. дузеће „Први мај” из Трстеникг
    ни су семинари, пригодна предава     Рака Вулић       квадратних метара. Зидови су на  Свечаном отварању пионирског  Солитери ће бити гготпуно заврпге
    н>а, дискусиони састанци, проуча-                горњој половини украшени разно-  клуба Треће стамбене заједнице  ,ни у следећој години.
    вани ггроблеми и улога наше зем-  садржи мере за идеолошко - поли                                 Ови солитери ће умногоме изм
                    тичко изграђивање чланства. за bipchmm великим цртежима који
    ље у њиховом решавању и низ                                   присуствовали су многи гости из
    других актуелних питања и! дога-  подизање кадрава, ррганизационо представљају разне интересантне  града, а међу њима и Драпиша Лу •нити изглед садашњег центра гр
    ђаја. Све је то имало yrMnaija на  учвршћење основних организаци-  мотиве из дечје литераггуре и ма-  кић, председиик Ореског одбора дића на Западној Морави, који п>
    појачану улогу комуниста у раду  ја и њихово омасовљење из редо  ште. Читав овај посао око декора  ССРН, Ђорђе Матић, председник сладњих година бележи буран tgj
                    ва омладине, најважиије задатке
    друштвено - (политичких органи- комуниста у вези са друштвеним  ције и израде цртежа обавили су  Среског синдикалног већа, п-чаган по општег развитка. Они ће доми
    зација, у првом реду Социјалисти и |перспективним планом општине крушевачки сликари Димитрије  Ћировић, председник Општинског нирати центром Трстеника и бип
    чког савеза, на јачање одговорно-  и њихову активност у оквиру  Симић и Милан Смиљковић.    одбора ССРН, Раде Николић. на- његов најбољи украс, који he при
                    свих друштвено - политичких ор-
    сти и све већем осамостаљењу ор  ганиз.ација, особито Социјалистич-  Осим тога, клуб је опремљен де  челник Одељења за комуналне по влачити погледе грађана и путци
    гана друштвеног управљања у при  ког оавеза, Народне омладине,  чјим гарнитурама столова и столи слове општине и други јавни и по ка из чмтаве околине.
    вредним установама и школама.  Синдиката, у органима друштве- ца и најразноврснијим и веома ле литички радници Крушевца.                 Љ. К.
   1   2   3   4   5   6