Page 1 - Pobeda 1963
P. 1

l\рушенац.     )]. јан�ар ]963.       Број 728


                            но
    НОВИ СРЕСНИ П ЛИТИЧНИ ФОРУМИ


    ИЗАБ АН G
     СИНДИНАЛН      ;/ Ј<р..1.ЉС'ВУ ј' Одр:w· 11 1 нl_]t,�\lll'[Ki.\ С •јЏ[[1l(<.\ c:r t:l<Jfл
    ··инди1<.-1.пних вeh.i G11ш1 1:л t:p •зова Краљ •ва, Јачка и
    Круш вца на којој ЈС изабрано Среско синдикално в ћс
    новог краљ вачкоr ср за.
      Реферат о наредним 1,щацима организација 11 ру­
    ководстава Си_ндиката подн о јс Јован Грубач.
    ЧЛАНОВИ НОВОГ СРЕСКОГ СИНДИКАЛНОГ ВЕЂА
      А r·атоновиh Радослав, Азсмовиh Азем, Алексан­
    дри.h. Јован, Антиh. Томислав, Бажалац Жарко, Боrда­
    новиh Вера, Бојовиh Деспот, Велимировиh Живојин,
    Веселиновиh Љубица, Ви.ћентијевиh Данило, Вукосав­
    љевић Милан, Вуловиh Радмило, Гајовић Драгиша, Гру
    бач Јован, Довијенић Предраг, Драшковић Мара, Ду­
    њиh Радован, Ђорђевић Миливоје, Ђурасовић Влада,
    Зариh Славољуб, Илиh Милан, Јаковљевић Рајица, Јан
    ковиh Здравко, Јефтић Мирко, Јовановиh Драгољуб,
    Јовановиh Љубо, Кијевчанин Томо, Ковачевиh Страин,
    Костиh Кадивка, Лукавац Гли.ша Лукиh Никола, Ма­
    ринковић Живота, 1 Iарковиh Исидор, Мациh Мирослав,
    Мариh Милосав, Марковић Драгица, Мачужиh Велизар,
    Ми.пикиh Ранко, Милиh. Тома, Ненадовић Радиша, Ни­
    hифоровиh Милосав, Пановић Драгољуб, Пантелић Ми­
    .пена, Пантовиh Мијо, Пауновић. Светислав, Петковић
    Аттсксандар, Петровић Љубо, Поповић Божидар. Попо­
    вић Војимир, Поскић Радомир, Радуловић. М илан, Рас­
    ковиh Вучиh, Ристовиh Радмила, Спасојевић Радомир,
    Ст па�-ювиh Миланка, С1 � ф"'1rогr  ) r:1r тин. Томи!, Са-
    . та, Трипковић Ифета, Трипковић Ратко. , ·рошсви11
    :·.11"бодан и Чолић Милош.
      1 [а прnоЈ пленарној седници одржаној истог дана
    ·н-1 председника Среског синдикалног веhа изабран је
    Јuщш Грубач, за потпредседника Јанковиh Здравко и
    за секретара Бојовиh Деспот.
    Нови      ресни номитет            но                                        И ове године свечано је испреh.ена с тара и дочекана Нова година.
                                        Деца с · ес највише обрадовала јер их је поново 11ссетио љихов Д да Мраз и до-
      Пред Нову годину одржана је ванредна конферен­
                                                 о
    ција Народне омладине новог среза Краљево.           нео I1ы мноr·о .'�епи'{ н в о г о ди ш њ их дарова.         (Сминимо: М. Томиh)
      На завршетку рада Конференције из�бран је нови
    Срески комитет Народне омладине од 51 члана и Секре-
                                       С АНА
    1'аријат НО који броји 14 чланова.               СА Т    К ОПШТИНСКОГ СИНДИКАЛ НОГ ВЕЋА У ЂИЂЕВЦУ
      За председника Среског комитета Народне омлади­
    не изабран је Милисав Парезановић, а за с кр тара
    Бранко Мари:чиh.                          РАЗМАТРАН РАД НА ИДЕОАОШНОМ ОБР. ЗОВАЊУ
      На првој Пленарној с дници Среског комитета иза­
    бран јс СеЈ{Р тар ијат који сачињавају следећи омла­    На састанку Општинског ' товано је и то да извршни од 11 је дало препоруке синди­
                                                    1
    динци:                              синдикалног веhа у Ћиhевцу бори синдикалних подружни- калним     подружницама да n
      Бојиh Синиша, Б уквиh Мирјана, Бошковиh дР.а­      д искутовано  је о досадаш - 1 ца и д ру ги  орга.н и у предузе- ове зим отпочну са радом на
    ган, ВанИћ Надежда, Ј ев тиh Божидар, Јовашевић. Сто­   1 uсм иску<. тву нс-. орrани�ова- hима нису били истрајни у )l!Деолошко-политичком обра­
    ја н r< а, Маричић Бранко, Ми Јiенковиh Милош, Милиh    њу идеОЛ'1ШК() - ПО. Т ЈИТИЧКОr' ТОМ раду тако да су се семи­ зовању својих чланова преко
    М иодраг, Петровиh Зоран, Пар езановиh Милисав, Ра­     сGразоваљ� ч·1зноnа Синдика нари након три или шест пре семинара из радниог дру­
                                                    I
    ;�оњ иh Ђорђе, Станковиh Милош и Чакановиh Добрица.      ·га као и о кретању животног i давања расипали.       штвеног управљања и то нај­
    Ъорђе о    и                         стандарда радника и служ- 1   Општинско синдикално ве к;;�сниј од 10. јан_ ара. М. К.
         М т ћ председнин Поедседништво
                                    беника у 1962. години.
                                                         Љ ГОВА ЧК
                                                                 КО МУНЕ
                                                                Е
      Со везо у дружењо 5ooouo НОР-п               ОЛОШК() - ПОЛИТИЧКО Образо-     n . ов о љ но нр е Ј        поивреде
                                                           Е
                                     Констатовано је да се иде- \ ИЗ ШИ
                                    RHI :,е r.-�днию и службеника i
                                    ло привредним организаци- Ј                  о њ е
                                    јама обично спроводило пре-,  Пред Нову годину је У Ве­ повећање.  Прошлогодишњи
      У присуству близу стотину делегата борачких  ор ­   кu курсева и семинара за об- ликом Шиљеrовцу одржана    план о агроминимуму обух­
                                                    ,
    ганизација  бивших   срезова  Крушевац, Чачак И      раду тема из области раднич:- редовна седница оба  већа ватао је -163 ха а овогодиш­
                                                    1
    Краљево, у Краљеву је одржан састанак председни­      ког самоуправљања. У том по. НОО-е.              њи 1.100 ха. Општински план
    штва Савеза удружења бораца народноослободилачког      CJiy главни и непосредни орга I  У еконо СКОЈ 1962 1 63. план социјалистичког сеиктора ре
    рата.                              низатор рада на тим семина- \ засејав ања  п ов ршине високо­ ализован је са 1000/о.
                                                       о
                                                          р
      На крају конференције изабрано је Председништ­     рима био је Општински рад-, родн м со том пшенице из­    Н а подру<rју ове комуне по
                                                     о
                                                        ј
    во Савеза удружења бораца НОР-а за срез Краљево од       юrчки универзитет у Ћићев- н сио е 600 ха. У поређењу   стоји шест привредних пре ­
                                                    /
    47 чланова. За председника је изабран Ђорђе Матић а    цј који је ради тих задатака  са  пл а ном за претходну го­ дузеhа, четири земљораднич­
             в           о             о             о            о      нално предузеhе. Анализом
    за п. председника Бора Милосављевиh.             и основан. Међутим, коиста-  д ину извршено је троструко  ке задруге, Трговинско реду
                                                                                  п
                                                                     зеће "Рибарска река" и Кому­
                                                                     кретања привреде за период
                                                                     јануар--октобар 1962. уочава
                                                                     се да је гоДИUiњи план оства­
                                                о
                                                                     рен са 85,83'1,. В р едност про­
     Трећина про иа-     За маснираним       Оr.ледала у са-     У скор у Кру-      Све о с п ор тск:ом   изводње за поменути период
                                   .
     вод11.е »14. ОК•    отмичарима         мопослузв от-       �певцу центар       друш т ву        износи 258,580.000 динара.
                                   Ј
     тоБрас аа извоз     јо10 се траrа      хрива у  лопове     за кул туру       »Гимназијалац«            М. Цимбаљевић
 --------------
   1   2   3   4   5   6