Page 10 - Pobeda 1963
P. 10

П так. 11. јануар 1963.
                                                                              1 'тр,111а �

                                                  §

    Новорођенче не трати само хра11у Кобре                  на ПОК,\0111

                                                  ј
     Најновија изучавања групе групе. Једној групи ј уместо  Црвеном    IЧ)('Т)"  =
    америчких научни.а, који су праве мајке дата мајка - лут­              · i
                                                  =
    се посветили испитивању уз­ ка направљена од крзна, а   ::\Iеђународна организаЦИЈа§
    рока изузетне везаности ново др гој мајка-лутка направље Црвеног крста у Женеви, кој�
    рођенчета за мајку, донела су на од жице. И једна и друга , септе:\1бру идуће године прСЁ
                                   -
                                                  Е
    нека скоро невероватна откри монтиране су тако да су дело­ l.,авља 100-rодишњицу свог1:t
                                                  =
    ћа. Показало се, да дете није вале млеко потребно за њихо­ постојања, добиће дотле на п1
    тесно везано за мајку и да му ву исхрану. И једни други ма.1
    она није потребна једино за­ :-.1 нчиhи напредовали су доб­             Ё!
    то што му даје храну - као ро. Па ипак,у оба одељка ни­           �  §
    nrro се то до сада веровало­ је било баш све исто. Они          ,,ii!�.1
    :&ећ да је врло важно, чак ва- :v1ајмунчиhи који су за мајку
                   имали лутку од жице прила-       "--�=· _· . тrв i
                   ,и"1и су јој једино кад су би- �   "'
                   ли гладни. Иначе, они су се               1
              ;
            ,' .. � _  ње плашили. Плакали су_ по клон од Тајланда 500 кобри з
             -
                   � ео дан са лицем окренутим екстракцију серума проти
              1     ка поду и �ртели се незадо- змијског уједа. После добија     ВЕСЕО ПОЧЕТАК Нова �·о дина је отпочела в:с
                                                                         r
               �,-.;:><-- вољно немаЈуhи некога уз _ ко-                  -'ЈО. По кућама, ресторанима и Т\ ру им местима заЈе
                                   ња овог драгоценог лека змиј     1111чког дочека весеље је тпоче ј
                                                                                 а
                   га би могли �а се привиЈу и ће бити продате и сав нова                о   ло ош 11ре поноll\и. 1
                                                                             с и
                   мазе.  Са маЈмунчиhима  из  који се за њих добије - а пре,Ј   ;:с1шоЈ фото1 рафији: i·pyiia Крушевљ ана н мље�
                   друге групе, међутим, дешава  поставља се да ће то бити зна,&   ;�оч ку Нове године.
    жниј е од ране, да новорође  ло се нешто друго. Они су б и на сума, јер се кожа ових зм
         х
    н че JOla узе неког да се при- -:1 и ведри и несташни и игра - ја јако цени и тражи - Т -1!
                                                 ај
                            �
    вије, да се осети сигурно да Јући се св �� и ч с су притр- ланд he дати, такође као п oii
                                                  =
    ика некоме да пренесе сво·  чавали СВОЈОЈ маЈµи ор. крзна, кл он, орrанизациЈи Црвено
                                            ·
                        .
                  Ј
    страх и прими нежност. Ово  њушили Ј е, мазили се или се  крста .
    су показали експеримеl! ти са  скривали уз њу када би се од
           ·
    вештачким маЈ кама.      нечега уплашили.        Л
                       До скора пак сматра- ечење астме хипнозо
     :М а.ли мајмунчићи, тек ро­ ло да је за дете довољно да  Г
    ђени, одвојени су од својих бу де чисто и нахрањено па  упа лекара која је испи1
                                                  =
    правих мајки и пренети у спе да се и његов психички раз- тивала могућност лечења ас�
    ција.лне одаје подељени у две вој одвија нормално.                  §
                                                  Ё!
    ЗаБележено у иролазу
    111111n1111111111m111111tn1111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111
           У·ИОСАИ ПОСАО
                                                                         о топљењ сне-
                                                       ПОПЛАВА У РЕСТОРАНУ Недав н
                                                  ё  1·а и нссо.,,идност занатских радова У новоградњам<1 су
                                                  §
     Онк који су испробали јав- Чим је управник дознао да             111'>  � учинили да се многе нове стамбе�е зграде напу не во ­
    111, rоворницу код крушевач- његови службеници открива­ тме помоћу хипнозе објави�    дом. ,,Ьисерка" јс тую1а рекорд Јер Је вода 1юплавила
    коr "Југопетрола" тврде да је ју задружне тајне, наљутио ла је недавно занимљиве ре�  скоро све просторије од четвртог спрата па до локаЈrа у
                                                     призем љу. На фотоrра фир1: ,::1;:,·11.1,С!!,(' во;,с у ресто ­
    ова rоворюща веома рента- се, пронашао фоторепортера зултате својих испитивања§
                   и рекао му да то није канце  Према њиховим. изјавама, и� сто ра н у за самопослуживање .
                   ларија већ архива ...    питивања вршена на 50 до �
                     Чик погоди да ли рог или  бровољаца - асматичара, ОД§
                   коза лажу ...         којих је 25 лечено пастојећиМ§
                                   лековима за астму, а 25 хип�
                     Аовачко - хирурш1-а1     козом, показала су да је хип�
                                     ..,
                          нож        но ом број асматичних напа.§
                                   да код лица лечених уз помо�
                     Један познати  крушевач­  хипнозе сма1ьио се на половЈ.-§
                    ки хирург свратио пре неко­ ну У одн су на претходни тр�
                                                 спе
                    лико дана у продавницу да  месечни период, док су у �
                                             ·
                                   си у другој гру пи били скор�
                    купи ловачки нож. Продавцу
                                   незнатни. Па ипак , и м<:!ђ у 0 �
                    у први мах није било јасно  има к ој и су лечени хипнозо �
                    да ли га лекар купује за хи­ а ил о е великих разлика У�
                                       ј
    би лна за пошту: везу не даје  руршке или за ловачке опе­ б п г.педу постигнутих: резул-�
                                    о
                 у а Ј?ациЈе. Ипак, досетио се да
    и не оптерећује централ ,                  тата.  Проверавањем узr. ок�
    :новац задржава .       Је скоро завршено ново Хи- ове пој аве, лекари су закљуi
                      л�
                                  �
     Ко ово не верује може да � ур � �  одељењ � У болни и чили да с е стање болесник �
    испроба. Само претходно јед- д  Ј  оно наЈсавремениЈе  б рже побољшава уколико с -1 .
           '
              .
     но упозорење: био Један врло опремљено          овај лакше подвргава хипно а
                         _
     упоран па убацио три двобан - Л овачке приче према томе  зи  и обрнуто.
     хе а везу ипак није добио!  не отпадаЈу ...                     1       АУ ТОБУСИ  пРЕЈПУНИ За време празничких
                     1 ПОШТЕЂЕН СЕЛИДБЕ­       Дани 1шд у целом    �
       Чик поrоди                                       :l    на аутобуси круmевачког "Аутотранспорта" су (
                        НИХ БРИГА         свет}' пада киша     ·   препуни.
      - Чија је ово канцелар ИЈа,                              I
          .
     - упит ао Је наш  ф оторепор- После одласка среза за Кра  Према увере1-ьу наЈ·истакну == _ _
     тер једног службеника каони  љево  У  К рушевцу е настала  тијю< метеоролога Аустрали ;
                              Ј
     чке задруге.         ера пресељавања 1:1 прошири- је , који су на челу са експер�
                    вања у просториЈе бивших   том за  падавине г. Г. Мајлсо мs
                    ?Рески х органа и организац и- вршили многобројна научна§
                    Ј_а. Многи прозори су поразби               �_
                    Јани, намештај изг�бан, ак- испитивања, пети, дванаести ,
                    та и списи погубљени као да     / / /     /  �
                    је дошло до бомбардовања.     _t?/// /   /  1  / / §
                     У свему овоме крушевачки   J�IIY,._p // / Ј / /, / 1 / Ј_·
                    Раднич ки универзитет, о чи             _  1 �
                    јим се материјалним и сме-                §
                    штајним проблемима врло че                 а
                    сто цис утов ло, оста о је  по-              �
                           а
                        к
                    штеђен  сел и бених бриrа и                §
                           д
                                  и
                    мука . Пошто ова институ ц ја два.це<:ет и дру ги и тридесет�
                    није ни сада добила нове про први )а н у р с у  д т м ада У§
                                              у и к
                                         а
                                             а
                    сторије испало је да их је, читавом с вету обично пада ки-g
        Ту раде управник и по- некако, сада :мног о ма:ње и еrо ша, а ако не киша онда сигур -§
     љопривредни техничари ва- раније...             но снег.           §.
     ше задруге,   о,цrоворио му                                   У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА Крушевачка апоте-
                                                           "
     је ов ај .                                           ка Е скулап преселила се у нове просторије.
                                                       ,,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15