Page 2 - Pobeda 1963
P. 2

Нов и  Сресни о д О о р            с       НА НРАЈУ ЈУrОСЛОВЕН С Н И Х  П Н ОНИРGНИХ и r АРА                    Е
                                    А
                                          Е

      У СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕ­
    ЗА СРЕЗА КРАЉЕВИ ИЗАБРАНИ СУ :                 с:;� боту, 5 . јан_,.•а р а . СрР- војилс су 1ш:,Ј ·:р , lЈ,ща I l o r r u ' 1·1 у Каош1 к у, П<'ту 0/\ :НЈ хи
                                                  1
                                   с:·и од ор друштва ·џ стара- , nиt\'' и · Ј Круш, ,ц,, 1 1  Ос:новн::1 ЉU,'�а осuој1 1 ж• t·y школе · Љ
      Алексић Драгослав, из Александровца- Алемпиј
    вић Драгутин, из Трстеника, Бараћ :милорад , из Ч ачка,  а · о д цн и Среск и о,rфор Ју школа 11з 1 '1 кс·нпронаr џ 1.  1 1 а шу, Варвари1 1 у,  Коњу ху
                                   r о с'1овенских пионир т,r.· ига
                                                    Другу среску н·1r'Ја/\ . · о;\ fiS Т f,1 , жу 11 ,,)�осит •ј Ofipaдo
    Б и њош Х азбо , из Т утина , Б јовиh 1 Iићун, из Мрчаје­ ра организовао јс јаџрш н у  хиљuда ;10Gи е сЈ r 1 1 к•>н1· ГvЈ и
    ваца, Бојовић Ынлован, из Ушhа, Весић Радисав, нз   свечаност на којој су уручсr 1с ' .  1yтonar1 r r  П rсш.  :11i1 ' '  1 1 1 Кр_,т 1 1 r<'нrщ, 11 ir1ecт·
                                                                  , о;� 20 хитьuдu освоји.лс су шк·
    Купаца, Гаври:ювиh Ра,1осла в , и·_., Ча·1ка, Гавриловиh                1  Tpct, _, i l a г pa:�.- uд .Ј. : -1 : ш r ,  _ I · 1 1 '  у Ра·1бо . 1 1 1 11, Доље:..1 Крчи
    Радојица, из Чачка, Гс, 1аљсвиh Добросав из Краљева,              •
    Главољиh Н ау ы, из Гу ч , Го.'1убов11h Ружица, из Кру­               ' . 1:1 т�инара освојн.1с ('У 1 1 1 ·о.11Р 1 1у, Горњем • .11с1·и r 1 ,у и Брnј
                                                                  1
              ,
    шевца, Груба ч .Ј ован из Краљева, yprиti Раде, из Бру­                  .,Драгом и р Маркови!,'' и з  у •<ов ц _ '.
    са Демировиh Хафиза, и·.3 Тутина, Ђокић Миодраг, нз                  т r н 'вца ·1 O'" f ')J3H" 111ко'1с у 1\'IP С в  остuле школе у•rссни
     ,
    Краљева, Ђорђевић Раде, из Кра :ьева, Ђури'- Милорад,                   н,R •tj 1 r  и Сто 1:tн,и, LЈС'Гв рту од  ;�оЉr ттР су лиrr.11ом '.
                                                                  -
    из Новог Пазара, Живадиновић ::VIнодраг, из Ћи�-1 вца                 О хи.1ы,.т1 освојила ј с  шко 1             "
    )Кивковић Бора, из Bapвai-,11,ra, Живкови Миланка, из
    Чачка, Збиљић Вера, из Бруса. Ивановиh Слободан, из
    Витановца, И:rинчил Деси.чир, из Кра ъева, .Јефтић Бо­                                        n ч
    жидар, из Крушевцн, .Јефт�rћ РГЈ,1;0.ъvf;, из Крушеьца,
                     T
                )а.:ъе:в,\. , ,):rr,;mћ Божидар, нз
    Јовановиh Риста, из К 1                                                         n те н
    Краљева, JyD,r°eвнh С.1азrrг�а. и ·  " , у Ј'ШЈ , Камешпича­
    нин Acиll!, , · }foзnr Пазара, Кез()виh С - юбодан, из Крv­
    шевца, Ковачевић 1 Iиљој«о, из Краљева, Кркиh Драги­
                                                           ј
    ша, из Ђ.ићевца, ,'1уки Драгиша, из Крушевца, Макси­                    У Трс т •ш к у е од рж ана го - ' нтv и r r ротсстни тслегра
    м:овиh Нико:�сt, ;,3 Краљева, i\Iа,сичовнh Стеван, 10                  1 1I 1 шња t:купштина бо ачких С' 1 В ноn одо м звер с к ог убис­
                                                               р
    Бруса, Мартаh .. .:1аде!-!, из "'lрчајева .;а. Матић Ђорђе,                 иза ц а Трстеник ,  ј о в а н род ог  р ј Мо
                                                                      u
                                                                ]{О ј
                                                                                м'iИЈ
                                                                          хе о а
    из Крушевца, Милонанови!,. Пав.1е, Ј:з Горњег Миланов­      Додељивињс на�' рад а  l огган  иј    1 0 1  дсле1-ат  Поновиt1  п отт. стрuне уста.u
                                                  , : �  нnисуспюзао
    ца, Мн,осавъе:аић Бора, из Кра.:1,ева, .. : .. илиhсвић Жи­ на раде Ј:->е 1убли ч 1 � г и  Срес - 1 1 1 · 3 г1с"ч.их орrа•rи'1ани;а. 1 •,и ·� · s г. о ч и н аца .
                                             о
    вота, из Краљева, Т-Iило�rевић В.:чко, из Чачка, Ми. --10- ког ,Јдбо а.      1  Изсештај о раду борачких             Р. Ш.
       --
    шевљ1 ;\Iи.;:�анка, из Уруhlевца, Н1ш:о.--п1ћ Милан, из Тр­ Р пуб-1ичку щн ад· од 100 о r а н изаци ја з а п р отекли пе­
                                     е
    стеника, Николчиh Милан, из Трстени:-·а,. Никшић l\'lи­ хи љ ада са дищ1t,мо,v; добила , r- ио ;� н о тт.не о ј с  А ц а Н инко - У Трстени ку почела (
    лорад, из Чачка, [Iарезановиh Милисав. из Чачка, Пе­ је о нов а ш к ол::� у Ћиhев- '  ви ћ .             радом вечерња
                                     с
                                       н
                                                          .
    тронијевиh Вук, из Чачка, Пештерац Радоје, из Чачка.   ц у , а дипломе школе " Н а да I  Из извештаЈа се види да С а пол и т ичка ш к о л а
                                                           _
                                                   1
     Поповић Мн.аан, из Краљева, Раденковиh Радисав, из  Поповић"  из Круше в ц а и ос - нез бораца броЈи 1 . 400 ч.па-
     Врњачке Бање, Радовановић Живој 11н, и, Крушевца,   н овна шко;rа и, Але1·сандров не> в а .            У т стс.:1ш, .. у је ое,их даuи1,
     Рашета Петар, из Краљева, Радовиh Алекс:::�, из Чачка,                                        ШК:ОЛС"К,  Цен'!
                                   ца.                Конференција је послала '1 пс'Т1ориј а -ма
     Ристовић Дана, из Кра.;т"ева, Савић 1 икаиаа, из Чачка.                                б ' -1а образсmаљс струч�IIИХ кадРЈ
                                    п рву награду Среског од- ·,·t' 'l "l'')'l" '(' 1· '1аnном од б ору  о i
     Сњ --vrић Радивоје, И" А ександровца, Сю,щh Си"ю, и                                        а
                                   f.opa од 80 хиљада динара ос рачки х  организација, другу п чела  са р )'l-ам Ј'\�че<рња пощ
                                                   I
     Краљева, Си:.юновић Жив.�дин, из Крушевца, Стојано­                                    •1кг школа. З а разлику о,д
     вић Радисав, из Трстеника, Стојановић Витоыир, из                                    _iих година, о ве годми с је н i:
     Варварина, Стојановиh Младен, из К о аљ"ва, Стоји:ь­                                   ,1шс ;гру1 а1�11 \а. 11 юзал�rтет 1
     кови h Д рагољуб, из В. Шиљеговца, СуGотиh Нада, и�    м                              т·,,,с _ј(' за,а;овољавај-уhи!.
     Чачка, Суруџиh Је"1исавета, из Чачка , Суша Стеван, из                                   :1IК1N1a ради у дЈDа ОДЕ:ЈDО
     Краљева, Томовић Драгослав, из Лучана, Ћосић. Воrо­                                  ­  Н:ај,веh.и број СЛЈУЏr а Јrа11а ј
     сав, из Велике Дренове, Ћу'ћовиh Неџиб, из Сјенице,   За председника Мес.нот :камите­ и у Куrщима !Почети д а !РЗЈ\И би 1:рс-rсrЈИЧК'Ог nr р е-юзећа ,дРIВе.
                                                                к
                                       д
     Тошиh :Ми.ле, из Ч а чка, Топаловић Е �илиiа, из Чачка,  та Наро не о=ади,не у Купци.. "\lа бЛIИu'l'еr,а, читаоница, шах луб и толе·гка". Заnаже1н ј да јР, ,1
                                                        1 1.1,1p�G� и иrрсtнк�. 01.. ·-
                                                    ,..1. ... .1;;1- ::о.
                                        I
                                                      (: С
     Ћировић. Драган, и" Крушевца, "'У га!)чина Драгослав, из  је изабртн Рај;# Ми mtкОВИЋ,·, а з,а  к е  ћ е       с 1Ју:.1шоuима доста .vt:\ли бр ј
                                                    у
                                                                                о
                                            л
                                                            н
     Горњег Милановца, Фи шповиh Милорад, из Краљева,    секрета�ра Лука Јов;uю:виh .  ј   д а  се  у а д м   r о ва и дlРУ r·щЈ1и.ц,t са с:_р N
                                                             ре
                                                              -
     Чорбић Добривоје, и� Рашке и Џамић Милка, из Алек­   Избору месног �rом итета ј е п ри­ ду rюбољшзти култур,1ю п:> - забав •uколс:-.1 и ви u r'О:м школ,сю  с
                                                                 лер и
     сандровца.                                          НН ЖИВОТ 0,17!:c\![l!HC.  л. r.  ,\ОМ.       љ. 1
                                   .:уство ал�- ЗО е егата са б и в ше
                                          д л
                                      в
     .  На Првој пленарној седници Ср е ског одбора ССРН  т i}иrори;е Orru..rти:нe КУ1ПЦИ. Мес-
                                    е
     и.забрави су за чл анове Извршног одбора Среског од­  н,1 ко °МЈ'т ет рој и  11 члано-ва.
                                         б
     uора:
                                    Н мена месног к ом wrета ј е да                    У РИБАРУ
                                     а
       Лукиh Дрrt1Ћша, Га f и. 1 ю.аи \ Радислав, Стојановић
                                              о
                                           т
     Младен, Јовановић Риста, Никшић Милорад, Грубач     о.r.:1кша рад О пш ин ск г комитет а 1                         е
                                          д
                                           е
                                                       -
                                                                                п
     Јован, Милошевић В у чко, Парезановић Милисав, М а ­ Н;:� родне- 1:,мл.а 'И'Н у Круш ев цу .  Пр,ошлс,гuдшшьи рад Месuюг одб-о I К.r�уб ССРН Ј,! Haipof'JHИ: yu-ier и
                                                                             1
                                                  с
                                                           и
     тић Ђорђе, Камешничанин Асим, Рајевић Алекса Ге­    С а д а о е рад.и н:а а у до'11ирању та ;:, ОСРН г�.'Ја":f' пре;\ст ављ.:� солид  о иј к
                                                    ну n1лЗЈНску а!К"г вност О ЩЈМ:�х пос- ·ге-�• д б ају авоје !Щ)ОРИЈе '
     маљев ић Добросав, Јуријевић Славица, Ћировиh 'д ра­  rmx просториј.:� тако да ћ е уакоро      .         ом   .   и
                                                                             н
     ган и Ђокић Миодраг.                                     лс з,ав u.vних изоора у овим IП:Одр у ,щружн llfY и м. Цимбаље
                                                       р
       За председника Среског одбора ССРН изабран је    СТУДЕНИ ОСНОВАПИ УДРУЖЕЊЕ   жнищама приступило с е шrап-rу ра­       д
                                                          а
      · ·Ј<ић Драгиша, за потпредседника Гавриловић. Радос­                  д.� и љ е вој и сто )шт.ско ј ре а и­
                                     Недавно је одржана  прва     го         л         с
                                                                        в
     лав, а за секретара Сто ј ановиh Младен. Ђокић Миод раг  изборна годишња скупштина   заци�и.                с а е      а
     изабран је за благај ника Среског одбора Социј а листич­                   Ид олошк: -в а с пи·пн.и рад маЈ-nи­ но н
                                                         о
                                                      е
                                    студената В и ше педагошке
     ког савеза.
                                                                        д
                                    ш к оле на ко ј ој је основано :/­ Фе 'ЈlУ С е rпреюо Н �нщ, уни113е;р, п О опружнице просветн и :
                                                     с ј
                                                            а
                                                        с
                                    дружење   Савеза студената         у и  ов
                                                                               и
                                                    зитС'!l У РIИ!бар
                                    школе.             ,на.ка.      њег их \Уг,а­   ра н ина у Н а он ну
    Изабра одбор месне о р rа­    ПОНАDНИ пензионисоним РПАНИЦИМО у               Ор rа'НИЗ јс систе-;,,mтс ки 1р;а.д1  о в14 :�с дана о ржан е п :
        н
                                                                            д
                                                                                ј
    нмзаци� ССРН у П о чекови и         предузећу )}Нрушевоц{{              и жив а диС'К.ија no :прора'1ЈЈ Пре_щ  с ас-rанак нове синдик а лне
                                                         а
                  н
                                                    нац та устав
                                                     р
                                                                    дружнице при осно"ој ш
                                                          ФСРЈ, уета�ва СРС и
                                                            у
                                                                     Нова подружница, која
                                                                 /
     Не�а�вно је у с.елу Почекови,-н�и у                            них организација Ри;ба�ру и � ли у Каонику.
                     Уочи Нове године у прос-                 опurги1нС1ЮИХ статута. Рад Ф-Р�
    'l' р стеюrч:�«>ј Опщ тин,,  изабраН              Награде су уручене Драгу­
    Месни о б о а  ц  С СР .  ториј а ма тргов�чког предузе­               с ој             х  хвата просветне радникЕ
                  Н
        д
                                                         з
         ор рг низа ије  ОСРН ћ а  "Крушевац ,      тину Стефановиhу, (пр _ви пен к- Вањ и а слу у е   _
                                                           ж ј � rпо ­
    Одбор   а  ли ел га              одржана ј е  зионер предузећа), Драгоми­ в ал,у. Прос в етни Р� з а з е дно  помоћне службенике Као
    ""'" · ;! из бра д е а111а, �·  скромна свечаност на ко о су              са сл ж ешщимэ 5л�аЖУ ве.л. на ка, Ђуниса и Јошја број11
               ти =�--е- \
                                ј i -
                                                                  е
    --�·
                                                      у б
      а. u.�очеко в ин е Л о п
    ња-че и доње Рибни КоЈI.Ферен- I пензионисаним радницима 0 _ ру Марјановићу, Живојин у        а пи   и у т  чланова.  За председникf
          г
              ·
                                                                 л
                 Р
      ј   и  у  ив   ко- сатови.                             I·IO� З:aJ5aim:.t ра дУ ·  изабран Миодраг Милосв
    циу е �::> о др т )К ота а  I вог предузеhа предати ручни  Ивковић.у и Драгомиру Сави­ rro:pe 'У ИЩејНЈО'в а тном  к ур
        а  и       е                  Ь. у                    је     др у в виh, а за секретара Мирј
     . щ �осад � п.реседНIИК М ане ј  � , ,                          Обј�     !Рад С1ВИ  urг е
    орrаю�з аци3е, а реферат о доса- i\ '·И                         аю-по,Јlич:к: их  ор ииз, ц а  Путник.
                                                            га
                                                              а иј .
                 С     ��;· ·,��.- · 7 :i,
     � ра.цу nо,,цео ј е друг па-  i.".
                                                                 р
                                                             л
                                                               Р
                                                     реЈ-ЮВИ'ра;и је  са а у иба у, а\          )]
             д
     соје  Голуб ов ћ, д а аunьи секре- .
          и
            ос
     !l'ap Qве оргаюrзе.
      У ,реферату је најви.ш.е м е с-r -по­                               Обавеште1ье ч и таоцима и .
           n
     свећено nОtЉоривре,дој производ­                                r
     њи, rраду наомаоовља-ван.у и ак­                                    реnи3орима ��Победе"
     тивно ти чла'ОВа, на!Плаrrа 'ЧЈ!­
       с
     рине, К'ОМу,наира,1џ,1ви у помену­
     т.им оетима. Ос,об је и<:т                                      ОБАВЕШТАВ А МО Ч   И ТАОЦЕ И РЕВИЗОРЕ ДЈ
                                                      ЈЕ НОВИНСКА УСТАНОВА,, ПОБЕДА" ПРЕСЕЉЕН
     � послрвање Земљ�
                                                       У НОЕЕ ПРОСТОРИЈЕ. НОВ Е  ПРОСТОРИЈЕ СЕ НР.
     эадру: ,,П ољоц рещник" iy По­
     '(е к о-вин:и.                        поклона               ЛАЗЕ -У СТАРОЈ ЗГРАДИ СУП-а, УЛИЦА ЧОЛАК-ЛЕ
           и
          М лосав ЂЗiЈ!и ћ,  Јюпаш                                ТИНА 1 ,  НА СПРАТУ ДЕСНО .
                                                                       -
                                                                               ---
                                                     ------�------�·.-·&,..-· :tJ:� .. ��---�--
   1   2   3   4   5   6   7