Page 3 - Pobeda 1963
P. 3

П ·1 ак. Ј 1. јануар 1963.

    lf.оменшар     Питање стварног, еф ктив- р;.1д11их � ста? Некима часо­
    ног рада одавно занима спс о- ви пролазе у дремежу, чита­
    не који су заинтересовани у-' 11,у новина, причању банал­
    чинком на радном месту, пре них вицева и јефтиних што-
   � свега, у установама. Можда и сова. А за то време стоји не­
   - због тога што овај проблем, решена пошта, неурађени пос
    и пор д свих настојања, није юви, хитне обавсЈе, утужива 1
    до сада скоро нигде у свету •ьа везана ·а рnко ,1 11 1111·  р. 1
    најидеалније решен. И ,бог ствари. Зар 11   ,, µад11111�:1
   1-
    тоrа што друштво трпи огром: на rради.т11 1· у који се тако
    не штете.            110.паган  ка да с  на кулу-
   l.
     Било 1,ю<о било, овај увек ку?:  после 11ричају о нис-
    акту лан проблем захтева ,ta  ким платама у грађевинаре­
                           љ
    се о њему стално разм11111 1,:, 11  тву.  и став ају п иго оре
                               р
                                  в
    изналазе начини , а решава-  кад се обј ктивно уп итају да
    ње.               ли су стварно засл жили сво
     Зар је мало оних који свој ја примања.         1
    осмочасовни. радни дан про-   Ипак, било би погрешно ка ј
                                            р
                                             _
    веду у стварном раду од три                  Ин,qусш и ја »14. окшоБцр« на йочешку ноЬе io,quнe
                           к
    или пет часова? Погледајмо  да би се о . ва ви и њи м а слич- 1
                     и слу ча еви немарног одно-
  � само фризерске радње у пре н     3           1  ЈЕДНА ТРЕЪИНА ПРОИЗВОАЊ                      -       3803
                    са nрена времену уопштава-
  1'-- подневним часовима. Међу о- лv.. Jen. t�гnомна већина на-1 1
  !'Э н
     м
     и а који чекају да буду ус- ш х раДF!ИХ људи и жена на-
                     и
  и- лужени има више упослених   "r"·_и ,ца стваn � ,ачки испуни
    него незапослених. Они су ко        ·        \  Крушевачка    индустрија .1ико раде у Гани, Етиопији, дузећа. Тамо већ раде 6 бу л
    м отно напустили своја радна  св е адн о  време.       . октобар , која е у после  лжиру ,·  ипт ,  умунији,  д ожера ,  а недавно је почео
                       р
                     ��
                                      4
                                                             у
                                               с
                                                                                     и
                                                                Р
                                                          Ег
    :места и отишли да свршавају  - 11сћутим,  н олговот,ан од- 1"1 њ е време  " представила као  А Индији, Индонезији, Уруrва- јсi.1;ан багер УБ-100. То је нај
                                     д
  �а приватне послове. Колико јс  нос према свом раду неких  вео!\1а озбиљан извозник по- ју, Парагвају и Чилеу.     Tt·:1\a машина која је из Кру
                               н
    службеника   који  у  радном  r г-1жG е ник а и р ад ика на- љоnривредних, рударских и  Интересантно је да "14. ок- шевпа отишл а преко грани­
    времену излазе да нешто ку  носи велике штете заједници.  грађевинских машина, и у о- тобар" извози искључиво пре :...1;,=�. Она сама тешка  је око
    пе у граду? Колико је оних И изазива оправ�ано негодо- вој години оријентисаће се, ко извозног предузеhа "Руд- 1 UO тона, а њена кашика је
                     а
    који дођу у канцеларије па  в ње оних који не знају за по свему судећи, на још већи нап". Овај извозник има посе Ксin.ац;,пета око 3 тоне. I-Ье­
    после два сата одлазе у град  одмор  и доколицу У радном  извоз. Наиме, ова индустри- бно одељење за продају ма- ном п 1uтању  у рад прис�, ­
    да доручкују? Људи су сло- времену.             ја је прошле године извезла шина "1 . октоq:>а" које изу стзовали су многи угледни
                                                          4
    бодни да е; t  пос.на и�аhу у ј Има их који тврде да се наши  \ на страна тржишта тачно је-, чава  тржиште,  успоставља функ:.џ1()!-:ери владе Етиопи­
    град по дуван, да сврате на људи тешко навикавају на дну трећину своје произво -\ контакте и закључује угово- је. Међу њима су се налази­
                                                   д
         ракије, да два сата савестан однос према радном  е а ве  сада је исто то и ре. Он  многим земљама и- ли и министар финансија
                                      ,
    чашицу у са пос.ла. И претпо времену. Кажу да такав од- ко уговорено са иностраним· ма своје представнике који рударства Ато Ви:н,ш Дереса
    одсустнvi                            њ    h         л - 1    у                            и
    стављени  им гледају  кроз нос није у крви наших људи. партнерима.           се баве само продајом маши- и ге!-!С;Э. ·;-,и ,:rиректор Мини­
                                                     \
  Њ(!.  прсте, нид� i• 1 <' RИ ,с. . .  \ Можда, има, истт1не и у томе,/  Од прошлогодишње реал и- на  крушевачког  предvзећ,'. , rт; ," ·• ua ру,:�.арства Ато Ха-
                             _
     А како је тек са ОС;'1d.пих: атщ ('Вакако: да је: .ь,;ш� c;:x,ro- �::,_· -�" :, jz- јг за �: Ј uдиu ве На тај начи:н �е ова сттr-с.1,.1Јали и.;;::�. Опре�fањ рудника  ме-
                    1
  n  делом радног времена док су Еорности 11 cc.1Bl:1..HuL·1,.  __ с,:..: .,,, . L.  ·· �Ju1. гuдини, за из :.sована организација потпуно л<'-НИ"1:-1.цијо�1 наставиће се и
    службеници и ра�ици на сво навике би се морале мењати.! воз јс о�ишло 33 одсто. Ма- квалификовано и врло успе- ,Ј.а:1 с .1ашина::-vта , 14. октоб­
  i у  јим, боље речено, крај својих            С. С. шине "14. октобра" већ уве- шно бави пласманом тешких ра". Нов,-1м уговором предви-
                                                                      Ј е а е
                                                      машина и стално обезбеђује  l н  ј и сп орука  у в едно-
                                                                                   р
                                                     1
                                                     . нова тржишта.
                                                                             500.000 долара.
    Што НРИiУ НОННУРСИ со отвореним РОНОМ                              октобра" омогућила је и ове уговорио знатан део своје о­
                                                                      сти од још
                                                                  и "14.
                                                                       , 14. октобар" је и у земљи
                                                       Сарадња "Руднапа
                                                                       ,
                                                                 "
                                                     године д о бар пласман маши- вогодишње производње, одио
     Закон о Јавним службени-   Без сумње је да су отворе- ђен, бити поштовано ,  а не о­ на на страним тржиштима. сно половину и то преко г е-­
                                                     Веh сада је обезбеђен извоз нералних заступника. С обзи
    цима је, поред низа новина, ни рокови, најблаже речено, брнуто -- тј. да се јавио по­ који треба да представља 32 ром да се у овој години оче­
    увео и институцију конкур- t" :1? потенцијално, могућност сле рока, у фази "отвореног                  1
    са као основни начин попу- за разне злоупотребе прили­ конкурса" да би имао више    отето од планиране производ кује повећање производње у
  IЗilr- њавања службеничких места кам пријема службеника у могуh!-юст;.-� и  изгледа за при  ње. Уговори су веh склоп- односу на 1962. годину за чи
                                                      љени за извоз м ашина у т авих 35 отето то с у
                                                                                   м
                                                                                  и
                                                                                    огућ
  r за у јавној служби. У досадаш- службу, односно за изиграва јем.              1 Индонезију Бразил, Колум- 1 ности за пор;мирење домаћег
                                                                      I
    њој пракси показале су се из I!�e чиrаве институције кон­ Ј\1:ис.јп·.r,ю да су  закључци  .   ,
    весне, не мале, слабости у курса.              I<oi:л: произилазе из реченог 1
    спровођ ењу одредаба о кон-   Ево због чега. Отворен кон­ ја�ни. Нема и не може бити
    курсу. Познате су чињенице курс, самим тим што је отво­ конкурсD   са О'Гвореним ро­
     да се службеници  примају рен, значи да је временски не ком, конкурса који ће траја
    без конкурса, да се конкурс ограничен. Током времена ко т:,r у нс,цоr.n.ед, односно кон­ -�
                     ј
     формално  раmисује з а већ е може да буде доста дуго, КУЈ:)Са 1�оји ће бити неограни­
     попуњено радно место, да о на конкурс се заборавља, он чени. Сваки конкурс мора да
     пријему одлучују често фак- се губи из вида, тако да ујед им:� о,с:рr.ђени  рок  трајања
     тори ван конкурсне ко�исије но губи и свој основни сми­ бе·3 обзт�ра колики он био. По
 р в Ј1  итд. Међутим, једна поЈава У. сао - доступност јавности, сл , то1·а може само да буде
                      то се на крају своди на то рас исан дру и конкурс али
     р кси је врло честа и рло
                                            г
                                       п
  по  п �            в  I щ да се прим3:_ ко се xohe, прак опет c:i 0;1рсђеним роком тра ! 1
 [К:0- и � разита а по нашем миш ље  ично
     Н: у зауз � а посебно место ме т  без икваквог  учешhа јања. Ј'·колико конкурс буде
     tsy  не п2 авилностима у вези I на к о нкурсv, односно без и­ проглашен неуспелим у одре
 обу  �онкурс·а. Реч је о објављи-' какво г о да и ања.     њеном року јер није било при
                          б р
                      Зат м,
                   О I
     вању и трајању конкурса .     и  отв_орени конкурси јављених кандидата, или ни
                             r
                   _
 ,ни-  траја њ�  конкурса постоји са- не смогуhаваЈ у rравилно и у- су испуниТЈИ тражене услове,
                             hење права жа па конкурс треба поновити,
 Е 20  мо једна одредба у закону ко  спешно кориш
     ј а одређује да се конкурс не  лбе к а нд ид ата који су уче- могу се избећ.и трошкови ра­
 t је  може закључити лре истека  с·rвова.пи на конк урсу. Ј ер, списивања конкурса на тај
                     иако је очигледно да при:м:а­ начин што би се само објави
 ље-  од 15 дана од дана објављи- њ  анд  та    ко   у                         . ....
                                 нкурс
                          ида
                      е к
                              по
                                     ло да се конкурс тог и то
                                       "
                                                     r 1
 1ана  вања. Значи, сваки конкурс  од на пример, пре шест  и ви - органа обављен тада и тада   Етиопски министар крај багера "14. октобар"
           .
              .
                         ц
           Ј_
              Ј
     м ор ; да тра е на мање  15 да  ш е м есе и, по конкурс у  који rr родужава за сва или нека
 (. Р.  на. акон о  Ј авним служ б ени  је ве ћ. .з б а "        "          бију, Е гипат и  Етиопију,  а тржишта реалне иако још ц е
                         , а ор вљен и сл., ни ра дна места , али опет са од
                                                            г
      има  шта не говори о то- је уреду, ипак формално у ређе им роком у коме важи  воде се пре о вори и са фир- локупна производња није у­
                                        н.
            _
     м е колико конку р с на 3више зев к он к урс је  _исправан те и докле траје тај продуже­ мама У другим зе. 1љама у ко говорена.        -
                                    ­
     ц   ни  Ј      _  1 се из овог разлога и не може так.             је је " 14. октобар" ве ћ. изво  Даљим пробијањем на ино
     може да тра е. Органи по сво
                                                      и
     ие нахођењу одређујују раз- нап адати.              Само на таја начин ће из  з о с воје машине.      страна тржишта   " 14. окто-
     личите рокове траја }!>а кон- Н;:.јз ад несигурност  која наше праксе потпуно неста­   Машине   " 14. октобра" су бар" се све више учвршћује
                          ,
                �
     курса почев од 15 лана па се ствара отвореним конкур- ти једна од основних слабо­  се веh  афирмисале у ино- као један од највећих југо­
                                 значаја, сти једног доброг и ва ж ног  ман више нема тешкоћа. То зена трећина прошлогодиш­
     чак и до два месеца. А ниј е сима није од малог                     странству и за њихов плас- словенских извозника. Изве­
                                    о
     реткост у пракси, о чему и јер на овај н ачин посебно д ­ института као  што је кон­
                                  у
     желимо да говоримо, да об- лази до из ражаја.  Сл ж бе ­ курс, а тиме he . и регрутова­ показуј е и један случај у Е- · ње и већ уговорена трећина
                                                          .
                                                                Етиопљани овогдишње прозводње, са ре­
     јав а  о конкурсу садржи кла- ник треба да б уде сигуран да ње кадрова за Јавну управу  тиопији Наиме,  један нови алним изгледима да се и ви­
                                                      су одлучили да
       лу
                             дис ц
         "
         конк урс остаје отво- he
 -    1 эен до попу не наведених рад јављање на конкурс у одре- мократски смисао и сврху.  рудник потпуно механизују ше извозе, то најбоље пока-
                        његово
     УЗ;f
                               иплиновано добити свој прави и пуни де
 I-' ..
                     ..,
     вих места".
                                                      машинама крушевачког пре- зује.
                                                                                  Б. М.
                     ј r;Ј е ном року који је предви-
                                                  М. Ј.
   1   2   3   4   5   6   7   8