Page 4 - Pobeda 1963
P. 4

Пt-тнк, 1 1 .  ј а н уар 1 9 6:!.
                                                                                Стра

                      т
      У К р Ј ш е в ц � и д а љ е                1 1 0  ' : Ј Е  I I Р Е П А ДА Н А О Р УЖАНИ Х ЛОЛО В А  У ВАРВАРИНУ С Е  T P A f д
                                      З А  р b l  М О Т И М А Ч И
             1

    » с н е r «  н а  rr е к р а н и I\' 1 а

                                     О,1 ве,1сри када ј извршен ,!IJ)­ ље, укуhани Il')Ky111aвajy да се 1 Ј Ј)u,,:.џ·1;,10 t:e :.rn кирани ч�
                                    ' ски rrpeпa� :v1аскиран и х и !Наору­ пр�бсру и испр,:·�щу � r ск:с детаље р чюлв ·ром.
                                    жаних људи на кућу Бориса.ва Јо  КОЈ ИХ Т!РВl!Х '!'�lfyTaк.a НИСУ. мог- I  д т  ЈС тада СХUё\'ГИЈ!О
                                                                                 \Џ'1\
      Поводом честих примедаба дноhе и завршетак радова је                 ли да се сете.        ·�би:ва и плачу1ur П<Уf1ча.ло вр
     Крушевљана да ј е  пријем те одпожен за пролеhе.    .                  Лопови су ушли у ,,uоришт ' иза ма. Маски рани су му · rtЋQJ
                                                             а
     левизијских емисија и даље  Технички директор Ра;.џ.ю- 1                куhн Бор:-1сава Јов 1 ю вића :i-1 љс- 11ролаз и д ·р • .i rnJ1tP1 hrи :м.ол
                                                    1 с-џ,их с 1 1 1" щ1 '!H\t ес 11устиn први
                                                                            код -маме. ДаЈ
                                                                      - Пустите :::-1
     лош и поред ранијих обећа- телевизије нас ј е  упознао да               :l<!f)aK 11 ll) rт·, · 1  .1 11 ес С,IКРИВ('l!И иза Hi!\1 CFI  II ITO Т[),ПК'И'!
     ња Радио-телевизије Београд, је на Копаонику, односно вр­                д Р н ; 1 re, v к.  (·т .. ,1 1 ,в·1 Lена ,1 1, ук ру  Cl'I" :Н{ЛГ' КО.ЈИ OI\.PET-.E rл.
                                                                  у
     разговарали смо  телефоном , х  Гобеља ( 1 9 34 _метара), п�<:              ·юв трскt:. Hl!KO их није r11 1аз110
     прошлог петка са техничким тављен телевизиЈ С КИ 1:РедаЈ ­                И, 1 1 {0 С , куh<1 на.лази у Т"УС'[ ) на :е- И П l 'ОЈI ЛЗПИЦИ КРАЈ" КУ'

                                                                      Ј •дан од мдск.ир·u1их јс з.а.
     директором Радио-тел евизије ник, али да антена ниЈе моr­                :1, ном 11сЈ1у в'!lрu.LИце. П�> сн<''1У  • 1 vта к  н,нrустио Б<>рисиnа
                    I
                                                                     .
                                                    LYдL\·111 rтуш1 "VЈ.асюирапмх јс fi11л,1
                                                                                 i,r
     инж. Родољубом Жижићем. \  ла да бу�е пренесена због не- :               0G,шr11п •1ra да је више ущуhапа 1  1 н 1  ю .• суседну з Т'!)ащу._Чи:м је,_
     Том приликом он нам ј е  ре- времена. Она се сада налази               иза1нло 1["3 куhс. Са ДОМаЈhи В!И м 1 .\ . \С110 .1  [ЮЉIГУ сиЈалицу
                                                          1
     као да се добар пријем у Кру \ код Рашке. Невреме на Копа               ( 1 • 1 1  ,1 B;1c:1 ' " l " \1 ::y cc :\1'0,К'д;а �и о ре ie \ ,  1 , 1 упално 11 п,pOI1JJalllE
     шевцу може очекивати тек у · онику је било тако велико да              .11и када ј кpr-1f)'O у цс,rгар варо- жсн<.1_ ш ВИК1-О:
                                                                      - Парс! Паре Ш1Х> .цре-
     пролеће.            до зграде на Гобељи нис :-vto ·              [ I I I Щ C. м, ж..1а су ЗЩ1ЈП,Ј да ес Д,Р:У- Пот"м с  врати< Б риса.ву
                                                    r:1 с-ин Л.ыго<:лав још увек н_ ла и:
                                                                               о
      _ Из сасвим објективних  гли да се пробију ни телев�:- /              у Io<'Npaдf на ле 1ењу IИ д н .1  )� nirв11111 дтругом �аски;ра:�  )1!2
     разлога, на које нисмо могли зијски  сниматељи да би Је                �1;1 , , 1 1 1 ют1 <.:yrтpyra Лстса cn на Ј - r · • ' 1 Х С  n111ста у куhи i,rз КХ>ЈЕ
     да утичемо, наша обеhања ос  сни :-vr или �       i                ,·т; , р 11 i,)\[ унуко,, MИJПll!O'VJ ')ТИН]- ,1  \,1 I V l [,I врн кн И ЈLЈ!ЗЧ же
                                                     JI;, 1 1 · 1
                                                        111к о.1ску <.:BC' 1 1a1r,, ·т.
     тала су неисп њена. - каж е  Што се тиче релеја на Ја-                 1 РЛТА ('У с  ()' ВОР11.ЈI Л  Ла би с , nожио 'За коiи ,,ре.,,:)
     инж.  Ж ижић. а о  ј е м р стрепцу са њим ствар стој и                     БЕЗ IUY M Л     'f i' Pi' lf,[  11,1ra Б'щ;,11(.'�tВ  ic 'НС'ПО:
                                                                     ·p:, vi ,·,.,ки:> да су мv ЈЈ.аР ' код с
                 о ало
            З т
                           и
                             ,
                     �оу
                      га ч ије. На ме тамо у феб
     да дође до одлагања пре ви- руару треба да се постави                  Бо,,исав ЈС седео у :vr a л o i  соби  х< . Капа cv 1 а  заi ?·1 11') c.:i ��
                                                                      >
                  �
                                                                     Г1'ЈТСр1ли пр :\,1.Н к.уl,:и У КОЈОЈ
                                                                   ,
                                                     r·F" I' ош1 -кn;i i pa;rиia 1 1
                                                                11nк v11r 1 -
     ђ ених постављења предајни- предајник, док је агрегат већ                 .,;,,, д а  11\"'.-')Чуна КОЛИ К'() 11r�ба ДН  , . 1 1 1 с  снахе <жю,w се о,чеш:ао о

     ка на Копаонику и Јастреп- изнесен. Антена је, доживела                 r�111аЈы• си11v v Београд п,1 имn  1 , г 11апа :1эча к()iи ie и-с� В11
     цу. Међутим, недавно су теш сличну судбину као копаони­                 г, TT{l'? ' lll•;\  f>Oi'tJИЧK1-tX  i1'Г'OUJК..f�Bi\.  чува страж;у. НеП'О'}наmи 1е 01
                                                      !
     коће O којима је реч савлада- ч ка : она се налази завејана Борсав Јовановиh     ()• i c ;1 110�1. СК'Јf:'� без ш у, м:а. О' ВО­ ну .11�ђа ,очкглеm11с' .У ,к,е.љи ЈЏ
                                                      1
                                                                   Г
                                                                     ;1 c,,1al111H 11е 11![:'<'110ЗНЭ. у то:м '
                                                     .
                                                     ,... 1щ1 су ес. врата и из ;м�ракэ. јс
                                           д
                                                д
     не и били смо на добром путу  код села Велика Плана бли- ванОВ!Иl'lа, · у гле ног шес есе-rо- г,-01Ј1иr·ила рука са упеnе11им РС­ I J Y љv:�и. Да .би лри:вукао  �-ыю
                                                                      TKV .УЛИЏ():V! С.У Пр,()ЈlазЛИ 11-1
                                    : .,ишњ'"r _ д о�аћ�ша у Варва:рину,
                     зу Прокупља.
                                      )
                                    1 пr;:шл:., .1е виu1е �ан<.1. а лн
            ж
                                                 се о о-
     да ова два  ва на релеЈ· а ос - ·  На краЈ_У  К рушевљ_ ани :--.� а. ' во::-.r д::-гађају са ·узбуђење:-., још  "'1 1 ;тщ·,r':>)1!. БиТТО јс око 1 8 ,30 чаоо- rтажн,у Борисав је одјед'.НО."'1 r:
                          ·
                             .
                                                     па и ЗiН!Е'СС на ТТР З')Ј)И'М"'\ Јl'ИСУ би
                                                   у- ,
                                                             О
     пособимо и омогућимо наши м  ипак остаЈе да сачека у про - вс:к пpr•ra у т мir-LИhк01."VJ. ктрају •и  ПС CIТYШTE'II" ,-;�к,о да <'V •IЮПОЗI I Н'ГИ  Hr) -рек.а•о:
                                Ј
                                                                      _ А.'1·а к:акве па,ре љуци! 1
                       ,
                                                     r
                     леће и да виде да ли ће се ссли:1,1а поред Вел=е Мораве.  - ,1ч�по знали да с ::-.1 Бс,nисав::1 1 1 и­ х о нете ви С\д мене? !
                                                     каr ;'JIDyrc,r 11 ::via у соби. Без Речи
                                      В е ст о нch1�:,:v1 раз бој,ничком пр е           Узалуд. Прюлазнtици освет.љ
                                                                 о
                     бар ово обећање Радио-теле- Ј                V'11 1 ё 10 · ј ттр<ви маск:и�р,аrн,и ч оак:. а
                                      д
                     визије Београд остварити. Те ; па у . У ко .\�е Је за неn.уних 10 :½И- :,,, 1 1 _и.� дру�и ко,ји је :н-о К,З1ра­ vлиt1!';1,1 све11иљка1МЈЭ нису обD
                     хнички диретор тврди а ће . нута с-днето 530.000 ди•на,ра, п;с.о­ ,.,ин са канал:о "VЈ. и u=ЈЮО!М О\д у­ :п ,, < ! 'Ј ;Ј<ЊУ пс> о-но што се збиЕ
                                                                   п
                                 д
                                                                     у ЈЈЂОРWШ'У'У- HaQIDyжan-n .JЪijИ
                                    ј нела се и ::viнoro даљ е. од· обли·, к-
                     Крушевац на пролеће изаћи њ:.-rх с ел а.          шке у друт,ој руци. Два, . ,ми;тrу•l'а  ,, i:н,rwe •в,р·ата к:vhe и �
                                "
                                                               у
                                                            и
                      с    и а ћ прије  на                 :hумли су упер вши о р жЈ<; у пр е �rисэва У собv К>О1 or-ta-x.a. Поч,
                     �,., енк е "  д е   м   I КАКО ЈЕ Н А ПАД ИЗBPIIIEH  rrлашеноr •.до:-.rаћина. Пr>ЈЗи Је nrро­ r·� vп�rэт•и. Од,је11�том гP'.v11-ry ц
                                           о
                     ,,:• ..,сви::,,1 ј с ким скрани:11а бити  I  с д . а,  када е у  КУЋИ Бори ава, говор.и о ч ве ­ к ·� ·и '1етак ое за,ри у ·г а вапи1
                                      а
                                                         о к са р ев лв
                                                  с
                            .
                         присто3.1н.     Б. Ј ов а,нови.ћа С'I1ИЛО п рво уз б;уђе- та�н ry 1Некакве tк п : о срr:УМ у�о c,1,;,i•)! ]In11l'cи 111·r  o;i 100
                                                            р е
                                                      - Птре! Пар� шт•v пре!    •1 ·1  11,н .\ЈО !  т,rкнуо ie
                                        е 3  х л е б а     r;эзн1е :vrисли 1 1 рола.зиле ю::оз гла­ СКУП А ПОГРЕШК А
                                                      До,маћ,и;н с спирао дnк ,·у '-1У
                                                              1"1 д је кућа
                                                     ву. -Уnоэори.Јrи c.v
                                                                      Чим ir- сн::�.ха из c-vrcд11r;c З.l'С
                                                     оn
                                                      -юо
                                                       ЈЪ.е:н.. да э..1,-1а�у да 1е сам !И �
                                                     с,е не ,:пали да •nокуuд'а д;а се оду­ ;,н)нела Борисав.у :urrc са !Нов,
                      Дошао ових дана у нашу гост "Пари а "  Н е  зато што  ПЈире или бежи ј е р he ,га •у,бити. з,гnэбио га јс 01101ј са КЩ>aiGi,r,
                                                     п"н:·ру;кааи су рекли да orrи: мо­
                                   ·
                     Редакцију човек који није ' жели већ што мора. Негде ·r,;ају узети новац ,tep им је таюо  1:скавш11 :  ! КОМ!' lfИCl'!'
                                                                       - 0 ОЕ :\!С /1.<1 •! И
                     желео да се жали на лошу у- ".'!Ора да ј е де па ј е , ето, изаб наређено. КЈ:> и�1 .1с ааредмо. Во­ нули 1
                                                                  ?
                                 "
                     слугу у хотелу П а риз . Јед- рао ову народну кухињу. Као ђа баlНlде ? !  ,,r,вча.ника из.ва- И маскира,ни ЉiУ\д:.и нестали
                             "
                                                      т-
                                             о
                     ноставно је испричао како је што то, уостал м, ч и не многи  f\ ИО зо.ооо диннра н ... ,..,,.,Ј,Ј . ·'  у мраку �и:за ШЉ!Ивка.
                                                                    N)
                     морао да чека на хлеб и како љу ди који су одвојени од по­ �Iовек са карабино,1 је у трен:у  ,... , r·y снахе и tдQIJ.a lll'aю:
                     је тај хлеб донео човек који родице. И 25. децембра от�­ згужР.ао нооаu :и ста.вtио ,га 'У џеп  Боr-исаg ie о·rт)чао ло СтаЈНIrе 1
                     Јюжи и чисти пеhи, чисти ре- \ шао ј е  на ручак. Подварак Ј е  од панталона. Затим су сvrаскмр,аt ,r� _,,,_ ,.,пrиuи..iс и д'ОВОО М!ИЛ
                                                                 1
                                                                      нере. Carr и .по од тог ,в р емена ,
       Копаоник: без антене   сторан и ради друге "спољне "  брзо добио, али са мало хле­ тэп.а д а ч и рекли �o.мain,иn:ry да 6,рз.о  urли су юри.м:игЛIИсmи: QРГ1
                                                     11•онесе jrw паре. Када Је , .н� зна­
                                                                ,
                                     1
     претплатницима на једном ве послове. И оценио да ј е  то ба. Кад Је затражио друго  iућtи н.:� сам зашто, рскао ,д� У из КЈr,,ушелзца и апеци·iа�а1-1: :
                                                                    �
                                                                      т1rэ rтч из Све�·озс11ревq, Тра,гови
                                                                    а
                                                                а е
     ликом подручју да на својим све нехигијенски и да треба парче морао ј е  да чека. -У_ том  1 �1у У оусе,,щ�-юј ку,l\. и ан: х ња па д ­ вод'ил�,r tдо ј, л а а
                                                                                   о
                                                                           е.ц.г 1ПрО
      пријемницима добиј а ју квали јавно осудити.        чекању појео је остатак Ј е ла.  ч1,1 су се IПONte.,rЏ)JJliИ .  ле су с� раз�илазили. Вероо'Ј'Н
                                                                                 н:к
                                                                                   д:
     тетну сЈiику. Али, дошла Ј е  Тај човек, Илија Рогановић Онда је наручио порци ј у  па- _ -у кој,ој юу,hи?   на том месту нападачи l!IOeJiw
                                                      _ -у синовљевој !
      зима, велики снегови и хла- службеник С-УП-а, чест ј е . суља у нади да ће добити ви­     ДОЛАЗАК        но.вац. Киша је О 1 Н1ЭМО-Г.У'fила д,а
                                                                      IliJ)aheњe тра,r,о-ви.
                                     ше хлеба. Но, сада није доби о  СЕДМОГОДИШЊЕГ УНУКА
                                     н и  мрвицу. Келнер се и зви­ -у сусе,щној юућ.и су за то BPlai"Vl.e  З ахваљуј уrh. и  страху и заб у
                                                                        е
                                                                         ЛОПО'В!И ,ау � 100.000
       д А Н  В О З А Ч А  Ј У f О С А А В И Ј Е         нио и рекао да ј е  неста ло онахе ,fкзбриж,н:, ,разn�1вараље са нара отели 530.000 динара јер
                                                                      СНЗЈ
                                                                 1
                                     хЈiеба. После скоро nола сата
                                     појавио се на врати ма чистач
       Почев од ове године, воза­ .:.:::tлс н а јистакнутијим воза­ ·           -
      чи и аутомеханичари Југо­ u � �а и аутомсханичарима.   сав гарав и прљав .  Испод ру
                                                   т
                                          .
                                                  И ек
      славије прославиhс свој дан             М. В.  кс носио Је пола хлеба.
                                               ћ могао да
      - 1 5 . ј а нуар. То је дан, када             тада  · � с Роганови
                                              Али како ни-
                                          ручак.
      је у чланство њихово г Удру­                11астави .     каже. Јер
      жења ступио друг Тито. Ње­ У клоник�- отво ЕН      Ј ·е потребно да се _
                                       .
                                          д о како Ј е  хлеб до­
                                          е
      говим учлањивањем указана    КЛУБ ОМЛЛДИНЕ        он Је ви
                        в
      је велика част сваком члану Пр и  сне г као да је пробу­ нет . . ·  нема довољно
                                       Крушевац
      Удружења,   а организација дио из вишеrодишњеr сна 0 - хл ба иако извесне количине
      возача и аутомеханичара до­ м. ладинце из Каоника.    набавља И:Ј Врњачке Бање. То
                                  с
      била је огромно признање и  Основна ко ч ница У д о ада ­
                              мо У ово м се је познато и ј асно. И тако he
      још веli.и значај као друштве ш њем рад у не са к просто- бити док се не изгради инду­
                          .
      на организација.        лу била Ј е  недостата о до б иЈе- стријска пекара. Али, није ј а
                      ·
                                    .
       Овогодишњи, први по реду ,  рије. Она је конач и
                     на од е мљорадничке задру­ сно зашто ова позната кафа­
                         з
      Дан возача и аутомеханича­ ге  и адаптирана за омладин- на не може да обезбеди довољ
      ра биће прослављен широм                   но хлеба. И није ј а сно зашто
                        уб е већ добио и СВОЈ се, ако га већ нема, дозвоља­
                       Кл
      змље, у сваком месту, у сва с ки клуб.        .
                          ј
                     nрви инвентар : клупе, сто, ор­ ва да га позајмљује и прено­
      ком радном колективу, где о­
      ва врста радника живи и ра­ м а н, шах-сто, пеh и завесе. си ј е дан чистач на крајње не-
      ди на својим скуповима, ко­             Д. Р. хигијенски начи н . . .  Б
      ји ће тим поводом бити одр­                              .  своао,м. децом КЮ<ја су јеља јабук,е. она зaб yu-I "Vl  донела штос од п�I'С
                                                          Ј
                                                       ед
      жани, они he се осврнути н а                               одd ном е с ещ:маrод и  :у�н  ХИЉ ' ЗЩ!ар!КИ,
                                         о општини
                       о
                                                       а о
                                                              п
                                                            е
      досадашње резултэ,те свог ра  - П ве школе     у бруск ј               ·сл в љ уб, у,ч НЈИк рвог р а з реда,
                                                      решио да iqpeнe до \Цеде и О'l".
                                                                                 е аве ов
                                                                       Бopw(cc1n сматра да ј
      да, успехе и пропусте.                                   донесе л нч е  ЕIЈ,Щ е.  ОК'р у,о је деЛЈо неких Варва рИЈНЈаца юоји r
                                                                  н
                                                          о
       Тај дан биће свечано про­ - На пс.дручју бруске општи                1 ПЈре-кида ч и у,палио сrюљно свет- 6 ро познаЈу.  И па!К, многа  П!И1
                                                                           ·
                                                                    и
      сЈЈављен и на територији кру  1-1е у лажу се велики напори још дн е су У изградњи. Ин- 1 ло. Иза к ,схш а  и л и п е ,в111део · Је е- до • .  е
                                                                      ња IOlcтajy нерешена Да ли ј би
                                      терес.:ант�-ю ј е да највеhи те-
                                                      ке сумнмве сенке 1щје су се бр:з,о ло тр,и �и
                                                                .
                                                     \
                                                                             т
      шевачке општине. Централна .на изградњи нових школских ve1, у томе послу носе сами уrкл-оН1иЈЈ1е. Пре.в.а1Ј,1 1Је �еоеrгак с п ли  п е напа !д!аЈt.rа'! ).!; ЛЈ
                                                                           ТJIOllI'ИЛIИ 1Н.' и пrр
                                                       а               у ло ови     .
      прослава одржаli.е се у Кру­ �гr.ада и обезбеђењу школ­ rра\-)ани . Тvfе штани села Гра- к О1р -к а осве ·гље ним дi�ИIШ�ем и IlРЕ'мэју  се з а !НОЈВ� акциј·е? Шт,
                                                                                  о
                                               .
                                                                             к зи н и
                                                                        кр л
      шевцу, свечаном академијом  -ског npoc"1·opa и наставног о­ ше а 1,а cv :за своЈУ школу до  Р11ВОР.ио :врат.а -собе У КIОЈОј Је био ,с у О'll и и  ис а ек х д  с,ас
                                       -в
                                                      деда. Бориса,в се jOl!. 1В1И пperra,o
                                              ·
                                          •
                                                      .
                                                         б
      у сали Дома ЈНА 1 5. јануара <:обља .  Тако на пример од у­ везЈIИ и Уг.р адили 485 кубика Је � се ојоо :да лоrюв:и �ща не 'У- Л,УШаН)ИХ? ·
                                          •
                                                      И
                                                                       _ слу ч аЈ Ј ·е озбиљан. Иcmpa!I
       1963, године у 19 часова . Н а ·ку,н о  36 ш1{олских зграда, i,амена, · 78 кубних метара  бЈЈУ 'YIНIYJIOa.   .  јс у 'ГО 'К'У- Нщц.ам се да ОМЈО иа '11Р
                                                       - Ј·е.Ј! ·ово r,.wгща,, - питао Је 'г у да ов:ај 'СЛУЧаd ycrreo ОКЈОН
       њој li.e се поред уводног дела 19 је изграђено после pa-ra. шљунка, дали из својих за­ мати Сла11юљуб  јеД)Нlr од маск:и -
       и културно у метничког про ­ flрошле године завршене су брана ·10 кубика грађе   ,РаЈНIИХ.            \  мо. _ к,а-же Вpamro Ђокић. ко�ав
                                                                      ; дир 'Ста
                                                                          н ице НаЈрОне �е :
       гра ма, предати и награде и по још дне _ ы колске зграде, а          Р. И.  -.:. .Паре! Знамо да имаш мн о- В..,рв-арr,ту.
                                                      П.), али не ,::-.ора,ш да даш с;веt - 1    С. Сими\
   1   2   3   4   5   6   7   8   9