Page 5 - Pobeda 1963
P. 5

ел,ра11а 5                           Петак, 11. јануар 1963.
 на                                                                         ПО5ЕАА                 ИЗ НАРОДНОГ ОДБОРА Ј!!lШТИНЕ КРУШЕВАЦ               И3 »Самоуслугеtс:
    НОВЕ ОПШТИНСНЕ НОМИСИЈЕ
 1С 4                                                 МАЛИШАНИ НЕ КРАДИТЕ!


                                                     Понекад дечји несташлуци nисима у ма:тој наранџастој
    На седници Народног одбо­   За председника  Комисије ж1цар Јефтиh, а за ч;rанове  !l!ОГУ да буду незгодни. И до свешчици код пословође Ра­
   ра општине Крушевац, одр­ за    оцењивање службеника Љубиша Илиh, Чеда Ђурђе­ суза може да дође, и до дру­ домира Ивановиhа. Та незва­
   жаној 28. децембра прошле изабран је Ратомир Ђок:иh, а вић, Загорка Зечевиh и Све­
 �в:  годин , формиране су комиси за чланове Љубиша Илиh., та Љубисављевиh.        гих неприлика, а све је било нична свеска ухваhених ма­
                                                    тако наивно и безначајно, у лих и великих (има и њих!)
 Ћ•  је при општини, извршена но  Чедомир Ђурђевић, Десим:ир  За председника Комисије за  почетку.             лопова има већ доста изјава и
 '11Р  ва постављења и разрешења.  Гајиh и Даница Николић.                   Ето,  пре неколико дана потписа. Ученик А. И. украо
 <У!'                                награђивање службеника иза   пред крушевачком самопос­ шест "спорт" чоколада, уче­
 щ   За председника  Комисије   За председника Кадровске  бран је Здравко Весиh а за
 кој                 комисије изабран је Чедомир  чланове Љубиша Илиh, Ран­  лугом стоји групица малиша ник Н. Ж. чоколаду, ученица
 !'.Н за признавање радног стажа
   изабран је Борисав Уроше­   Марковиh, а за чланове Ми­ ко Михајловиh., Данило Јере­ на са школским ташнама. Је­ Б. Д. кесу бомбона, шеснае­
                                                    дан се хвалише да је јуче из стогодишња девојчица О. М.
   вић, а за заменика Добросав  .нан Три1ш:овиh, Радомир По­ миh и Драгиша Весковиh.   ,,Самопослуге" смотао две чо­ једне женске чарапе, ученица
  . iв· Стојковић.. Чланови Комиси­ скиh, Раде Ивановиh и Ђор­ За председника Савета за коладе и нико га није приме­ средње школе С. Р. украла
 L ОЈ је су Душан Стсфановиh и ђе Дамљановиh.                                          три чоколаде и лажно дала
                       председника Комисије цене изабран је Миодраг Вељ тио.
                    За
             h
 ;.tar)  Драгослав Л азареви , а заме­ за одликовања изабран је ковић, а за чланове Влада  За неке је узети нешто из  податке ...
 ,,N)lј ници Ђорђе Бановиh и Не­                                                   Имена је пуно. Ученик ос­
 з.tи1· над Павловиh..       Драган Ћировиh, а за члано­ Маринковиh., Андра Вукома­ самопослуге и не платити ма­       школе   Нада  Попо­
                                Ћира новић, Радул Милосављевиh., ;rи подвиг. И читава авантура. новне
                   ве Добросав Антиh,
                                                                             "
 :ю:�·  За председника  Комисије Глигоријевиh, Миливоје Лу­ Радмила Милошевић, Ђорђе А све авантуре се исто не за вић", основне школе "Вук
 �
 1 q за  постављање  управника киh и Милица Буцек.      Петровић,  Томислав Ћирко­ вршавају.              Караџиh.", опет основне шко
 � земљорадничких задруга иза    За председника  Комисије вић, Вера Петровић и Брани­   Веhином оне се у овој кући ле "Нада Поповиh.". Кривуда
 жг� бран је Чедомир Марковиh, за стипендије изабран је Бо слав Петровиh..         завршавају сопственим пот- ви рукописи које су оставиле
 сре- а за чланове Ратибор Томиh,                                                 расплакане очи. А тако лако
 пре- Радован Раичевић и Раде И-                                                  је могло да до свега овога не
 !"
 tel!i вановиh.. Остала три члана     ПОСТАВЉЕЊА и РАЗРЕШЕЊА                                 дође. Ко се још надао да се
 :QSJ делегирају задружни савети                                                   неко досетио и поставио огле
  с
 rта- земљорадничких задруга у   Па истој седници смењен је  Досадашњи   вд. директора вић, досадашњи вршилац ду­  далца која одају сваки при­
                   са дужности грађевинског ин Дирекције за изградњу путе жности: директора предУзеh.а
 n-rt којима се врше постављења.  спектора Илија Стефановиh.. ва н улица општине Круше­ ,,Фасада".             кривени покрет младих и ве
    За председника  Комисије  Са дужности тржишног ин­ вац Петар Караџа, разрешен     За директора Радничког у­  ликих лопова?!
 .eil                                                                  Пословођа тврди да мали­
 <аћэ за службеничке послове иза  спектора разрешен је Божи­ је те дуржности.        ниверзитета у Крушевцу по­  шани који су једном ухваh.е­
 r.а� бран је Миодраг Вељковиh, а  дар Јеличић.. Усвојена је о­ Разрешена је Душанка Бур стављен је Света Љубисав­  ни у крађи више никад не
 от-
 � за чланове Љубиша Илиh.,   ставка Славка Андрејића на гиh са дужности управника љевиh., досадашњи управник     краду.
 &ое Душан Карајовиh, Борисав   дужност директора Предузе­ дечјег обданишта "Милоје За ове установе.             - Моле нас да не говори­
                                                     За управника Дома стара­
                   ћа за декоративне радове у кић." у Крушевцу.
   v рошевиh. и Радосав Дими-
 v.
 уцд, '<.Т             грађевинарству   Расина" у                  ца и старица у Липовцу по­ мо ништа њиховим родитељи
 1_0()( тријевиh..          Крушевцу.     "        За новог грађевинског ин- стављен је Радослав Аранђе­  ма и разредним старешинама
 Во-                                 спектора општине постављен   ловић.              и ми их пос:1ушамо, јер зна­
                                   је Милосав Ћурчиh, досада­                   мо да свако једном може да
                                   шњи срески инспектор, а за   За директора Дирекције за  погреши, - каже пословођа
                                   'l JЖHu....lO. ,... ;агољуG Бr ЈсtКО­ ;1"rра,�њу путева и улица у  ове продавнице.
                                          t
                                    1
                                                    општини постављен је Дими­
                                                                      Тек ако се неко ухвати по
     Нородни одбор општине                    ВИћ,  досадашњи  инспектор  трије Марковиh, досадашњи    други пут онда се извештава­
                                    среза Крушевац.
                                     За пољопривредне инспек­  директор Фонда за путеве   ј у његови родитељи,  школа
                                                    среза Крушевац.
      у новим nросториiомо                  торе постављени су инж. Ви­ витеља основне школе Јо­   или органи СУП-а. Само се
                                                     За вршиоца дужности упра
                                   досава Ераковић и Божидар
                                                                    ретко ко усуди да погреши и
                                                                 "
      Народни од ор општине Кру1:1евац извршио је раз­     Јеличић.             ван Јовановић Змај" постав­  по други пут.      С. С.
            б
                                     За новог инспектора рада
    мештај радних просторир за своЈе органе управе од 1.  постављен је Велимир Жи-   љен је Милош Плавкић.     ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА сн у вnш
                                                     За вршиоца дужности ди­
    јануара 1963. године у следеhим пословним зградама:   вић.               ректора Школе за медицин­    Недавно ј.е основана орга­
    1. СТАРА ЗГРАДА БИВ. НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА          За треhег општинског суди ске сестре у Крушевцу по­ низација Савеза комуниста
                      телефони:         ју за прекршаје постављен стављена је Стојанка Лукиh.. при Вишој педагошкој шко­
           председник        20-332        је Милан Матић, досадашњи    За директора Осигуравају­ ли.
                                   општински службеник.
                                                    ћег завода постављен је Дра
                                                                      Организација броји 12 чла
           потпредседник       20-432          За вд. директора предузе­ гиша Гајић.           нова.
           секретар         20-567        h.а за декоративне радове у  За новог председника Фон   За секретара је изабран
           биро секретара      20-567        грађевинарству "Расина" по­ да за школство именован је Миодраг Максимовиh.
         - јавно правобранилаштво 20-532          стављен је Миодраг Шарано- Божидар Радовановић..
         - рачуноводство        20-444                                                       Р. Ј.
         - економат          20-532
    II. НОВА ЗГР АДА БИВ. НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА                    код     МАТИЧАРА
            (ПРЕКО ПУТА ПОШТЕ)
                                       ДОБИЛИ СИНА
                                                         ВЕНЧАНИ
      а) у при земљу : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ СА       Рад.мила, домаЂЈИ1, 1 и Дy!lll  Миросла-ва Враrњан:ац ,1 Ми.ро в� мета.р; ак­
                                                                    бинка Стева.нчевИЋ, домаћиц, и
             Х
    УПРАВОМ ПРИ ОДА (централа 20-208);
 1     б) на првом спрату : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ        ;Цll\>IЭ.ћ:ица, и МиЛМ'СЭrВ Ј,ан,кОВ!И , Је.леНЈа. ЂСЈ1Кh, л�ртмр к а, и Мили­ ксан,др Петро, �;Мирјана
                                                                       с
                                   Лаз,арев,ић, елею�рИ!Ч>аР; Перси.да, с.лав Кара;ј,сЈUЗИ!ћ, мrе'1рсщру:r,
                                                                    Рэ1д.ос,л1в Мил� �;
                                                                  ар;
                                                                    Драгиња Ми.m доо,а:hl, и Але
                                                           о
                 НС
        у анексу: ОПШТИ
                   КЕ СУДИЈЕ ЗА ПРЕКР­
                                   рщцник; РадоМЈИЈк:а, дома,ћица, и ја Антоо-юви:h., з1И1дар,; СЈ!rсбоданха
                                                                    КюrстИЈћ, ДQ1МаN1Ца, '!1 Qрег Ви­
                                   Мiи.ОIОО!Н П аки,ћ, rрЩЦ'Н; СтојЭЈН
    ШАЈЕ (централа 20-208);
                                         љ
                                                                    дојевић, 'С\Лбени; Зорица ·Ку­
                                   к;а, �н�ома.h., и Б1у�кос01В М.илкюав
                                                                             л
                    Е
      в) на другом спрату: ОДЕЉ ЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ        љевИ1ћ, механичар; Јоваrн:ка, �­ Јс,в,анов-ић, з,емљrоrраl и Јоци;ћ  ;::�, дамаћ.ИUа , и С О!бо ВИ!ГО
    ПОСЛОВЕ                            жбеНЈИК, ЈИ  Жи:вад:ин Игња=иь.,                <р0<001ih, с.л:,; JeJIИ Р!шу
                                                                           ,
                                                                    В'Ић, аЈI!ЖIОе и Др а.гаrн Омаюј­
       у анексу: ОТСЕК ЗА ИМОВИН    СКО ПРАВНЕ ПО­     СЈiужбенЈИ; Верица и ВЈiаlдИМIИР                ЈDОIВИЈћ, СЈI:; Вер�и: Мм.л
                                   Шљ lВIИ з
                                                и
                                                   ,
                                     и
                                              И;
                                       , емљ ора)Џ{
                                               Љ љ
                                                                         � и Милутин
    СЛОВЕ (централа 20-208);                  домаћица, и М.и.лован Ђу�р!ђевић,               сЭЈВљевИЈћ , т хнОЛ'Ог; :В€ра. Митр­
                                                 Э1Н,
                                                                    Р к ови.ћ, е
                                                                     щј
                                                                      ,
    III. У ЗГРАДИ ДОСАДАШЊЕГ НАРОДН     ОГ ОД БОРА    рад!НИiК; Рад,.'11Ила, СЛУ,:ЖЈбеник, и             <ВИi слу ,бени 1И Мiи.еюrо Мар­
                                   Р , ЩЦ;оu'WИ1Р Ј.V.Lилюса,вљевм:ћ, СЈrужбе­
        ОПШТИНЕ (улица Мирка Томиhа бр. 2  6)      rн:и; Р:ужица, дО1Маiщ:ца, и Живо­              ,кю1в1ИЈh, алужбеник; ЗорЈ Об ..!Q ­
                                                                    д-с,вИih., с.л:ужбеник, и Ђ\Ј'Р,ђе Јев­
                                   !Мiа ица, и Влај1КЈО ПетIЮВr п
      - Одељење за општу управу и унутрашње п    ослове   Р<Э.д Гајић, бравар; Вер,сю.л!З!В, до­            ти'h,, ,�к; BeI)0 I¾шшовИЈћ,
                                                 ,
                                                  е­
                                     ћ
                                                                         и
    (телефони бр. 20-014, 20-207, 20-363, 20-148);      кар; Милана, до,.'1-1аћ!иа, и ТО!ПЛИ-,            служ16,е1нк, и Петар Мијановић,
                                                                    0ЈЮ1-ТЩНIИР; Смti!:љо.1Н0 Ва�
                                                  е
                                   ца Ма,ци.ћ, юројачюи ра1д ник ; Д ­
      - Одељење за друштвене службе (телефони број     ·СаЈН!, домаtћ!ица. и ЖИв,о, та Ma­              СЈrу�ж<0НiИ' и с 'Ј1Э iН1и
                                           ,
    20-549, 20-169);                       lНO , jJI>Oh, ,сто.л ар; О -етљ !НЈ �             ,с..лбе!И; Д,alRIИa Јђrк QJII.
                                              а а, о маrћ!и
                                            в
                                    а,
       Одељење за народну одбрану (II. спрат телефони   ц : .и Хјра,нисла�в В.у,лиh, !МетаЈО­             жбеюrк , и Ст8ЈRОје МаЈ;ШОВИ! сл:у
                                                                    жбе;к; Даница КОС"Г Ј1- Живо­
    број 20-405, 20-411, 20-370).                • С (!'Р�.vар; Марија, а.лужбенIИ ,  и
 )-                                 Стев ан Ога1н.ксЈ1вwћ,  < Л'У,ЖQенЈИК;             рrа,ц .Јовиh., 1М€ТаЈуrар; Стојая-.
                                              С
                                                                    ю а Фре..!ељ�а, радю и Виrr
         IV. ИСТУРЕНЕ СРЕСКЕ СЛУЖБЕ             Др;т.гоал:а:ва и Ми.лю�рад iМ.и                tМИЈrосављеБ! IМIИ·
                                   зеМЈЉОРадни.
 1О     а) У новој зrради бившеr Народноr одбора среза:
 '8.     - Педаг ошки завод (II. спрат лево);              ДОБИЛИ ЋЕРКУ       Да ница Ј 1 ефтић и Славољуб     УМР ЛИ
 1-                                                        ШO!LI         БоЖ!ИДр Николиh., рође 1893.
                                     кад..ка, д!ОrМа!ца, , и ЉУIООМIИ!р
 1-.     - Веће за прекршаје и Срески судија за прекрша-     Ђе.кић, 3,емљора1ЩНМК; OJ11Nl, дома Пре�нраг, маа.рава.р; ДаlНИЦа  Дуд.Iан ОrојаЩИЈl. пензИ1Он ер,
                                                р
 Ј{   је (II. спрат - централа 20-208).             •h.ица, и С:окоЈI Ниюо.rnи, �а,rџrи.к.; ЖиlВКIО'ВИIЋ., �� И l.(rЭЈГУ­
 к                                           а,                        рођен 1002. Гроза. Стефмювиh,
 0      6) Стара зrрада бившеr Народноr одбора среза:     Др.агица, домаЋl! , и �    ТИIН Петр�, бр.ЭЈВ.р ; МИ1л Па дОМЈаца, рођева 1839. Jaiн,
                                    Пеши1ћ, ко,в,ач; Верица, домаiћИЦа, :ВИЈhевlИ, Но.С/11Э!ВIНIИI ,и МЈихајЈIЈО
 :-                                                                   Тасиlћ, служ � 1903.
      - Завод за статистику (телефон бр. 20-245);       и Р ,!1ОМ!И! Си ић,  керамичар; ОгаЈНКОIВИIЋ., �.ОЏ. ек!ОIНРМ; За-.
                                      а
                                           м .
       - Уред за катастар (телефон бр. 20-174).       ол11а, �омамца, и Дра!I'с\!Н ЂQр}:)е­ гоrр:к.а З.лочиh., з,ем.ЈЫО!Р'ЩЦ. ·и С т ан­ Рщца МЈи�ља;нац \дОМ�, рође
                                    вић, радник; Зла,га.нка, домаd'i
                                                                    и.а 1926. МиUL 'Вор, �rrе�
       Ближи распоред радних просторија налази се на    и Јова, Јев ић., хем�и:јск.и 'l"е­ ,  ко Вабиh, Ме'11ОО11; �а
                                                                   а онер, рође ·1001. tНа.ТЗ!ЛЈ ,а Стн­
                                         т
                                                    ,КiPC , l11Не1Р , и Томаш: Р -
                                                                                  ,
    улазима пословних зграда.                   оог; Рад;ма и Драгољуб Чабрић, \�ић,  службеВiк;  0ЈIЈИЭЈ ковић, ПQРОдЈИ: пенз� ро  ­
                                    з·емљорадн:ици.         Оретеи:h. , лаб о раI-11, 1И �  t}ена 1893.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10