Page 6 - Pobeda 1963
P. 6

Пе так, 11. јануар 1963.
                                                                                Стра

                 Ј еgна зани1иљuЬ  l!'_  uнuu,ujaiuuba               Ових ;\дна   у  Ћиlн�1н�у
                                                            у о А с о пехо
                      -ЗА НУЛТУРУ У ИРУ
               Е
     У сноро: Ц НТАР                                 Е ВЦ       ноiмлођих Ъићевч но


     Крушевачки културни рад тор" квалитета
                                    не домаће и стране драмске
    ници у последње време пока- програма.     уметничког µаз и припремати авангард­
                                      с
                                  д
              м
      Ј·
    зу у све више спре ности, до Већ је раније одлучено а тек тове .
                ·
                              ић" припо
    бре воље и  иницијативе да се КУД " Аб рашев  центру  У музичком  сектору прва   Ћићевац, ко;,.�ущ1 са 12.705 cef3r10 ·;:\ ;џ"1,11<с. У току
    удруженим снага а остваре ји новоформираном         новина је свакако оснива е становника иЈ11ала  јс током гut-.·10вcr 1с ю 1. ·  1111011ирскю
             :vr
                                                  љ
    неке занимљиве  и еје које' и претвори  У  сцену " Абра- 1  репрезентативног  градског НЊ2. у ;�;свет лс110 01rрсмље­ гара, с;.,м,> ('1·1111L' и 'В.иh<
    би евидентно освежиле кул- шевиh." к о ј а ће отвор ити пио 1 .·ора :\r ада he све пријатно о­ них школа 1.754 ученика од 11 IU.Jfe r·.' ] ..Ј ЈШ3ЈIИХ сус]
              д
                                                  љ
    турни живот града и обоrа - 11ирску сцену, аматер ско по - 1 брадавати и вест о оснива у Lедам до четрнаест година. .: iir,prнr. Ор1·а,1и·юва11 је ·
    тиле га нови м и инвентивни зориште и омладинск �  сту - забавног оркестра и тамбура Овом броју треб· доrџlти jow l\Jt"I ш�-. ) 1. 1 Ста.11аh - Др1
                                Ј
    јим формама.          дио. Репертоар још ни е де- шкоr ансамбла.        око 'Гри ста омладинаца кој и. 1111ц  'I,иl1свuц, затим с
                                     Одељење за филм  и про- ес школују по средњим шко­ r111p ш1,о·�а Вuрварин -
                                    паrанду користиће сва најса- лама ван Ћиhевца.      ::,,!1  Дрсr,овац - ЋиhЕ
                                                     Најi\1.11ађи уче
                                                              и стварају. и д.
                                    времени 1а кинотехничка и о­ Свн У'ЈСШЩИ OCIIOBIIИX шко­  n
                                        .
                                                                                 с1
                                                                       а
                                                                         ущ,uжљuваљ
                                    удиовизуелна средства у ак­ .на 1 -rанлџ�r су l)а _ких задру­ с1 юртске делатности мл
                                                             ч
                                                      1
                                    цијама филмског образовања са. 1-Ьиховс еко110:vrијс ·у у­ �;мају боље иЈ1и лошије )
                                    грађана и неговања обавеш­ ·юрнс.  На ј дllом  хектару l ) el!  сrтоµтскс полигоне. ,
                                    тене публике ме)ју младима.  1uколске економије �ачкс за !Iири Ћ1!!1евца дали су 40
                                                    друге у Ћиhевцу принос пш  радних  часова за уређ 1
                                     Идеја је добро конципира­ н ице износио јс 4.444 кгр. На СВQГ rю.1rиго[Ја, а.ни зато је
                                    на и међу културним радни- брали су цвета камилице   у и 11ајбољи у комуни.
                                    цима веома лепо примљена.  Ј1ГЈСДНОСТИ од 195.000 динара. Ку лт . рно - забавни жи
                                                    Задруга rо,;џшнLс има прихо­ најЈ\!лаr;их Т-�иl\евчана одЕ
                                    Иницијатори су студиозно и
                                                    де у l! е/\1-iОСТИ ОД МИЛИОН ДИ се кроз драмску, рецита1
                                                        J-
                                    одговорно припремили све за  на2а, укључујуhи ту и друге ску и хорску се1<цију. 1
                                    успешан С'Тhрт и, надамо се, активности младих  задруга­ секције дале су 11 nрире
                                    Крушевљаю! могу да одахну ра.                 само у Ћићевцу, четири а
                                    јер ће им новоосновани цен-  Организације младих гора­  д мије, три драмска дела, ,,
                                                    на пошумиле су један део го  пута "покажи шта зна�
                                   / тар вероватно пружити више  лсти зz,садивши преко ЗО.ООО  микрофон ic ваш" и Ј ,
                                                                                  е
     И КУД Абрашевић постаје   лобо на у е ичка сцена у могућности за добру забаву  садница. Кроз пар година бу  lевију псса�а и игара на
         "      саставу центра             и омогућити познанство са на јицс и ерозије нећ.е наносити  чаној п�юслави Д ана  ш <
                       д
                                                                                  к
                    с
                                   I
                          м тн
     Већ пуних месец дана у кру финитивно одређен (чека се :.uим реномирани м  уметнич­ штете засејаним њивама.      -У чен ици  не  заборављ
    шевачкој куhи "великх иде­ формално припајање друш­    ким ансамблима. Само се по   Спортска пионирска дру­   сво е дру гове када се_они
                                                                      ј
    ја" (како популарно назива­ тва новом центру на скуп­  r:еби разуме да јс за остваре­ штва задовољавају  потребе ђ у у  тешко.i си'гуациЈи 61
    ју Раднички   универзитет) штини друштва која ће бити                  ученика у физичкој култури  д а су и 11ашс · емље, би�ю
    озбиљно се разматра могућ- за неколико дана одржана)   ље ове замисли потребна  и  кроз рад многих секциЈа. Ру­ су из 11,ругих земаља. За
    , ност формирања једног цен­ ал и се верује да he сцена не щређена материјална помоћ.. кометна секција  има екипе цу Алжир,, сакупљен Је
                                    1
    тра за културу који би обје  ;·овати савремен сценски из-         М. Н. Р.  посебно за девојчице, а по- брово:;_,11и 11рилоr  у изн
    динио неке постојеhе  инсти­                                                 од 19 693 динара. Тужна в
    туције (Културно - пропаrан                                                        j
     дни центар, КУД "Абраше­      Први телевизори у Горњем Т емни�у                            1�;!�:ff��:��::1:fi:::
    виh", Техничка служба КПЗ
     среза). После многих корек­
    ција, идеја је најзад доби.'1а  Да се стандард живота не  ,r            ·  Мареновци никако не доз -1 · е прилог  од 10.000 дина
                                                                     1
                                     v пространој петогодишњоЈ
                                                                             а
     своју коначну физиономију огледа само у пуном кошу, школи, коју су вредни ме -  в ољавају да им суседи измак М ало ]· Ифс·;и ' ши ћ со. мо
                                                  l.lI
    и очекује се да ће за десетак бурадима и оборима - јасно тани електрифицирал и, см е - ну. И они су скоро истог да - чс ници ос м ог разреда шк <
     дана овај центар за културу је мештанима многих села ва стили су Залоговци сво] то- на купили телевизор.     Ћиhевцу послали су па1
                                                 .
     бити отворен.         рваринске комуне. Забава, та лико жељени телев изор.  �------ -        М. Арсић! у r:ред1-юст:1 сд 10.000 дина
                                                           ·
      Према предвиђањима ини­  насушна потреба људи, прис­                                   Окупљ rrи './ својим пио1:-:
     ција,тора центар за културу тупачна је селу најчешће пре  У ТРСТЕНИКУ                         ски"'1 ор1-ани· ацијама најм;
                                                 •                    f;И Т�иhевчани ускоро he i
                                                   о
     имаће у свом саставу: кул­ ко радио апарата, грамофона, 1                     И научних раАНИИа
                                           о
     турну пословницу, сцену u.А ­ телевизора. Мештани села За  Одржана н иференциЈа пр светних                ·1сти и оцен  из биологv
     брашевић", музички сектор лоrовца и Маренова међу пр- \                 'II·Ia шко ла - ис у ена оделе  математике, физике и друr
                                                             т р
     и одељење за филм и пропfl · вима су електрифицирали сво  Недавно је у Трстенику о-                 предмета за прво полуго,n
                                                 нска 1-ьа.
     ганду. Културна пословница, ја села у овој години и убрзо држана р е довна  општи   После жив диску с ије, на- ште. Стичу нова знања и 1
                                                ата про
     по замисли оснивач"', би71.е Ој_) су се појавили радио апарати конфере н ција Синд ик родни пос ланик среза Краље- риr те школске кабинете, у
                                    ,
                                      т и
     rанизатор свих квалитетних  у њиховим домовима. М еђу-  све н : х и научних радника.                 01; v Ре, диј аскопе, биоскоп,
                                                 Миша во Коча Јончиh, одржао је у­
                                           е
                                                    ·
     приредби и гостовања (музи  тим, они се нису задовољили П о конфер нцији је    а спело предавање: ,,Раднички   гнетофоп, телевизор и дрј
                                         ћ,
                                             н
     чки концерти,   позоришне                   авл ви  начел и к Оделењ                   сре.:1:-·тва којима се служе
                                                 шти покрет и НОБ на ратном по-
                                               б е оп
     представе, ликовне изложбе,  само тиме.  Ж елели су - теле - за друштвен е служ   - дручју Краљево и И барска   �-1аС'Г[IВИ.
                          �-� ---_,,----,-----------
     забавне вечери) и истовреме  визоре. Ових дана им се и та не говорио о расподели дохот          р Ш .           Д. ЛукиЪ
                                                                  .
                                    ка према раду и односу мати- долина".
     но и најпрецизнији "регула- :жеља испунила. -                        ____________________________ ...,_
      Све што радим не иде ми од ру­               Д                            али мс Наранџа ухвати и не -,:.
                                                                   де да паднем; поче да ме грди:
     ке. Полажем кравама, бацам жи­    УЗ ПРОСЛАВУ ДВАДЕСПОГО ИШЊКЦЕ АФН{-а                       - Како Анка, ти смеш да г.
     то кокошкама.. Пођем, саплиhем                                              мислиш да су одмах баш на ТЕ
             .
     се. Не знам где сам пошла. Тек,          ]tlajкa Анка                           га син а н:абаса.ц и.  Ако га и уби:
     питам се: Шта ћу ја ту? Шта сам                                           уб о је и он њих доста. Он је СЕ
                                                                    и
     оно хтела?... Снег беше и то до­                                           ју главу унапред наплатио.
     бар, дубок. Тимарим у кући и око                                            А ја њој:
     куће, а Јакша ми је стално пред   . Тако се мени у глави целог да и :1у кав, довит.г"t,ш; измигољи с е­ - Нешто ми данас много не .n
                          ·
                          ·
     очима... Кад сам отишла у Ј астре­ на врзма тај скорашњи сусрет са  као јегуља.               је мира. Само нешто слутим. С
                                                              с
     бац, у једну колбу да га видм, из  њи:ма.  И све ми се чини да нека- _ lПто сам ја б и л а  упорнија у во ми некакве црне мисли прола
                                         би
                                                            с
                                                       с
     љубим се са њим и његовом дру­  ко нису довољно опрезни.  И згу - Јиr:1 саве�има то у  ме они ве не­ кроз главу. И брате, много пуr:
                                       .
     гарицом Бајком, - па кад сам за ­ ли су сваки страх. Од боЈева су  озбиљ1-1иЈе сх•а атали.  ":/ м: јим са­ Чујеш ли!? Само трешти. Шта в
                                                            о
     плакала ... Он сув, сув, образи му  потпуно огуглали. Ја  им кажем  -ветима видели су само  претерану   лиш, да ли је то ка Црном врЈ
     упали, па мислиш нема душу. Оде   н мци ... ,  а они: ,, Ха-ха-ха. Нем- материнску бри г у . и:сnратише ме
                          е
     ло му поцепано, прсти вире из про   и фашисти, ха-ха-ха, зацене се   с речима: ,, Н е б ри ни  мама, не б�и­ или ка Качанику? Од:lклс дола:
                                                                   пуцњава?
     ваљених опанака, сав се пуши од  �д' смеха па не могу да се эауста­ ни. П о ред11 мало са женама, об а­
                                                               Ј
      влаге. Много беше замишљен. И­     - Н�мцима је крај. На Ста- .   шњавај и м  ци Јь наше борбе, учи   - Са Качаника, одговора Н
      сто таква беше и моја снаха Бај­ в е.  г     Руси пре,: ворили   их к ак о да наго арају синове_ и му­ ранџа.
                                                      в
                         љин раду су их
      ка. По њима се видело да су стра  у прах и п епео, а и ми смо им се жеве да не 0,v,лазе у неприЈатељ­ - 'Еј црна, 'еј, тамо ће и Ја:
      шио уморни и да су дошли с не­  овд е намлат или. Ха-ха ха... Ки­   ск е р дове.  ПЈ юстог чо1;1ека окупа­ ша да буде, закукам и станем i
                                                 е
                                      -
      ког далеког пута. Велим му ја:   коhу се они. Кажем им да Немци   тор Јiако n ре в ари" .        се лупам рукама. Слушам бор(
                                                        . .
      ,,Децо, сине, Вас је немачка алу­ иду, крстаре по Јастрепцу, а он и.  ... амо што изађох на капију да  која букти по планини. и све МЈ
                                                С
      ждија много притисла, кад тако   ми не веруј у. Веле да Немци без  п о ра оварам са Наранџом и да    слим: ,,Сине, децо моја, само ,
                                                зг
      изгледате".               пет стотина не залазе у Јастре­   јо ј даМ; пов•еf �мо кудеље, не знам  живи у руке не дајте. Дишеш л
                                                                      "
       - Притисли смо и Niи њу.     бац. Ама, припазите се ви, змија  ш та јоЈ  трf�баше тежина, кад се  удри .
       - Они кажу да ћ.е да Вас саме-  највише жели да уједе кад је пре­   с а Јастреп.цг, разлегоше пуцњи. Од   Прође и та пуцњава,  смири  1
      љу, да ће вам ове зиме дођи крај.  бијају. Они се опет смеју. Никако  једном гу.ста паљба: ,,РРРР, тата•  планина. На Бачијама се виде ю
       - Кажу они: ,,Што је баб!1 ми-  д а их убедим -Учини ми се да не  татата ... Ву-м, вум ... ,,То су на мога  лона како доста дугачка  сила�
      ло то јој се снило".  Наша Ј е по ваља кад се ни мало не плаше.   Јакшу туђинци набасали",   изу­   са планине. Мирно. Полако.
                          Јер, кад се човек помало плаши
      беда, наша, уверава ме  .  , ,, пр е                     стих и ноrе ми се одсекоше. Хте­    (Наставак у идућ.ем броју)
      живи, сетиће се ови х МОЈИХ речи.  он и размишља, чува се, постаје  дох да се ·ск:љ01rам уза сам дирек,        Малиша Вучићевић
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11