Page 7 - Pobeda 1963
P. 7

на                                  Петак , 1 1 .  ј , шуар 1 9 63 .               о
   . V иа ш и ы  Б и о е , .: н и и а
                           Р
      Б Л А З Е Т И Ј Е В А И Г РА И Ј А     . Ј с •;џ.1 1 1  1 1 т.1Ј1ија11ски  рс и ­ 111 1 1 \1. и в  а.�бу�1 са интерссан­
                 ж
                      љ
   <:<·р (Алсксиндро Блаз 'ТИ)  _v ·, 1 1 и : -.1 мотивима  и скстрава­
   др 1 1 1 т ну но·знитог снимат ља гы1·п1и1\1 дета.1ъ и 1а. Им на не  :\1 и. о н а ш и \1  мест1п1а            О М И Љ Е Н И  И З В О Р
     у
 ЈЈ  (A.n/\0 То1 1ти) об11шаr> је 1 1  ,ко ю1х добро познатих ум тни-
                                          1
 ,{ 1  .IЈ ИКО с1Јро11 с 1  их и ваневроn­ 1 · , t никог н треба да обавезу  С е " 0
 �вv            _v 1 1 0моl1 i \' на IIOШTOBaJb '   тим  пре    и с п о д Т о д о р о в е  к у л е      У шу мици .  на пропланку
                    .
 Је1            рс11оми-    с у     сами свесни                                   о. 1 .ъ
                                                                      и ени извор стоји,
 гр1                                   Ста.1аћ је . чувена железни­ Село има и три фабрике :
 ен(                                  чка раскрсница са ., епо. 1 же­ б тоњерку  " Iv iиpкo  Томић"  11 м а више од сто л ета
                                                                              . о
 гу/                                  -�<..:зничком станицом која је  Циглан�·  .. Душан Ристиh" и  тако каж :-,  стар и r ј и .
 С1                                  грађена после рата. Сталаћ се
 :ва                                  на.1ази између две ж и вопис­ Телефонкаб.,.         Покрај њега во.::� и  стаза
                                    не реке. Јужне и Западне Мо  Ја много волим своје село свако:11 је чобанину мила.
 в о ј                                 раве, које се недалеко испод а нарочито  његове пепrчане кад . ·.::�ари .:тетња ж е га
                                                                     ,,,
 :ад                                  Ста.1аћа састају и чине веh плаж на коЈ· и ма се сунчамо • ного их Ј е  освежи.,а.
 rpE                                  познату и пловну ре ·у Ве:�и­ и купамо у Морави .  Овог лета
 rти                                 , ку Мораву. Зато је изгледа  смо се купали 70 дана у Мо- Крај извора трава расте
 .ОО                                 . моiе сс.,о Сталаћ и добило сао рави. А грожђа имамо до Но­ зелена и . �ека .
                                     ·
 ењ                                  . је и ме Јужна и Западна Мора ве годин па и до самог про­ путника he ;::ia освежи
  01                                  ва с�· текле. текле, такl\1ичи­ лећа.
                                    .;1е се ва.ъ да кој а  ће пре стић и  Наrулиh  Милисав, уч. VlII:1  кад путvје из .::�а�ека .
 !ВО'                                 ; до ::.юга села и ту стале, узе пе  разреда Основне школе      Дари н к а Јовановић,
                                    се за руке и слиле у ј е дн ве­
 1ијl                                 лик. · реку.  Велик Мораву.   , . М и р ко Томић" Сталаћ           аћислед
 : о р                                 Т · где су стале. н а род је наз­
 JB I                                 вао то . �есто Сталаћ.
 дб1                                   Са оне стране Јужне Мора­  Шиљеговачки рекорgери
 tКЗ'    Секс а Иl\IH на ПР" ''К , филм \' . , Во:1им, волим"
                                                               Д
                ""
 дв�                                  ве у Граду Сталаћ.у уздиже    СВАКЕ НЕ Е Љ      Е  ПРЕКО 500 ПР И М­
  f  ране ансамбле, обишао егзо­ фор:.чата и нивоа ове приче.  се гор.:�,о чувена Кула Тодора  ЕРАКА ДЕЧfЕ ШТАМПЕ У ШКОЛИ
 ЦН) тичне к р ајеве и пронашао а­ Гледалац ко и  не очекује везира. Тодор од Сталаћа је
                           ј
 св� трактивне амбијенте, све то много од овог одласка у био- био ве.1ики ј у нак, борио се са  УченицIЈ огле;:�.не основн.е =ле  Зат::> је сусрет са о::1rиљевм ли-
 >ле снимио 11 и"Јванредно монти- t:кon може да пријатно про­                 у Веш.-rк: :м Шиљеrовцу показују ст-см прави ;::.оживљај за 11С1гоброј
 а ј Ј  рао и направио филм "Во- г.еде два сата  јер одличан  Турц11;11а и немогавши да одо­ ве.itИо интереван.е за све листо- н  учен :.rк,е ове шко .. -,е.
 н�  лим, волиш .. " кој и  нема неке колор и неке ситније спекта  ли з.�.1:11 i а ничарима заједно  ве дечје шта.. .mе.            Д. Р.
 >'!Л(  веће претензије, осим  једне куларности (шармантне Скан  се са cвojo:vi женом Јелицом  Ско,ро и не1а ли с та који они не
 д� да "људима покаже како и динавке, љупке ролинежан­ бацио у 1ораву која ј е  тек.:та  примају: ,,Дечје новине" , ,.Heвeu-t",
 де· колико с воле људи на раз- ке и заводљиве Медитеранке) сасвим испод брда где се кас­ .. Кекец". ,,Наша =отра" и "Тех­  А v ш  к а
 до·  ним мередијанима!"       а многе могу да буд:v и до- ни је населио садашњи Град ничке 1-rовиrне".
                       :
 ОСЈ  Од свега испао је само за- живљаi .            Сталаh. Отуда је и остало име
 ес1                                                   Међу сви:.'>1 л11сrови-:.1а првенств >  -а.,1 jыrny лутку
 кој                                  ln � ,  Г, �  ,. � · -- �  , .. ,,  Т"  .. Г' .. .,.  -А'- µас;тура  1 �:ме јој је Ма,ра.
 :< р О                                i   �. .. ...  1v.       �u. llpJ1�1epaкa.        ка:r је ;r 1ХЈ навије.-.�
                  .
 на,  Сi>имu унућенима добро 1� н,ихuни оскудни 1·ласови.  О                                    (:а . ш о.1 разговара.
 11а1  познато  зашто  је снимљен самој причи боље да не гово­ Ј'Л оје с ло ј е  опас ано брди­ У свој школи растура се у,кулно  М d а лутка, лутк
 ра .  филм "У ритму твиста" али римо јер је дозлабога диле­ ма пуним винограда. Сељаци  536 примерак.а дечџих ЛИСТОI не­ rтроm:>дала скоро,
 у ­ никоме није ј а сно зашто је т· нтски и наивно срочена.  су чувени виноградари. Има ;�;ељно. Овако вели:км број и богат  па је јуче ОТ'Юа
                                                        д
                     Твист мелодије су пријатне
                                           з
 )Ле  овај филм откупљен за при- и т о је вероватно ј едини ма- и пуно :ж:еле ничара, поштара  избор ечј�их листова ;пружа услu­ до врти roropo.
                и
 <e'f  к зиваљ е у нашој з емљ .                 и милиционе ра. А има и пен­ ве да с е 1НЈ8 време уоче многоброј­ А ка д пад е вече
           р, у з тотално :-.шц који ј е  привукао младу
     Н
                                                     а
                                                      ИСК' уч,е I1Pyna и ор­
                                                     н
     еки Вине
 ра.  одсуство укуса и мере  (чак публику да по овом блату и­ зионера. Можда ниједно село  гаНИЗ<lција .цруги:х школа, а и до­ до}> ку:hи сама,
                                                                        е
 rир  и васпитања), направио ј е  је- )Џ' у биоскоп  "14. октобар".  у НР Србији нема 1 5 0 nензио ст и l.1Н а у области на')'! и тех­ rra повика таюо ја.ко :
                                                     :
 rra­ дну .л.1крдију кој е  би се по- Мора се признати да су две нера.           нике.                .. Ево :ме.н е :.�ама!"
 a;o ­ стидели и " н ајтежи" амате- мелодијf' заиста дивне и ве­                                  И тад а је Мар.а
 [је,  р и .             ру,i�мо да ће их ускоро мно-                                   вечерала лепо
 'И:)(  Максимално су (зло) упо- •·1 1 Крушевљани звиждукати.        М О Ј Е  О М И Љ Е Н О  U В Е Ђ Е           у креветац легла
 (И­ требљене неке твистзвез.це и           М. Н. Р.                                    и �1:1,rp-o знаспала.
           ----- -- -
 { 0'
                                     Мног:> во.л1с,1 цвеh.е. Заволела и чува."\'!  у кући и преко зиже. Ка�Ц
 тrа Моло децо но Ф и л м с н и м  предстов о мо1           ca_VI  га поред :-.1a_\<f e. Св.и С€ диве дође пролеhе ја их расади�м и т а  1 адосна је она
                                                                       У јутру се ;:�;ла
 чи
 ма
                                                                       што је синоћ са:\!а
  у                                  кад глщају наше цвеће. И:wа га ко увек имам-о хризаЈН'е, које  у вртлhу би.ла.
                                    код нас свуда. Кад се уђе на :ма- најв1rше вол-и-:vr од свег цвеhа.
     У последње време деца се I  П е 1 �а незванична провера -                                  Љиљ а на БОЖОВИЋ, уч. VIIs
    све чеr.џhе виђај у  у крушевач 1 ·  вања прилика 2кена које до­ лу капију У наше двориш-ге с лс  Ј ванка ВЕСЕЛИНОВИЋ. VIe  Ооrовна школа "Ј. Поrтовиn
    ким биоскопима. Деца мала, воде у биоскоп малу децу су ве и с ,Ј. снс с тране д в ор и ш.не ста  Ме,;:еђа            Крушевац
    о д т ри до пет година, к ој у м а ј I l\I еђ ти м пок а зала да ове же­ зе посађено јс ра:зuю .цвеће. Има
                      у
    кс доводе у биоскоп онда ка- · не имају коме )l;a оставе децу га и на балкону кућа и У кући И
                                                  .
    д а се зажеле филма. Онда ка али их воде са собом ј е р веру  •од свег цве!,а најв:и:ше волим кри-.
 [ 0 - да их неки филм неодољиво .iy да околини неће много сме
 ю-  привуче и када оне закључе т :  И м а и х и ј ако упорних  зантеме, ал:и пс оне ситне, веh о- Х  В А Л   И  С  А В   А  Ц
                    а и.
 у
 ј ,  да га о то-пото мора ју гле- Дец а "кроз плач цвиле: ,,Ohy  не Јфупле. Залив:.�м· их и негујем  У суседном великом и лепом селу
       п ш
 ю-                  '!'} t, !  : а њихове прати љ е их све до лрвог мраза. Да ,,�и не б и  живео је дечак Рака
                      и
    дати.                                                 који ј е  м н ого волео да се хвали
     И деца као деца плачу по умирУЈУ р ечима да h филм  све угин;уле по н колико извади::1  и причао је више од све
                    ус о
                     к ро да се з аврши. А филм
                   \
    био�копима.  И и запиткују ; , Р
 ;а­          -:1      /  око и његова браhа", кој и                   деце из четвртог сокака.
 ве  сво3е баке и маЈке.. .    се при к азивао када с е  ј е дан                 Пре два дана окупљеној деци
 зе   Шта да раде гледаоци који с.личан сЈ1учај д огодио на га­                  из целог села
 �а.  су принуђени да буду сведо- лери ј и , тр аје с о р о  п уна ри                 причао је да је у сво ј е време
                            к
                                  т
 .е­  ци свих ових збивања око  ча,:-а !                                играо боље фудбал од Шекуларца
                                                                 ј
 < у  њих? Да ли да негодују или  Нешто ри изгледа требало                     био у стањ у да уз а ше Марковог Шарца
 зи                                овак                     и измири и три најљућа ј а рца.
    да hуте? Некада се неко и у- учинити и онемогућити                       Он воли да прича да је био бољи
    суди да каже :  ,,Тише " , или вс немиле случајеве у нашим                   флмски  глумац од покојног Џемса Дина.
 а-
    "Изведите то дете " . Најчеш- био скопима. У име хуманост и                   и боље сорте п ш е�; ш це,
                                                          л
 к­  ће људи ћуте и тешко им ј е  према деци коју себични ро­                  прона азио и од самог Мичурина.
 з;а  шцто се уздржавају. Т о су о - д и тељи на овај начин муче.                  О својим ратничким подвизима
 5 у  ни који знају да не в реди де - И У име биоскопске публике                   прича као император Наполеон
 11- цу грдити јер су деца у своме која оправдано захтева да у                  а некад сасвим озбиљно каже
 се.                                                      да lie измислити н а јсавршенији телефон.
 и,  томе н а јмање крива. И они  тишини прати филмску пред­                     И тако би се наш Рака,
    који претпостављају да мај - ставу. И за поштовање оног                     велики витез без мана
    ке или рођ аке децу немају где старог (зашто не и ј а сно н а ­                  хвалио ј о ш много пута
    да оставе дете када пођу у би писаног!) правила да ј е  деци                  да деци из села нису досадиле његове приче
    оскоп. И баш ти који умеј у  до 7 година забрањен улаз у                   и јуче га оставише самог у сокаку
                                                        усред бела дана.
    све да објасне и да разумеју биоскопску дворану . . .                                     Матија НЕДЕЉКОВИЋ
    ocehajy се најтеже.                   С. С.    Т. Миниh: Цртеж
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12