Page 8 - Pobeda 1963
P. 8

Петак. 11. Јануар 1 963.
                       с п о р т с к и ж и в о т                                     Стпнка


              Физичка нултура у ирушевачним школама
                                                    А Ш
     ,ЈИМНАЗИЈАААU'� - РОЗНОВРСНО онтивн ст                            З ВР ЕНО ПИОНИРСНО ПРВЕНСТВО НРУШВЦА у   ША ХУ
                                                                         ЕВИЋ

    Ако би се резултати спорт ци разреда док се нс доб и е у току школског pacrryt:1 а у        вип
                                 Ј
   ских коЈiектива оцењиваЈiи првак шко.1 (екипни). Други Брусу и:ш околинЈ.А: Бруса, а
   к ро :3  приз му разноврсности вид так. тчења је првенство преко летњ ег рас пуста и л с ­
   спортске эк"ивности током разреда (екипно) које с одр товање у Сутомору   rл по-
   _целе године, свакако да би жава после од ељењских так- стоји ста 1ш) летовал и ш т е у- L , y  птич11Ј.1\t '' i'р·щ;1а11 - 11 зv, .. _ l,1•,,10 п1  'i.l 11С't:1<ривеним над
    к
   ш олск о спортско друштво мичења пошто се на овима до ченика гимназије.        1 20 �1алишана :11 1ст оt1юв1111х м,1 11 жr•ъ:.Р.1с1. И пожелти м:
                               т "
   ,,Г имнази ја лац'' из г одине у бије јасна слика о вр д ности  Стонотенисери  Гим11а"Ји-' шхсЈ1а Крушевца НЕ:.Ј.С'лорно .1 , ,i·,  да 11 T,l'VJ() ИЈ ра ИС'ГО  као  1
                  ј
                                                     ·
   Гl)Дину иг�,ало 'Значајну уло- ученика  спортисте.  реnи  .  ,.  .    "  . .  1  с криЈу н о в11 ш а ховск,r талс111•1,. 1· r,;, v.ylн:>.  Т. Е
   гу.     .         вид су одабр ане екип  или Ј л    Ј        их  Фи<.:културн:1 сала оснсв н  т ,лщЈ�с
                                   а ца су е д на о д на .1.1ач
                  1
                                                у
                                                       о
    Спортском живО'l'У и актив секције које се такмиче са од екипа у Срезу. У о к вир у Ј - ,. fa.i:i Поп я•,h"  н1 1 1с1а је ма ..1 Сскуnштина К К .Обилиh•
                                                   J
                                                        ,
                                                                 л
   ности ученика посвеhује се                                 д а 11p.,;1,r11 сРс 011,.  дс,1акр кој11 су
   велика пажња. Сав рад пла-                                 :жurcJ111 да 11ос�1атр·1Ј у свој , APY­ Зоfiележени доfiри
   ниран је на почетку школске
   године од стране Управног                                  ru·r::c .и ЈЩ 11х бодре својим nри­
   одбора друштва у који уЈiазе                              ., суст;:ом. Прва трсhит1 ту,рпи1ра,
   претежно ученици који су                                  yзu;�lf' Ј орга1.изована и сл,ров :цена  реЗУАТОТИ
   и добри ђаци и добри спор­                                од сгр:ш� ШДФК ,,Оа н овца",  з Н еда но је одржан а  I одиu
                                                                      в
                                                                 и
   тисти Свака секција (фуд­                                        п: ви  н тр јицу ња скугrштина кољичкvг кл.�
     .
   балска, рукометна, кошарка­                                 б�ци;rа k v  р пла  о
   шка, одбојкашка, за спортску                                 1шјс11рсм11�1ј11:-:. Један од њи,х  ба " Обилић" .  .
                                                                    У гr ос ледњоЈ 1·uдини свог,
   гимнастику,  атлетска, стре­                                 Ву•111hевиh, Ксстиh или Тодоров-    ·  б имао Јс дост·
                                                                              ·
                                                               '"-
                                                     .
                                                          .
                                                                       ·
   љачка, шаховска и стоноте­                                 ск,и 11аЈвсрuватниЈе ће из.uuрмти ! рада оваЈ клу
                                                                         ·
                                                                          е имао да савла
                                                               .
   ниска) има референта, који                                 оно ш110 ) 1{еле, да буде !Наабоuьи \ ycr1exa, а ли Ј  о
                                                                   а
   је чл:ш Управног одбора,  а                                међу 11ајбuљим у Крушевцу. Но,  д и озбиљне тешк ће. У јед
                                                                                 и
   који је уједно и председник)                                били 'ј,1"1,1:Ј неправед!НИ аЈКо нс би i J!Oi\T тре r�утку клуб ј е чак б •
                                                                  1
   или руководилац одбора сек­                                            и и  т
   ције. Најзад, свако одељење                                 смо, ,;5ар :-.аса д а по менул Цве и
                                                            в
                                                                п ­
   има свој одбор који спроводи                                новскоr који jt у п:р ,см ко лу о
                                                   а
   такмичења одељенског карак                                  р жен. <.>д јс-д11ог "аутсајд�а" да
                                                             а
   тера. На тај начин, постоји    .   Рукометна екипа "Гимназијалц;"          би pcдoi,·t доби'О три т т rрт:иЈе, б а ш
   уска веза од основних - оде  г овара у им екипама друг их rокупа они су осво или прво  ка·о и љегоr; ,,колега" ЖИ'вк овић .
                      Ј ћ
                                            Ј
                                  1
                                                         к
                                                      д
   љенсIЏ1Х - такмичења, до о- школа. У шаху првак школе         .       .  А ш та а се т жс за 11-IО'ГОДИIШ-
                                                                 о
   них врхунских - разредних  је ПЬ. У току�је појед иначно  место  У  мушко ] и  женско Ј  њеr Ђорђевић.а којн је У ;гrрв м :
   - где се ве ћ  тражи одређе- првенство са 8 играча по бод  конкуренциЈи (испред Напре­ к ол у о с -војио це1:: поен да би кас
                                  тка, Техничара итд.), У Град-
   н11 .кщ1..дитет.       -систему. Треба иста и да су                није, али т п није важно... 1
                             ћ
    Тако ученици, кроз спорт- сва екипна првенства играна  ској лиги прво место испред       * * •
   с'Ко самоуправљање оствару- по куп систему, јер су уче- 14 октобра (друга екипа Гим­
                                         л
                                    ј
   ју оно што су планирали за ствовала �век сва оделења нази е заузе а  ј е 4 место), Друго пионирско
   је д ну годину и стичу иску - школе, КОЈИХ �ма 18 .   у част Дана Републике осво града у шаху, које је окупи­
                                  \
   ства која ћ е у наредној го и- О сим тога, еданп т неде - јили су 2_ место изrубивши л
                д          Ј   у                      о  20 дечака из основни х
   ни преносити млађим друго- љно - посебно мушкрц и   и          .   е екипе школа Јован Поповић", На­
   вима и другарицама.     девојке - ради и секција за 1 у финалу од по р чан  .     "
                                            .
                                                у
    ,,Гимназијалац" се из годи спортску гимнастику. у  дру- 14. октобра са 3:5 У  ид ћо ] да Поповић" ,,Бранко Р адиче
   не у годину појављује као гом полугођу пЈiанирани су : години гимназији је повере­ вић" , ,,Јован Јовановић Змај"   Гости на скупштини
   расадник мл дих спортиста., (девојке - март, мушкарци на организација градске ли­ и   " Драгомир Марковић", за­  пред коначним расформира
         а
   у  школским такмичењима. -   април), од ојка (април - ге у којој he учествовати п ре вршено је прошле  недеље. њем. АЈiи захваљујући упо�;
                          р
            t
   учествује преко 80 /o свих у- мај), атлетика у априлу и ру               Сваке вечери од 17 ,45 до ско­ ности и веома активном рад
   ченика школе. Најпре се так комет у марту (мушкарци).  ко 15 екипа.   т. Ерић  го 20 часова сви малишани Управе на челу са њеним пр
   миче одељења, а затим прва- 1  рrанизоваhе се зимовање                                 дседником Ацом Николиhе!I
                   О                               дочаравали су лепоту шахов
                                                   ске игре са свим својим ком­ мајором Народне милициј�
                                                                   оне су са успехом nреброl)еш
     Ретки ју биле ји                                    �ина�,ијама, превидима, жрт  Може се сЈiободно рећи да с
                                                   вован,11м  фигурама,  добије- данас наилази на пуно разум
                                                                   вање друштвено-поли.тички:
                                                                   фактора у Круш�вцу.
    Први дани нове 1963. годи­                                                 На крају скупштине иза
   не донели су једној малоброј-                                                 бран је нов Управни одбор о
                                                                   25 чланова.
                                                                    ПОБЕАА
                                                                       лист за д руштвена
                                                                       и политичка питања
                                                                       крушевачког краја
                                                                       ИЗЛА.ЗН ПЕТКОМ
                                                                      ПРИМЕРАК 20 ДИНАРА
                                                                       РЕААКЦИЈА И
                                                                     АДМИНИСТРАЦИЈА:
                                                                     Круше11211, Чопак Антииа 1/1
                                                                      Т�:пrфони: администрација
                                                                     директор и уредник 20-262.
                                                                       реда1<цнЈа 20-342,
                                                                       Поштански фзх 115;
                                                                     Рукописи и фотогр�фије се
                                                                         нс вра\1ају
                                                                     Иэgаје: новинска уст.sяов11
                                                                         ПОБЕДА"
                                                                         Дирек т ""
                                                                       Араrомкр Лазић
                                                                     r п11вни и одговпрнк уре1111ик
                                                                      Љубиша Ђорђевић
                                                                        РЕДАКЦИЈА:
                                                                     Љубиша Ћорђевиh, Си висла о
                                                                     Симиh, Бажияар Милосаољ'"внh,
                                                                     М11ом11р l"ИLTOB11h, И Моwчи.110
                                                                         Иванов•h
                                                                     Претплата: годишња 1.000.
                                                                     11nлугодишња соо, тромесеч11а
                                                                     240 мl'сечна IIO, за 1шостр1111-
                                                                     ств� 3 ООО ди11ара год11шње.
                                                                      Претп.tатlf на жир() раqун:
                                                                         115-11-603-35
                                                                      Штампа Гр1ф11qки комбинат
                                                                       .llywaн Петровијсвиh•
                                                                         Крушевац
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13