Page 9 - Pobeda 1963
P. 9

С р :111.1 9.                               Петак, 1 1 .  ануар 1 9 63.
 3
     С Е Љ А Н Н О Н С I Р У И С А О  М А Ш И Н У       П и с но У р е д н и штв�                      ,1а . .\ 11 o r лас и


           З А  Е Ч Е Њ Е  Р Е П Е                               -      т • ..     ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

                                                                     Пово;:rо:11 с:1:рти ::-.юга cyn_< ; ­
    Недалеко од Трстеника у ·1,1 сечење репе, која за ј е дан Недавно сам и з  Зрењани- Желео бно да ово моје пи­ ra Миљојка Тодоровића, : · чи
   селу Лоnошу   живи Милан ·ат може да изреже 200. кгр. 1 .а послао телегра::v� свом не­ . ю прочитају одговорни у по­ теља и з  Добро.ъубаца, из. ав­
                                                                               лекар1·:1rа
   Ћ и рић, који познаје поред ·3r, )СПС.           кадашњем комшији из Црни шти како би бо.ъе кон:гроли­   љуј е:11 захва.,ност  Оп.Ј..те
   мљорадње још неколико ·ш­    Це:о конструкциони матери­ шаве. пошта Почековина. по­ сали акљкаве . службенике.    Интерног  оде.ъења
   ната. Он је по природи тихе _;ал не вреди од двеста педе­ ,11вајуh.11 га да дође ко;.�: �.1ене  Бан.:, Бзенић  бо., н ице у Крушевцу, до-:�Q­
   нарави и не uоли много да при сет динара., Оз:" пољопривред 11 обави хитан посао.       Доња Црнишава, пошта   РУ Је.,енковићу. др. Лис;п-,­
   ча и да се х н али снојим нро­ , r y  машину користе  сељаци Један сат касније посаао                 цу, др. Рад:1:и::и Марјанови"
 а  н, .nасцима. О њему ои шс нрн iГопоша. Камељаче и Почеко­ ·а;11 дописницу са шир11. 1 тек              Ј, оста.-0�.1 особ.ъу које се све
                                                                        за.,ожп -:о у лечењу.
                                                                    ср;:џ-;с
              зидари, шнс и сви су задовољни ње­
   чају ·Јсмљорадници,
 у  ти1 1 1 л сри, 1<овачи, поткивачи и юм употребе •1 -;\f11 т� , каже: СТО:11.                       1:�о 11 ..rногоброЈном  грађан­
 �                                                                   С'тву. пријатеъи:11а, колегама
   др. јер свима љима ј с  он не­ 1 <ад бих и , ,  т rm . i 1. r ј а Ко:11шија ј е  дош а о. обавио  Пу . к , з долено
   што ол; алата направио.   "iнх н;ir r ,  ,rаш1111у која би , юс:ао. вратио се у се.110 и тс1·           и Народно:1: о.:�;бору општине
                                                                    Брус на пcnpahajy до вечне
                   р: ·m. 1 · 1 rюмrЉ_ · С.'Тсктричне ст- ·, :�да при.,rио телеграм. Знс1ч;1  n ш · : � да,љ  с;�.устио се на куг-.е. - O):-:а.--::ошћена cynpy­
                    .
                     (' 1 веруј" r да би за сат · писюща је дошла 4 дана
                      .
                                                                             а
                                                                               а
                    Ј Х''Ј.:\Ла ] лао кгр. репе. Ја 1ре те ,еграма.  Израчунао  l о-зор с1 аУ.::1 ,Данијеле Стоја- г а  Јс:1ена.  си н С ш , и ос та-
                   [.t' Ш'Г'Ј НТЏЏ11\I :'>IО]ИМ очима сам: тетrеграм је путовао бр­ новиh, учен, :.це ОСН'ЈВНе шко­ -:а ро,:�;бина.  7
                   "r,r('M да направю .     �,1 -ю. 1 ,:i; три ки.' . ,етра на ··с у Крушевц:. непознат прс­
                                   r1т.
                                                                     П::>'3,: э.- 1 своју жену Жива
                              >. Левић
                           ---·· ---------------                ,:;·'.н ГО 'Т}'б. Данијела је у- ну Не ,1е.- · Ј;з;:  ро�ену Ра­
                                                                        "'
                                                                     1 Ј- : .  Ј!З Чит r}Ка да се врати
                                                                           т
                                                                       .
 Ј:                 тр ЈНА ПОРО�ИЧНА ТРАГЕДИЈА                                   ю ·; O'J . 'i о.:: три дана.  пр о тив
 {                                                                   нџ. , , . ·;:-ЈЕ :·чи!-"',Е-Н� н а  моје
                                                                              - Ранђел
                                                                     r.:: Ес: п�:п!· _ L · : .
 :1.                   Т Р           Е 3              А                   Нсде.ы·овнh, К ·к.ъин.   6
 а                                                                    П о. .,,!ЕЮЈ t:в о i: · жену I\r1 ил ­
                                                                                   и
                                                                    цу Пав.,ою1h, рођену Петро-
                    Ових даш:. ,, ссау Рујишту ,,rессца. Отишао је у ко.,ибу                 r,г,. :•з Бошњана ;:i;a се врати
                   ка ' Ј ;_Јо,·1и··,њ1 трагедија у ко­ rд ' :1Iy с ·  налазио хемијски           у року o;:i; три дана на проду­
                   �,,ј c.v н ,губ·1 -н1 ж;1воте 27-го­ пр парат :;а прска1r,е дувана,             ·,:еье 6:;Јачно, zюшота, у про
                   ,,ш�;; , ,и Љубо: шр Ра;:џ' 1 -rковиlI, с 11;.: . ....  ,,��.; ;щ се ј о ш та!'�о отру  ',,1внО)! :ьене д тове не при­
                   по:�· ( f) ин�е�·с·н-;·.')1�ске групе за је. П ,. :по с. · ·31-rали његову на­      �Рn i e .. ;.  � �нша Павло­
                   изградњу а�/ТС'l':та v В ликој меру , ; ,сгови укуh.ани су пош­               uн} , из БоIЈ.1�-ьана.    8
                   Г I rтariи и !Ь::С l'ОВ оп11 ..� Драгутин .rm по i r ,era тако да му ј е  у т-:о­
                             .
                   1 ,. 1,. н к овић. зе: r:ьорадник из .ы16, r 6и ":'О немогуће да оства­          Пn� �:1· . м,ој-...· ;�<ену Мили­
                   Рујиш а, који је одузео себи р!! l:Г :>" на,1сру :  стрпао ј е              L,:' I;r.'; ћ. роlёен:· С к лопи.h., ;:i;a
                      "'
                   ж 1шот само неколико дана пос ''). t: lJ • .са .,.)с11аратом у џеп и             ес в_)ат:: ·..;  ро•:у од 5 дана на
                   лс Љубисављеве с,1_рти. Према ::,,,урн:1:-.'! корацима пре укуi1а­               нр':1, _;:;кеr.,е  рачног ж и вота.
       МиЈ�ан ЋириЈ1     iilJJ ,JV,љeнoм извештају, после­ Нс1 G')c..Ti-IO С� кући. Ч�t:'11 је ст;.        �7 противно- њене дугове н е
    Пошто јс наш крај бо г ат по  дица Љубисав.љсвс смрт.и j t ' ' . о 1�ућ>1. да о .ет н би био сп­           признај и и гсв 0шhу брако­
                                м
   производ њ и свих врста р п , тровањ е у гељнмоноксид о .  речен од укућана, пожурио је r � анисла Стоја ови h са ухв а - �х1зводн:· гаршщу. СRетен Бо-
                е е
                                                                    "�= 1 - - , • о.ье О:-.1ашнице.
   земљорадници су досад секли  1-Ь(�гов отац Драгутин коме  да испије из флаше хемијски    ttсниrн rо:1:·бо:11
   велике кор 1101;,_ [,  · . л ,1·               11 ;erru1�aт. та;·о д::� i e  [ n:11::1 1•·1- ·: Ј:1�11,.11,Ј а га v, 1 JJif'�c1r ес своје :жене Ру­
                                            ф
   или ножем и тај начи·1 ю;џ1  tI  , 1  , ,  11т •  11 Тf)1"..., • Ј rт ")  1 t..  Ј Ј. 't . Ј_ r  1. . ., .,  '-lува га у стану. На десној  )'(С  \ рс1  t,с-не Одаловић,
                1
   им је одузимао доста времена. ; , 1e:Gr),;1и смр·i др_ гvг сина, па  1 "' · :, т У .:;а .1.. 'u�каtь, г;.1,е !\lY ЈЕ  Ј П  I',ивv.ъа. Напустила је бра­
   1 l p r- две �;одине Милан је на­ ; ,_ , у неколико махова покуша- ·;:-реба.;rо у;s:азати лсндрску по­ нози голуб има алуминијум­ чну за_i е .:�;ницу, њене дугове
                                    о
   п р иuио од простог дрвета и · : 10 да одузме себи живот, што м h ,  Драгутин је умро.  ски прстен са ознаком ,,Нови­ непризнајем повео сам брако­
   п.л ханог материјала машину му ,ie пошло за руком 1 5 .  овог     Ж. Маринковић  нар " .  (Снимио: М .  Томић  разводну парницу. ВукоЈе Ар
                                                                    сић, из Б и воља.
                                                                                   3.
                                                                     Тражи се глувонеми Борк­
                                                                    воје Ђерић из Здравиња, ко­
                                              У правни одбор
 lf,                                          У rоститељског nредузеhа           ЈИ Ј е нестао 30. XII 1962. го­
 �-                                         "ЈК У П  А" У К Р У Ш Е В  Ц У        Обучен је у сукнено одело
 -,
 :>                                                                   дине у 1 0  часова.
 ·е                                                                   11 стар је 43 године.
                                                                     Ко ra пронађе или сазна о
 :е                                      р а списује                        њему нека ј а ви оцу Ра_цоју
 х                                                                   Ђериhу, село Здравиње, или
                                             К О НК У Р С                  на·iближој станици Народне
 д                                            за попуну радног места           милиције.  по1ноhницу,  иску­
                                                                     Куhну
 h                                      ДЈ,1ректора привредно - рачунског сектора.       сн:у, вредну и поштену добро
                                       УСЛОВИ ПРИЈЕМА :                     плаhам. - Мајстор за опµав ­
                                                                    к у  радио апарата. Ђока Елек:
                                       Заврш ни економск и  факултет и 2 године      т�он .            6
                                       праксе у привреди или средња стручна спре
             Н З НА ЗА СТР АХ                 :v;a и 7 гор;ина рада на руководећим местима     Поводом прославе Нове го­
           И О                           у привреди.                       Дt не Друштво пријатеља шко
       - А јел' неhе да ме питају за порекло?          М лое са nиографијом слати на адресу овог     ле у Бивољу доделило је нај­
                                       предузеhау року од 1 5  а ·а uд дана објав­   сиромашнијим ученицима по­
                                                                    моh у одеhи, обуliи и школ­
                                       љивања конкурса.               5      с1сом прибору.
                                                                     Помоћ с и ромашним учени­
                                                                    цима, такоl)е је дао и Црвени
                                                                    крст.
                                                                    ПРОИЗВОДЊА ДУВАНА РАСТЕ
                                      Комисија за заснивање и отказивање радн о г одно са     У односу на прошлу годину
                                                                               0
                                             Грађевинског предузеhа            ове године је за 80 /о произ­
                                                                    ведено више дувана н а  тери­
                                             . ,Ј  А С Т Р Е  Б А Ц "       ториј и · коју обухватају Као­
                                                из Крушевца               ник, Ђун и с и Сушица, Пред­
                                                                    виђа _се укупна продаја -�­
                                          Р А С П И С У Ј Е   К О Н К У Р С   вана од преко 22:00,0 . ј{илогра  .
                                                                    ма. ·Ово је први пут it;a се с� . :; , . .
                                          за попуну сле д еhи х радних места:       овог те.ре:н:а откупи ово�цко ::. --:.
                                                                                    .-
                                       1 . висококвалификовани механичар за пословођу     дувана. Стручњаци су веоиа .... ·- t ·,::.
                                                                          ·
                                                                                      ,,;
                                     механича рске радионице са најмање 1 0  година праксе и  :&аДОВОЉНИ : квалите1'0М дува- ·
                                                                       · ·  ·
                                                                    на:
                                                                          • ·
                                       2. висококвалификованог бравар а .  з_а пословођу ·   Повољне цене су стим у ди,,­
              · НАША ПОСЛА                 браварске радионице, са најм:џье 1 0  година праксе.  еале произ�9ђаче да повећају
         ·
     - Не знам шта ј е  са мн ом докторе, често видим мрак                                број струкова. Углавном ори
   пред очима.                              Плата по Прави.лни ку о расподели личних дохода­   јентисало се на "Просочан" и
     - Не брините! На то се туже сви Крушевљани.       ка предузећа.                        то 70 /о у односу на "Ј аку " .
                                                                       0
                                                                                о
            Карикатура Ст. Биво.паревиh а                                                 д. Рад јковић
                                                                        .,
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14