Page 1 - Pobeda 1964
P. 1

� - -� -----         -     - - - - - - - ":  -- � ... �- --�-
                                                            СЕДНМЦА, СНУЛШТИНЕ ОПШТИНЕ НРУШЕВАЦ
                                      На заједничкој седници Оп
                                     штинског одбора Социјалисти
                                     чког савеза и Опш?инског син
                                     цикалног већа усвојен је пред
                                     лог Друшгвеног :1а:Iа општи    Прош�ује се друштвена
                                              п
                              '       не за 1964. годину.
                                      На слици: Че.:�о:-.1Ј1р Марко­
                                     ковиh, з[.:v1ени..: Председника
                                     о_рштинске скупш·:-;.1не обра,·­        нонтрола цена
     КРУШЕВАЦ,    10. ЈАНУАР 1964. БР. 777 ГОД. XVIII   .,а:ке Друш1 вен:1 '1:1а·: за 19fH.
                                     годину.              Пред крај 1963. године одр-  На_седници је донето ВИШЕ
                                                     жа!:-!а 3е седница Скупштине решења о одређивањ · највt.
                                                     оnшт:1� е Крушевац у којој је ших цена: свежег меса у про­
                                                     извршена друга измена и до- мету на мало, фризерско-бе�;
                                                     пуна буџета за 1963. годину, берски.х услуга,  кројачких
                                                     дрнета је одлука о привред- услуг а и обуhарских услугг
                                                     ном финансирању за период а затю.-! је одобрено припаја­
                                                     Јануар - март 1964. године; ње здравствене станице пре­
                                                     одлука о друштвеној контра- дузеhа »Жупа« - Дедина д<·
                                                     ли цена производа у про:-.1ету :-1у народног здравља у Кру­
                                                     на ма",о и услуга на територи шевцу; дато је  одобрење с
                                                     ји општине; одлука о годиш- припајању предузеhа »Мета­
                                                     љим количинама природног лоинсталатер« пре    ду зеhу »Ре
                                                     Р.ина и ракије из бербе 1963. монт« у Крушевцу, продуже­
                                                     године која се у домаhинстви на принудна управа над За­
                                                     ма про.извођача могу троши- натско   набавио - продајном
                                                     -rи без плаh.а.ња пореза на про задругом у Крушевцу до 1 .
                                                     .:vreт; одлука о плаћању и ви- априла 1964. године, дата са­
                                                     сини паушалног износа поре- г ,асност на о�луку скупшти­
                                                                      .
                                                     за на доходак на приходе од не Комуналне зај�.щнице со­
                                                     издавања у зак:уп намеште- цијалног осигурања у Круше11
                                                     них соба; изнењена је одлука цу о увођењу плаhања додат-
                                                     о завођењу општинског при- ног доприноса за з.пр:шстве­
                                                     реза на приходе од добитака ко осигурање; дато је више
                                                     на среhке Југословенске лу- г аранција по кредитима при.в­
                                                     трије, спортске прогнозе и  редних оргаюоација и доне­
                                                     других и.гара на cpehy; доне- то више решења имовинско
                                                     та је одлука о формирању правног карактера у областv.
                                                     централних основних школа :кориI.IIћења наци онализовано;
                                                    и одређивању њи ових под- ' грађ евинског земљишта.
                                                              х       I
                                                    ручја; одлука о ощ�еђивањ-у   На овој седници- разреше�;
                                                    i:-raюraдa за одржавање улица ј е  Д м    М илованов Ю'l
                                                                        и итрије
                                                    и путева које плаhају кому- дужности    директора Град­
                                                                ц
                                                    нал не радне , организа ије и ског комуналног предузећа
                                                    ватрогасне јединице за своја, К рушевцу  и по ставље н за в р­
                                                    цр�мска моторна возила и у- пrпоца   дужности диреК'l'­
                                                    св ен програм  м ера з др ав- / ра новообразованот предЈзеh�
                                                     оЈ
                                                    ствене заштите за 1964. ro-; � Ре м он « у Кр ушевцу,
                                                                         т
                                                    дину.              1           Љ. И.mdi
                                                _.:., _ _t ________ ,. ____________ _
    3АЈЕДНМЧНИ ПШНrМ ОПШТИНGНОГ ОЛБ�РА CGPH И оnштинсиог СИН ИЈАЛ ОГ ВЕ ЋА у НРУШЕВЦУ
                                    Д
                                       Н
          ПРЕДЛОГ ДРУШТВЕНОГ ПЛАНА ЗА 1964. ГОДИНУ ЈЕ РЕАЛАН
                                                              р
                  У наредној г о дини п р едвиђа се noвeliaњe д руштв ено г бруто проиввода ва п ек о 21 одс т о
                                              р
                - Пр и вр едне и нвестиције веhе ва 36,5 одсто, а не п ив едне за 40,8 одсто
                                                р
    Друштвени план крушева- г�а на бољем кор ишћењу У   - .  Прошлогодишњи план, иако .z::иnrни простор, занатство про на претходну годину. То је из
                   ,
                                      �
   чке оmuтине за 1964. годину нутрашњих резерви, обезбеђе Је о ењен ка.о амбициозан, и- С'ГОр :за рад, итд.      над савезног и репубЈШЧКо::r
   биће, по св му судеhи, усво- 1 њ у ·стручних кадрова, разви - пак е остварен са 128 50/о а би             планираног пораста и постав-
         е
                                      Ј
                                    л
                                     ј
                                                                                  п
   јен раније него претходюц I јюьу система расподеле, оства а е предвиђена сd.опа од    Започета је изградња пута   ља веома кpyrn1e задатке ред
       В
   г ди на. ећ са а с е мо ж е  очР.- р юэа у  про р мски у в _рђене 124,5•1 •. С?н је значи пр еб ачен ' Крушевац - Појате  органе упра вљања и радне љу
           д
                               т
                          г а
    о
                      њ
   к:ивати да ће Скупштина пп- пр ()И зводне  оријентациЈ е, по  у з  ПОС'ГОЈање  об ективних у,:.-/  У обл�сти _непр�редн:и:х ин де запослене у прщэредним ор
                                            ј
   штине то учинити до 20. јану веnању продУктивности ,  о- лова у складу кретања це ле . вестициЈа наЈвише Је уложено rанизациј аыа.
                    s р њ
   ара. Добре стране овако благо  ст а е у планираних инвест:и привреде у _земљи, али и уз д е . У стамбену изградњу. Око 657 Највеће повећање о-чекуј
   временог доношења плана :и I ц ја·  п обо љшању организаци I ло в а њ е суб 3ек ти вн и х снага. у I милиона е уложено за и гра се код индустрије, водеће при
                                                                  з
                                                         ј
                    и
           ос
   б у џ ета су :м ног тране и сигу р ie Р;да и других елемен а-гз..  1 прошлој години је порасла аку  дњ � скоро 500 станова, од че вредне области (треба да из­
                                      а број организација које I
   но је да ће то утицати на / ·  .            мvлативност скоро свих П!)ецу  га Је завршено саыо 160 стано носи 24,8�1•), и занатства (26,
                                                    ва. Овако мали број заврше­ посто).
   равномерно и потпуно оства-  Плав за 1963. - п р емашен  зеhа ,       итком све ';;х                           .
   ре ње.               Об разла ж у ћ и предлог пла- су п ословале са гу б      стан ва намеће обавезу да   Овако високи пораст засни­  /
                                                        <?
    Пре усвајања, друштвени на за 1964. годину   Чедомир ден на минимум.          У О ВОЈ � о.цин нађу реше- ва се на прошлогоди шњи м р е
                                                      а
                                                         и ање ише станов . зултатима
   11Ј1ан је про�ле суботе разма Мар}{r-вић се пре свега освр- П рошлу годину карактери- њ �т3 �� ;   в      �        и инвестионим
   тран и на заЈедничком пдену нуо на постигнуте резултате .    дре\..ени интеграциони   ро    о дине започета Је улагањима изврш�ним у прош
                                   шу и O
                                         ·Ј
                                               •
   му  о п ш тинског од .о ра Соци- у rч>ошлој години и истакао тт . о еси не само на нивоу оп- : 1 коначно и изградњ а а сф алт- лој години од око 2,5 :милијар
             ·5
   јалистичоr савеза и Општин- да је у 1963. години забележен   Р  ц     е     уб ли  ног  пу та  К рушева ц-П о јате и де динара и оющ.--које he се
                                    ти е не о и  за и реп   у те сврхе уложено ЗОО мили­
                                     н
                                        �
   Сf'ОГ синдикалног већа, одр- .веhи пораст производње про ш е, иако е недовољн о  vчи ње                извршити у 1964. години од о­
                                           ср
   ж:аном под председништво  м м ета, услуга и  лич не по � ш  к  Ј       "  и в  рна динара. За остале путе ­ ко 3,2 милијарде динара.
                                       п
                                                            5
   Драгана Ћировића председ- 'ње него у претходном перио н  о на ове ив њу мањи х  е  i ве дато је око 0 милиона за Обезбеђен пласман произоо
                                           а
                                         з
                                                                  ,
                                           х рганиза
   ника Оmnтинскоr одб ра  Со- ! .ц . Н то G.Y  утицала потпун� ћих  прив ед ни :° r_щ:Ј:  по ачање извор и ш та водовода да »14. октобра«, завршетак
                    у
                      а
                                                     ј
              о
                                        р
                                    е
                                       и ког спа ања.
                                                т
                                                        она динара, за еле т
   цкја.ли:стичкоr савеза: Обра- ; ја rхрограмска оријентација  б з физ ч    Ј   И с о  58  ми ли _        к ;:­ улагања ход »Веселина Нико­
                                    о
                                                    и ика у 69 милиона
   з.11ожење плана поднео је Че- : !<од веhих привредних органи к ,  У  обла ст и инве ст ира ња б и  р сЬ щ  , а  из ­ лића «, боље коришћење капа
   Ј!;ОКИр МарковiИћ, заменик пре; :зацнја, · извршена инв е стиц- ло је случајева да се споро у- граhе н е су и осмогодишња цитета у хемијској индустр.и
                                ь
                                                             џ
   ,цседника Супштине ош.�тине.: о на улагања, благовр ем ен из  11аже _и ка д су обезбеђе на ср_е школа »Вук К'i ра ић и згра - ји и успешније пословање ос­
                                                               «
    П осле дуже дис усиЈе на : Јз ршене припреме у циљу обе  дс тв и објекти се касно пуш - да за Учитељс!rV_ школу.  талих предузећа у комуни тре
             к
                                     а
   седници се дошло до закљу- 1 збеђења сировина, материјала ТаЈ·у У рад.          И  у  здравству _,е доста учи ба да омогуће остварење ова­
       .
                                                        .
                                                            "'
   чка да Је план ре а лан с о б зи Jt: пласмана, као и висок ниво  .        / њено па Је :изгРа') ен нов и о
                                                                 Д ... -. :ко зaмanmor плана.
                                       Ј У
   P_fM на темпо развоја привре- закључених извоз.них п ослова.  И ако е  скоро _ свим прив -:- здравља и Зправ�ена стани У овој годИ'Юf највише ће
   де .и др�вених служби у  , У 1963. години вреднос-г дру, редним областима у прош:юј ца ИндУсrрије »14. октобар<<.  инвестирати у Ищустри у ма
                                        б                                         ј
   прошлоЈ z:одини, извршене и tlrгеног производа већа је за' години заележен значајан на                  шина »14. октобар«, затим пре
                                                   /             1964
                                                           д иђ!! у
  tuаниране инвестиције и мо- 28,50/о у односу на остварење I r-р е дак, ипак су многи пробле , Шта се п ре в     ду зећа » Весе лин Ни кол
  rућн?Сти привредних органи- У претходној години, а наци- ; .ми остали нерешени. Тако се I      години       �жупа«, »Мерииа«, , »Милоје
                                                                                 ић«,
                               °
  зациЈа , иако треба решавати Olfaл1IИ до�одак за 38,5 /о. -За- i У п        н   ј у 1964. �о.цини може се оче Закић«, Др вни комбин а т, »Д,у
                                    ољопривреди недовољ о ко
  1{ даље извесне проблеме и  n сленост Је повећана за 10,9 ј               :юmатп даљи пораст производ шан П    нијеви:Ь«, »Дvш::1·1
                   о
                       ·
                                                                        етро
                                 о
               бо
  откла њати уочен е сла сти.  n сто,   кт  но  за 23 1  ристи систем за наводњавање, 1  ње, укупног прихода и нацио Ристић« и друга. У пољоприв
                                         .
                                     .
                            ст
                          ИВ
                      ПЈ><ду 0
                                 Q' 1 22. ул « ниЈе решио п роблем
  Њего�о остварење зависиће, Јt:з о воз за 61,2 10 , инвести ције у » Ј           налног дохот &. П редв иђа се реди уложиће се 125 милиона
                                                          к
                          °
  nко Је истакнуто на седни.ци, rtl),rвpe,ц и са 40 /о и непривред сировинске базе, трговин а ни повећање дру твеног бруто динара за поправху сите:ма з&
                                  ј
                                                           ш
  од а нгажовања радних колек lle инвестиције за 230/о.  , је добила одrоварајуhи_ скла- производа за 21,10/о у односу наводњавање и отку земље,
   1   2   3   4   5   6