Page 10 - Pobeda 1964
P. 10

___ _,.,

                                                                          Петак, 10. јануаџ 1964.
       М(,јпоы1�.

                                         Основи васпита�а _фудiаnера у _!!Одмлатиу

                                             ТРЕБА СТИЦАЈ
       ИЕНОЛИНО ТРЕНУТАИА СА
       Бронетом Стевовиn·еN:                      · ску лопту, он  ЈОЈ аутоматски испуњава да б,и своју основну тева од тренера подмлатка �
                                        Кад дечак заволи фудбал-
                                                        Какве услове треба клуб да ворсhи. Саврел1е11и фодбал зах
                                       по а е веран и прихвата д с
                                                                ас
                                                       ул у
                                                               в пи та
                                                             ог
                                                                      о-
                                                                              н
                                                                        уд
                                                                                    а
                                                         г
                                                           - ул у
                                                                                ед аго1·,
                                                                   ч.-Ј, м
                                                                         е о дли ч а
                                                                                п
                                                                                      ње­
                                        с·г ј
                                                         о
                                                     и -1
                                                                        б г
                                                            п
                                                                         п
                                                                                      ре­
                                                                                    б
                                                                               гв
       Освојили смо                          1 стазом којом иде сваки фудба' карактерише и одликује кu- м о ралне и к ркат �рне осоЈияе,
                                       циплину која је не�шновна з:'\ гао с а ус ехом да извр и
                                                                     ш ? 1
                                                                                арају есп
                                                                        а ре свега с
                                                                               ч н ост, пример81"
                                       снаког фудбалера. Он креће Клуб треба у првом реду да ес
                                                                        рек о рна стр
                                                                        п
                                                                              у
                                       л .� д ок не заврши сво ј у к а -, лективним духом; и његова у- Младим иrрачимu е морају
                                                                     1
       ТРИ АРЖОВНО                           'р;,јеру, стсlЗОМ која је трнови-· прав а, и техничко руково rст- давати задаци којн ће одгова·
                                                                 ј
                                       та и дуга, са пуно •'саутних ис во. и и рачи и при атељи кпу рати љиховим способностима.
                                                           г
                                       :<ушења, којима одо евају C'l- б.:Ј. Само ·1 а кав к.r;уб може пру Клуб је дужан да одгаја здра
       првенство                            цинлинованиј"и.  Крушевачки внст,тањс св:.�ко:-.r сво � · 1 л::�11у. но) фудбалере.
                                       мо они н" ајстраснији и најдис жи I и одrоварај:,,:hе д'1уштпсне rзс, ра'Зумнс (спортски и душеs
                                                                         Све напред изнето јасно ro
                                       r1, 0 дбал у данашњ9ј гснсраци На тп ес ш.щове'Зује љуб;�в пре
                                       ји и:,tа доста талената, они r.;y
                                       sећ пока'Зали своје квс1лите1с
        • Када сте и како заволели ј али државно првенство и сва, и испо љ и л и велике мо г у ћ нос
       одбојку?             ка утак:v� и ц а је прича за себе. ',и-они с у по � тигли И;т дивид у­
                                                  е
                       Ипак, и здв ојићу један. Године а лни н и --з о ОЈ нам о � ћ ава пс
                                             К И
        - Одбојку сам почео да и­                 nшу фу-бапску будуhнос-г. Мс
       грам савим: случајно у ше­  1948. кренули смо у  К ањижу,
       стом разреду гимназије. -У  где се одржава.по омладинско, ђутю-r, :међу њима и:-1а и так­ -
                                       в
                                            заборавља у на
                                          О
                                   л
       подмлатку »Напретка« игра-   првенство С р и е П ош и смо I и.' К Ј И    Ј   р� 1
                              б Ј· ·
                                        .
                                             к
            .     .    .  без најосновнијих реквизита I жи�1 спортс ог живота, КОЈ И
       .ли су МОЈИ другсвл. П ред }Е'- 1 . такореhи боси.   ' c:vraтpaiy да је период успона
       Аав: сусрет екипи је недо с т - /      -У  препуном во 1 завршен и да су постали ис
                     г.
       .
       1 о играч. Позвали су мене и  зу путовали смо дан и ноh и  сни  ф б  ери.  н е воде  -
       а
                                            д
         .
              .
       то Је био МОЈ први активни  одмах ујутру играли утакми- ку    У ал        р а ,
                                       чуна о средини у кој ој се кре
                               .
       :к:онтакт са одбојком.    1 цу. е п з ава уhи дру е еки - ћ.у и живе, усвај ају рђаве ма         аоч и њс се о в ако
                           о 1:1
                       1
                         Н
                                   :
                               Ј
                       пе и судеhи по њихово ] опре-
        * Да ли сте :имали узор?  1  ми и организац и веровали  нире и крње углед фудбал- ма свом коле к т иву, см с о з а вори да је васпитање фудба•
                                и�:i
                                                                    и а
                                ·
        - Када сам почео узор с у 1  смо да смо аутсаЈдери.  м ъ.  ског спорта у граду.  .  оријентацију, за строги ред и лера у подмлатку врло дe.mt'
                                    е,Ју-
                                         у бал спада међу на сло-
       ыи били сениори »Напретка .\ тим, све противнике смо убе- Ф �           Ј   свесну дисци.плину-компонен- катан и сложен процес, и '1,1
                      «
       Од играча из других еки.па дљиво савладали са 3:0 и са , жени е спортске гре па сто- те ко е треб а да се усаде у зависи од разних фактора.
                                                          ј
                                                и
                                          3
       н ајви ш е сам ценио играча \ свега два, три изгубљена по- г а стварање комплетног фуд - свест и у цело биhе сваког мла            T.Eptll
                                       1
       �1Па ртизана · « И виц у Т ринае - 1  ена у сету.  У  К рушева ц  смо I б алера захтева дугогодишњи да!' ф удбалера о жели да
                                                                к ј,и,
              ·
                                 р
                                       и систематски рад. Децу и ом
                                     о
       стић , к и Ј е у оно време  се вратили са пеха ом и отада                се правилно развија.
         а
            Ј
                                  .
                                                           к
           ·5 0
       б ио наЈ  ољи техничар.  1 · почиње нагли разво· ] одб 1·к е · '! п адину треба васпитавати и у  Вели у пажњу треба посве- БО КС
                              .
                                               б
                                                 ,
        •   пр       .  е ер у нашем граду, нижу се побе-, пу ћИ вати на до ро да кроз ф У тити успеху играча у школи,
                  о
         Ви  _иn а д ате  <Ј� Ј_ г в а де, освојена првенства и успе  дбал стекну позитивне нави-                ПОНИШТЕН М[Ч
          од о аша   ] ] е К у и у земљи  иност анству.  ке ко е су им о ребне з жи  раз вити у њима навику да у
            рс  а                   р                     првом реду треба добро да у -    у АПАТИНУ
       mеваvв   ти� у  О ДО? ] Кашк у  * Д     е В      вот.  К од нас  п се веома често
                                              ,
       ar.-.y. сприча3те нам Је р - .1 . ё а ли може т ашим зем  говори     т    -а  че, па тек онда да играју фуд
                К � _ дан ин
       цнјк
           б г�:
                              и,
                 О
                                          ј о васпитању фудбале -
               ж
                        а
                                к
       "ересавта в до ив ај из тоr \ љ lЏfМ а да т и не ака в са в ет за ра. О томе се много диск утује  бал. Са дечацима треба одожа Меч који је 14. ои:тобаf -,_·
                              б _
                 љ
                          х
                                                                                   ст
       времена.            успе  у од о3ци?                        вати предавања која he обух- 1· есење м  делу прв ен в а  П р•• ·
                                                         ;г
                       1         ·  ·    ·  нарочито ако се ради о неком  ва ити теме IИЗ до б рог понаша
                                                      ·
                                Ј
                                      Ј
                                  Ј
                                                                м
        - 6дбо]'ка 3'е колективан   - З а успех е на важни и 1 талентованом_ ф удбалеру ЧИЈе  ња ,  љ уб ави пре а клубу, ос- бокс лиrе Србије · изгубко 1
       сп р               уп оран ,  скоро свакодн евни понашање ни Ј у складу с пос                 Апатину са 11 :9 регистровu ·
                                               е
         о т и сви моји спортски до                                новн Иl'r принципиа тактике,      рр.       м е-
                                                                                  ж
                        тренинr, колективна игра и до  тојеhим утврђеним друштве-      м            је ови х  на слу бен и  р
       живљаји везани су за целу е-   б ро ме,Јусо бно познавање свих  ним но мама. Ч итав процес ва 1 правили а игре, хигијени, зна  зултатом од 20:0 у в:орис:t
                           ъ.
                                                         ·
                                           р
                                                                      Ј �
       _..... .   п н.  ИЈатних чланова еки е.         спитања игра_ча, нарочито мла I чаЈ ним ф удбалским догађа ·и Крушевљана. Апативс1t11 боЈ:Ј
       _......у Било Ј·е у о пр ·
                                                         ,
                                                        1 _
                                      .i
                                   k��
        тренутака.  Тр и пута смо осва     п А с теч,u.nоmш дих :и,грача, е сложен процес . ; ма и сл . Треба организо�эати сери на овом мечу нису у cal'
                                .
                                              Ј
                                                         �
                                                           и
                                                               излете,
                                                                     посете
                                                        за · едн чке
                                                        споuтским и д р угим занимљи · јим к њ ижицама имали  JI�
                                                                         карске преrледе. На ову pertl
       у  Ћићевцу                                           'ТеЉI ,Ма играча ПОДМлатка тре\ Право жалбе.
                                                        вим приредбама и д . Са роди страцију АпаТЈIН немају
        ----
                                                                   р
                                                          И
            Фуnбап преживљава озбиљну. нризу                             ба одuжавати повремен е сас- МВ?ГО ВИШе оптимизма јер Ј1"'
                                                                          Наставак првевстњз КРУ"
                                                        танк� уз присуство омладина шевљани сада дочекују d
                                                        ца играча, како би се и роди-
                                                        тељи и иrра-чи уверили да се  ма]У три бода више од д;р�
                                                                 ·
                                                                               К б лова.
                                                                         пласираних а
         Фудбалски спорт у Ћићев­ којих је раније на утак'У1ица- \ дани да нек.9 постави фудб ал  о играчима води озбиљна бри \ -ПОБЕ!А
        цу преживљава озбиљну кри­  : а �:f и по . сада г от о во : з �:: ;::;ј � а се неко ви га и да he <;>д ИГ{)"l�!l фудбала  _____________ ..,
                                            а
                               1 000
        :Ју. -У овом месту са врло ле­ н           о   е    е   е        I
        пом фудбалском традицијом,    у Ћићевцу се чекају  б љи\             Д. К.  имати користи, ако се прем а
        nocrojи један фудб�алски клуб.                                  њима клуб правилно поста-в-
        �q:,евачком Подсавезу. П лас у Шиљеrовцу немо. СПОРТСНИХ теоено                 ља.
        Ф. К. Слога једва тавори у
                                                             Пракса је показала да   лист за друштвена н политичка
        кан на четврто место у јесе-                                                  питања општ•не "РУ,.uевац �
                                                         се подмлад1к н,јчешЪе повеr:а  Qpraн Општинсl'ОГ 0.1.бuра ССРН
        њем делу првенства-то је ви- -У општини Велики Шиље-' литичке                                     Круwе111ц
         е него неуспех. -Узрок неу -                     организације неби· ва старом играчу без икакве
        пi              е говац извршена је ових дана меле да остану по страни.                      ИЗЛАЗИ Пl!.TKUM
                                         с
        rI�xa треба пре свега потражи  детаљна анализа постојеhег                  стручне спр еме-у принципу го     ПРИМfРАК 20 ДИНАrд
        тк У недостатку стручног тре  стања спортских објеката и те                                   Реgахција: Крушевац,
            r к                                                            1    Чолак Анти на 1 \1;
        =                     nколам  на 0 0ј т   tnootCKИ СНИМОИ rодине у Ирушевцу                тt-лефони: 20-262, и 20-342
            и =��:"':! с �':.в::Ј� �:� �/      •   "  •- \
                           р
         n:pe неколико го�на и други  Закључак је да је 'број тере                                    поштански фах 115
         фудбалски к луб-Р удар.  И  он - на и објеката у школама ви­                                А.gминистрацнја:
                                                                           Трг октоб11 рск е револуције 1 б
                       у
         � r:y настала међусобна к.л n ше него симбољичан.                                            телефон: 20-251
         аса в р бовања, подмићивања,  Једва да на 12· школа, коли                                  Рукописи и фотr графије се не
         уµ, е њивања и - опорски ор. но с.и  ко их има· на територији оп-                                    . враh а1 у
         и:w:еђу м есних ривал а _ Р удара  \ штине, у просеку дqлази по 1                               Иэgаје: Новинска уставnва
                                                                               • ric,БEJJ А•
         к Слоге су се в �_ ома заоштри -· ј едан терен или објекат а има                               Анректо:R и о,1rоворни уре-
         .-и .. Ишло _се тол� о дал еко д а и школа које су без икаквих                                nник: Драгомир Лазнh
         је Рудар Слоги морао l!Jl пла- терена и објеката._
                                                                           Реgакцијски колегијум:
         11.а извесну суму новца за о�  Посебно је забрињавајуhа                                   Драгомир Лазиh, Стан1:с.1ав Сн­
                                                                           миh. Божнnар Милосављевић,
         l!paaњe ута кмица на терену чињеница да је у току 1962.                                  Миомир Ристоnиh, Момчило И­
                д                                                           вановиh и/' нтоније С ефановић
         Cиorel Ликви ирањем: ру�и- и 1963. године изграђено пет
                                                                           Претплата: rолнш1i>а 1.000 .
         .._ р а сdю�мираи је и Ф. К. спортских терена и то три у
                                                                           полуr щиwња �ОО, месечна 80,
         Рудар. Та.да r:y Слог и о творе- једној и по један у остале две                               а за иностранство ё.000 дни­
          ни путеви да се несметано раз школе.                                               ара го дишње на жиро рачун
                                                                               115-11-603-9,)
          Вllja и напредује. Али, из не- Предње чињенице су за
                                                                                Штампа:
                         \
          �е  у  недељу Слога даје све дискусију одговорних органа                                    n.,,_ ·- '' ---
          :�rхпи је партије. Гледалаца, по школама а и друштвеl-'о по  Ду в ац ПОС'N&.ЖР
                                             бо
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15