Page 2 - Pobeda 1964
P. 2

Петак, 10. јан ар 1964.
                                   --- ----
                     ријевић (овогодишњи план је Уручена одлиновања Председнина епублине
     а у трговини !i.e се довршити ству и занатству и високе ки­
    робна кућа у центру града.  рије за локале), Ћира Глиго-
      Ове године - 411 сmнова  I
      За изградњу 585 станова (од део седмогодишњег плана и
     чега ће се завршити 411) пре треба обезбедити континуира­ борцима НОБ-а и nозадинсним радницима
    двиђају се улагања од преко ни пораст производње, брже
    1 3 милијарде д�Щ)а од чега развијати интеграц ионе проце
    ће се завршити и један део се и дугорочније решавати
                                      На свечаној седници општи
    станова за тржиште.      проблем кадрова и простора
     За пу7еве ће се инвестира- и за мање привредне органи  не у сали Општинске скупш­
                                     тине поводом прославе Дана
                                     Армије 22. децембра, уручена
                                     су одликован-а Председника
                                     Републике групи бораца учес
                                     ника НОБ-а и позадинским
                                             р шевца и -
                                     р а дни ц юr а из  К у   о 1
                                     колине.
                                      У присуству ПР..едставника Ј
                                     друштвено-политичких ра ни
                                                  д
                                     ка комуне одликованима је  1
                                     г.редао одликовања уз приго-
                                     дан говор председник Опш1·ин
                                    ске скупштине Крушевац Ра
                                     дован Стојановић.
                                    I  Између одликованих запа­
                                                          Мајке пащ:х бораца ;:1 свечаности
                                    жено је присуство познате ре
                                     в луционарке из предратног мај1<у Јелену Богдановић да 111 l\!Iaтиh, а у име одликовt-.t­
                                    периода Бра :нке Миiатовић ко прr�ми одликовање.      1 1:-\х :lахва.пи6 се председнп:к
                                    ја је била једна од -првих од- На кр.1ју ове свечаности ис! (�рн среза Краљево Д Јз1и­
               Учесн«ци с астанка
                                    борника у Крушевцу и њене пред удрул�ења Савеза бора-1 н: Лу киh.
    ти 212 милиона и то за наста- 3ациЈе нарочито у :5анатству), ћерке истакнутог позадинског ц::� говорио Је председник Ђор       М. БекриЪ:
    вак изградње пута  К рушевац Младен t__:тојиљковић (градити радника Вере Грандић-Мило-  ----------------------------­
                           (велика уло г а син Општин ке и Среске скупшти _ Rруштве11И n��H �Ју_џа.!_�Пштине вред бирачима
    l1oja',·-= и _,1•1-ста � из: рад.-ье пу сале уз школске зграде), Иви- ше вић садаџ.rњег одборника 1
               ·
               б
           Ј т
    т К рушевац- ас ре ац . Осим ' .ц а М а т ови ћ            с                    -
     а
    тога, електрифицираће се и пс дика.лних орrанизациЈа у рав не.
    следњих 11 · од укvпно 60 селс1 но мерном остварењу плана да  Међу одликованима приме­
    у комуни, даље инвестирати у' б и се из егао прековремени hен је још један куриозитет.       Зонозони зfiоюви Dирочо
                         б
    водовод и канализацију сред- ра д и повреде , олуб Де е ља  За време рата 1943. године ма
                            ) Г
                    '
                                 б
          8. ·и
                                                               ш
    сва од 74 милиона динара, а, ковиђ. (задаци младих у оства ј ка је довела свога сина Ми - Председник Ск уп т и не  011- За 12. јануар 1964. године
                                                      т
                          )
                    I р
        с
                                                           ш
    слична ум   за поправку и ењу плана , Радован  С тоја- ладина Богд новића у парти  ш ине  К ру евац сазвао је  Седеља) у 1 О часова заказани
                                           а
    изградњу улица.        новић (од производње и про- зане, а сада е он довео своју  зборове бирача у свим изб о р <:, зборови бирача у насеље-
                                           ј
     У области школства гради  дуктивности зависи и обезбе- ______________          им јединиµама на тсриторn-
                   -                                 н                1,11м местима: Јасика, Шогољ,
    ће се основна школа у Биво ђење наших потреба и зато                  ЈИ општине ради претресања
    љу, почети да гради Школа треба повести бри�у и за одре ИЗАШЛА ДВА БРОЈА ИНФОРМАТИВНОГ нацрта друш веног плана и 1. Степош, Липовац, Мајдево,
                                                            т
     ченика у привре и и заврши ивање критериј   а за оцен у БИЛТЕНА ОRШТИНСНОf ОДБОРА ССРН  бу е а опш ине Крушевац а 1.елије, М. Купци, Штитар0 t
                                                      џ т
    у         �       ђ        ум            11                 т        э
    ти изградња раниЈе започетих! рада и награ ивања, боље ко-               .  1964_. годину.
                           ђ        то И 1 ОПШТИМСRОf ('"ОМИЦТА СН                 ,одрица, Трмчаре, Буковица,
    школа и извршити п опр а вке ј ристити капацитете нароч и I                 Збор1ови бирача заказани GY  �анци, М. Шиљеговац, Пас-
    у н�ким другим.        �, пољопривр'еди, постићи бо-    · .  <          за 11., 12. и 13. јануар 196i.
     План је добро пост а вљен  ље повезивање привреде у са  КраЈем децембра Општин  - године.            �к, Мешево, Це р ова, Пепеље
     После обрэ:зло:жења Чед?- м о ј општи � и  уз пуније анга- ски одбор ССРН Круш�вца из   За 11. јануар 1964: годи�е �ц, К,ошеви, Кукљин, Тре'бо
     ира Ма ков ћа у дискус и  ж ова е тручних кадрова    дао е први број ин орм  - с бота)  1 часо а заказа  '¼н, Мала Врбница, Вели::ка
                                       ј
                         с
    м
                                                ф
         р
                  ИЈ i
                                   �
                       њ
           и.
                                                                               ·
    су учествовали Миладин За- П()Штовање бу етске дисцип    ти ног илтена а ових дана Је  су  у 7   _!З    ТЈ�  �рушевица, С ње и Шанац.
                                      в
                                                   � I ( у зборови би рача у насеље
                                        б
                            џ
                                                                            р
                    1
    јић (говорио о здравственој - лине без стварања нових оба I          .     ним местима: Вучак, В. Гол1>-
                            .
                                                                        .
       f ) С вета Љv -1савље- веза) и Чеда Марковић (оспо-
    служ_,,и,       б    1                 изишао и други  б роЈ.   воде,  В .  К упци,  В итановаЦ,  За 13 . Јануар  1964 . год ине
    вић (кадрови и щюблеми не- собљавање мањих привредних     И Општински комитет С  К  Г. Степош, Шавране, Грк.ља- l,тонелељак) -у· 17 часова зака
                                                о
                                           и
                ет
    писмености , Ђока  П ровић ! организација да саме с вара - издао је прв број св г билте- не, Суваја, а  ница, На а- �ни су зборо в и б иоача у на­
                                 т
                                                           Ј б.ла
          )
                                                                  утЈ
    (боље кори ш ћење унутраш- ју средства и онда ангажују -на у коме се налазе матери- ре, Себечевац, Сезмемча, СЈЈ:а, tељ еним мес има Б оље,  де
                                                                              : mз
                                                                           т
                                                          г -·
    њих резерви), Д рага Робиh општинска, републичка и дру Ј·али са проширеног састанка  тина, Велика Ломница, ЕуцИ, �-  Ч итпук и  Б егпво  Б рдо
                                                                     �1,1иа.
                                   т
                                                                   а,
      б
                                                      о
    ( про леми снабдевања), Жика га средства је донекле поси- О IШIТ инског оми ета O зада- к б иље, аглово- , К а пиџиј t  ·
                                           к
                                              �
    Ракић (улагања и интеграција гнуто и већ сада те мање ор-                Паруновац, Бован, Текиј а и •азарица, П а каш ч ица , Мудра
                                      ма  новних организација
    у угоститељству и туризму , ганизаци е до ијају извес а                   Добромир,   к е ане, До а - овац Мало Голов де и с
                   )
                                   н
                                     ци
                                                           Мэ: р ш
                         ј
                                        ос
                            б
                                                                                  вим
                                                                     1 !
                                                                               о
                                                                       ,
                                                                   љ
    Бо а Радовановић (мале инве, средства из Општинског инве  око припрема и одржавања   не, Гари, Лукавац, Жабаре, '-зборним јединицама у Кру-
      ж              I
            , .. ... ,., ...        ,., , ..              ,. ,,, ., ,.,         .. , �....  ,.,
    стиције у трговини, угоститељ стиционог фонда .   Б. М.  годишњих конференција.     Ганез.            ! \� евцу.         '
                             )
                                     р
                               у
      Живота Јевтовић је комуни   Из реЬол �џ1она них                                     Dн је радио у синдикатима ма
    ста старог кова.                                                        tовно .... Он је у том крају
      За време првот светског                                                   �творио већ неке базе и раџ
     рата јавио се као добровољац.                                                 !амо, а ви треба ово да иско­
     Тако је допро са многим срп­    ЖиЬоша ЈеЬшоЬиh                                    �истите. Доведите у склад ње
     ским војницима у Француску.                                                 rов рад са радом наUIИХ друго
     По ·повратку у земљу 1918.                                                  �а у том крају«_
     дошао је у Ваљев9, а ускоро дом у Београду и био секре­ ну му је слао кројач Љубиша
     затим отиснуо се у Сарајево, тар подружнице текстилних Јовановић по свом шегрту                    Још у другој половини мар
     одакле је протерцн. без права радника све до јануара 1929. Драгану. За њега се заузела              '!'а 1962._ у Брусу је с њим cry
     на повратак у току 10 година. У синдикални рад укључио његова другарица -�ивка, та­                 rrиo у везу и укључио ra у
     Опет је дошао у Ваљево, где се опет 1932. Полиција ra ни­ кође кројачка радница, и ус­              артијск-и рад Ђорђе Матић
     се укључио у рад партијске је скидала са ев-иденције јер пела да га помоћу пријатеља               kекеран. Јевтовиђ. је затим,
     организације, по чијем се у­ �ио је опасан за режим. С вре извуче из затвора. На поврат                пре.шао у Крушевац, одакле
     путству преселио у Загреб, мена на време агнети су вр­ ку у Београд, приметивши не                 ie отишао у Расински одред
     али је одатле такође проте­ nrили преметачине по њего­ ке агнете, он је искочио из                  и ту остао од марта до краја
     ран без права пQвратка за 5 вом стану и тражили илегал­ воза решен да више никад не                 априла 1943. Одатле је затик
     rодина. Отишао је у Београд, ни парти:iски материјал. 'Уочи падне полици и у руке. Ипак               пребачен �а Пасјачу_, али ту
                                             ј
     где је изабран ·за секрета­ мартовс:к:их догађаја 1941. био се_упутио у Београд и ту као              су га ухватили неди1';евци и
     ра синдикалне ораганизације. ie интерниран у Ваљево ода илегалац оста о  месец и по да               отерали- у лого-r> код Крушев­
     Члан Независне радничке пар кле је побегао у Београд и на. Затим се Ъребацио у Алек                 па,,· где је изведен на с .т.геља­
     тије Југославије био је од 1. крио се по · пр иватним стано­ сандровац, где се задржао два               �:'.ье приликом масовног стреља
     јуна _1923. Био је учесник јед вима. Одмах по окупацији зе месеца, па је после прешао              ч.а роn:о.тьуба и комуниста 29.
     но-r партијског конгреса.   мље наишао- је агнет Косма­ у Брус. О његовом боравку у                 ;уна 1943.
       Велики део жи-вота провео  јац и стайио му лисице на Брусу знао је ПК КПЈ за Ср­                  Тако се завршио један заи­
      је иза затворских решетака_  руке, Из логора на Бањици бију. У писму упућеном 21.                 ста светао и несебичан живот,
      Са оптуженичке клупе марта  пребачен је у Ваље�о, где је јуна 1942. Окружном комите­                !{Оји је у револуци2I![ налазио
      1926. заiедно са групом кому­ у знак одмазде за неколико  ту КПЈ Крушевац ПК КПЈ за                  највишv -и- једину асЬирмаци­
      ниста бранио се од оптужби. немачких воiника имао да бу Србију пише: :�.Ж. Ј. је један              iу, борећи се за слободу и
      Пос.ле пvштања из затвора де стрељан. Није стрељан за­ од старих наших руководећих                  права потлачених и ум-ьете-
      није поклекнуо. Наставио је то што је воз кQј,им ј·е ,гран­ синдикалист�, кој� је био у               .
                                                        Факс имиЈI чла нске карт� них
      са илегалним партијским ра- спортован каснио 4 сата. Хра Е. на личној вези у Партији. Независне радничке партиј 1
                                                                          Антон iе Mзnиw:nnad
                                                                             и
   1   2   3   4   5   6   7