Page 3 - Pobeda 1964
P. 3

-- . -· --�----      Петак, 10. јану_ар 1964.    И�Ии9_усшрије »1� oкiiioБap« у }{ руш.еЬи,у                          ' Из трстенич.1юг предузећа »Др }Iил vновићс:
                                                 u
    Овогодишњи план производње већи за 18 1                                ОСВОЈЕНИ Н О ВИ П ОИЗВОДИ                                                  0    Када је основано Занатско-/ ђаје за тракторе ТГ-50, резер
     Друщтвени план производ­  них уређаја. У Фабрици грађе· ционо - техничке мере у обла услужно предУзеће »Др. Ми- воаре под притиско:11 за ваз­
    ње Индустрије »14. октобар<<  винских машина _произвешће сти конструкције, технологи- луновић.« у почетку је сваш- душне кочнице за ;,rнд у стрију
    У Крушевцу за 1964. годину  се вучни вибрациони ваљак. је, планирања. Материјал за тарило и тешком муком ус- камиона ФАП и ТАМ.
    износи 16,225.719.000 динарсt. Гиме hc се још више праши- први кварта је углавном о- певало да оправда своје посто  Недавно је освоји�"1О нов про
    \'о представља у односу на рити асортиман произнодње безбеђен. Предузете су и ме- Јање. Почетак није б:vю блис- извод х идрауличне ;::�изалице
    1963. годину llОВећање за прЕ' Индустри_iе »14. октобар«.  ре да се благовремено обезбе- т ав , а ли Ј е предузеће успело за транспорт у и:ндустр;rји.
                                                    1
    ко З милијарю1 7�инара однос  :.за извршсњ  r ост1вљеног де сировине и материјали као д а се безболно преоријентише  Бруто продукат предузећа
                                    I
    но за 18 одсто.       п 1 1:::rra постоје pc�.riн:1 ус.:10ви. и полупроизводи који су у о-/ на велику производњу и да/ 1960. године износио је негде
                                    Еој години знатно недост ајали/ полако освоји неколико нових 41 иилион дэ би у 1963. ско-
                                    и веома негативно утицали на производа.           ј чио на 370.
                                    финалисање производа.     /  Динами:ан развој пре�узе- 1  Од малог предузећа које је
                                                     ћа дов ео Је до ко�перациае са! у прво време запошљавал�
                                     План је детаљно размотрен
                                     у
                                    и с војен на зборов им а  сви х великим индустриЈским преду 120 ра.днка, расте индуст иЈ
                                                                                   р
                                                         1 . октобар« из Кру- ско-занатско с лу �н
                                   • 1 економских јединица, на Уп- зећима : » 4                у   о  п реду -
                                    равном одбору и  Р адничком  шевца, »Прва петоле,гка  из зеhе које сада и 1а 250 радни­
                                            и
                                                 а
                                    савету. Колект в је дет љно  Трстеника, »Индосом« из « Љуб ка. Никакво чудо неће биtt
                                                      .н
                                    упознат са свим његовим еле- ља е  и м ногим д р� гим.   ако ово мало предузеhе за го
                                    ментима не само у оквиру е   Пре  зеће   р. М  уно    у-   застаса р а  з  р
                                                             » хидрауличне ме са мноrо п0Зс1атн:_iwм на ...
                                    лог предузећа него и по фа - виh« производи Д   И1Л  - 1 дин д.�?е     ме у  а­
                                                       ду
                                                  ц
                                              _
                                   1 б р икама и погонима. Ових да  скрепере М-2, прикључне уре ших предузећима .  М. Б.
                                   ј на се разрађfје систем микро
                                    планирања ТЈ. планирање не-
                                   1 дељних и дневних задатака у     ))САо6одо из Чочно производиће
                                 . r с,! производњи и службама, као
                                  ·:};: и систем пра.hењ_е резултата.
                                     Ако се упореде са прошлога             плинr.ке 6ојле ре
                                    дишњим припреме за нового-
                                    дишњу су и благовремене и
                                                                                о ООО уси
       Са седнице радш;:чкоr савета у »14. октобру«    шире, што he, поред осталог,  , Једно од највећих чачане-/ »Собода« произве:та 4 .
                                                    ких предузећа »Слобода« вр- сивача за прашину, 22.000 ш1и
    До овакво г п лана дошло  ј I            б    б ити један од важних факто - ши обимне припр_еме да у и- нских, електричних и комби­
                  е Предузете су мере за на авку
   н е само и з п отреба даљег ра основних средстава, прошире- р а да се повећани план у  ду ћој години отпочне са про- нованЮ{ штедњака, затим 10
   з воја него и из све веће по- ње капацитета, зат�м обезбе- 1964. години изврши и пре- изводњом и плинских 6 ојлера хиљада плинских и електрич-
    о
   тр � ње производа ове Инду- ђење средстава транспорта, баци.                 и машина за прање веша. то них решоа у 1964. година она
                                                                          1
   с н три е на домаћем и иностра  кадра, као и друге организа-       Ћ. Пет кови ћ  ће бити још један велики ус- Ј1.е према усвојеном п л ану про
     ј
   �;�::::; ���ј :::�:д :ај �� Зо ОВУ rпдину         уrоворено    ПРОИЗВОДЊО      1 пех овог предузећа за произ-! извести 50.000 усисивача за
   ом тржишту. Досадашња и- ;
                   .
        а
               л
                                                                           5 0 0
                                                                  х
                                                              к
    н
   :: : � о ;:з ;� : н .:�:�/ а м;�                                 :�;� :����/:: ��;;� с :' 1�-����о� Ј� � ооо�::�:,::;
        у
                                                                     лираног посуђа. По развије-
     е    { Л      н         зо 23 МКАи1·орде ДИНОРО                временог домаћинства.
   шт о у могућности предузе-  ,       '      ·                     Иначе, ово предузеће је до ном плану Сло бода« треба да
     с
                                                                          » да производи по
   а..  м огу.hности продаје се 1                                сада остварило знача Ј ·не резул l 1970 • године
                                                                    1
   па.
   "!)eh.y негде око 27 15 милијар  Г одиш њи план производње/ њен, јер је репродукциони ма тате који се огледају и у из 1 33 0.000 разних апарата.
                       . одину и Инд у стрији теријал већ обезбеђен. За хва- возу. О но ј� 196З. rодине из--
   ди динара, што п р едставља и за 19 63 r                                          - 1  Резултат и пост иг нути у про
                                                                                  ·
                   »14 . октобар« премашен Ј·е за љуз· .. т1.и ин:жињерИЈ·ском СОС возило у Северну Америку
                                                                            ""··
                                                                    1
   максимални план предузећа   �еколико               Ј"                             , изводњи омогуfiУ.lли су ОВОЈ по
                         процената -иако је -у (стандаризација, специфи-- Пољску, Источну Нема,чку, на знатој фабри ци у Чачк у да ре
   за 1964_ годину.       за п оловину већи од оног из каци.ја и специјализација про Б_ лиски Исток итд. То показу- ши и многе своЈ· е друге проб-
           ..,_
    Највеће учешnе у плану   прошле године, у фондове је изводње) на чему се веh. дуже Је и повећање физичког оби леме, а пре свег а стамбени.
           .
  п роизводње имаЈу и даље тра  унето два ипо пута више од време ради, рачуна се повећ а- ма производње, нарочито од
  к о               претходне године, извоз Ј·е о- ње производње при истим у 1957. године, односно од када .  П овољни резу·лтати у разво
   т ри гу_сеничари свих типо-
                                               ·
  ва за ко има тр и т  м ве  сетно O ..,_       .                  - је ово предузеће· почеаЛо са У  ово г  п ед узе ћ а о огући ћ е
                                                                    Ј
                                                                               м
                                                                         р
       Ј
           ж ш е и а
                      п веnан, остварена Је ве лагањима.
  л ике потребе. План производ' "" а производња рада и еконо -                производњом робе за широку решавање и осталих пробле-
                  1 л
  њ е п редвиђа поред стандард- мичн о ст пословања.       За реализацију производње  потрошњу. Док је ове године ма.
        ·
                    .
  них производа и пrюизводњу                   не постоји бојазан пошто је на
  нових производа као што су:  За 1964. годину план изно- домаћем и иностраном тржиш
  трактор гусеничар од 75 КС и � и 27 мил иј арди динара. Иако ту већ уговорена продаја ма­
  у то в арна лопатз. на трактору Ј  г                              НоЬо у КрушеЬцу
                  I е то о ромно повеhање рачу- шина, опреме и конструкције
  гусеничару" са низом додат- 1 на се да ће план бити испу- за 23 милијарди динара.
      Дво r o�uo и једон Су дпноu но              ничке седнице Радничког са-     ОЈВОРЕНА ПРВА ЈУВЕАИРСНА РАДЊА
                                    То је резиме свечане зајед-
      спе�1ијализпuиi" у })14. онто6ру((            1 редног руководства највеће ворс,и јувелирска радtы, »Ју Она је желела да купtf бисер
                                   вета, Управног одбора и прив
                                                                   -
                                                                       ар
                                                                         ур чена е
                                                      д вно је у Крушев
                                                                     т
                                                                                  ада
                                                                        «
                                                    l"it: акоја се ба.ви пр,щајом ну огрлицу и њу је добила на
                                  1 крушевачке фабрике, одржа-  "RE'ЛD.«         1:,у от 1 а:к: об  у   ј нагр  .
                                         ц
   Н едавно су Индустрију ма-1 ља највише занимају тракта- не к рајем де ембра прошле  го
  шина »14. октобар« у Кру- ри гусеничари и прикључна    дине.
  шевцу дошла на вишем�сечну орЈ'Ја
                   .. r1s за обраду земље и негу
  специј ализацију још три мла усева.              На свечаној седници rовори
                   И овим, као 1И1 осталим ино ли су председник Радничког
                  С'r рани :м:  стручњ ацима стоје савета Сава Ковачеви , пред­
                                              h
                  на располагању , . осим и с рук  седник Управноr одбора Или­
                              н т.
                  тора, и · стручна библотека  а  иви  и генерални ди ек
                  »14. октобра«, 5.000 књига и ј Ж  h         р -
                  пуб.ликација.          / тор Милосав Друловић.
                              Р. М.               Р. М.
                     r рупо пољопривредних · стручњоно
                       мз r Qне посетило ФоDрину
                   Шесторица Ганаца, сврше- rракторима    гусеничарима и
                  них ученика двог одишње п о - неким другим машинама које
    Афрички студенти у     опривре не школе    си -   . октобар  већ г одинам
     Ф абрич1<0М кругу    1 :ь   д      У О е је � 1 4   «        а
                  ку, про_вели су крај ем д е u м- извози у Гану.       Први купац Анкица Думенчиh прима поклон предузећа
  да Африканца. То су техаича  бра ттрощле годr1не два дана  У фабричку књиг.у утисака  »Металпромет« од ·Пословође проДtэ.нице »Ј увела«
  ри: Адоти. А к в е ј и Нелзо.f.. Пи  у » 1 4. октобру«.  гости су се уписали на три                             .
  аво 1и.з Гане и Мохамед Зака­                                зл  а златног накита, украса/ ,п_ оклон_ и не пре-�:nост"вљају­
                   у току боравка у фабрици језика:  српском, ганском :и   ат ,
  рија из Судана.            I                            и сатова.
                    л
   ·о�"' ·--          м ла и ст ручњаци су извесно енглеском.
   1   2   3   4   5   6   7   8