Page 4 - Pobeda 1964
P. 4

, - ..:1

                                                                              у
                                                                       П етак, 10. јан ар 196-4.

     ОЬих gана у RрушеЬи,у        Нема оrревноr дрвета                                  i ЈЕДНИ f РАДЕ - ДРУfИ РАЗf РА ЋУЈУ      - Набавна служба "Равниште": Огревно дрво стиже крајем идуhе н�деље!          О дмах после завршавања се деца играју и да ли некога
                                                                      з емирава .
                                 .
     У Крушевцу ве� IЏ'ЯИХ ме-1 ича и  П але  к од араЈе в . .  ре ду з е а  они с у  и а или  нрве ет, �пе рада на асфалтном  у н ј у
                    н
                                                ј в
                                               м
                                                                   ик,
                               С
                                                          .
                                   и да е а
                                          о и
                              к
    е  дана    о ревног дрве  ред уз е е   та орина «  а 1 п н ћ и  дана от ре и-  путу !<: р ушевац _ Трстен   Стоiан М"'ксимовиh, службе
                                          в
            г
         ·                                            на рела�џ11Ји од села  Г О'ЈЊИ
                              е а
                                      р е о ичи е о рев н о др I ћ, б иик д
    а   н  е ом с овари mт / �Ви тес и о и х м � с  на м  ти п в к л  н                        ник r•ТIД Крушевац
                       « з_ в
                                                               к ,
    т яи � Ј �    т    у.              у             г   г         Трс ени а  р а ди
                                                             т
                                      а
                     в
                            з
    Ситуаци�а е овњu знат_но о Ја или да Је до астоЈа  у  испо �ет . ОчекуЈем _1а ћ е м до ра Ј с ј бр ћ ј    в
                                               о
         Ј         -                             п к   игурни ег сао  а а а, п оста
                                    Ј иду ћ е
                                                с гу р
                       о ревно
    те а а ер  � вестан бро ]  г ра - 1 1 р у ци г г дрв ета  д ошло а  не де е и а и и -! љене су ознаке (»мачје очи«). Да ли имам пр а во
                                           љ
                                              м т
     ж �
        Ј
    ђ ан ? Ј Ш НИЈ е добио уг �  иа- з о ели к х с е ни х n ада ви н о о е о дрв о � а  н ш м / Није прошло ни одину д а 1с.·п н а стан
                                                 а и
                    б г в
       О
                           н ж
                                      г� вн
                         и
                                                              г
                                         м т
                            И
                                      ћ
    о
         ту
                                                        .
                                 з
                        н
    с � е п нељз изврпп �о ЈОШ  у - П a у Б ос ћ и КОЈ »Ш с у п ри а е  У l с о а риш им а. х  м � ови знаци су скоро пот уно
                   1
                                    т в
       у
                                                                 п
                   1 :r
                                л
     Ј
    к
        љз,
    току лета=                                                             Већ двадесет година ca:u 1
                        _____ ...,,.,                     vвиштени. Heкrr су поломље-
     За сада се рађани. Крушев                                  ни и искривљени а дnуrи по  служби као поштоноша. Не­
          г
    ца снабдевају огр�ввим дрве­                                 бацали чак у јарак! Сигуран колико годи.на сам био сео­
   том на пијаци, купујуhи га од                                -:: ам д а о НТТ, ко јима су ознаке ск;и, поштоноша али касније
    сељака из околних села. Це                                 сме'Ј'�ле, живе меh у , ам а и  сам прешао у Брус. СтанујеЈI
   на овом дрве у је � последње                                 qуди ме да до данас нисv щю у селу М илентији које је о­
          т                                                          ам  и. о е    а ено
                                                                            о
   Ј!реме знатно порас.лr пошто                                 ј нађ е ни и каж ьеm1.  Мислим с р с к rr м та а  уд љ   о.Ј.
                                                                         нте ес е ме
                                                                                   л
   _пе постоји конкуренција. И­                                 1 д а  би тrебало пnсдузетr� нај- Б у а . И r у ј  да и
   ЈI.З, они који немају чиме да                                 хитније мере и заштити бар  ia имам поаво на стан као
   yrpejy своје станове прину е­                                 оне ознаке ноје су п Јеостяле.  rpaдcкvr птлтон()ша и како
                 ђ
   ни су да ra купују по било                                                 r.y v осталим граrтовима mе­
   којој цеm:.                                            Б уда А,таяацковиh,_ учитељ  ,ио:�-ц;�_ она занv<мањ,� о;д стра
                                                                    не п'отт1.<>т..-"1пrх сЬиттиi:=�лq?
    Ивтресовали смо се у пре­                                   »Човек са тп JarO'\f<<    з�ХР.<1 TT--V;PM "f' Н"\ ОДГl)t!ОрУ
   дузећу »Равниште« зашто је 1
                                                     у »Победи·« од 13_ децембра
   дошло до овакве ситуације к 1
   када he град добити огревно .                                1963. гопине објављено је пис       Мт�тr.-.u-:�д t'I�i••'-.
   црво на својим стоваришт има.                                 мо У,Редн ш� у под на ловом        поштоноша. Брус
                                                                с
                                                         и
                                                           в
   Мирослав Радуловић, шеф на/                                  '>Човек са ·то]·агом . У помену        *
                                                             «
                                                        .
   бавке овог предузећа нам је            Не!\1ају конкуренциј у          1 том пиrму с у наведене не"Г'ач­ Лиnектоn ПТТ v к .... :vmевц"f
   изјавт,о:            шум у учи иле непро х одни .  Сазнаm: смо да предузеће, но ст и. исам а де ц у тvкао то  Тпмисл,э.в АнтџЬ ne,cao је -118
                                                       :Н
                                                           ј
                                  м
                        н
                    т
           у
      Н аше пред зеће се снаб- 1 Ју ро с са м т ефонс и разго­ »Рз.вни те« независно .од ово�· iагом веt\ их на наiочинсю,,:ји  шем саюадяикv ЈТа Ви имате
                             к
                                                    начин опоменуо да се не иг-
                                       m
   :дева огревним дрве ом и Чај  в арао са предста ницима ових договора п ок у шава да изв сс.нс рају у ходни у зграп е. М ис - nnaвo 1r.a с--rан као и r.ва'ЧЈI
                з
             т
                            в
                                                           к
   Код судије за прекршаје општине Ва ва ин          ко.л•:чине огревног дрвета до­ лим да хо rт ни тr.и, и ТIО7! р vмт,r ни  пnvrи слvжfiР.'НИК овоr nред.-v:­
                     р р
                                                                    зећ а , јер ј е Ваше место с т а вQ
                                   бије ОВИХ дан·а ОД предузећа CV за иrnv.·. Чноги се. као ia  ва ња прrmично удаљено о;,.
     НАЈВИШЕ Yf РО ЖЕН ЈАВНИ РЕД               »Полет« из Пирота. Како he напnимео. o�aPaiy дању па Б   Ј? са .
                                                                      у
                                                    им ('f!;:11{!'! 1 <"0 r.МР"Г'Я ЗК{) дет1а иr
                                   ови планови да ес остваре са
                                   знаћемо на нашим стовари­   paivhи лотттv v хоттни� уда­   Ако ва� кондуктер
                                                    рају у врата или прозоре.
    На ·недавној седници Општи тине) то �е намеће курс поош  штима до кр(),а идуће недеље.  -У насељу ВПД има места      не позваiе
   11ске скупштин� Варварин под травања критеријума кажња­    А дотле грађани остају _препу  �а игрv. Т је велики парк
   нет је извештај судије за пре вања и,з ове области,_ како би  штени сељацлма, продавцима    у            25. новемnоа onp године ч е­
   кршаје који обухвата рад су­ се заштитили животи углав­ огревног дрвет�  из околних  к од ·насеља, Багдала и аеро­ као сам у П.вооанима а,ттобус
   дије за прв:њх шест месеци ном деце, јер је просек саоб­ села.             дром:,. Сматрам да су родите- за Крушевац. Око седам часо
                                                                               ао конду1С 1
   1963. године. У првих шест ме  раћајних несрећа у порасту.                 љи, и ак, ише криви од де- ва ayтr.'"vc се заvставио на ста
                                                         в
                                                         _
                                                             ч
   сеци судија је примио 385 пре  .         М. Ар ић             с: с.  це јер не воде ра у а где им , ници. H<t вrжrа је ст
                                                              н
                                 с
                                                                    тер и rточео n:a виче: »Ти не
   дмета, имао у раду 128 пред-                                   п             может vнутра. а ти, ти, ... ула [
   :м:ета других органа и 44 пред Нови пр описи Скупштине општине Крушевац
   мета из прошле године тако                                                  з и !« Ниiе ништа помогло Ш'Ј'
   да је укупно имао У раду 557    П                                            сам обiашњавао да морам· У
                                              , _
   предмета. Поднето је пријава       овећана друштвена контроАа цепа                           школу.Аутобvсје коенуо и   ј а
   против 464 лица проТIИВ којих
   је вођен адм�стративно-каз    Поред друштвене контроле неhе - телеће 500, свињско 1 динара, израда мушког одела   сам остао сам на станици. Ме
   не ни поступак и п отив ис тих                                 са прслуком 10.000 динара, из  ђутим, пс,сле стотину метара
             �
                                                                  .
   лица донета су решења, тако  цена производа у промету на 530, овче 380 динара.    рада м  ког зимског капута  ауто б ус се зауставио и примио
                                  ђ е-
                                                                               ј
                                                        уш
   да је 18  лиц а кажњено затво  мало и услуга које су утвр  Цене свежег меса без кос- . 8 200 динара, израда женско неке  ж ене.  Љу ди ко и су би-
   р ом у укуп но м тра ању од 207  не Законом о друштвеној кон  'l'Ију: говеђе ме со 560, јунеће-           г л и исп е станице рекоше  :ми:
                                                                        р д
             ј
                                                 д
   дана, 290 лица кажњено је но  троли цена, Скупштина оп-  телеће 6 2 0. свињско 660 ина з имског капута 6.500 динара,  а ић у,  не по на iе  вас, ива
                               тпиr1
                                      -,;т ид
                                                    израда женскоr жакета 6.200 » М л д
                                                                             з
                                  ила
               -
    вчаном казном у укуrшо:м: из- штине Крушевац про �-�i-  ра. Ј к а се категорија све- динара .       .    че би вас повезао.«
                                                         ц ене осталих услуrа
        9 9 оо динара, три Л1И
    нос;у од 3 .О         је ову контролу и на цене све  жег млевеног меса.     (крпљење, пеглање, преправ-   Драгомир Милетић, C'rY'lf.Yllf
    ца кажњена су укором, 66 ли  жег меса и мас ти у  про мету  Пене свеж е изнутри це и ма
                                                 , У
                        ,
                     .
    ца ослобођено на тај начин  на мало на висину марже у  сти: срце ·    300 б б - ка старе одеће. IIIИвење дечiе Крvш_ евац_
                                         320 ., мозак
                            ·
                                  к
      Ј.
                                                                 Ј·
                                                          и и_ )
    ш то е проти истих о у ав- трговини на мало, на  це не о -рези и црна џигерица 280 '  оде hе  и сл ч о одређу е се : \
                б ст
          в
                                            �-
                                                                           �
                                  н
            р
                                                             _
    љ ен адм нист ативно-казне- муналних ycwa и вод   е , ц е е   шкембићи 150, �ла џигерица на1. ·више_ 220 11ин�n_а по ,. ·едном  К а д u и ее. сами
         и
    ни поступак а 60 предмета у  превоза у месном ca09pahajy, 10 0 динаnа , сви н, ска пр жена  r,�дчом сату. у o.ie цене ура- I
    ручено другим органима на ре I цене биоскоп е� улазн иц а и  ма ст. 5()0 динара.     пvч;:1.т ie и п1УГРебан матеои -   досетили
    mавање.            .  и. на це_не кроЈачких, _о бућ ар- Цене се односе за iедан ки  iа.тт за воптење vслvте (конаu, 1. 1 Постоји један веома ружаЈ[
                                                     .iqтa. дугмад, копче и слич-
                              б �
                                                 -1..
     За повреду прописа о јав- 1 с ких и  ф ризерско- epuepc :1rиx  тюmам, а ако се врши UЈИНО .          обичај, радије бИiХ ре�ао нав:м
    ном реду и миру пр.и.јављено у слуга.            nаковање у посебном омоту �ю)
                                                                      а да по е
                                                                                Ј1 СНИЦ
    је 109 лица. Ови прекршаји  K'tio што се види друштве- (НЕ" оf'>ична хаоти iа) цене се  Цене об у ћарских уе.луrа: к ,  ј дини ку ћев а
    састојали су се у нарушавању на контрола цена проширује мo-rv повиси'!'и �;i. iош !i дина- бл океји два пара на свим вр- па ле опттатке или смеће ие-­
    јавног реда и мира на улица се на цене оних производа и uэ rю :iелчQм ки.ло-rрамv.  стама ЦИПt'!Ла 50 динара, пен- преп своiих зграда безобзИЈ>­
    ма, кафанама, јавним: скупови услуга које могу знатно ути- Цене  фризерских ;vcлyra: uета на женс к им ципелама   но а е и ноuме до бр ос у-с �с­
                                                                       г з ћ
                                                                                   е
    ма и другим јавним местима, а цати на животни стандард гра шишање      потШИIIање 500 динаnа, пенпе.,..а на жен- \ "< и х о носа . Т о се нар ч ит "
                                                                        д
                                                                                а
                                                                                   о
    увек су манифертована ту- ђана.                100 динара, прање косе 100 ским 1.типелама са ђонском рав               а
                                                                                   p-
                                                                                 =
    чом, свађом, непристојним по-  После Одлуке о друштвеној динара, водена· 250 динара, во ном d:>.лекном 600 диЂiара. rтен  ra ђ а око игралиUIТа ».п п .. -
    нашањем и омаловажавањем контроли цена, цене које су дена са urишањем и nрањем џетиоање :мvn ципела без дак« и, то веома често .
    службених лица У вршењу ду обухваћене овом Одлуком не 450 динаnа и хладна ондула- пете 650 �ара, 1:!н:џета на    Н и iе ми јасно к:aii:o ови :ЈЬ'!
    жности. Највише лица је при могу се повећавати без одобре uиia 1000 динара,       мvшк ци  пелама са п ет ом  пи нисv 'V стању ла увиде ;и.е
                                                                а
     јављ ено збоr туче коју су и- ња надлежног органа за цен�\  Цене берберсю.х услуrа: '7!in rпшаn� . ТТР.НПе'Т'И т-f.� к ом- ;р '1"О оу на сл Ю{а. -Увс:>uен еа.м
                                                                         ж
     зазвали у напитом стању. По Скупштине опПIТине Круше-\ Вn и ј ањ е 70 д ин а р _ , ш иш ање тт.лет мvшк.е гоiзеnитте 85 0 ди-, ._    љењ : а и
                                              а
                 •
                                                              -
                                                        •
                                                                 •
     такв м  ексцесима на више вац. Контролу примене ове 70 динара. потшишивање 100 нара, пенпе'Т't1Т)а�:,х"' т�:Рч1и х uи-, 1 rт::\ О"'ТА'111! ттоrаnам мmn.
       и
                 з
                                                                        е
                                                                                Ј п с
     предњаче кафане У Бачини, Одлуке вршиhе орга н и за кон т,п-,:ша.             тте.ла до бtюiа 34 JI'll{нana ЗОО. 1 ж е .п-.. м оi их к омши а а е и е
     Бо uпь ану, . Кату у, Обрежу  тролу цена � органи трж.иш-.  у ф ризе f> ско _ бербер ске у- <Ь е'l{не на женс"КИ-м; uиn:еламэ \ 1< оено надам да ће они ко ји т о
              н
          Д
                                                      л
     и Варвари,ну.         не инспекциЈе Скупштине оп c:rryre vnачунат  ie и потребан - };()нс«-а - nавн::\ 150 дина- чине преста'l'\ с паљењем е"М!е
                                                                              а
      За повре.,цу прописа о јав- штине.            матеnиiал за обављање ус-  Т'\<>. m.rтP.1'�::\ н� жен�-r<оi Jтmte- ha на лицv места :и исто пре-
     ном сао�аћају пријављено је   Посебним решењима одре- .rrv-ra..              rт-и - тт:ттаС'Т'ИЧf.t::\ 200 динаnа.  пу с тити Градск ј чистом ][О-
                                                                              о
     70 лица. Будући да пријаве t;ене су и највише цене неких   Цене кро а    с               е  !ЧЮ mrna - ја, чини ми се, редовно о&.:в-
                                           ј ЧКЈr,х --у луг а: из - ..,::�мР.н::t ттn"RР.не rтР.'Т
     све чешће стижу за повреду щ,оизвода и �.луrа у д1:>уш- д м-uтп ког . сакоа 6 80 дина na. замена п.пастичне и.л и ме- ,.
                                               _ _ о
                             ·
                                                                           о а
                    •
           •
     прописа о ;авном саобр·аћа;у твен ом и nрюзатном сектору.  ра а ... Ј._        ........ лне пете 1000 д'И'НаDа, заме ља ево, п е о.-
                                                         .
                                                      ""·
                                     ра, израда мушюх ш•.нтало-
     (саобраћај се нагло развија на  Пеие свежеr меса са_коети- на . 800 динара, -из рада муш- 'Ц,"\ rтета на м ушким пипе.л ама   nавле_ Бубов.а,·
                                       1
     територији варваринске опш- , ма: говеђе 'месо 450 ди н., ју- ког одела без прсла 8.400 ђонска и.ли гvм�-u" ,н::"' -·
   1   2   3   4   5   6   7   8   9