Page 5 - Pobeda 1964
P. 5

Пета«, 10. јsяуар 1964.     'КРОЗ КОМУНЕ КРАЉЕВАЧКОГ СРЕЗ�                  У КрушеЬцу
          Врњочно Бпњо: ИHTErPAUИIA                      Зовршено још једно ново шноло


           УrОСТИЈЕЉСНИХ ПРЕАУЗЕЪА                 На новој згради основнера, а радове на њој изводи    у колико се ове недеље пус

                                                                      \
                                      школе »Вук Караџић« у Кру I Грађевинско предузеће »Јаст- те у рад два парна котла и ог
      Крајем године , на иниција-1  Новоосновано предузеliе »Бе шевцу у току су завршни ра­
                                                   р
     тиву радничког савета угости оград« има у свом саставу 35  дов ;,�  на уређењу унута њих
     тељскоr ттре7ТУ"еhа ·,,:�:;еГЈrрад« .. "'Т'Р т,;:, и DР.С'Ј'ОТ)ана са 1.250  .  У
                                      просторија   кол ко се радо- 1\
                                                 _
                                               �
                                      ви за.врше до краЈа Јануара у
                                      :)Ву згрзду ће се преселити !
                                      '3eh. почетком другог полугоhи  1
                                      •лта основ а школа »Вук Ка-
                                           �
                                      [У'ЏИћ«, коЈа сада користи -::т::� , 1

                                      ,у зграду крушевачке rим)-Н·· 1
                                      ·ије која се нала�и поред саме
                                      цркве Лазарице. По пресеље­
                                      '= У шкu:,е ова зграда he !"'С .:1.-
                                      даптирати и у њу сместити На
                                      одни музеј са историјскоl\1 c:lp
                                      ·ивом.
                                       Нова згр ода основне шкс i:e 1
                                      Вук Караџић« има 18 учио­
                                      ница од којих he се три уре­
                                      дити као кабинет.и.. Поред то­
          Хотел »Слобода« у Врњачкој Бањи          га предвИђене су просторије
     и »Трст« одржан је заједнич- постеља и преко 2.500 ресто­ за школску библиотеку, школ     Нова зграда основне школе »Вук Караџић«
     ки са·с:ганак колектива на ко- ранских места.        ску радионицу и приручну ку  ребац« из Крушевца, »Термо­ почне се са загрејавањем прос
     ме је о�лучено да се ова два  Спајање предузеhа биliе о­ хињу за извођење наставе до­ опрема« из Варварина, »Раде горија молерски и други радо
     ПРЕ;!!,о/ зеhа споје. Одлуку је по могуliен бољи пријем бањских  маћинства, а такође и просто­ Митиli«, »Фасада« и »Електро ви биiiе завршени до краја ме
                                                                                    с. с.
        а и Општинска скупш го стију и квалитетније услу-
     'ХјЈр� .                             рије за ђачку задругу, фото­ универзал« из Крушевца.    сеца.
     тин.а Врњачке Бање.      / ге у наредној сезони .   лаборатор.ију, велику настав­
         Уручено одлиновоњо но;Dољимо               ничку зборницу и став за до-      Мосовно тучо у Ножетину
                                      мара зграде.
                                                                       вици догс:U_)а а тврде да с:у и­
                                       Ову двоспратну зграду са
                                                       Док су становници села Ко
                                                                             Ј
        р
      У � њач�ој Бањи су неда- , ске скупштине Борисав Ми-  сутуреном пројектовао је кру љетина у прошлу недељу ра­ .1-iYЩYlJcti·up;-1, туч.е I'!Ј.УПа :неооуз
     в о  У,РУ':I ена одликовања гру- ленк:овиii.                          дили на посипању пута који ,4с1dпл мtш·�·с1Нс1 .r:.uЛl..етина.
      �
     пи грађана истакнутим борци   Поред пред ст ав ни ка д ушт - шевачки Биро за пројектова- пролази кроз село, дошло је  ,цок су Г!Ја-9,,ши рсiДИIИ на
                                  р
           -
      ,
     ма за засдуге у народноосло                  ње, али је приликом саме гра  до незапамli.ене туче која је пу·�·у наишЈlli су .Dра.Нд.о џасиn
           р
     боди.џачком ат у  и послерат - вено - политичког живота кому цње пројекат донекле изме­ узбудила становнике овог ина и његов зет из .uодуна.ааа
     ној цзградњи. Одликовања је  не свечаном чину присуствова  љен с обзиром на потребе шко  че мирног и тихог села на са- КОД ApciJЬeBct И ПO'itJ.bl да Н!-Ю
                 у
     у �е Председника Реп блике је велики    број омладине и  ле. Зграда има парно греја-
     прiдао председник_ .Општин- грађана Врњачке Бање.                       мој периферији Александров­ �U.Ц,,lJ:-'ciJ:/ Sёi.ВИ.W:f .n.,l,l{·i·.l-1
                                     ње, а у свим просторијама у­ ца.               из .t.<ожетина. L.:матраЈуnи да
       Ново СИНДННОАНО ОДМОРОАИШЈе •••              граl_)ени су звучници.      Епилог туче је 1 теже' и 3 су увређени понаШањем .tlИ­
                                                                      китиnа, ко,1и .1е нас·r·авио рад
                                       У градњу ове школе утро лакше повређених. Прави раз
                                     шено је око 90 МИЈ_Iиона дина- лог туче није познат али оче- идоиЈаЈуЋИ раснрављање и ко
      !,{рајем прошле године завр стор иј ама за друштвене пот­                                 мента:>, ьранко Је отрчао за
     шено ·је још једно модерно од ребе изградило је Синдикал­                                 помоfi, док Је зета оставио да
     #арр-ЈЈИШте у Врњачкој Бањи. но веhе предузеhа »Врачар«'                                  . заоштри односе. Помоћ ое сас
      Овај објекат са педесет ле­ из Београда за потребе сво­                                 то,1ала од •.и.ше од 1u ьранко­
     жаја, великом салом и про- јих чланова.           М.tли разrовори                          вих истомишљеника. .tSидев­
                                                                      ши опасност ::Sавиша се дао
                                                                                     у
                                                                      бекство, успео да се склони и
          • • • И ТОПАОНО ЗО 28 · ВИАО             Методи Костов                          оьућара из Кожетина. Слаба
              1
                                                                      закључа стан Б. _Петровића,
                                                                      врата необузданим силеџија­
     Завршавају се радови на земљи. (Има 500 лежаја и 28   •  наставник                          ма нису представљала преп­
    . топ.дани и уређајима за гре­ објеката) .           Aeuo све                             реку. Пробили су врата и у .иа
    џuье -У републичко]d одмара-   Довршењем ов.их ypel)aja                                   лој кухињи обуh.ара дошло је
    ЈIИШУ пријатеља природе Ср створиhе се могућност за рад                                  до обрачуна, при чему се нису
    бије, једном од највећих у Јдмаралишта и преко зиме.   Поље цproiY                           оирала средства.
                                                                       (.;ве се то одвијало неверо­
                                                                      ватном брзином, тако да су са
     ЕЛ�Н�РИФИЦИРАНА ТРИ СЕЛА У ВРЊАЧНОЈ ОПШТИНИ                                            мо они најприсебнији успели
                                      * Од к:ад.з радите у просве-
                                                      • Ви предајете ликовно вас да отму повре.ђеног Никетића.
     О1$' дана засветлеле су    Електрификација је финан  ти?               питаље. Шта деца најрадије, Завиши је хитно пружена ле-
    џрве сијалице у Штулцу, Рсав сирана из самодоприноса гра                                   карска помоћ док се туча нас
    цима и Станишинцима, сели­ ђана ових села и уз помоћ Оп­     - Одмах по завршетку Ви- а шта најтеже цртају?       тавила на самом улазу у ци­
                                                      - Ако је тема одређена де
    ма у комуни Врњачка Бања.   штинске скупштине.   Д. Ћ.  ше педагошке школе у Скоп-                  ган-малу. До врло брзе интер­
    .•..•.•..•.•...........•.......... --·· ..•...•.....       љу, пре три године, запо�лио  ца теже раде. Много су веш­ вен�је милионера повре­
                                     сам се у основној школи се­ тија када је тема слободна и ђен је још· Тоза Пајић, трго­
                                                     када могу да .се препусте сво­
       · ·ПРВО - ПА МУШКО                     .тт::�. Злегиње у Жупи. Следеће  ј ој машти.        нац погq_дио у чело, Живојин
                                                                     вац из Кожетина, кога је ло­
                                     �одине сам радио у Алексан-
                                                      • Напредује ли настава .ли-
     У породилишту крушевачке                     ,г ш·  од ПРОП ' I()J'Т!'fJ "'  КОБНОГ вапитања?     Марковић из Ста.раца коме су
                                                                     на више места ла�ше повређе
    болнице рођена је у првом ми                 1 ?адим у Крушевцу у школи   - Скоро ни- један предмет  не руке и Бареја Савиh из ци
    Rуту.1щве 1964. го.дине прва бе                 Тован Ј овановиii Змај«.   У  школи ије и мао овако рево / г ан мале, К'ОМ е је лакше повре
                                                         н
                                                                       -
    б'а. Љиљ.ана Алексић, службе                  •, Шта сте запазит, код сео луционаран  и  ква питетан  ђено лево уво.
    1

      .
      '
                                                                                 ,.
    цица предузећа »Милоје За-                  ске, а пiта код rрадске деце? скок као ликовно васпитање.  Доласком милиционера гуж
    �« у Крушевцу роди.ла је                    - Сеоска деца су послуш-  Деца из године у годину све  ва је рашчишће:на. Повређени
                                                    боље цртају.
    �щко дете тешко 3,7 ·кгр. Де                 - щја r дисци,плинованија и са­                су ван животне опасноаrи, ак
    � е и '1.fајка се осећају добро.,              мим ,тим показују боље резул  • Како је са награђивањем? тери туче одмах су пр�_едени
                                                     - Приходи просветних рад
                                    ате. У граду су деца много
   � ај ци је предат пакет компле                 :лободнија, немирнија, имају ника су се нешто повеhали, а­  у Станицу народне МЮ1Iје
   � е .дечје опреме као поклон                  щше других општих знања .и ли су порасли и трошкови жи (осим иницијатора ив. Подуна­
   Општинског одбора Црвеног                    Ђремна су да због тога не вота. Још ми се ни један коле ваца који се појаввм милици-
                                    ,ридају потребну пажњу на- га није пожалио ла
   Јq>СТа V Кnvттто-аттu.                     ",Т,ОТ'IУI  -- ,.....  ••  •• ------- --      l'V ,,.п, "'"'т�-- -------е:.�.-Ј _.. -- ___. -
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10