Page 6 - Pobeda 1964
P. 6

Пета-к:, 10. јануар 1064 .
   •.• nОЫ!�

    Сви сладе, а Селимир разве  ПОВОДОМ 25-ГОДИШIЫЦЕ СМРТИ НЊИЖЕВНМНА ЛР ДУШАНА РАДИЋА                   мало псовао, браћо, но ка' да
   зао:                                                               је вук урликао, сипао дерња­
    - Митар се, браћо, отрцао                                                   ву и C'l'O белаја спомињао.
   ка' закисли пас', врат му о­                                                  - Јок ја, вала, па убиј! -
   стао на две жиле, а рамена                                                  µаширила она ноге, па се, ка'
   му искривљена ка преломљен             ДРАГОЈЛА                                  највећи грм, побола уз наћве.
   кантар. Ни онај човек ни дај                                                 А Митар око ње, ка' петлић,
       ·
   боже: ск ку љи.о се, неког бе­ час наиђе Драгојла. Још се ви га узе 'ук и бес да га човек са- па крај наhава на махпве пре
                   ше раскрупњала, ка' ветрења мо због те пцовке може турит' стане да сеје брашно и чуљи  облиhе и све потскаче да би
   лаја по глави пре1ура, а нит'                                                јој песницом главу ја л' нога
   збори нит' ромuр'и, сал што ча раскокала, а кршна ј е и ria вечиту робију.     уво погано.           ма трбу' до'ватио.
   изедна чури дуван, гута га права ка' најбоља јелка; ко- - .u.1:Jri.J1, о!-11::, н обро, човеку,  - 'Ајде мало да прошпаци- - - Немој је, оре, побратиме
   ка' трудна Циганка и сал ш о рак јој мушки, опанчина ве- жену, његuнd Је венчана! ... рамо, поuро, укочише ми се _но 1ю 'I'jJ\.JJ у: ... -.:,,-,.i:;Ш шта t:и ми
   псује ... Ј ес, и то: опцуЈе, да ha од моје, а кукови, и да ка- vL,JJctJ си МЈ, што нu каж:у, у- ге од дaHa.I.I-I,>er седења! -- пре  MctJH>•,ac: ГU.dUJ:,ИU! - МОЈlИМ I'd
   rюганиЈе Н-= мож' бит', па за­ жем, овако - ка > б едем.  М а- щ,.1љdо и на О'ЈЈУКУ изЈю�u, длажем ја Митру, па кренемо  Ја, а uri н� мvд"-t:: ue.: Дd ..:ictyc·.1.·a
                   ло се трже кад ме виде, не на да Јtдва доч:1::каш што он око куhе ка' дс1 литију носи­
   шкрипи зубима, ре.-.ао би да би јој право што СЭ-l"\1 дошао, 1,н:�11с: да те душ.мански тера и мо. Yl удри у ра..31ОВОЈ?с: и 1юга ;:s.v1. -.:.а.1:- urta, .m.е,-,.с:ка 1.,;·1· ан<¼, u­
                                                                               1-1
   кремење шкљоца, гром ra ње но ипак се поздрави по адету Да. t:e свет , а ти си се у дlЈМен .tJd1ьe, J,Jc1t:,,,a • .1,1а.Ј vauo 1·y са с а щ:1r..u ,Цd с:е Н1,ЈО1И.t>И, Да .1.·а J:JOp­
                                                                  в
                                                              ·
   гов гађао!           и руку ми пољуби, додуше ви дио ка' јаничар да l:И. А видиш к� СТ}Јане, на.1-ваz,-.даЈ, пи зли- l"d. vi �ct њс:1·vву р�ч. не сали!
    »Немој бре, Митре, - ве-  ше силом но милом, па оде да да те, онако коњаста и си да- ковац Н.[ЈИL:таде �а крс1 в ч е.  .:1 _,е 1·ct uе--ни"шЈ на му 1 o p.v1 ва1·
                      .
   л  му   - Н<;:МО - ире , да  послуЈе. лепа  . .                     - L:с1д стео,-ш Дd Јµ.е, r лав - J,Jcl ИЈ �yva. t:<::Ha Ка Да UcJljTdK
                                                             ь
             Ј
                       п ь ЈОЈ аршин, сре вита, слшv�ила, па ти врат ос-
   им н
                                                                                Ј
       ја.
        а
      у
               Ј.D
             з
                   п
   се  аn ш1 ш - rт а и ВО еваш "'е Ћ,rи а р д �р O .  '!Ћ О на две жиле и раме,- а ка ' ни је услов, - пuнa.t:!J.Dau ми 1. vt:J1_y·1·a,-,: Та.Ј:.1-=· УЈ. t:'1'd.Дe е оо-
                        г у и U1 д
                        ,
          и ,..
                    "
                      ,
       •
          '-
                ,,, s:-
           ,
   наопаqке ьио ·и оре ,  в д,)а  - о , вала теои, господе, преОУ1Јени кан� ар и�кри.н ила! uri, Ј'-'1-', ;:seJu1, НИЈt:: .,;v,1·y 1,) аН дс1  pa,v1и....,u,v, ,v.а . ...Јьа·1·· ка· ВОЈ.L>1У У.
                                                                         а ра
                                                                                t:
   и  ср tр  .о ,  · �                         му ја о ара ака. А л'  ,u,.1,1_a.,v Jlj r-.e .ьра"с:t, cu"1,1uш,e ,КЈну 1.:.у ; Н ;:s на о се, лат ка
                                          д .;
                                              н
                                                      J
     и ик чо ек а а женс .<(а- зар ја, побра тиме, потегао то- н ри чdм
                                                                                 л
                                                                        н ..;:-ш . .ц..
                                                                               :
   диЈу гад и напас ' ка '  п ..:вац л;1,ки пут, а ти се крвн.w:чки t1ac лаје, ветар но и.  К аме цу .i-ьc:1v1, нpu..>rtj ... - 1...ву З.vuvlj t:e, •v1,1c1 н u , и е ма и ко ени ,..:
                                             с
   ОрЗан 1-1а С И н а Ь О Ш  рецка И  нр.,;иШ!,.. :3ар се Та.[(О ГUС'l'И ьи пре ДUЗvOpi10.  ..:l.ticu.., a.Jla.-aJJ.0... .УЈ. TctKO, Кс!  1v1c1, Yi СУП() .JUJ О ГЛаdу ПvЈ�ОМИ
                .Ј
     • ,...
          .t"
                 б
    .
   з а сваку рез у дар и о, u и:о и ,11.uчекују и поорати.му чапраз  _ Ку,ц hY Ја оез ње?_ Оку w1·u .l:'e.n.u ,  с,еuно да Је, .. у1на- и uvЈ,Јсtмицу u uутинс, а u:ва: се
                И
   рабош д уљ.и u.g Т�ОЈе ВИ l. ..е 1-\H.tlclri прdВИ! ... fi мене ..r.ИЛИ.- пио он И .3 јсдна , - .ti e могу да  ч.е JU.t{, .-,и ..:ia ",-.и,эу ГЈlаву, 1.:.ТВ()  ,-,.1:: м.1:'дrt,У." Ј:\.ОЈrи.ко повесмо кад.·
                                       -,. м
   кад се на Ј Же щћ е ИСКО':1.Ойе- мон опет пра1 ио. В ели ми: и - му је вр, е , слd ђ а ми је од д у tJd. .эшv1 .i:saJJ1c:1· нш·ас1ш·, ,менс:  1·а На 'l'Ј!.,,И..џ1 се.цкаш.
   риш«.              ди оном зликовцу, поново га вана, Јеј) да знdш, што р�че 1.,;1·� ДUillJ_ы Дсt ПЈьач.r..а.1·е и да ми  - А штс1 веди на 1.:ве то, о-
                                      v
                                            е ао, е зна
             ,
    'f ако му ја велим а он ме  братими, да ми. врне жену ... за pa vш да сам р .3 Ј .t;Lct ,iu,ц,щ.1ry 1 e пrt·1e љену КОЈОЈ 'iYJ.JJ ти,  .uиJI.vнY.Lu.ti! ћаЈ.11.а ли
                                                                               � ........
                                                                    .,
                                        -=
                                               .v1
               " Та - J...TO Је доссt д истерао СО ЈК
    •
   слуша као од б �де� fla , .... -Ј.          е, све оно зај дно не вред коли  iJa..dne н�мсt У среЈу: дс1.�-ьу ра- "' " L\.d. Ui:SU rtaMct ! - :3 � • • тк•1'аш е
           "'
             ,
                                                                     И
                                           Јi
   т ема га знала, поче да џвака опростићу му, вели ми, ал' ко сама ,ц ра1·ОЈ а ... L.:на , а, поб ,ц.1 :.:ia дво Ј и.цу, а ноп.у како ти """'"I .vrнp a кoivre пр и '! . .љива на­
   сламчицу, којом зубе чачкао, н ек ' ми је сад врне, ј ер е о ро, топлина. А онда пола пас- је hев, - рекаu Митар, а брк .1:1 ав ниЈе да л а м ,-1ра но хтео
                                 т
   и смаза е ка прази лук ; ста- рад почиње, ваља скоро пра- трме, опанци и џемпер од је- м у е смешкао.       ЈОщ да pe.i,a.
                                                     1.:.
       ј
         ·
   де је rутат' а она му се зар шит· кукуруз и стоку на по- данас' банака...      И погодисмо се за стеоно  - Јакало, све редом кар ово
   препре,;и негде тамо кро.з гу- јату терат', те нек се не ша- - Добро, - велим му ја. - крав-че и дадо' му ја реч: да  вама ... »-..,нам Ја дра1ојлу«, ве
                                                      ·
   таљак , те га у�е каша љ и по- ;rи више, јер he крв пасти, ја Да ти се врне штета, пошто  одма поведем Дра�·uјлу и об- ли ми он, »ка' ма:.:�га Је кад је
                                                        Ј
   ревање да се од зорта за тр- л џандари имат' посла.  је ... Ве иман he и то истрзат·, р адујем адног Ј:јИ Ј.ИМОна, а да  спопадне и н ат. Сал дс1 је Ми­
   бу' држао. А кад се одзортио,  - .Ь.:, сунце калајисано и те Јамчим. Не...ој, бре, Митре, гре с:утрадан д_,т.,,paivi најuо.ље гр- тар њој ·10 ре�ао ов.1а.ш, нате­
   ђаво га Њ;:ГОВ на.r ао, с.аде да би и Вилимону! - пресече ми шит' душу, ето, среће ми, ис- ло из њ егuвг тора.  нане, не би му јамачно мака­
   псује и све;;;у сламу на којој Митар казивање. - Знао сам ту ми је твоју реч и Вилимон  - 'Ајде ти, остављај то си  рила ... Но јутрос ћемо, Сели­
                                                                 ·
                                             »
                            а
   је сам Кристос лежао.    вели ми, и си н ишао да те сто пута поновио. Слађа ми то! - оштро викнуо тада Ми  мире, заједно да терамо крав-
                        ч м
    - � ти до белаја, па он пратио. Но нема то, бато! је«, вели, »од бела сБ1ета и од  тар Драго3ли спрага. - Обуци че. Е, �а' мазга је кад 'оћеш
   другог завитлавај и другог Ваља и мени Драгојла, а пос- 1Господа бQra дража« ... Море џемпер па џаду с побратимом! силом, а, м илом, ка' восак ти
      и!
   кра џр_ . _:_  издр� ти се он на  ле тога нисам будала па да �ок:, саветујем ја Вил:имона:  - Куда·t - запитала га о- је мека. Дан јој Драrојлин ...
    ц ·
         .
            а
      и·
   ме е ка д  га. каш њ сасвим  на суву штету радим. Она сву укаљала је и обрукала, па да на прекорно. Очи јој ка' вил- Е, ка' мазга је<.<:.
            м
   ма'ну  � ова   л ди :3� дус  зиму код мене кркал:а, по пас јој звезда на челу, више да је џани, а из њи' рекао _би, сева  - Море, Вили:м оне ,  ве лим
                   трме слистила и џемпер нов не гле'аш ... »Јес, вели ми он, жеравица.
                                                                    му ја, да се ма'немо. Зар поб-
   масно.             сам јој купио и два пара о- тако је, ал' не знаш ти то, Се  - Вилимону ... 'Ајд' одма'! .. ратим Митар од Крстова дне
    - Немој, бре, побр_ати 1е,  панака!... Па сад да је врнем? лимире, не разумеш ... Драгој- Далеко вам ваља путоват'. Од терао с�ој е сојке, па сад поред
                 v
   вел иы . му ј�, - ма н ћ  те  Јок вала, јер да јој Вилимон ла је то»...       ма', да вас ноћ не у'вати кроз све бруке и кравче дават'! _
             , у у
   а
   к ' џ у келу па ћеш до заран- ваљао не би га ни остављала.  - А колико би то Вилимон планину! - и_ Митар укоко- подевам га Ја, а он и не чује,
   ка скилик'ат'!         Кратак је он џиброња да је ZJ;ao? - раскрави се мој Тур- р�о очи.           но оде да коси детелину. 'Оће,
    А он однекуд исковрну кр- крши и да јој предовољства чин и пЕ._естаде да псује. Одо- - Ј9к ја! - одвратила и вели, да јасла добро набакће
   ваве очи и накочопери се: - даје.             б,ровољило га моје обР.hање. наставила да сеје. А он ти у травом, па Митру у подвалу.
   Проб�ј!_ - зачикава ме.     Пусти' ја њега тако да се ·па се смешка ка' да га ђаво- ,два корака стиже до наћва, Изгледаће, вели, си то говече
    Тако ми почесмо и замало v1стандрче, па му станем пре- ли голицали. А Драгојла. враг отр же јој сито и прилепи кап ка' да је од Цветница стеоно ...
   да се покошкамо, но у среhан тzт' судом и 'двокатима, а ње жена, начула наш разговор, ларску шамар ч ину... Е, није       Душан Paдl'.
                                                     ············ ·····················
                                  ••••••••••••••••••••••• •••••   •••••••••••  • ••••••••••••••••••••••••о• ••••••••••• ••
                                                     Наш наградни конкурс за децу
                                                     ДВА ПИТАЊА - АВЕ ХИЉАДЕ ДИНАРА! ..
                         �
                   Д /�; I (Ј !·           СИРИВАЯИЦА            Добитник четвртог кола нашег награ,цног конкур­
    Кроз нек.>ли -о дана почи.ье сова и ··а,ладаних, .... екц··ја.  На образу носи     са за децу је Љ'УБИНКА МАРИНКОВИЋ, ученица V
   ваш зимсю:  1,r.сп, . т и при·  Радо h мо об ав т ;1 и лепу нацртану птицу      разреда основне школе· у Горњем Степошу. Она је
   времено се раст .је\\-10. Наш �о песму, зани љ1:ву причицу,   чоколадом кад се      добила нашу награду - комплет књига у вредности
   длистак неће излаз,:ти за в с интересантан црт3ж, ус ео до  мзмаже по лиц у .     од 2.000 дин., која he јој одмах бити послата поштом.
   ме зимскоr распуста и наред­ маћи З"адат::к - а 1, само о -е                                  .          .
   !IИ број »По(;еде З:_\ r., цу« по за које r,з ·-·и ·-а �таввици и ми Тешко је поrодит    До 27. децембра 1963. го ди не у редакцију је при- .
                                                           ·
   јавиће се у пе·::ак ! • , )сб r- уара утврдимо да су изуз:::т о успе ко је сада то:  спело 422 одговора - награ�а' -� у;п она. Комисија �а ·
   1964.              ли и заслужују наш пр �стор.                  преглед наградних купона (Радмила Јовановић, слу­
    Ми смо ,,: р�виј� неколико Верујем ) д 1 ћете наше пУ_!е  да ли је то Иван
   пута ваrлашавали али сада  длоrе искрено  при ватитк и    или црни Џр?        :ж:беник Новинске установе »Победа«, Даница Нико­
   смо одлуч1:ли да уf.удуће ви­ очекујемо ваш� прве радо..;е.                 лић, слу:>,Кбеник Новинске установе •Победа'-' и Мио­
   ше простора "Оклонимо ва:.uој  До иђења у фг'јруа_ у!        Саша Трајковић     мир Ристовић, уредник »Победе за децу«) прегледала
   ва,нmколској активности те                                     је све наградне купоне и установила  да је 410 учес
   вас молимо да вам од сада ви­                                    ника послало тачан одговор који гласи:
   ше и чeuihe m:шете и о:
    · успесима ��ше д амске гру  Бис�ри Љ)-9ске му9росш                 и      22. децембар - Даи Јуrословевске народне армије.
             ·
    пе ва заједви -кој  риредби,
    раду биолошке rрупе •Јли reo Не зна много ко је много. зна а жели да зна.  .(Српска)   Жребом је извучен наградни купон Љ'УБИНКЕ
    rрафске с ·кц-.је, �акми·:ењу >,·ивео него ко је много учио. Ако ка::-r.о устанеш - изгу­ МАРИНКОВИЋ и она је постала четврти добитник
                                 а
                                ""
    вашеr спортс··оr дрvш:в'), по         (Мава ск )  био си 'дан, ако у младости, не нашег �аградног· коЦ.курса за децу.
    сети некој културној устан·1-  Не учи да ружиш, већ да учиш _: изгубио си живот.
    ви или предуз�'t-у, с ра"'l,њи О"1  'Градиш.   (Узбечка)            (Кинеска)     Данас је закључе}! пријем наградног купона бр�ј
                 г
    друrовима из суседне. п tоле. Понављање - мајка уче-    Ко познаје занат не зна за  5 а у идућем броју објављујемо име срећног добитника.·.
    залаrању млади·< ro ана или ња.           (Руска) ста!)?ст.      (Калмичка)
    млади� техвич-ара, о�нивању   Младо дрво се савија.    У младости рупица, у старо     Пощто наш подлистак неће излазити за време
    чете извидw,ка ил · ,..и ерар­          (Српска) сти - понор.     (Руска)   зимског распуста, наш конкурс се наставЛ:�.а у nетак -
    не rрупе, једном речи о свемv Без муке нема науке.    'У пријатељству нема грани   7. фебруара· 1964. rодине.
    шо се у вашој среЈЈ.1 ра-и            (Српска) ца, а у знању дна.
    И Д()rаt,з ПО .Ле завр.л -ВИХ ча- Благо оном ко зна да не        (Мnu.,,. ____ ,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11