Page 7 - Pobeda 1964
P. 7

-      -- ------- �-���       =-�          ---

      Петак, 10_ јануар 1964.                                                             (rюбE.uQj   БИЛАНС A?,(:JlJlll!X РАДОВА У ИРIШЕВЦУ                              У КрушеЬи,у
   Отнриво се прово Аиqе Аозоревоr rрод�                                СВЕЧАНО ОБЕАЕIНЕНА 25-fОАИШЊМUА СМРТИ


    Један изузетно значајан и .,и ову мистерију  средњеве- лене предмете и гвоздену и      НЊИЖЕ8НИНА ДР ДУШАНА РАДИЪА
                                                                                   -:'._....,
   редак историјски и културни ковних  .  'f p;:J;eв:v,,�:i.r-a Тэ.кођР. камену ђулад за бат.сте и  У Крушевцу је, последњих вором открио Слободан Јова­
                                   1
   споменик средњовековне Ср- ЈОШ ниЈе 01·,,ривера комуник-: праћке. Наlјена керамика и   дана децембра прошле годи­ новић, председник Савета за
                         ·
   _бије - Град кнеза Лазара 11°1::а којом је ,<�-1али rpaт:i,· грнчарија указују и на посто               културу оппrпmске скупшти
                 <>
    Хребељановића У Круш вцу био поDсзан са самом Лаза е јање једне грнчарске школе    не  свечано обележена 25-   не. Откривању спо:'l'ен плоче
                                 л
   поновQ he у блиској будућ.но- вом метроrrо-ом (центра ним и радионице у гр,з.ду што пред годиunьица смрти   истакну-  присуствовали су, осим вehcr
   сти презентирати своје лепо-. делом града).         ставља прворазредно откр11Ь.е                  броја културних и јавлих pa-
   те и вредности свим љубите-  По�ед куле су про шђсю, јер се до сада знало само за                  �нJrna, и Радован Стојано�r:ћ,
   љима ст;:�рина, историчарима нови· остаци с едњсве"опнс радионицу у Новом Брду.
   )1 туристима. То је прва и и- r:�рхитсктуре - једна мала ку  Сви налази потвр ују тезу 1                председник сnшт1mске скvн­
                                               ђ
   стовремено и, најтрајнија им- ла на главном бедему и ве.ли- о једној интересант�ој култ:-­                штине и Ћира Глигоријевић,
   лресија, неодољива убедљива кз цистерна за вод.у, која је nи која је v средњевековном                 1 секретар Опu.нског комЈ!тr�­
   ра сва ог радозналог који се за историју српске средњеве- Крушевцу бележила трајније                   nз Савеза комунистс1.
       к
   еаинтересује за досадашње ковне архите туре в··ло дра- re�v.nтaтe 1� прве тековине. а                   Организатор Раm�hевог :'-'!е-
   .Qрхеолошке радове У Круше- гсцсно отl{рићс, јер јс таква гтосе1'1но опtЈавд а вају циљ пе­ I
   вцу и перспективу Археоло-  сл:1:чна ц истерна до са да про- .ne ове акциi е .                      моријала Народна библиоте1tа
                                и
   tuкor ар а код к уле  и р Р  а а  с;.'мо  у Далма иј .  Д уш твен м планом   оп -                 · из Крушевца приредил::� је у
                               ц
        к
                                      р
                ц юз i в ђен
      п
                                          и
                                    1
   .Лазарице.             Ове годлне наставиће се ра I штине за 1964. годину пред- 1               1  Р.еликој сали Дома ЈНА спо-
     П р в и радови  су  � очел _ и  дови на откривању нсвих об- виђено је да се за радове у              мен академију. О литерарном
                                        д
   J96 . г д н е и до сада е на - јеката 1,омплекса » :�ли град« овоi го ини инвестира iош 4�               стварању и животу др Душа­
                              М
     l
       о и
                  Ј
                �
                                                ..
                              ·
                                      ·
   веhи део радова у првоЈ фази 1  и на североисточном терену милиона  д инара како би ис- 1              за Радића говорили су књи­
                   1
   i�.сrражипања в�hr  завршен.! коЈ·и Ј·е за сала покривен з,ра траживања мог ла . плански. да
                          . .
   -у пуну подршку републич  - дама. Тада he стручњаци тач се наставе. С р едства заједни                 жевниrџ,1 Добрица Ћосић и
    з
   хог  Савета за кул:туру, Скуп- но утврдити како је изграћен ч ки о б езбе ђују републичк и               , Живко М илиhевr,Ь. и  Адам
   штине ср�.за и општине rлав- »Мали град« .који у својим пу Савет за културу, скупшти­                  Стошић, професор Више пе,ца
                                            т
   ни инициЈатор OJiJe замашне  топи оим а помиње и ч у ве н и · н а с р еза и опш ине.       Душан Радиh       гошке школе у Крушевцу.
         а
   ::; ту не кције Народ и�  м у оријентални писац и путник  Ј едног дана када Ар хеоло -                  Чланови аматерског позори­
      �
     у  рvшевцу успео Је да I  Е влија  Ч еле ија.     шки парк буде .завршен и м-v  тоr књижевника др Душана  шта »Абрашевиh« прочита
                          б
   реализуЈе досадашње планов�                                 ... Ј
                     П рошлогодИllIа ископава- зејски радниuи Крушевца, 0_ Радића који се родио и дуги су �дломке из Радићевих :к:њи
   и опра-вдано наговести успе­
   ш          г  а  а л  ња у дворишту основне шко - купљени У амбициозном и и- низ година живео у Крушев- га а камерни квартет школе
    ан завршетак ово  к пит   ле »В к Караџић« ,
   ног подухвата.            у        У непо- нициЈ·ативном колективу На­   цу                З'•З музичко образовање »Оrе­
    . у р  ф з ,  д      с ре д но ј б лизини цркве и ку- родног музеја, забележиће је                ван Хр1�стић-<< приредио је ма-
          а и ра ова инве -
      п вој
        .
    т
   с ирано Је преко 53 милиона  ле, откри.ла су још један инте дан знача3·ан резултат у ана­ На кући, у којој се Радић  и к о е а не м ик е
   �  ара што ј е  само неш о ви  r есантан комплекс ц ивилних лима својих активитета.  р одио,  от кри вена је с помен л  нц рт кл с ич   уз  .
                т
                                                                о
                                                          о
                     ђ
                                                             п
   ш е од 10. одсто _  планираних г ра ев и н а На том простору     Миомир Ристовић   плоча. Пл чу је ри г дним г о              Р.
                         .
                       ђ
   сре дстава за комплетно оства прона ени су оста ци ј ош не ­
                      о јеката ме ђ у ко има и
          п
               ј
   рење ове ак ије, а ко а укуп  ки х б       ј     У З ретроспективну изложбу слика Мила1а Миловановића у Крушевцу
                                 « БОЈЕ ЈУIННИХ ПРЕАЕАА и НАМЕНИХ мост ВА
                    велика кнежева коњ шница,
   н о износе 50В мил иона дина-            у
    а О
              д
   р . вај податак не восмисле  14 мета р а. дугачка и широка.
    о у азу е и на огром н зна- На бедему код палате про
      к
                             »
    а
   ч ј који се п:окла�а. uелокуп нађене су и две мање куле а                                           I
        ј
   н
               а ·
   ном овом задат·ку.       испод б едема и неколико ма� /1
    ·досадашњи радов,и, су још њих грађевина које су, по ми,
   истраживачки али њихо�� ре  ш љењу --стручњака, · алущиле- -Опирати се пред сликом, не Ш'ГО указује светлост   у године  приликом   обиласк а
                                                                                    д
                                                                               н
   зу лтати откри ају низ по д а- као коначиште путника који која тихо и ненаметљиво по- њеној осунчаности и плавим   С рбије  и  Македо ије,  г е
           в
                                              б
   т ака, остатака и др у гих нала доl)у пред градске капије по- чи :Ње освајање, да и у узбу дубинама сенки.     проучава споменике културе
   з а ко и рецизније одређују  сле заласка сунца. (Капије· су ђењу пронашао  ново своје   М ила н  Миловановић  и Њ€  у ком ци љу је био и  зва нич -
        п
      ј
   nУ\остор некадашњег Лазаре- већ биле за'Рворене -Ј·ер су лице светло и   оплемењено.  гови савременици  Н адежда  но упућен .. На  п утовањима
    r
                                                                     у
                                                                                  ред
                                                                       до иру са у
                                                                                 п
                                                                             ј
                                                                              ?ЈШИ
                                                                                    е..
                                                                        д
   в г  г рада.  IIрошле године  з бо г предостр жн сти влада - Нове појаве у уметности  ХХ Петрови.h и Коста Миличе-  лом, осунчаних зи ина ма а
                             о
                           о
    о
                                                                                   н -
                                                      в
                                                                              д
      к
           -ј
         де
   ф адс и бе м е откривен ве- ри затварали капије тада је  век а.,  ра пб ијање  класичне  · ви , три значај на имена за  стира и камених мостова за-
                                                                   на .
                           )
   hом дужином али стручњац и  с унце залазило . :�«    хармониз· е да би се дошло до  развој српске уметности  им треперила су сликарева ос е-
                                         ознате за око, при- ·
        . .
                         к
                                    нове не п
             ,
   А рхеолошког rи.н 'Iитут а Срп - М е ђ у по ретн м налазима  јемчиве за чула, једним ипак  поче тку овота века, нису  а  hања у пуној снази до:живљ а
            с
   ске кадемиј е наука из Бео- стручњаци истичу једну рат-   личним  расположењем тре-  ли среће да за живота стек - ја  и инспираци е,  виђених
     а
                                                                              ј
   град а, који руководе свим ра пич ку опрему са розето м  од  нутка  �  осе ања за а центе.  ну оно заслужено место иа - предела свелости и сенке пrro
                                                к
                                              _
                                          h.
   ]( Qвима, нису ткри .ли на који бронзе и позлато м, средњеве  Ако ·  се ико у  то3·  мери ко су б или водећи, доносећи  леб де као звезде у је дној мо
          о
                                                              српск.оз· у-
                                                    нове могућности
                             ,....-
   је начин  м али град« код ку к овни  пехар ,  среп-я..овековну  приближио природи, онда су м е тности.  ај дути пут што  ryhoj б ескрајности згуснутог
                           ђ
                  о
   .л    » р ен према Пом - кер�змику (гле осану и са тро                      Т           ваз духа, проговор ић е слика р
    е био затво                          то импресиони    з б у ени води Миловановића на пољу
   рављу ј ер још нису  раишл и лисним  от во о м ), в ећ �  количи I   С'I1и. У lј   варала тва, од родног г а  на свој им  пла тн има.
                          р
                                                                   р
               н
       а
          Ј·
   н а нал зе ко и  би  одго етн у- ну изломљеног оружЈа, стак- и толико осетљиви на проме ст   m          н   »Мост цара Душана , с ли-
                                                                                «
                                                    да Крушевца и првих гим а
                                                    зијских цртежа до париске и  ха у сребрнасто зеленим тоно
                                                    минхенске Академије, одрази  вима згуснутих п0теза, окупа
                                                                     на у растопљеној светлости
                                                    ће се касније и у животу и са плавим и црвеним а центи
                                                    ,стварању уметника. На мин              к
                                                    хенској Академији   ст рпљи- м:а чини изуз етно остварену
                                                                                   н
                                                    130 изучава  старе  мајсторе. хармонију целине и врху ац
                                                    То се запажа у неколико ди његовог стваралаnrгва.
                                                    вно насликаних студија и    »С опље«, слика рађена у
                                                                       к
                                                    rортрета, а нарочито у пор­ истом  периоду, ружичасто
                                                    трету уметникове мајке, сли
                                                    ··аним 19 06. године у Кру­ плави , титраји светлости и
                                                    щевцу. То је омањи пртr>еТ  сенке,  потврђују  ЈtВалитете
                                                    у тамносмеђим тоновима, бр:м најчистијег импресионисте.
                                                    љантно,  скоро рембрантов­    Д ело Милана Милованови­
                                                    ски насликан. Но ипgк од ћа, толико значе.јно а с друге
                                                    пресудног значаја за његово стране прилично неуједначе­
                                                    стваралаштво биће Париз, :ко но у његовом успону, остав­
                                                    iи у ro вр еме постаје аван­ ..ъа утисак веоУ..а даровито�·
                                                        центар нових стрем- ум е тника који је по прщюДЈt
                                                                    препуштен снази инсnирацк­
                                                                                  а
                                                                     е
                                                     Ту где се рађао, импресиС>- Ј и тренуцима  доживљ ај .
                                                    низам Милану  Милованови -   После то.пико rодипа одни
                                                                                 р
                                                    1:\у и његовој осетљивој при­ град сликара, у својој У\1е r ·
                                                    rЈоди није могао остати Нf.;За­ личкој rалерији _!Јриредио ј�
                                                    -тажен, по чему he га касније Спо ен из л ожбу, :као д}Т ве­
                                                                      м
                                                    1врстити у ред значајних ликом сликару, а посебно оде
                                                    �редставника у Србији.    љење посвеће н о уметни.
                                                     Овај период уметниковоr       РаЈ1Уле АвЬеовић.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12