Page 8 - Pobeda 1964
P. 8

Петак, 10. јануар 1964.

      БЕЛИНИ n И Р У НРУШЕВАЧНОМ ДРВНОМ                                     КОД      МАТИЧАРА            НОМ АТУ "Ц-ВЕНА ЗАСТАВА"                               Мирослава, домаћица, и Ми  службеник; Милена Раковщ
                                                          ДОБИЛИ СИНА
                                                                       радница, и Илија Мандариh,
                                                                       официр ЈНА; В рица Шошиh,
                                                      одраг Јовичиii, земљорадник;
                                                      Живка, домаћица, и Живорад  домаћ.ица, и Александар Рад!i
       У среду увече, око 21.30 ча вио да he Дрвни комб1;нат жара? Како је моrло да се до  Јевтић, радник; Ружа, дома­ војевиh, служб�ник; Јелена
      сова, вели·<и пожар је за.хва- »Црвена застава« и поред ry годи да у комбинат, иа звуке  ћица, и м·ирослав Радовано­ Миленковиh, маШ.!::Н- техн. к
      'f'ИО предузеhе Дрвни ко�t�и- битака и r.:елюrе штете, успе- сирена и светлост пожара, до  вић, радник; Верица, домаћи­ Радослав Андриh, машин, тех.
                                                                       Ратомирка Тришић., домаћица,
      нат »Црвена застав3.<' у Кру- т; да већ ,. фс1р;а:Ју ове ro- јури неколико· стотина rрађа.­ ца, и Жиnорад Марјановић, зе
      шевцу. После прошлоrодиш- дин о,rгочор:1 о�авезаl'l-1а пре- на пре ватрогасне сужбе. из мљорадник; Гордана, кувари­  и Душан Миттосављевић, рад­
                                      1                                 ник; Надежда Бучић., службе·
                                      1 Крушевца која је удаљена о- ца, и Драган Ванић, кувар; Са
                                     1 ко 2 километра асфа тноr пу  ва, домаћица, и Драгољуб А­
                                                 л
                                     1 тз од места избијања пожара,  лексић, радник; Драгица, дома
                                      или пет иивуа вожње коли-  ћица, и Миодраг Новаковић,
                                     1 ма?! no тврђењу дежурног у  :м:едицин. лаборант; Радојка,
                                      Ватрогасној стаm�ци њихова   домаћица, и Стојад ин Милић,
                                      кола су стигла одмах по при  радник; Иван�а, домаћица, и
                                     1 �ему те�ефонскоr позива. Ако  Душан Марић, фризер; Јели-
                                      1е ово тачно потавља _се пи�а  ца, домаћица, и Милисав Жив
                                     · ње зашто вико �авиЈе НИ) е  ковић, земљорадник; Роса, ра
                                      поз�ао ову служоу телефо-   ниц
                                      ном. Зашто �лужи в:�троrасна  електровариоц; Миланка, до ­
                                     1                 д  а, и Александар Милић,
                                      кула ако не да у  буде де - /
                                     !          ЊОЈ      маh ица,  и Верољуб Кусовац,
                                      журни ватрогасац и осматра I  тничар · Бор-Ј· анка тргов. ра
                                            .
                                     ,  град.·  а Је У осматрач ниIЏI  а л а  '   i         Душица Вучковић и
                                        ?1
                                     1    Д            дница, и Војислав Николић,
                                      би о дежурног   би   в х                     Богдан Вучетић
                                              ?в
                                       л
                                                 чиm и
                                      .  пола часа :е-311И) е чуо сирене  тргов. радник; Радмила, слу­
                                                                  р
                                     1                 жбеник и Синиша Ма ковић,
                                      из Дрвно комби ваrа и видео
                                      1     �     :      геометар; Ирена, домаћица, и ник, и Радић Петровић, кро�
                                       амене езике    су ута-  рош Борова , мет лост угар.  јач; Анђелка Маринков_ић, да
                                               ОЈ
                                      ли највећу х
                                      1 ru1  Ј  алу. Пола Кру- У       ц   а   р   маhица, и Милан Стојановић,
                                                   г
                                               К И
                                      шевца је· било ва улицама ка    ДОБИЛИ ЋЕРКУ       машинбравар: Славка Петро�
                                      да су ютроrаспа кола крену-                 виl'i, домаhица, и Божин Гр«Ј
                                      .ла из своје стаm,це, а пра ак  Гвоздена, домаћица, и Алек миh, радник; Сенка ЈУ, ан, Ј1
                                                    с
                                                                                   Р
                                      пожара се ле о  о  у м но м  сандар  ладиновић, аутоме­ Радован Марковић, хармони­
                                                    ги I
                                             п чv
                                                          Ми
                                                   Д
                                      к у ама око ове та ниц е. ог ханичар; Љиљана, про есор, каш; Ружица Савић, наставю�
                                               с
                                       h
                                                     о I
                                                                   ф
                                                    а
                                      , дила се невероватна с тв �: и Никола Бајић, агроном; Дра ца, и З оран Милосављевић,
                                      неколико стотина људи, К И rослава, домаћица, и Зоран И г  учитељ; Љубинка Ђуричић,
                                                    ОЈ
                                      су пе ш и е  стиrли из  гр ада , њатовиh, радник;  Љиљана,
                                          ц
                                      \ спа сава ли �у !'  склања ли за  кројачка радница, и Живојин радница, и Животије ДИыw
                                      паљив матер11]ал када су стк Митић, аутомеханичар; Горда  ријевић, електричар; Милоси­
                                      rли моторизосаии ватроrас-   на, у чи тељи а, и Милисав Ма ја Савић, радница, и Миливо­
                                                             ц
                                      ци(!).              рјановиh, учитељ;  Радмила,  је Ст.ефановиh, воинсталатер;
                                       У гашењу о ж ар а с у с е по  радница,  и Милисав Јовано­ Ружица Живадиновић, слу�
                                             п
                                      себно истакли радющи дpyrt!  вић,  ст олар;  Д ани ц а,  домаћи­ беник, и Петар Ивезић, кро­
                                                                                Д
                                      смене У самом предузећу, гра  ца, и Миливоје Батаhанин, ра  јач; Слободанка инић, дома­
                                      ђани, милиционери и војници  дник Вукосава, домаћи а, и   ћица, и Милисав Лазаревиh,.
                                                                    ц
                                                         ;
                                       који су први стиrли на :место Р адивоје  Ж ивко вић , на ав - службеник; Борка Радовано-­
                                                                    ст
            Пожар је веома брзо захваТЈrо погон       пожара. Неколико повређе- :них; М .л ди , луж   бе ни к, и  вић, инжењер агроном. и Paдri
                                                              ја с
                                                           и а
                                                  м
                                       них и више стотин _а и лион � Д рагу тин ур ут овић, гр ађ. те ша Радосављевић, професор;
                                                            Д
      њег пожара у погону Имnреr иа својим куПIЏ1ма. Рми се,  штете можда и ниЈе  ного  у хни а ; Д        , :к
                                                            ушица, домаћица
                                                  м
                                                         ч р
      пације ово је друга велика не \ наиме, о томе да he производ  односу на оно 1;1ПО се мо гл о  ними Ђ кић  ;  -       УМРЛИ
      срећа у овом предузећу, _само ња нормално да се настави у  догодити у овоЈ несвакидаш - З во  е  , фрезач Бу
                                                                  р"'"""'Ј·е Ва
                                                  .
                                                       димка дома
      ,далеко тежа и већа јер је у \ другим просторијама, ,Р. наро  ЊОЈ несрећи и сла6-_о] против- ниh 'а  h. ица, и ...,�  Сло�дан Стевановић, зем­
      . ПО'l'ОСТИ изгорео ) едан оµ чито у и нтегриса ни м предУзе пожарној заштити у кругу са  '  Р дник ,       љорадник, рођен 1931,; Бори­
      највећих и најважнијих поrо ћима овог комбината. Према  мог предузећа.                          сав Марић, земљорадник, ро-­
      на Дрвног комбината - сто- шnн   у  к:омби ата било је већ Цео Крушевац је· са туго!\1  склоnили БР лк       ђен 1893.; Јелена Боrдановиh,
                             в
      Јiарски погон.         \ предвиђено осетно повећање примио вест да је после 11-то  Милица Милићевић. служ­  лородични пензионер, рођена
        Прве грубе процене, према ' производње, па ће према томе  часовноr пожар.а изгорео је- беница, и Тихомир Илиh, -v.:нж.  1890.; Милутин Николић, рад-
      речима Миливоја Стојковића, и реа.ЈШзација уговореюr.х оба  дан од највећих погона Дрв- аг ономије;. Љиљана Петро­ ник, рођен 192'2.; Вукосава Л.
                                                        р
       референта за ц ивлну зашти- веза бити у потп ности извр­ вог комбината »Црвена за- вић, радница, и Сребрн Иrња­ тиh, домаћица, рођена 1893.;
                                у
       "!.'У Скупшти_не општ,ине Кру- мева.             става«. Учешће преко 3.IJOO товић, машинбрава:12; Душица Мирослав Кнежевић, земљо­
       шевац, говоре да се I.IIeтa кре       * "' "'      rрађана у гашењу_ пожара  11 \ Byчomdi, , rлужбеник:, и Бог­ радник, рођен 1906.; Љубица
       ће на о-н(Ј 400 милиона дин. У  Узрок пожара је за сада пе  бесщш ноћ коју су они прове- дан Вучетић, машин. инже­ Милутинойиh, домаћица, рођt!Ј
                          .
       оквиру овог врло осетљивог\ по знат П редпоставља се д-з  ли на месту катастрофалног њер; Надежда Рајковић, трг. на 1880.; Милица Јовановиh,.
       погона налазиле су се лакир- , је изазван због квара па елек  пожара најбоље потврђује ре радrrица. и Јован Златановић, домаћица, рођена 1892. године,
       ница и 'туткалница, са лако  тричним инсталацијама, ·или  аrовање· грађана на ову не-
       запаљивим материјалом.     нечијом непажњом у самом   срећу.
        Пqгон је изгорео у Гf.УНО погону који се загревао об1�­                 Изречена пресула штиtенину       из Ирушевца
       QТИ јер су ватрогасци касно ним пећима.                                              впд
       позвани и касно стигли. Њи-  Истг .ra је још у току, не­ Спасили девојчицу из     На дан 26. децембра прош- са медаљоном, златну бурму ti
                                                                                    1
       :м:а је пошло за руком само да 1[а питања ее неминовно на­                ле године одржан је претрес два сата. Станковиђ. је изја­
       "окализују пожаР. и да спре- мећу. Због чега противпожар     набујале реке      по кривчној ствари Милора- вио да је крао_јер је желеа
       "fe његово ширење на остале                                 да  Станковића, штићеника да дође до новца за џепарац.
       погоне, на складиште столар                   Копаоник је не96ично лепа  ВПД из Крушевца. Станко-    Суд је Милорада Станкови�
       ског погона и на део где се                пла.нина. Дли, уме он и да е
                                                      � ·:вић је признао свих шест коа ha осудио на казну малолет­
       налазе oгp<f"Ie количине сиро                  намргоди, да покаже сво у  ђа у којима је одУзео 145.000 ! ничког затвора у тарјању о,;
                                                      Ј
       вина.                              страшну c1:1ary.        динара, један златан ланац пет година.         Ф.
        У локализовањ:у пожара у­                   Једног јутра коритом реке
       чествовала су ватрогасна ко­                 Топлице потекли су немирни
       .Јiа из Крушевца, и:з предузе­                и мутни таласи, Снег се на­
        ћа »Ми оје Закиt-1«, осам ци­               гло топио, :\V[ала Стојка Ради  ПА ЖЊА!                   \ПАжњлt·
        стерне противпожарне војне                  војевић пошла је са другари­ УСЛЕ Д  РУШЕЊА ЛОКАЛА ПРЕСЕЉЕНИ СМО У
        једицице, кола из Светозаре- ,                цама у школу. Када је дош­     УЛИЦУ ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 34.
        :ва, Краљева, Врњачке Бање,                 ' ла до половине брвна, које је
        Чачка и Ниша.
                                      ' · : 1 служило умес�о моста преко  Наше нове шиваће ИIЗ,II ,не  >>МАЈА« и »АНА« одличвМ'
                                                                      '
         СтоЈ�арски погон Дрвног ком                  реке, застала Је и пала у воду.    су квалитета и савременог изгледа.
        бината је израђивао финалне                  Другарице су завриштале. Ви
        производе: фотеље,                       ка је допрла до деда Мишине  ВАШ ДОМ биће УКРАШЕН тим машинама, а ШИТИ н•
        тапациране и друге произво­                  влачаре у којој су се нашiзи­ љима је право задовољство.
        де за домаhе и инострано тр­                ли Момчило Милосављевић и   САМО КОД »БАГАТА« МОЖЕТЕ УВЕК НАБАВИТИ:
        жиште. У њему је ђило запо-  Конструкције као да су   Спасоје Савић, земљорадници      rрајфер, чувчић, перце, п:онац, радле, рајсфершлуа.,
        слено око 300 радника.         од воска      из Ђерекара, Без размишља­      игле у свим величн-вам а за. машине и др.
         У четвртак ујутру, непосре ' иа служба није успела да за ња Момчило и Спасоје скочи
        дно после локализовања по- више од два часа од избија ­ ли су у набујалу реку и уло;              »БАГАТ« продавница Крушевац
                        1
        »щра, nомоћник директора I ња пожар.з активира своје живши много напора успели
        Ж иворад Крун ић нам је изја пумпе.. и црева за гашење по- да ИЗВаде МЯ-ТТV f"',м�-�-- - -
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13