Page 9 - Pobeda 1964
P. 9

Петак, 10. јануар 1964.
                                                               -
          - ---- -------                            ·------------- ---

       Савет за финансије Скупштине општине Круше­
     ваи на седници од 24. децембра 1963. године, а на ос­
     нову члана 9. Уредбе о надлежности општинских и                као           цвеће
     среских народних одбора (»Службени лист ФНРЈ« бр.
     52/57) и члана 5. став 7. Уредбе о књиговодству при­    је
     вредних организација (»Службени лист ФНРЈ« број
                                        е
     27/55) донео је                          н �но
               Р Е ШЕЊЕ                   и
       I. Свој годишњи биланс, са кратким: изводом из
     извештаја о пословању за 1963. го_µ.и, објавиће у ло    мирисно
     калном листу »Победа« следеhе привредне органи­        руб.ЈЪе
     зације:
       1. Предузеhе »Аутотранспорт«                  опрано
       2. Предузеће ,,Агропромет«                                   --·----
       3. Предузеће »Бранко Перишић«                 ВИСЈОМ
       4. ПредУзеће »Веселин Николић«
       5. Градско комунално предузеће
       6. Предузеhе за водовод и канализацију
       7. Предузеће »Душан Петронијевић«
       8. Предузеће »Душан Ристић«
       9. Предузеће »Дивна Гавриловић«
      10. Предузеhе »Дуван«
      11. Осигуравајући завод
      12. »Електрокомбинат« - дистрибуција
      13. Предузеће »Електроуниверзал«                  8 с'
      14. Предузеће »Јединство«
      15. Занатско набавио - продајна задруга
      16. Грађевинско предузеће »Јастребац«
      17. Обућарска задруга »Победа«
                                          с
      18. Прва обуhарска задруга                   је пе­
      19. Друга обућарска задруга                          но
      20. Пословно удружење »Хемик«                 цијал
                                          е
      21. Посл. удружење п роизво}јача стоке и сточних      ср дство
     производа                              запраn:.е
      22. Предузеће ПТТ
      23. Стамбена задруга »14. октобар«              вунених, свилених
      24. Биро за пројектовање
      25. Менза предузећа »Жупа«                   и синтетичнмх
      26. Менза Фабрике »14. октобар«
      27. Менза Дрвног комбината
      28. Менза предузећа »Милоје Закиh«              тнонино
      29. Угосrитељско предузеће »Жупа«
      30. Угоститељска радња »Београд«
      ;н. Бифе »Напредак«                      УСИОРО У СВАНОЈ НУТИЈИ ПРИЈАТНО ИЗНЕНАЪ(ЊЕ ЗА ДОМАЪИUЕ
      32. Бифе »Борац« Бивоље ·
      33. 33 »Јединство«, Крушевац
      � 4. 33 »Пољопривредник«, Треботин
      .�5. Земљорадничка задруга Јасика
      З6. Земљорадничка задруга Дедина                                              ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
      37. Земљорадничка задруга Кукљин                На п ред о г Уп равног одбора Дирекција за изград­   Захваљујем др Велисаву
                                            л
      38. Земљорадничка задруга Велики Купци           њу п утева и улиц:� у Крушевцу - Комисија за засни   Димитри.јевиhу на пожртво­
      3 9. Предузеће »Кристал«                   вање и отказивање радног односа              ваном Јiечењу моје мајке, и
      40. Трговинско предузеће »Крушевац«                                            .:>Кивоти Нешиhу за давање и­
      41. Трговинско предузеће »Дев·а«                      РАdПИСУЈЕ КОНКУРС               њекције не обазирући се на
      42. Трговинско предузеће »Равниште«                                            радно време и тако спречи.ли
      43. Трговинско предузеће »Отп�_«              за попуну след ећ-их радних места:            даље напредовање болести. -
      44. Предузеће »Металnромет«                                                 Зоран Хаџимани:h.
                с                       1. СЕКРЕТАРА - Правни факултет или Виша                        1
      45. Предузеће »Инrалатер«
                                     Управна школа;                         Уместо трогодишњег помена
      46. Предузеће за приказивање филмова
      47. Предузеће »Путник«                      2. ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА - Економски фа­          моме мужу Свети Радовано­
      48. Предузеће »Раде Митић« -                култет или ЕСШ са преко 5 година праксе на овим    виhу, железничксм пензионе­
                                                                     ру, прилажем Одбору слепих
      49. Предузеће »Расина«                    пословима;
                                                                     5.000 динара. - Ожалошћена
      50. Предузеће »Ремонт«
                                       3. ДВА ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧАРА - са прак         Наталија Радовановић, Кру­
      51. Конфекција »Црвена зведзда«.
                                     сом преко 5 година.                      шевац, Косанчићева 42.   2
      Привредне оганизације у ликвидацији као и мање
    привредне организације које нису помен�е · у ставу       Молбе по конкурсу поднети на наведену адресу     Опnм а болница у Крушевцу
                                     таксирану са 50- динара таксених марака.
     1., такође ће објавити своје завршне рачуне за 1963.
                                                                      одржаће
    годину у локалном листу »Поб,еда«.                Конкурс је отворен до попуне радних места.       ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
       II. Самосталне установе, које воде књиговодство     по Правилнику Дирекције.                   у ··анцеларији Управе <;олни­
                                       Плата. за сва радна места по овом конкурсу је
   1 односе приnиси о обавезном објављивању завршних                радног односа Дирекције за изградњу    це Лицитација за превоз уr­
    по прописима за привредне организације и на које се
                                              Комисија за заснивање и отх<азивање
    рачуна, своје завршне рр.чуне за 1963. годину објави­
                                                                     ља И друго, за време ОД lu, .;а
    ће такође у локалном листу »Победа«. То су:
       1. Општа болница
                                                                     цембра 1964. године. Одржа­
       2. Дом здравља                                 путева и улица у Крушевцу.       нуа1Ја 1964. ГОДИНе ДО 31. де­
                                                                     ће се 14. јануара 1964. године,
       3. Здравствена станица »14. октобар�                                           у 10 часова. Пре почетка ли­
       4. Здравствена станица Дрвни комбинат и »Ми-
                                                                     цитације полаже се кауција
    лоје Закић«
                                                                     у износу од 50.000 динара.
       5. Здравствена станица »Мерима«                На основу члана 32 Статута II Стамбене заједнице    Услови лицитације могу се
       6. Здравствена станица »Жупа« Дедина           у Крушевцу
                                                                    видети сваког дана од 10-12 ча
       7. Антитуберкулозни диспанзер                   Савет II сrоЈ\fбене заједнице у Крушевцу
                                                                              Уп рав а
       8. Завод за здравствену заштиту                                             сова у Управи болнице.
      9. Апотекарска установа.                           РАdпИСУЈЕ КОНКУРС                              1
       Прописима Уредбе о књиговодству п_ривредних
    организација обавезне су све привредне орrанизаrџ1је     за попуну радног места                   Ветеринарска стани�а Алек­
    да У року од 15 дана по добијеној сагласности на за­       СЕКРЕТАРА II стамбене заједнице
    вршни рачун, исти објаве. Одредбама члана 5. исте                                     сандровац - срез Краљево
    Уредбе дато је овлашћење Савету за финансије да        Услови: виша стручна спрема са 3 rо�ине праксе     НУДИ НА :ПР_ОДАЈУ
    одреди начин о'f}јављивања завршног рачуна мањих       или непотпуна средња стручна спрема са 10 година
                                                                   ·   Џип »Вилис« са yrpaђeI01t
    привредних организација. С обзЈ:1ром да је_целисход­     праксе на f'.уководећем радном месту.          1  »Перкинс« мотором са· пређе
    није за наведене организације, као и устацове на које     Молбе се примају з�!{ључно са 20. I 1964. године.  них 8.000 километара. ЏШI је
    се односе прописи о привредним организацијама, .ца       Ступq.ње на дужност 1. II 1964. године.
                                                                     у исправном стању.
    свој завршни рачун објаве у локалном листу »Побе­       Личи� доходак на основу Правилника о расподели      Лицитација ће се одржати
    да«, решено је као диnозитиву.                личних доходака Друге стамбене заједнице.          дана 11. јануара 1964. годин�
               Начелник Одељења за финансије,        Конкурс је отворен до попуне радног места.  2   ••-- D----------·-- ---·-·--
                     -· _______ ,..,ta  ll' n.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14