Page 1 - Pobeda 1971 - prvi deo
P. 1

ЕЛА                                 специзаж«? при ~
           698
         Народна библиотска                                    muiibitn „до i tH u Hv’


                                                          onaf^e жекународне

                                                          ергиннпацние qkw

               8. ЈАНУДР W/1 bPOj 1124         ЦЕНА 1 ДИНАР                за кпаиитет
     КРУШЕВДЦ,                                                      Ссдница Скупштине општине Крушев; ц

                                                          УСВОЈЕН ПРОГРАМ
                                                              СТАБИЛИЗАЦИЈЕ
                                                        Одложено усвајање средњорочног плана развоја за го-
                                                        дину Дана. Нредседник Скунштине општине Слободан
                                                        Јовановић поднео експозе.

                                                      11:рп1В1редаа активност о:пити1не, ак- средњорочног плана развоја општи-
                                                     туелна питања стамбоне изградњс и не за| наредшгх иет година.
                                                     спровођење реформо у стамбеној   Пропрам мора стабилизацзсје фор-
                                                     о5ла:ти — била су литања о којима  мулиоан је у дванаест тачака. Прво
                                                     сс пајЕидпе дас.кутозало на подпед-  се ппедаиђа замрвакање цена, што
                                                     н>::.ј ссдлмци Скупштине оаиптиис  јс јс|дн:а од npiitEipc.i :их мера са
                                                     Крушспац.
                                                                     краткс|рсчним дејсттсм, док се нс
                                                      Инфсрмације о нредузетим мера-  прорачуна и утврдн одаос из.међу
                                                     ма у Пол>с1пр1иироднс|ј задрузи „Је-  појединх грсна, а дотле, сирганиза-
                                                     динстео" у Крушсвцу и изгрздњи  ц:и;е које подлсжу исносрсдној дру-
                                                     акумулациетпог језера Hia Раоинм у  штвсогај кснтрсли цеиа да кооиш-
                                                     Ћелијама, такођс су побудилс љели-  ђењсм ooiiKTB.eiHinx резорви, задрже
                                                     ку пажњу ■сстборисика. Дспето је и  акумулацлју и докодак на рвни|јем
                                                     миз значајних одлука које сс одно-  нивсу.
                                                     се н.д риулиоа.н>е сг.сбраћаја ,тга те-  Затим, ,итвсстиц.и.јс .морају бити
                                                     риторигји оаштине Крушеиац, на 11О'кр1ИЕ<'1не оредстЕ1:<1.ма, а схче које
                                                     усвајање дстаљног урбанистглчког су у тхжу да се п'рси1оп'итају! и ко-
                                                     плана стамбепог ,ком1плс:<.са „Багдал- ригују. Радае С|р1ган!и:заци|је сачи-
                                                     оки венац" и уаган101вљсн>у меаног ни1ћс сопствеие пропоаме сгабилиза-
                                                     сг.1моцоприноаа за вишс наоељених ци:је кс|д буџстже пстрошње м ж-
        НАЈМЛЛЂИ СУ У ДРУШТВУ ДЕДА МРАЗА СВР.ЧАНО ИСПРАТИЛИ С1АРУ ГОДИНУ             места.             талих иидова иоттопиђс, за које се
                                                                     срсдства издвајају из буџета за на-
                                                     Посебну лажњу одборника гприву- редних пст година, неће доћи до
                                                     као је екапозе Председиика Скуп- aioi3CihaiH>a ни једае стопе доприноса.
        S НРУШЕВЉАНИ                                       штине огпптине СпоЗодана Јовано-  дства у1К1инуто1г ж11вестиц|и.сн10!Г фон-
                                                                      Предв!иђа ое да пореска cncina ос-
                                                     вића на тему политичка :и ппи1В1рс,дна
                                                                     тане на садашњем нивоу; да ое сре-
                                                     ак.т.ивност општине на спр1О®;)|ђен>.у
                                                     закључака Прве кспфереггције СКЈ
                                                     и опнове за cikohioiMickih и друштвени  да оп1штине у изпосу од 7.500.000 но
                                                                     ®их данара в;рате прмирсди; да сс
                                                    развој опвптине Крушавац за i971.  ксмунаљЈла гарвтвреда еол1обсд!и ка-
    ИСПРАТИАИ ШЕСТ ВЕНОВА                                       циљ б;ио да упоана одбории1ке о ус-  рж:ав1а.ти в.еш.тачк!И; да удружена сре
                                                    ТОД1ИНу.
                                                                     мате на по1злкжн;и фонш; да нерента-
                                                                     билна предузећа не трсба вотше од-
                                                     Пссле увсдног излагаља, чшји је
                                                                     дства n'piHBipeinie нс треба увећавати
                                                    лсвима који захте1ва,ј|у опипту економ-
                                                    ску мобилнозги р:®и131И1Ју програма да  и да л.ични дохоци распу у окладу
                                                    љег npinBipeflinor и .друштвсног оаз-  «а npipaiCTCiM наци1онал1ног дохотка
                                                                     и у привЈледамм и у д1оуштве11М1М де-
    .ГЈрађани KipjyiuoHua м о^олиме су  |Е<и;:у’-сла1и начим карнсвало, у комс  Код OnictMcTiMiKa ксамскмм јуњаци BCija, предоедаик СКуЈ1ш.тинс општи-  латн1остим!а.
    у ■qyi.'vi!pi2iK стајрс гогџи1пс н.а '1гај'В'СЈТ|Ичан је (учсс.тЕсдало сосо хиљад|у учеиика iMa, пде се завршила поворка, нај не је повсрмо о положају општине у
    слпв!С!Н1И!ј.и н;агч!И'.т MizinipfaTinjiin шјзс сто-  icchiccihihdc 1И ародњих ш-кола, за сасио crapiMjiM Крушевљании Милуттн В > с®ом тренугку. HicraKiao је дз је  Овак1вс Mctpc ство!р.ић.е маневар
    TiHiHia 1Г>с|Д|И1Н1а nioicmoijaii-ba с®с«га. града.  један сат уопсли да дочарају про љкозић, одржад јс краћ.у бсс-аду, а ликв!ицн101СТ прмвреде слабија од про 11)р|И’Е1род1и и смоЈућмћс 'juj јсш у ста-
    Хиљадс ,Ki;iyjne!BJLaiHa, итјсчез сд аш хујале векЈазе, ггочев од четрнаестог за њмм су то исто учиипили СлоЗо шле годмне, да су у о5ласти И1нчести рту стабмлмзацију.
    Шајмла^их до HiajcTaipnljiHK, Hia један Д1О о-ЕС-г ддаа1Ј1тн>с'г двашеоет^г. даи Јо<зан1сгаи1ћ, тгредоедж-ик Окупшпм ционс попрсгпњс предамензион1иран1и  Следсћу подапу OKornoMOKioir и дру
                                    не оп1шппине, затим је.дна омладанта aoriai’M, да inonipctiiiiiba HiHije а гакЈватна
                                    И ПИ1С1НМ)р.          порасту нецисналног доксггка у оп-  штвснки' paOTOija оппптине, карактери
    Седница Општинске конферснције СК-Взрварин             Дох <(у небам над прадом п.од Ба- 11ПГИН1И )i да се лрактично гише тро-  cahc рс®изија м допадд 'планова сре-
                                    гдало!М паралс ватрсне салве, у ње ппи нега шпо ое пдаврођује. дње.рочног разиоја ЈЈаднмх саргаппиза-
                                                                     цмја и С1Л1ШТИНС, cocoiHioiMiCKa стабмли-
                                    roECiM донтру, каји јс за овај исто-
    Комунисти о мерама                        риј:ки чин био изузетно улепшач и  Јоваповигћ је рскао,     шње на праву мору као и усклађи-
                                                     У насггавку мзлапања, Слободан зација м с®О|ђси>е цслокупнс потро-
                                    дск.сриатн све у знаку ШЕСТ, niaipio;i
                                                                     вање сднкхса мгамиђу друштвапмх до
                                    iCiHOir ррада и краја, подоећај:ући сс
                                                     — Сматрамо да су мсре стабили-
                                    »г.а ироочујале вскозс, McirpaoiHit> мх је зације основ који he нам омогућити  латноеии и цјждоодс.
    стабилизације                          ji,e и зачетак ,hi:: :c истормјс лешпсг, ошнтине за 1971. годину са мера-  су усвојмлм концепције у области
                                    и ушдо у ПС1ДИН1У јубилеја, гсдипу да донесемо један реалнији програм
                                                                      Од1бор1нм.цм Окуитштинс оппшмие
                                    Kioja ће ндтедстављапи hiobo поглаш- кривредног и друштвеног развоја
                                    СЈоглгпијег, п.р.јгресивнијсг и слоЗед- ма економске политке за његову ре-  стабилмзацисимх мера и даљег дгту-
                                                                     niTBCHioir раотоја Општинс.
                                    jiMijer роота.         ализацију, а носле њиховог доиоше-
    НедаЕИо је у Варзариму одржапа амм надиим 'Ј,;Ј1гаИ'Изацијл\1а да .u;i,a        М. А.  ња — морамо се вратити доради               М. Б.
    ое|ди1и|ца OinnnMiaia.<e кодфефсзцнјс ступе изради Јгродрсгма гтлбидазачи
    Oaraesia а<1С1мунги|СТ!а, ма HMijeiM днсвнсм стих мера. To значи да се у раднам
    ргду је домин1ирало питање „Осигога- cipraiHiaBa^ajamia., Kai:«> у Јтрмтредгл та  Iloceгс
    ии eKCHiaiMiaieo1 — П1ол1и.тм|чп<1и циљсвм ко и вам ње, 'радии људи морају
    раазсја lOiniuifiimHC BapiBE'ipMH и ул|> 1С1продсљ1ивати за тас<1ву ио|слоину 1ш-
    га Са.веза 1К0'Мунм',ста“. Пссле дужег лмпкку ксја ће <кмгуЈ5а1ва.ти да ce
    tocha, lOeiNpcTapa Општи1Н|С1К)01г ком.ч- бо.љс KcipM'CTc 1к>ст:о.јсћм капациге ЂОРЂЕ РАДМДНОВИЋ ПОСЕТИО „ПОБЕДУ"
   УЕ1СДЈН101Г излагања Милмјс Милано- убудуће смање tpioiihkoibh пословањ.1,
   тета Савеза ,кимуни1ста, и кснспрух- ти, да н.е дође до иииве>отици|ја 6<-:i
   типне ди>с:куси|јс HJiaiHioisa 1КС1:1ферсн- материјалних nici;<ipinha.
                                     О.тих дана Редакцију „Пабоде" п<>- ЈХЈ.Еора Тгарђа Радмлнотића о повс- ситуаци|јс1м и наредамм задациЈма
    ци|је, доиет је npoirpaiM мера отабили
   заци|ј'е ’ од io Ta4iaixia.    Једмо од 00Н101ВНМХ .гпитања стаби оспмо је Ђорђе Радманазић, пфздсе- ћанам броју реднмка у у1стан1зв1и, с Hciijmihiokio — иодавач'ке мј Радио —
                    xi»3aiiiiK0iHMix .nipioinpaMa радиих cir.i-  ДНИ1К Оиштинске конфеЈретциЈјс Со- радом Радио стамице, м.атејжјалмом .И1нфо|р<мати;вн,е устан1о<вс „Победа".
    Прва 'мера која hc ©е п|рс|дузети  тиза.ц1чја треба да буде очување оп-  ц:ија.лист1ич,ко!г савеза у Крушсвцу и
   у ссој спштиг-аи јесте зам:рва!зањс це  ти1Ж1лног одн.оса мзмсђу а«.умул.|,. :
   иа. cppiocHio допуна одлуке о, tnien.o-  јс и .niC'Tpi.iiiiHc. То ћс се постчћм, са чла'но1!1има Радакцајскаг исолеги-
   cpempioij друштвсн|?ј KOHmpioaiH цена. KiaiKiO јс рсчедо на с-шј koi:i^<P'C;:ihh  ју.ма листа ;и радија ,>азпова|рао о
   Пазебна |П1ажња he ©е у виа1рвдно.м  ј;и, О1Д1годада,јућ1ам појллт.м-хом ра.:к,  акт,'елН'И,м задацима у друштвеио
   ПС1.1ИОДУ niO'CB'L'niH™ 1И1Н®еСТИЦ1И0С1С'М  депе .тсхнтка, поссб.но y:ry'npaiii:i,.:vi  11'0Ј1:ИТИЧ:К".М ЖИП'.iy KI]WIIie®34 <е 0.1-
   . ул.21гану, са шил>.ам ца ое :и:1:зест:'иа  |ра<1лсд'3ло'м дохклЕса, а то iic сиаклко
   у сне rpioiiipr.iMe ксчји ,сцттаа: ;а:ју o.i-  nioix;'i?iiyrH 'HiHiTeipec. за пс. i лзање "■ :  штине.
   uit'ihm. За , :у псда::у у hpmih'Hm iy пе лих резултата paiaa и повсћање .(.>■
   ће ioe доо®01Л,иаи псисћање ми код хстка.             Ра.д<ман10^'Ић је и.-.гака.о да јс :ia
   kci.c стсигс ДО1П1р|'лисса. Нсгхиггабилиа  Овај шрсграм стабиљизације н -  дожхљан „П-0'бс1,дом“, н.< :: .ч физиоло
   прсдузсћа нећс Mioihin вс1штам1!<и да              MrrjciM и на:п.и1СИ1ма, којм qy учек
   се <.(Јржа’:ају, што јс то био ду оада  n:io је и Скушити. :.! спшпиас '. . ш
   случсј. Личитл дрксци ћс у HaipcfliiDiM  ла ,и .пссебно шатсшг ■"лла к ri-, 1  i:]:,;.!.. зремсни и у ко;и!ма се из.н дсс
   пс; исду ipaciM у складу са nioipaCToM  ц.исгпе Јгроцесе у с' гшти, •л, 'без к , i.\  < :: актуслња ни г.ш.а дЈиуштшстог жп
   HaiUimciHiaai::,oir докдтка и П|р1сцу1кт?мз  китко. јс реченО', не можс се jw за.м;;
   И1.Ј ти рада у л1р1и,Е|р,еда м друштве  СЈИИ.ТИ даљм наптредак 111рш:.род<' isorr.i из целк: omimtHC. PafliM.aiHOBJih
   »zm служблма. Kai:«> у п|рм1В|роди та-  На хпају Опнпинока кодфсрезци је пссебно' инте]>егав.а1ње iuoiKaraao за
   •Оч и у СШИ1М друшггв.ешгам службама
                   ја је изаЈ5|рала Милисаиа Милојк "ч
   уложиће се nicce5inM manoipM на по- ћа, судију OnmTHiHiciKOJ’ суда и п ;.',а  рзд Радао стаиице и њен програм.
                   '■е.чника Општиниже кснференпије Ди'Ј>ектор и глаиии и сдааворни
                            - -  - r, тт.п,гпт1П 1 '<>, (,V
                                    ...."imi.'MK ..Псбоде" Божидар М.ило-
                                                      ЋОРЋЕ РАДМАПОВИЋ (ТРЕЋИ С ДЕСНА) У РАЗГОВОРУ С
                                                            РЕПАКНИЈСКОГ КОЛЕГИЈУМА „ПОБЕДЕ"
   1   2   3   4   5   6