Page 1 - Pobeda 1971
P. 1

b Ц 16. ЈУЛ 1971 EFOJ 1151 ЦЕНА 1 ДИМАР
       ЗАВРШЕНА ПРВА СМЕНА НА АКЦИЈИ МОРАВА 71


       СУБОТИЧАНИ НАЈБОЉИ

          Прошле недеље стигле нове бригаде које настављају даље
          радове на брани

       Прсшле недеље у омладинским чна ударништва, похвале и дипломе. н>и је додељено 85 ударништва и 90
       Васељима у Лолкпици и Сокобанш,  За најбољу брладу у укупном похвала и диплама.
      63 саечаностима поводом завршетка пласману у конкуренцији шеснаест  БригадаЈма ,,Драган Маузер“, из
        смене дооглашени су резулта- бригада колико их је биио у првој наоеља у ЈГомници, и „Зага Мали-
      151 * ДОдељсна бригадна и поједина- смени, проглашена јс бршгада „Не- вук“, из насеља у Сокобањи, преда-
                     мирна равница" из Суботице. Ова ти су пехари као посебна признања
                     бригада је постигла изузетне резул за свестрану активност у области
                     тате на радидаппу код Бовна. У друштвене активности.
       УСКОРО РОБНА КУЋА     поосеку је остваривала 170 процена-
                    та, сдносно, 70 процената изнад по-  Пошто су овечаности завршене
                     стављене норме.         дошао је најтежи тренутак за бри.га
                                     дире. Тренутак растанка, када су
                     За изваиредне радн.е резултате  пр|И'јатељства скована токсм једноме
                    бригадаоча из насел>а у Ломници до-  сечног зај едничког боравка морала           КРУШЕВАЦ
                    дељено јс 82 бригадна и поједина- због одласка, бити нагло прекииута.
                    чна удармиштва и 64 лоссвала. На- Певма, сузе, срдачни загрљаји и Свечаност у клубу привреде
                    кон сумирања резултата у Сокоба- чврст стисак руку то је укратко сли-
      р                              ка бригадирског међусобног опрош-
                                     таја и њихо<в!сг одласка са акције
       еДница Скупштине општине Варварин              „Морава 71 “. Но, иако тужни због
                                     неминовног растанка, сви су отишли    Злотне ПАскете Трифуну
                                     задОвољни кућама а посебно они,
      ОДБОРНИЦИ 0 ИНТЕГРАЦИЈИ                   возачке дозволе за возаче „А" и „Б“
                                     њих 200 који су са ообом лонели
                                     категорије или диплому о заврше-
                                     ном једном од многобројних кур-  Нинолићу и Нлубу привреде
       Пољопржвредне задруге на територвји ооштине и пре-     сева.
       Дузећа „Компред" и „Европа“, требало би да постану      Истога дана поподне у насељу у
       једна радна организаивја                  Ломници, дошле су бригаде учесни-  Недавно је у крушевач-    — Посетио сам ових дана многе
                                     це друте смене н.а великој радној ак ком Клубу лривреде одржана радне организације. Веома сам за-
       седници Окупштине општине  Иако је прошло већ пола годицр цији „Морава 71“. Ћ> су бригаде из: пригодна свечаноот на којој је Три- довољан оним што сам видео. Кру-
       1>ии, која је оцржана прошлог рада културних инетитуција у Вар- Алексинца, ДЈШитровграда, Косовске фуну Никоитаћу, јупооловснеком ам- шевачка привреда из дан у дан по-
      је j!e'LKa-. Централно место зћузела варину, велико интсреЗДвање изазва Митро1ви>це, Обреновца, Љига, Бео- басздсру у Гани, иредата Златна казује све боље резултате. Посе-
      Ј]Јскусија о интегра|Ц|ионс'м про-  ло је разматраље пропрама за 1971.  градг, Лесковца, Crape Пазове и Па- спемен плакета Општагноке скупшти бно импресионирају слога и рад У
      ЈЗД; пословаљу предузећа „Темни- годину. Нарочмто је уочљив амби-  нчева. До<к у Сокобањи у другој не. Плакету је предао председник предузећима и читавој комуни. Ми-
      ДјГ..ла - које је већ дуже под ппииу- циозам план рада Народ|ног универ-  смеии ,раде бригаде ив: Оветгозарева, Слсбодан Јовановић. Амбасадор Ни- 'Слим да је крушевачкој привреда
       Хправом, анализа раца култур- зитета кој.и ове године осим посто-  Сенте, Ниша, Сарајева, Земуна, за- колић је дутогоциппњи председник сада потребаи једаи значајан екок.
      *
      fe'to 51за 1970. годину и јећих делатности п.редвиђа и низ                                   Златиу плакету Опш-пинске скуп-
      19?, ^Рање њихолзих програма за нових. Такође је .п.р|ихваћен и Про-  тим заједничка братска бригада Ма- ореза Крушсвац и један од најзаслу
                                                     жнмјих за брзи развој лривреде ко- штине добио је и крушевачки Клуб
                    грам рада библиотеке, која ће ове  рибо-ра и Краљева и бригада коју  .муне и читавог краја као и града привреде, у који су учлањене све
     Ttjv, Ila пажња посвсћена је ин- годане отворити и ј*ош четири оде-  је ггрипремила редакција београд-  Крушевца.      радае сргаиизаци|је који је запоаво
     (^гјЧионом програму, односно за-  љења на подручју општмне. сжог недељног листа „Чик“.                    и вевма заслужан што је крушева-
         одељоња за привреду и                                   Захваљујући oe на добијеном при- чка прмвреда доби1ла епитет дого-
     барзд^рање Скупштине општине              С. Ј.              А. Н.  знању омбасадор је, петред осталог, авора. Плакецу је примио председамк
         Према o'boim програму,                                 рекао:              Клуба Чедомир Марковић.
     Т^с^оприЕредие задруге на тери-  Припреме за прославу 22. јула
     •ipeJ.11 оиштине, продузеће „Koim-
       и Угоститељско' предузеће
     Јђа Па“. требало би да постану је-                               ВАША НАГРАДНА ИГРА
     (ђ^®РВДен>е ловог дела интеграци- Све је спремно за славље
        орган!изација. Ово би би-
       ®Рограма, док би се у друтом
     Ц орган1изација интегрисала   У Хемијско — гумарској индустри i Истога дана, у кгругу предузећа                Ноаинско-издавачка и
     lio _Р01ЧИим предузећима. Друштве-
                    ји „Милоје Заиић“ и целом кгоушева- „Милоје Закић" предвиђен је при-
     (ц^иолитичка за|једн1ица би, соли-  чком крају врше се интензивне при- јем мајке народног хероја Милоја             Радио-информативна
       са ^вом организац|ијо1м, прих-  преме за прославу 22. јула — дана Закића и аегове породице. После                  установа
       * овентуални финаноијоки ри-
     Ц' **Рема кон|стата>цијама Одеље-  када је 1941. године формиран Ра- тога извршиће се подела награданај
       приврс.ду и струциој анализ1И’,  сииски партиваноки одрад. бољим ученицима носиоцима „Ву-
                     Индустрија „Милсје вакић" 22. кове дипломе".
     *1^ до отварања нових радвих  јул 'Слави као свој дан лод традици-              TOVARNA
     Чф-Ј1 )ача11>а економоке моћи одаог  оналним називом „Обилићевски са-  За 14,30 чаоова заказано је траци-
        Јер 0(3 CTiBopino' ланчани  бор“. Дана 22. јула, у 7 часова ују-  ционално интерно такмичење у ок- BATERIJ IN
      п^и се кРстаО’ од произво-                 в.и-ру радничко — спортских игара  BATERIJSKIH NAPRAV
                    тру, на брду Беловићу фоомираће ,
     ^ов’>е!К|<> чроизвођача до трговине. ое омладински одрсд, коди ће на  о®е радне организације. После тога
        1'°га, разматран је и сана-  новоподитнути споменик положити  почеће, као и сваке годин.е, нароц-
      ц ппограм цредузећа „Темни-  свеже цвеће. Еукети цвећа положи- '■ мо весеље које ће трајати до касно  Ljubljana, Šmartinska с. 28 КРУШЕВАЦ
       и одлучено да и даље оста-  he ое и на бисте народних хероја ; у ноћ.
     езд' принудном управом, пошто  Милоја Закића и Еранка Перишића                Одговорите на постављено питаље, O Д г О В O Р:
      ј.ц ,е креиуло на боље и дошло                            А. Г.
     'ЗефЗДiaij-е сарадње са п.редузећсм  Баџе.                          исеците цео купон, прилепите на
                                                    дописницу и погпаљите „ПОБЕДИ"
     %8*lP‘ и.з Сомбора, што је тгреду-
       интеграцију. А, уместо до-  Ауто- рели                          са вашим именом. Очекују вас
     4чЈ’1>10г ■прииуднот управника Сла-                              награде: транзистори, камп-ламне
     % Далидсвића, који је траги-                                  апарати за масажу, светлеће наочаре,
                                                    кућни гонт, фокус светиљке, етуи
      J’’ ОДређен је, до сладеће ссд- ТРАГОМ РАСИНСКО-ТОПЛИЧНИХ ПАРТИЗАНА            за кључеве, мин»он светиљке и
     •»еђЈ^пубио живот у саобраћајној
       Жптине општине, садашњи                                  музичке жеље.
        За улраву Будимир     У част 22. јула 1941. годиие када АМД ће И13вр1шити преглед воаила  ИЗВЛАЧЕЊЕ СВАКЕ НЕДЕЉИ
                    је форммран Расигаски парггизански у колико је то потребно.  ПРЕКО РАДИЈА.
                    одред, Ауто мото друштво „Пане  Оргаиизатор релија ће сваком
                    Ћукић Лимар“ из Крушсвца у заје-  пријајвљеиом вовачу — возилу обе-  Треће питањс:
                    даици са гсривредним организаци-  збедати гориво за предвиђену рела-  Крушевац ове годане слави јуби-
                    јама организује ауто рели — тури- цију беапиатно, а сваки возач —- уче  леј града. О којој се годишмци
                    стичког карактера. Задатак овог ре-
             УСКОРО                    сн1ик у релију дсбиће .иакшон — па-  рада?
                    лија је да ое чламоаи Ауго мото дру кетиће крушевачких привредних ор-
                    штва, који учествују на реошгју, упо-  ганизација .
             РОБНА    знају са местима где је Расински оц
                   ред за кремс четворогодшшве бор-  Према правилнику релија, они
             КУЋА     бе биваковао и борио ое против не-  учесници који буду најбољи у току
                   протјатеља.           вожње/ добиће и специјалне награде                 Тамал одаошор ма друго питшве
                                    органиватора.
                    Релација је Крушевац — Алексан-  Рок пријавлдавања за рели је 20.  УСКОРО РОБНА КУЋА     <3мај слани ледечстогодишњицу) да-
                   дровац — Брус — Блаце — Проку-  јул у пгзосторијама Туринг — серии-
                   пље — Ниш — Појате — Крушевац,  са А1МД „Пане Ђукмћ Л:имар“, ис-                 ла је само Радумка Врачарешмћ,
                   у дужини од 230 километара у од-  под зраде СУП-а од 8 до 12 и од
                    -o^nrv и повратку.                                        Алекадвадровац Ул. 29 новембра б.б.
                                    16 до 19 часова сваког дана. У Ту-
                                    ринг сервису могу се добити и дета-               Она је тиме оевојмла прву налраду
                                    ---' ■пбавештења.
                                                С. Л.                   тдвпзивторски алара г.
   1   2   3   4   5   6