Odeljenja i službe

DEČJE ODELJENJE

 

● Dečje odeljenje „Vuk Karadžić“ smešteno je na međuspratu zgrade Poslovnog centra. S opremom živih boja, obiljem igračaka, dečjih crteža i rukotvorina, postera i ukrasnog bilja, prostor Dečjeg odeljenja pruža zanimljiv i privlačan ambijent za čitanje i zabavu najmlađim korisnicima Biblioteke.
● Fond Dečjeg odeljenja broji oko 52000 jedinica i čine ga, uz bogatu referensnu zbirku (enciklopedije, rečnici, atlasi, leksikoni), slikovnice za decu predškolskog uzrasta i knjige za učenike osnovnih škola – školske lektire i širok izbor neobavezne beletristike. U fondu se nalaze i slikovnice na engleskom jeziku, kao i dečji i omladinski listovi i časopisi.
● U okviru odeljenja nalazi se Dečji elektronski kutak sa 4 radne stanice (umreženi računari klase Pentium IV) s celodnevnim pristupom Internetu, skener i kolor-štampač, zvučni sistem i video-projektor s platnom za projekciju.
● Članovi su deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta a povremeno i studenti učiteljskih fakulteta, vaspitači i nastavno osoblje osnovnih škola.
U cilju uključivanja što većeg broja dece u članstvo Biblioteke, NBK svake godine sprovodi akciju besplatnog upisa đaka prvaka sa teritorije Opštine. Besplatnim upisom obuhvaćene su i brojne kategorije ugrožene dece: romske populacije, učenika SOŠO „Veselin Nikolić“, mališana iz Doma za decu bez roditeljskog staranja „Jefimija“, članova Kluba za dnevni boravak dece s posebnim potrebama „Duga“, članova Udruženja distrofičara, Udruženja obolelih od multiple skleroze i Društva za borbu protiv dijabetesa, dece koja imaju izbeglički i status raseljenih lica, kao i dece boraca stradalih u ratovima od 1990. godine.

POZAJMNO ODELJENJE ZA ODRASLE (BELETRISTIKA I KNJIŽEVNA KRITIKA) SA ČITAONICOM ZA DNEVNU ŠTAMPU

 

● Pozajmno odeljenje za odrasle čitaoce pruža usluge korisnicima starijim od 14 godina.
● Fond odeljenja čini oko 85.000 publikacija – domaće i strane beletristike. Na odeljenju se nalazi i fond strane knjige – na engleskom, ruskom i francuskom jeziku.
● Fond je smešten po UDK principu a čitaocima je omogućen slobodan pristup.
● Na ovom odeljenju se vodi kartoteka članstva i vrši upis novih članova u Biblioteku.

● U okviru odeljenja nalazi se i fond književne kritike, lingvistike i teorije književnosti. Literatura iz ove oblasti se ne može iznositi iz Biblioteke, već se koristi u čitaoničkom prostoru odeljenja. Zahvaljujući takvom načinu zaštite i stalnom bogaćenju, fond je dragocen i nezaobilazan izvor građe za izradu stručnih radova iz oblasti jezika i književnosti.

●U prostoru ovog odeljenja omogućeno je i čitanje dnevne štampe i strane periodike. Od domaćih naslova čitaocima su na raspolaganju: Politika, Večernje novosti, Danas i Vreme a od stranih: Paris Match, Femme Actuelle, Deutchland i dr.

● Korisnicima su na raspolaganju 3 računara sa operativnim Windows sistemom, MC Office 2003 (Word, Excel, Power Point…) i pristupom Internetu (pretraga sadržaja i e-komunikacije: e-mail i chat). Uslov za besplatno korišćenje Interneta je članstvo u Biblioteci. Zbog velikog interesovanja, upotreba Interneta je ograničena na sat vremena dnevno.

ČITAONICA SA POZAJMNIM ODELJENJEM ZA ODRASLE (STRUČNA KNJIGA)

 

● Knjižni fond ovog odeljenja čini bogata referensna zbirka i stručne knjige iz svih oblasti ljudskog znanja: od filozofije, psihologije, sociologije, prava, prirodnih nauka, tehnike, poljoprivrede i medicine, do informatike, umetnosti, sporta, geografije i istorije… Fond broji oko 40000 knjiga, razmešten je po UDK sistemu i u slobodnom je pristupu čitaocima.
● Rečnici, enciklopedije, leksikoni, ređa i vrednija izdanja se ne iznose van Biblioteke, već se koriste u čitaoničkom prostoru odeljenja.
● Odeljenje pruža usluge izdavanja i preporuke knjiga, ali i specijalizovane usluge korisnicima različitih profila. Mentorski rad i stručna pomoć pri izradi maturskih, seminarskih, diplomskih, neretko i magistarskih radova i doktorskih disertacija, dugogodišnja je praksa na ovom odeljenju. Pored bibliotekara, pomoć čitaocima u snalaženju s literaturom pružaju on-lajn katalog u Kobis sitemu i lisni katalozi: alfabetski, stručni, predmetni i katalog na naslov.
● Na ovom odeljenju čitaocima je na raspolaganju jedna radna stanica s besplatnim pristupom Internetu.
● Čitaonički prostor, sa 40 čitalačkih mesta, mogu koristiti i studenti – članovi Biblioteke, koji pripremaju ispite i donose sopstvenu literaturu.
● Zbog nedostatka namenskog prostora, Čitaonica je često i mesto kulturnih dešavanja u organizaciji Biblioteke. Tu se održavaju promocije, predavanja, okrugli stolovi, tribine…

ZAVIČAJNO ODELJENJE

 

● Zavičajno odeljenje osnovano je 1973. godine s ciljem da prikuplja svu građu (knjižnu i neknjižnu) koja govori o kruševačkom kraju, dela autora rođenih na ovom području (bez obzira gde su objavljena) i sve publikacije koje su izdate u Kruševcu i okolini.
● Danas fond Zavičajnog odeljenja čini oko 6300 knjiga, 103 naslova novina, 57 naslova časopisa i mnoštvo službenih dokumentacionih materijala, kataloga, turističkih vodiča, fotografija, razglednica, plakata, pozivnica, rukopisne i zvučne građe, pres kliping i dr.
● Kao vodič kroz fond Odeljenja služe brojni katalozi: autorski, stručni, predmetni, katalog na naslov, te katalozi deziderata, mikrofilmova i mikrofiša, hronološki, katalog pseudonima i katalog rukopisa…
● Knjižni fond je sređen po principu numerus currens a koristi se samo u prostorijama Biblioteke  u čitaonici samog odeljenja koja raspolaže sa 10 čitalačkih mesta.
● Godine 2003. na odeljenju je pokrenut projekat digitalizacije neknjižne zavičajne građe, pionirski poduhvat u tom domenu u unutrašnjosti Srbije. Digitalizovana zbirka razglednica, anzist karti, kataloga i plakata najposećenija je stranica ovog sajta.

 

ODELJENJE PERIODIKE

 

● Odeljenje periodike prikuplja, čuva, proučava i daje na korišćenje fond serijskih publikacija koji sadrži 158 naslova časopisa i 5 naslova novina, iz svih oblasti ljudskog staralaštva. Danas se kompletira, stručno i predmetno obrađuje 25 naslova časopisa, među kojima su Treći program, Danica, Psihologija danas, Službeni list, Folklor, Astronomija, PC Mikro, PC Press, Novi zvuk, Gradac, Detinjstvo, Književnost, Nacionalna geografija…
● Odeljenje vodi analitičku evidenciju časopisa, inventar serijskih publikacija i uzorno izrađuje predmetni katalog – najdragoceniji informacioni instrument za ovu vrstu građe.
● Serijske publikacije se koriste samo u čitaonici Biblioteke. O mogućnosti kopiranja (u fotokopirnici Biblioteke) odlučuje nadležni bibliotekar prema kriterijumu starosti i fizičkog stanja tražene publikacije.

SLUŽBA NABAVKE I OBRADE

 

● U cilju adekvatnog i kontinuiranog popunjavanja fondova Biblioteke, Služba prati izdavačku produkciju, opšte stanje postojećeg fonda i potrebe korisnika. Nabavka se ostvaruje kupovinom (najzastupljeniji vid nabavke), poklonom (koji se selekcioniše prema aktuelnosti građe i fizičkom stanju jedinice) i razmenom.
● Služba se bavi inventarisanjem građe (u glavnoj, ulaznoj knjizi inventara i u posebnim knjigama za svako odeljenje i ogranke), tehničkom i stručnom obradom. Jedinice se obrađuju u Kobis sistemu, a do unosa celokupnog fonda, koji se vrši retroaktivno, izrađuju se i održavaju lisni katalozi: alfabetski, stručni i katalog na naslov.

 

MATIČNA SLUŽBA

 

● Odeljenje za razvoj bibliotečke delatnosti Narodne biblioteke Kruševac, kao matične biblioteke za teritoriju Rasinskog okruga, stara se o razvoju i unapređenju rada 67 registrovanih biblioteka – javnih, školskih, specijalnih i biblioteka opšteg tipa u ustanovama i preduzećima. Odeljenje se, po potrebi, angažuje i na stručnom uređenju biblioteka koje ne spadaju u domen njene matičnosti: crkvenih i visokoškolskih biblioteka u gradu.

● Uvid u stanje biblioteka vrši se putem nadzora nad stručnim radom, anketnim prikupljanjem podataka o bibliotečkom poslovanju – republički programski paket MBS (Mreža biblioteka Srbije) i vođenjem evidencije o delatnostima biblioteka, stručnih aktivnosti i usavršavanja bibliotečkog kadra.

● Unapređenje kvaliteta rada u bibliotekama vrši se instruktivno-savetodavnim radom i pružanjem stručne pomoći, kako na terenu, tako i u samoj Biblioteci.
● U cilju praćenja tokova u bibliotečkoj delatnosti i obaveštavanja bibliotečkih radnika o njima, na odeljenju se prikupljaju stručne publikacije – knjige i časopisi i redovno prate elektronski izvori informacija. Kroz razne aktivnosti ovog odeljenja, Biblioteka održava i unapređuje profesionalne kontakte u zemlji i svetu.

KNJIGOVEZNICA

 

● U knjigoveznici se vrši zaštita bibliotečke građe – povezuju knjige u broširanom izdanju, vrši reparacija oštećenih delova knjiga i koriče kompleti godišta serijskih publikacija.
● U knjigoveznici je smešten i fotokopir aparat koji je na usluzi korisnicima – za kopiranje materijala čije iznošenje iz Biblioteke nije dozvoljeno.

Dečije odeljenje

Dečije odeljenje ,,Vuk Karadžić“ smešteno je na međuspratu zgrade Poslovnog centra. S opremom živih boja, obiljem igračaka, postera, dečjih crteža i rukotvorina, prostor Dečijeg odeljenja pruža zanimljiv i privlačan ambijent za čitanje i zabavu najmlađim korisnicima Biblioteke.

Opširnije

Pozajmno odeljenje za odrasle sa odeljkom književnih kritika, čitaonicom za dnevnu štampu i Internet

Pozajmno odeljenje za odrasle čitaoce pruža usluge korisnicima starijim od 14 godina. U okviru Odeljenja nalazi se i fond književne kritike, lingvistike i teorije književnosti. U prostoru ovog Odeljenja omogućeno je i čitanje dnevne štampe kao i korišćenje 7 računara za pristup Internetu.

Opširnije

Čitaonica sa stručnom knjigom

Fond čine knjige iz svih oblasti znanja, filozofije, psihologije, religije, sociologije, prava, ekonomije i menadžmenta, pedagogije, prirodnih nauka, tehnike, poljoprivrede, medicine, informatike, umetnosti, sporta, geografije i istorije. Odeljenje ima bogatu zbirku enciklopedija, rečnika i leksikona. Osnov rada ovog odeljenja je pomoć učenicima pri izradi grupnih, seminarskih i maturskih radova iz svih predmeta.

Opširnije

Zavičajno odeljenje i centar za digitalizaciju

Zavičajno odeljenje osnovano je 1973. godine s ciljem da prikuplja svu građu (knjižnu i neknjižnu) koja govori o kruševačkom kraju, dela autora rođenih na ovom području (bez obzira gde su objavljena) i sve publikacije koje su izdate u Kruševcu i okolini. Godine 2003. na Odeljenju je pokrenut projekat digitalizacije neknjižne zavičajne građe i to je najposećenija stranica sajta Biblioteke.

Opširnije

Elektronski katalog

Elektronski katalog Biblioteke Kruševac…

Istražite

Digitalne razglednice, fotografije

Digitalne razglednice, fotografije, plakati …

Istražite

Digitalna biblioteka

Digitalizovane, knjige, novine, rukopisi …

Istražite