Page 1 - Bagdala broj 1
P. 1

i
        Р-7Ж:                                     KUTIJA - b                    OoLOBOBEUJE KRUŠUVCA 14. OKTOBRA 1944.g.


                    Kruševac je oslobođen od nemčkog okupatora posle

          tri i po godine okupacije, april 1941 - oktoUar 1944.
                    Nemci su iz Erada izašli 14. oktobra u vremenu od
          8.30. do oko 10.00 sati, ne ometani ni od koga, o čemu segovori

          i u izveštaju operativnog oficita 34. nemačkog korpusa u Kralje-
          vu. Ovom prilikom, pri izla-ku Nemaca iz Grada nije ispklen ni
          jedan metak, niko ni ođ vojnika nj civila nije ni poginuo ni ra-
          njen, a u ^ruševcu nije r' zUijen ni је&н izlog ili ћеко drufeo
          staklo, niti je neka zgrada oštećena. Nemačku kolonu mirno sa

          trotoara posmatrali su brojni građani, kao i četnici DM koji se
          tačfe. nisu nalazili naobezUeđenju Grada na -^agdali ili Rasini.
          Ovti. četnici organizacije -^raže ^ihailovića (Jugosloven ka voj-

          ska u otadžhini) nalazili su seu Kruševcu od prvih dana septem-
          hra i ohezbeđivali su Grad , o čemu će hiti reči. Ostaje da se
          iznese i podatak, da odmah po odlasku Nemr-casa prostorije oko
          Spomenika kosovskim junacima, nekoliko građana sapripremljenim

          zastavoma Jugoslavije i Saveznika ispeli su sena Spomenik i
          stavili ih. U tom momentu naišao je zaostali nemački tenk, koji
          je hio nešto u kvaru, pa prošavši pored Spomenika sazastavaama,
          i. psli je jednu granatu iz topa i oštetio nogu Boška Jugovića.

          To je js dini puenj koji su građani čuli tog dana u ^radu.
                    Oslohođenje Kruševca, radi šireg sagledavanja,
          treha razmotriti i vrene nski i prostorno šire. Ovde semisli na
          sve ono što sedogađalo na jugu Srhije od proleća ove godine, a

          posehno ratna dej-tva od kraja juna p d o samog kraja avgu:ta
          1944.
                     Treha nagla iti da je Kruševac, kao i ostali gra-
          dovi ( i regioni) u Srhiji oslohođen u široj akciji za oelohođeH

          nje Srhije, kao dela Jugoslavije, i to kao jedne od savezničkih
          akcija, u ovom sluoaju Crvene armije, radi onemogućavanja velikih
          nemačkih sna^a, koje su sepovlsčile iz Grčke i aEgeja, a hilo
   1   2   3   4   5   6