Page 1 - Pobeda 1944 - 16
P. 1

СМРТ ФАШИЗМУ -  СЛОБОДА НАРОДУ!
                           Крушевац, 3*март 1945 год.
     Година I — Број 16
                                                      Велике су тешкоће под ко-
                                                     јима се проводи пролећња сетва.
                                                     Дабисмо савладали те тешкоће,
                                                      треба извршити огроман посао.
                                                     Треба мобилисати све народне
                                                      снаге, све антифашистичке ор-
                                                      ганнзације морају дати све од
                                                      себе да се извојује сетвена
                                                     битка.
                                                        Цена IU динара
     Лист „Борба4 у броју 43 донела је следећи чланак, који  шавање проблема Нека као пример  довима. Сусед суседу, село селу и
     због општег народног значаја доносимо у целссти    послужи предлог делегата Окружног  срез срезу треба да притекне у по-
                                    народно-ослободилачког одбора из  моћ. При народно-ослободилачким
          П Р О Л Е Ћ Њ О М  С Е Т В О М          Шапца. На конференцији Повере-  одоорима треба организовати ради-
                                    ништва за пољопривреду АСНОС-з,
                                    која је одржана ових дана, он је, на  онице за поправку пољопривредног
                                                    алата, као и за позајмљивање плу-
        О С И Г У Р А Ћ Е М О  П Р Е Х Р А Н У        примедбе о потешкоћама око пре-  гова и трактора онима који их не-
                                    возз, рекао: „Ако Повереништво не-  мају. Војводина је већ учинила прве
          В О Ј С К Е  И  П О З А Д И Н Е         ма могућности, ја се обавезујем да  кораке за планско образовање ка-
                                    то учиним с колима из мог округа".
                                                    дрова пољопривредних стручњака.
                                     У пролећњој сетви треба нзстојати
     Говорећи о данашњем главном за-  пшенице (као и јарог јечма и зоби) да се што више земље засеје и о-  Баш сада се у Новом Саду завршава
     датку позадине, друг Кардељ је у  А могућности да се такво семе на-  бради и користити све облике рад-  тронедељни течај за трактористе,
     свом предавању на радију 13 фебру-  бави не постоје. Зато ће требатн  них односа, не излазећи из оквира  који посећује 100 младих ученика.
     ара рекао: „Изградити, учврстити и  већи део земље засејатн пре свега  досадашњег социјално - економског  Извршити све припреме за сетву,
     снабдети нашу Народно-ослободи-  кукугузом. Осим тога, засејавањем  система. Неисправно је урадио, на  мобилисати све снаге, сав народ, да
     лачку војску, како би могла да зада  раностасног кукурузз, овса, проса,  пример, онзј окружни народно-осло-  се што више земље обради, прово-
     непријатељу смртни ударац, и друго,  сађењем кромпира можемо сетву про-  бодилачки одбор који је донео од-  дити најширу свакодневну сетвену
     подићи позадину, организовати и  дужити на дужи временски размак,  луку којом се забрањује наполичг-  кампању конференцијама, штампом
     учврстити власт која је израсла из  чиме ћемо донекле доскочити недо-  рење, јер „тај начин рада понижава  и — пре свега  развијањем само-
     народно-ослободилачке борбе, оспо-  статку у прежној стоци и радној  сељака". Треба омогућити свим оним  иницијативе и ударничког такмичења
     собити позадину да да својој војсци  снази.       који не могу сами обрадити сву своју  — само тако ћемо успети, само тако
     све што јој је потребно, да би могла  Окупатор је нанео неизмерну ште-  земљу да је издаду у наполицу. А
     да разбије непријатеља".   ту нашој пољопривреди. Чак у сним  напуштену земљу треба дати свима  ћемо извојеват^ сетвену битку. А то
                                                    је један од услова потпуне и брзе
      Оба ова задатка обухватају и ис-  крајевима који су мање страдали,  онима који је желе обрађивати. победе над непријатељем — један
     храну као основну потребу. Да би  као на пример Војводина, сада има  Нарочиту пажњу треба посветити  од услова за бољи живот иаших
     наша Народно-ослободилачка војска  70—807о мање запрежне стоке но  узајамном иомагању у сетвеним ра- народа.
     могла задати смртни ударац непри-  што је било 1941 године Немци су
     јатељу и да би позадина могла пру-  при свом повлачењу из Војводине
     жити сву помоћ фронту, потребно  одвели нарочито много коња Немци  НЕДЕЉНИ ПРЕГЛЕД ВЕСТИ СД ФРОНТОВА
     је пре свега осигурДти хлеб војсци  су упропастили и тракторе Уз нај-
     и целом народу. Одатле произилази  веће напоре досада је оспособљено
     велики значај који треба придати  у Војводини само 80 посто грактора.  ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФРОНТ: ЗАПАДНИ ФРОНТ:
     овогодишњој пролећњој сетви Зато  Услед рата, па услед одвођења на-  Од 24 фебруара до 1 марта Југо-
     морамо уложити све наше силе да  шег народа у немачко ропство и на         Америчке тенковске јединице у
     извојујемо сетвену битку, јер тиме  прииудни раду Немачку и Мађарску,  словенска армија је у снажним и  подручју Ахена освојиле су градове
     кујемо победу над непријатељем. Ми  у Србији, Војводини, Македонији  крвавим борбама ослободила Грача-  Дирен и Јилих, најважнија немачка
     морамо — осим тога — учинитисве  ради само половина људи који су се  ницу, Бријесницу код Добоја, Бусо-  утврђења, која су бранила прилазе
     да пролећњом сетвом осигурамо по-  раније бавили земљорадњом. У Срему  вачу са желез. станицом, Сокол и
     моћ Црној Гори, Босни, Далмацији,  тај број досеже и 70 од сто. Осим  Трново у Горици (Словенија), као и  Келну. — После велихе тенковске
     Лици, нашим гладним крајевима који  тога у Војводини је велики део зекље         битке у келнској равници — над-
     су огромно много жртвовали и пре-  напуштен. Скоро 30 од сто обрадиве  важна немачка упоришта Чудцн Кла-  моћна америчка армија стигла 1
     трпели у борби за слободу. земље, тј. око 800.000 катастарских  нац, Бабин Поток и Одру 7 км. од  марта 8 кил. пред Келном. Велики
                    јутара војвођанске земље остало је
      Овогодишњу пролећњу сетву наши  без господара (поседи Немаца, ма-  Загреба. — У тим борбама је поби-  индустриски центар Диселдорф на
     народи обављају под условима и  ђарских фашиста, колониста итд)  јено 3000 Немаца; Заробљен је један  домету је савезничке артиљерије.
     околностима који су бољи и срећ-  Из многих наших крајева, као на  оклопни воз за 1 пуковником, 6 о-  Бомбардовање Берлина и других
     нији но што су били ма у којој го-  пример из Срема, Немци су однели  фицира и 20 војника, поред великог
     дини у току ослободилачког рата.  сав пољопривредни алат — до по-          немачких градова наставља се дзно-
     Србија, Војводина, Македонија, Црна  следње мотике и ашова. броја leuiKor и лаког оружја, баца-  ноћно.
     Гора, Далмација — г.отпуно су сло  Велике су тешкоће под којима се  чз, топова, камиона и др. Борбе се
     бодне. Из осталих крајева нсше о-  проводи пролећња сетва. Да бисмо  настављају несмањеном жестином на
     таџбине Народнс-ослободчлачка вој-  савладали me тешкоће, треба из-  секторима:      Народно-ослободилачка
     ска тера вепријатеља да заувек ссло-  epiuumu огроман посао. Треба моби-  Јања-Бијељина-Брчко, Дарувар • Ве-
     боди нашу напаћену земљу од зулума  лисати cee народне снаге, cee анти-           војска добила је назив
     окупатора и његових слугу. Први  фашистичке организације м о р а ј у лики Грђевци, Маглај-Добој, Оточац-
     пут у току четворогодишње народно-  damu cee од себе да ie извојује се-  Плашки-Бриње, у долини Праче и  Југословенска армија
     ослободилачке борбе читави наши  твена битка Активисти народно-  јужно од Сарајева.
     крајеви не морају страховати да he  ослободилачког фронта, а пре свега  Пруге: Загреб-Велика Горица, Са-  Наша Народно-ослободилачка eoj-
     фашисти однети њихову муку и њи-  сви комунисти морају у свакоднев-  рајево-Месићи и Бјеловар-Крижевци,  ска, рођена у ослободилачкој борби
     хов труд. Овог пролећа народи осло-  ним акцијама руководити свим радо-         наших народа, извршујући дело осло-
     бођених југословенских земаља могу  вима на припремању и провођењу  потпуно су уништене са 38 мостова  бођења наше отаџбине, постала је
     рећи: како посејеш онако ћеш и  пролећше сетве. Није довољно само  бачених у ваздух. стварна и једина оружана сила Де-
     жети.                              У Словенији такође борбе бесне  мократске федеративне Југославије.
                     формирати месне, среске и окружне
      Слобода пружа погодне услове за  сетвене олборе. У одборима, у свим  на све стране у Горици, Штајерској,  Наша војска изграђена је на брат-
     нашу пролећњу сетау. На потпуно  њиховим пословима требз ангажо,-  код Марибора и на Крки. За неко-  cmey и јединству наших народа и
     ослобођеном простору налазе се на-  вати све антифашистичке организа-  лико дана побијено је око 1000 Не-  претставља моћан фактор за даље
     ши најжитороднији крајеви  - Вој-  ције. Поучени искуством ранијих          џчвршћење тога братства
     водина и Србија (Војводина је сама  сетви на ослобођеној територији,  маца а у самом Трсту словеначки  По ceojoj зрелости, ратном иску-
     давала половину целог приноса пше-  треба особнто пазити да органчза-  родоЈцуби бацили су трамвај у ваз  ству и аештини, наша војска оства-
     нице који је пре рата произведен у  ција сетве не буде ствар сзмо на-  дух где је нашло смрт 16 Немзца.  рује улогу једне савремене регуларне
     Југославији).          родно-ослободилачког одбора, већ  Омладинци у Загребу уништили су  армије.
      Прошле јесени сетва је обављена  целог народа Притом треба давати  5 авиона и већу количину бомби. На основу овога,
     под врло тешким околностима. На  предност обрађивању земље палих
     подручјима Војводине и Србије још  бораца, инвалида и породица актив-  ИСТОЧНИ ФРОНТ:    ОДЛУЧУЈЕМ:
     су се водили бојеви. То је у великој  них бораца Народно-ослободилачке         1) Да наша Народно-ослободи-
     мери ометало сетву. Тако је Војво-  војске.        Црвена армија наставља своју по-  лачка војска Југославије omcaća носи
     дина засејала само 50% од оног што  Пролећњу сетву треба проводити  бедоносну офанзиву. Трупе другог  назив Југословенска армија.
     је предвиђено за јесењу сетву. Ср-  помоћу нових радних метода, који  белоруског фронта напредовале су  2) Да морнарица Народно-осло-
     бија 55%. а Македонија 85'1 0 од  су у току ослободилачког рата по-  западно од Хојница 70 км. и осво-  бодилачке војске Југославије носи
     предвиђеног. Зато овогодишња про-  стигли одличне успехе — у Босни,  јиле градове: Пројсфридланд, Шло-  назив Југословенска морнарица.
     лећша сетва добива још већи значај,  Далмацији, Лици, Славонији. Радним          3) Да се досадашњи Врховни штаб
     јер треба надокнадити и оно што је  батаљонима и бригадама треба на-  хау, Штегерс, Хамерштајн, Балден-  Народно-ослободилачне војске и nap-
     у јесен пропуштено.      рочито дати у обрађивање напуштену  берг, Бублиц, Нојштетин и Прехлау  тизанских одреда Југославије реор-
      При овогодишњој пролећшој сетви  земљу. Прошле године засејале су  са 140 великих насеља у Померанији. ганизује у  Генералштаб, као непо-
     морамо пре свега имати пред очима  малобројне радне јединице на no-  У северној Пољској Црвена армија  средан орган Повереништва народне
     две ствари: прво — што сејати; друго  дручју Славоније преко 15 хиљзда  приближава се Данцигу а јужно од  одбране, за сву оружану војну силу.
     -— мобилисати народне снаге за сетву. јутара напуштене земље за потребе  Кенигсберга освојила је 11 великих
      У погледу избора врсте житарица  Народно-ослободилачке војске.                НОВЕРЕНИК НАГОДНЕ ОДВРАНЕ
     за сејање, очито је да ћемо моћи  Иницијативи народних маса треба  насеља.         ВРХОВНИ КОМАНДАНТ
     мањи део земље засејати пшеницом.  дати пуну могућност да се испољи  На свима фронтовима уииштено је  МАРШАЛ ЈУГОСЛАВИ.ЈЕ
     Ми имамо врло мало семена јаре у проналажењу могућности за ре- 475 тенкова и оборено 90 авиона. ЈОСИП БРОЗ-ТИТО
   1   2   3   4