Page 1 - Pobeda 1944 - 30
P. 1

Поштарина плаћена у готову
                            Духови 1945 год.
   Година I — Број 30
                                                     Вјечна слава и хва-
                                                    ла Совјетском Савезу,
                                                    Црвеној армији и Ста-
                                                         због наше
                                                    љину,  —
                                                    славне борбе, наше
                                                    слободе, нааретка и
                                                    среће будућих аоко-
                                                    љења.
                                                           М. Ђилас


                                                       Цена 1 динар
                        Р
   И З Д Д Ј Е О К Р У Ж Н И О Д Б О Р Ј Е Д И Н С Т В Е Н О Г Н А 0 Д Н 0- 0 С Л 0 Б 0 Д И Л Д Ч К 0 Г Ф Р О Н Т А - К Р У Ш Е В Д Ц
            вадесетдруги јуни                             Дошли су после више од три го-
                                                 дине тешких и крвавих бојева, после
                                                 више од три године наше и њихове
                                                 борбе, нашег и њиховог страдања,
    Три године славили смо годишњи-  Ужице, Пожега. Немци објављују:  друге стране нестало је разлике из-  Али су дошли.
   цу вероломног напада хитлеровске  пала је Одеса угрожавамо Москву.  међу Пећанчевих и Дражиних чет-  Дошли су и ослободили наш град
   Мемачке на Совјетски Савез под  Наши партизани јуришају на Кра-  ника: сви су били на страни Немаца,  као што су лружили драгоцену по-
   најтежим условима, али смо увек  љево, на Ваљево. И ослободили би  противу партизана. моћ за ослобођење целе наше домо-
   били уверени да су се фашисти пре-  их, да није било издаје четника. Крушевачки  партизански одред  вине и тако нам омогућили да о-
   варили у рачуну и да је Црвена  Издаја четника и у нашем крају у  нашао се тада у врло тешкој ситу-  стваримо јединство које је 1945 год.
   Армија непобедива, Совјетска земља  многоме је изменила ток догађаја.  ацији као и сви одреди у Србији.  разбијено четничком издајом и не-
   неосвојивз.          Од 22 јуна до септембра све родо-  Ипак наши партизани, иако се до-  мачко-четничким смицалицама.
    Данас, славећи овај крупан догађај  љубиво било је загрејано за борбу  душе за дуго нису омасовили, успели  Од коликог је значаја помоћ коју
   у историји света, можемо слободно  против окупатора. Још првог дана  су да одоле свим тешкоћама, да се  смо добили од Совјетских народа,
   рећи: нисмо се преварили. Наша  јавило се око 200 младића за пар-  одрже и поред свих навала удру-  није потребно говорити. Али ваља
   вера у Совјетски Савез, у победу  тизане Због недостатка оружја нису  женог и надмоћног непријатеља и,  истаћи чињеницу да они ту помоћ
   праведне борбе којој се он био на  могли да буду сви мобилисани и  изводећи најсмалије акције да сачу-  сматрају као нешто само по себи
   челу и чији је главни терет поднео,  повучени у шуму, али су им зато  вају славу свог имена. Вера у Со-  разумљиво, као што је разумљиво
   та вера била је оправдана. Хитле-  давани задаци у граду, а још мало-  вјетски Савез и његову победу им  да брат брата помогне. На тај начин,
   ровска аждаја је прегажена. бројни одред требало је у акцијама  је то омогућила. Народ је у већем  помажући нас а не полажући на
    Изгледа можда чудновато: 22 јуна  да добавља оружје. Борбено распо-  делу окрЈга остао скоро за читаво  нашу захвалност, стекли су они нашу
   отпочело је нечувено страдање Со-  ложење није ни мало попустило ни  време до прошле јесени под страхо-  истинску и вечиту захвалност. На
   вјетског народа и појачан страховит  онда кад је Кесеровић са својим  владом издајника и под искључивим  тај начин доказано је још једном да
   терор фашиста над поробљеним на-  четницима сишао у град и стао да  њиховим утицајем. Ипак је тај ути-  смо браћа. И ми осећамо да ћемо
   родима Европе, а ми тај дан сла-  се возака у аутомобилима са Нем-  цај био само привремен. Народ је  бити за увек нераздвојна браћа.
   вимо. Још 1941 године знали смо  цима Тек доцније, после поновне  убрзо видео право лице издајника,  На четврту годишњицу 22 јуна
   да тог дана почињу нова и тешка  издаје народа од стране четника и  сазнао ко се у ствари бори за сло-  1941 год. када је почела гиганска
   искушења, па смо били радосни и  њиховог коначног повезивања са  боду и, што је најважније, непре-  борба, чији је један од најважнијчх
   осећали неко празнично расположе-  окупатором, тј  после борбе код  стано је веровао: доћи he Руси. резултата за нас, наше најтешње
   ње. Совјетски Савез је нападнут и  Краљева, наступило је колебање на-  И дошли су. Нису дошли после  повезивање са Совјетским Савезом,
   то нас је огорчило. Али ми смо знали  рода и сумња у успешност акције  три дана, како су нас 1941 ишчи-  на тај дан ми изражавзмо своју ве-
   да he нам улазак Совјетског Савеза  против окупатора. Тако су се многи  кавали љотићевски балавци, ми се  читу братску љубав и дубоку за-
   у рат омогућити да извојујемо своју  из бојазни од репресалије нашли у  томе нисмо ни надали, нити смо  хвалност Совјетским народима и ве-
   слободу — и то нас је радовало. редовима окупаторских слугу а с имали такве готованске заблуде. ликом Стаљину.
    Априлска катастрофа донела је
   нашем народу тешка разочарења у
   државно и војно вођство и помоћ           ЗАШТО НЕМА ПЛАВОГ КАМЕНА?
   којој се надао. У тој ситуацији на
   роду је остала још једна нада: Ру-
   сија.                 Мзеће „Жупп“ соботиро нородну привреду
    И кад се смртна опасност нздвила
   над братском нам земљом, ми смо
   ипак били обасјани нздом: сада смо
   заједно са Русијом Веровали смо Акцнонорн и упрам предузећо нпстављпју свој издојннчкн род из времена окупацнје
   у њу, веровали смо да he одолети            против народне војске и народне др-  у своје време нађено по неколико
   опасности и спасти нас.    Наша земља је недавно ослобо-
    И та нас нада није оставила кад  ђена испод јарма немачког фашизма.  жаве, за коју је толико живота дато. хиљада плавог камена, премда нису
   су већ од првог дана хитлеровци  Као нојна организација фашизам је  Шта зна народ? — питају се они. ни бакар предали нити су пак ви-
   отпочели муњевито да напредују. разбијен. Али, остали су још некаж-  Народ зна све. Народ зна колико  ноград имали.
    Немци су као и остала места и  њени многи пријатељи фашизма, не-  је њима стало до тога да га они  Акционари „Жупе“ су говорили
   наш Крушевац излепили плакатама  милосрдни експлоагатори радног на-  помогну артиклима од пресудне важ-  стално народу да само треба да пре-
   с нагписима о њиховим победама,  рода, верни помагачи окупатора и  ности за пољопривреду, односно ви-  даду бакра и добиће плавог камена.
   мислећи да тиме застраше родољу-  домаћих издајника. Остали су истак-  ноградарство. Народ зна целокупно  Народ је односио све бакарне судове
   биве Крушевљане Ови су међутим  нути народни непријатељи, који хоће  пословање предузећа ,Ж упе“ за  из покућанства, казане, лонце, теп-
   сваке ноћи цепали те плакате, јер  по сваку цену да омету наш народ  време окупације. Народ зна све ак-  сије и друго и предавао га фабрици
   су знали да Немци, иако побеђују,  у изградњи и обнови порушене и  ционаре тог предузећа и зна све  остајући у нади и дуго чекајући да
                   опљачкане домовине. Они су били
    неће победити.                       њихове тајне радње, које они тако  добије одговарајућу количину пла-
    „Ново време" доноси вести о ду-  против народа још у бившој Југосла-  љубоморно чувају. Народ зна за сва  вог камена. Фабрика је радила, пре-
   боким продорима Немаца у Украјини  вији, они су за време окупације  прљава дела што су их ти акцио-  рађивала бакар у плави камен и од
    и пророчанство о скорој немачкој  чврсто стајали са окупатором и свим  нари починили за време окупације  1 кгр бакра производила 3,400 кгр
   победи. И место да те вести забрину  сретствима којима су располагали,  и што, нажалост, и данас раде. Али,  плавог камена просечно. Предавао-
   нашу омладину, Веца „Корчагин" на  борили се против Народно-ослобо-  народ зна да их стави тамо где им  цима је уз добру наплату прераде
   сред Крушевца пали те плаћеничке  дилачког покрета; они су и данас  је место и где су требали поодавно  давала по 3 кгр а остатак безправно
                   још увек против народа.
   новине.                            да буду.           задржавала за себе. Тако су се бо-
    „Отац* Недић и његова својта у  Докле ће тако?    „Жупа“ је радила за време окупа-  гатили акционари „Жупе“ на рачун
    Крушевцу, указујући на све веће  Све дотле док народ не устане  ције пуним капацитетом на произ-  народа, јер ма да је окупација, хтели
    напредовање Немаца, позивају омла-  и не каже своје. Радни народ, рад-  водњи плавог камена и произвела  су они и даље живети удобно онако
   дину да се „уразуми", да слуша и  ници, сељаци и поштена интелиген-  укупно 3,717.539 кгр. плавог камена  како то доликује индустријалцима
    остане мирна. Веса Николић са дру-  ција, те друштвене класе које су на  за „мајку Србију“ а народ ra није  већег стила. Међутим сад се народ
   говима напада немачко слагалиште  својим плећима поднеле све тегобе  имао никад у довољној количини и  пита где је онај вишак плавог ка-
    бензина у самом центру града не  тешког и крвавог али часног и по-  за приступачну цену. Зашто? — зато  мена преко 900.000 килограма, који
    мислећи на свој живот. И до по-  штеног Ослободилачког рата, знају  што су акционари плави камен да-  је добијен за цело време рада пре-
   следњег свог часа довикује фаши-  да цађу пут и начин да себи обез-  вали првенствено црноберзијанцима:  дузећа у току окупације???
    стичким зликовцима — да их мрзи.  беде лепшу и бољу будућност. Рад-  Синиши Стефановићу „Пачкишу",  Кад се исцрпело бакарно посуђе
   Други омладинци такође се спремају  ни народ уме да казни данашње  који није знао ни како изгледа ви-  од и онако осиромашеног и опљач-
    и организују за борбу против оку-  непријатеље исто тако као што je  нова лоза, Радету Јоцићу „Кикири-  каног сељака, онда су акционари
    патора.            кажњавао строгом али праведном  ки-у“ кафеџији, Вучи Миљковићу  дошли на сјајну идеју. Почели су
    Немци су били доспели до Одесе.  казном окупаторске и домаће гадове  касапину,  Аци „Лафу“ лумперу и  збирати од народа остале метале,
    Код нас је био слободан Чачак, који су се са пушком у руци борили другим шпекулантима, код којих је као месинг, алуминиум, калај и сл.,
   1   2   3   4   5   6