Page 1 - kuzman2
P. 1

KUTIJA - 1

                    HUKOLIKO 0 15 TIK PODATAKA

                    .  RADU NA OBRADI NAr 13ALIH TLKUTOVA                  U svim kutijama, kojih ima 15 (ожа je jedna od tih),
        na samom početku nalazi se tekst, uvodni tekst, u kome se daju
        podaci a o odgovarčućoj ku tiji, njenom sadržaju, a li, vrlo često,

        ukr- tko je reči i o samom naslovu kutije. To je na nekoliko, i l i
        na desetak i nešto više stranicg. Jedino u kutiji 6. taj tekst je
        znatno duži i ima 52     tranice. Ovako, vrlo slično, urađeno je i
        za pakete sa svim mojim tekstovimai materijalima za pojedina oh-

        rađivanapitanja. Ovih paketa ima. 46, a jedinica 36, jer pojedine
        jedinice imaju više od j-dnog pakets. Ovi uvodni tekstovi su malo
        ra zličiti od ovih u kutijama.      aime, oni, za pakete, najčešće, mo-
        že sereći i svi? dsju istorija t o onome o čemu egovori u materi-

        jalim   tog paketa.Najčešći      u sad setak i nešto više str nica,
        ali imaih i nešto dužih, kao onaj o četnicima, koji ima 32 stra»
        nice.
                 Pojedince ne treha. da iznenađuje ra zličiti broj jedi

        nica u pojedinim tekstovima. To je tfko dato shodno potrehi tog
        teksta.
                  Nekoliko opštih podataka o teki:tovima. (rukopisima)
        tema koje   enalaze u ovih 15, odnosno 14 kutija, a koje su pre-

        date Zavičajnom odelenju Bihliteke u Ivruševcu. Sve što je napi-
         ano, odnosno ohrađeno, odno i se na zhiv nja u Kruševačkom
        kraju (okrugu) u vreme Drugog svetskog rata, ođnosno okupacije,
        sem nekoliko malih izuzetaka, ali koje seodno ena ivruševa.c. To

        hi semoglo reći i za kutiju 14 (Osvrt na tekstove pojedinaca),
        ali i oni odnose sena ^ruševac u glob lu.
                  Nemačka, n; cistička okupecija naše ^emlje počela je
        u aprilu 1941. g. (Aprilski rat), a završila se , za. ivruševac' .
                                            9
   1   2   3   4   5   6