Page 1 - Pobeda 1956
P. 1

----------1..

                                                                       УРЕЂУЈЕ
                                                                   РЕДАКUИОНИ ОДБОР
          ГОЈ1. Х, Бi-'ОЈ 1
                                                                     О.1.говорнч уреЈ.ник
             fl[TA!                                                    РАДОМИР МИ.1АНОВ 1Ћ
        (1 .1л11\' Р !Јо rодин�
                                                                   УреЈ.ништво н ан1инистраuија
                i-                                                 у PajиhcRoj у.,нс:.и, згра .• а ССРН-а
           ,, •· .• .. ,и 11 !''ОМ                                              ТЕЛЕФОН 25
           1 '., 11 ')
                                                                 Тек. рачун ко.:� Нар банке 157- Т-665
                                                                  Штампарија .душан Петропијевиh"
                      1    ЛИСТ 3А ПОЛИТИЧI{А И ДРУШТВЕНА ПИТАЊА СРЕ3А l{PYШEBAU         Крушевац, Таковска у.,. 5, Те.,ефон 4
          ЦЕIЈЛ 10 ЛН:iдРА
      ---- .... ----� .... --    --- ------ .... oiiiiiiiiiii--:iiiiiiiii,;;;; ........ iiii,;;;;iiii;;;;iiii--iii--.;;;.--iiiiiiiiiiiiiiiiii--
             ----�

                                     Почело одржавање ванредних скупштина земљорадничких задруга
                                     Ооезоеьење кпnuово, оvrпиизпциоио сређ в ње

                                               и припреме за откуп -

                                                     •       •
                                         тренутно наЈважниЈи задаци задруга


                                      У циљу спровођења нзј­   радничке задруге у срезу   и средства која би задруга
                                     новијих мера у пољоприв­   Крушевац што пре оспособе   остварила могла би корисни­
                                     реди и задругарству Управ­  за откуп пољопривредних    је да се употребt за унапре­
                                     ни одбор Среског савеза зе­  производа и преузимање уло­   lјење пољопривреде и села,
                                     мљорздничких задруга одр­   ге носиоца унапређења по­  а на добробит свих задруга­
                                     жао ј� недавно седницу на  љоn ривредне прои:-шодње, и­ ра. Неразумевање и отпор
                                     којој се расправљало о оспо­ ма појава неразумевања код  могу донети само штете и
                                     собљавању земљорадничких    неких задруга (Град Сталаћ  успорити темпо развоја тих
                                     задруга за активније анга­  и Мала Врбница). Оне одби­  задруга. Овде се поставља
                                     жовање на унапређењу по­   јај у, вероватно по сугестији  и проблем кадрова које he
                                     љопривреде производње и    с.r�ужбеникi\ и једног дела  економски јаче задруге моhи
                                     преузимање от1<упа свих по­  задругара., да се припоје  лакше да обезбеде, а од че­
                                     љопривредних производа, ко­   економски јачим задругама,  га највеhим делом и зависи
                                     ји су до сада вршиле разне  што би било у интересу  успешан рап. задруге.
                                     откупне станице и накупци.  свих задругара, мада немају   Према оп.луци Управног
                                     Да би се све задруге на  услова за даљи рад и раз­ одбора Среског савеза до
                                      време припремиле за извр­  витак. Спајањем ових малих  краја јануара треба да се
                                      шење ових задатака и откло­  задруга, често из села која  одрже све ванреп.не скуп-
                                      ниле слабости које су их до  једва имају 40 до 50 куhа,  штине, да би у фебруару
                                      сада пратиле, Управни одбор   створила би се једна јача
                                      Среског савеза донео је од- економска јединица и про- ·  почело одржавање редовних
                                                               ------------------
                                      11уку да се у свим земљо­ ширило подручје за рад и  годишњих скупштина.
                                      радничким :1адругама одрже  откуп производа. Самим тим               г.
                                      ванредне скупштине.
                                       На ов11м l:купштинама, чи­   Активност Социјалистичког савеза
                                      је је одржавање веh почело,
                                      донеhе се конкретне одлуке              у Ћићевцу
                                      и предузети мере за сређи­
                                      вање организационог и фи­
                                      нансискur стања, предузима­   За 4 дана уписано сто нових чланова и наплаћено
                                      ње откупа пољопривредних              12.000 чланарине
                                      производа, наплате удела, за­
                                      тим одлуке о наплати мањ­   Због непостојања конкрет­  убрано 12 хиљада данара
                                      кова и губитака, рефунда­
                    ИАЕСТА                цији утрпшених о б р т н и х  них планова рада и непра­  наставило заостала чланари­
                                                                      чланарине. Кад би се овако
                                                      вилног схватања дужности
                                      средстава за инвестиције и
                                                                      на би била наплаhена за не­
                                                      од стране појединаца, рад
                                      расправљати о проблему о­
                                                                               М. Muлeiiiuh
                                                                      колико дана.
                                      безбеђења стручног кадра.
                                                      Ђиhевцу у другој половини
                                      Поред ових питања, на скуп­  Општинског одбора ССРН у     ПРЕДАТ А ОДЛИКОВАЊА
                                      штинама he се расправљати  прошле године није био на  НАЈИСТАКНУТИЈИМ ТРУ д·    (
                                                      завидној висини. Доста се
                                      и о земљораднич1шм задру­
                  О УКА.                 оправдања за даље постоја­  причало и саветовало, али  одбора предата су одлико­
                                                                         БЕНИЦИМА СРЕЗА
                   овоrодишња гама које немају економског
                                                      је чланарина остајала нена­
                                                                       У сали Среског народног
                                                      плаhена, а разни други за­
                                      ње и размотрита могуhност
                                                      даци неизвршени.
                                      њих<?вог припајања е1<оном­
                                      ски Јачим задругама.
                                                       Добро припремљен саста­   вања 21 истакнутом трудбе­
                                                                      нику среза Крушевац, који­
                                                      нак ОК СКС посвеh�н раду  ма их је претседник Репу­
                                        у неким задругама ван­
         у aua?,IJ вс",r,ю�и:1; усйе:�;а У ае"1t.љи иа cвu.1t йо.љ1 .,1tа редне скупштине веh .су 0_  организација Социјалистич­ блике одликовао поводом 29
                                   �
             .
       дe.,1,aшunGiit1t и :oar.;i7iy/ie улоге it углма Југославще у дрУ.<ане и на њима донете ког савеза учинио је коре­ новембра за заслуге у соци­
                                      конкретне одлуке. што he
                                                      нити прелом у активности
       uuoc{йpauc?7lвy ;ro'l.te1ca.,ш e.11to je.7auaee1Тty Лову г о д н свакако бити од значаја за  општинског одбора ССРН.  јалистичкој изградњи земље.
                                  и у
                                                                       Одликовања Је предао прет
       у слободној социјалисiТiлtч1сој 110.1tовиии. Ilaut велиии даљи развитак задруга, об­ Пошто су изнете, анализира­  седник НОС-а Владислав Бај­
                                      зиром на улогу које оне и­
       aolja и ·Гiрuјаще.,,, .,юршал ТпШо .fe и овога 17yiua био мају у унапређењу пољо­ не и критиковгне све сла­  чевић.
       йраи 1coiu нас ј1ј йоз:,равио у uoвoi 1956 гo,71.tuu. Као привреде._ На скупштинама  бости, донет је конкретан  Орденом рада II реда: Сто­
                                                      план активности комуниста
       u /tосадащњс, опого, щтьа 1-ьегоеа йору1с а, y й y fi eua ua.,\t у Јабланици, Блажеву, Ста­ у _ С<:щијалистичком савезу,  јановиh Димитрија Михајло.
                 7
                                                                       Орденом рада 111 реда: Бо­
       иа йрија�ТtељсщЈг Егийш , 1 1,реiТi,с�иав.ља за 1-t ac и ов йо�и лаhу, Ђерекару и другим за­ КОЈИ Је одмах почео ла се ж иh Милана Миљојко, Ди­
                    а
       mupeu за 1/О.ЈЬв uайоЈЈе у .7 а 1шњу u умизању uaiue co­ пажено је велико интересо­ спроводи._         митријевић Аранђела Добри­
             1                         вање задругара за будуЬи   Одржан је и састанак са
       цi1,f a,1/ЛtC'lUU Шce oП,,a•,;tбuue.                                            воје, Мариh Данила Љубо·
                                      рад задруга. У Ђерекару и  чланов1;1ма дебатног клуба,  драг,
                                                                          Петровиh
                                                                                Миливоја
          o
         If иt йto 1ю"n је yйyiu1.to своје uајбо.ље же.ље и уве­ Блажеву скупштине су до­ предавачима и уопште акти­ Миодраг, Јовановиh Б. Дра­
            о
      r:ио uac У ссЩ'Но йобо.љ�иање .,,te'/jy'J{apoдue сишуације, У неЈ1е одлуку да се ове две  вистима Социјалистичког са­ гољуб,  Цураковиh Јован
      Ј ача.�е �ЩЈ'Н,с 1соег,mсшеии,ије .л�еђу uaprдu.,\ta и бо.ље задруге приrюје, што је ве�  веза, на коме је дискутова­ Михајловић Миодраг.
       _
       иерсие1сит� е  за .мир, 17,реГйседuии TuiTio је ре1сао:  и учињено на оснивачкој   но о неким економским ме­   Медаљом рада: Ђукиh Ве­
                    -
                ·
                  .
       "П.л,е.лtеиишс 1, ., 08 :1ечаис1се u е:жње иа�ших иарола ва .AtU- скупштини одржаној 3 јану­ рама у нашој привреди, по­ ље Александар, Ђуровић
                     t
      poм, .лtUp?-t0.11 сар .,. 0   _              ара 195.6 годи_не. И Стари  сле чега је одржано 18 кон­ Драгољуба Славко, Ђуриh
                а //ги .1l и pamюuparmo·шfiy иарола .ма-  Брачин донео Је одлуку да  ференција по реонима на ко­
       лшс и ве.л.uиu3.  ·                                                    Витке Мирослав, Ђорђевић
              , раааиЈеuих и иераавщеuиz no1cpeiuaлe   се припоји задрузи у Новом  јима је говорено о најакту­ Саве Драгомир, Максиh Све­
                             '
           _ ,
      су .11ieue и .,\toie      _ _
       _        сарадиике иа uyiu у лалтсе ве.,\t,ље иоје Брачину, а всров�тн? he и елнијим питањима нашег при­   толика Никола, Милијић Јеф­
      'Ute:)!Ce UCutU.Лt 1,i  -                                  вредног живота, са посеб­
              vy t.љеаа.лtа
            _
       •              да бис.лtо их бо.ље уйоаиали  друге задруге, ЧИЈИ Је дос�­                тонија Радомир, Марковић
      Jout вuute u,po11yбit.iu сарад'Ј-6у са 'J-6U.лta . . .  дашњи рад показао да Је   ним освртима на наше за­  Борисава Димитрије, Мило­
                                      љихово постојање економски   датке у у напр.::ђењ у пољо­ вановић Добривоје, Петро­
         У uacui?Jitaiyliy 1956 еолиuу .лщ улааи.лtо са ве.л.и­
                                      неоправдано, донети овакве  привреде. Приступљено је   вић Радомира Живадин, Пет­
      ?СО.,\t 1-ю11о.л� l/CI. li'e.лto са iout aefiи.лt усйiехо.лt иасшавийl:и
           ·-- -                        одлуке у интерtсу задруга­  и наплати заостале чланари­ ковић Јована Ђура, Ракнh
                  __ _. __ _ ,пм пrи,i
                         '1'ь•1111"пf:; р_ '1(,()7'Р, сшо.iе           не и упису нових чланова.  Живана Миладин, Стефано­
                                      оа и села.
                                                      .... - -�� .. nr, n:iнa ie vписано  вић Станоја Драгутин, Лу-
                                                                                   ./
   1   2   3   4   5   6