Page 1 - Pobeda 1957
P. 1

�f
                                                   ,---------------------------


    ГОЛ. . · ,  оРОЈ Ј                                             У 0В0�1 Б Р О  Ј У :
        1
      У Т ОРАК                                            Годиnа nових успеха у синдикату
    \ J � • y s p  l<J57 ГO,'J,IIIIC                                 За �ал.е оспособљавање кадрова у за11руrама
      Н
    НЕ А  1 0  Д И Н .                                        Шта смо учинили з� побољшање животног ста11.
                                                      .:tарда                     -
                                                                       1 " •
   Год. �:рет п лата ,ЈВ\) д к н .                                  Преко сметова •t мутних ряјеЈiа .�.
    П р е111пат11 се 11ркма                                    - У спорту без веliих резултата   \Ј
                                                                            i
   R4j 'IIIЊC З !IOЛII t одине                                                    / ·---'Ј/3 :ft : {!
                ЛИСТ ВА ПОЛИТИЧКА lf ДРУШТВЕНА I Ј ИТАЊА СРЕ8А Ј<РУШЕВАU


   С В О Ј И  Н                    с в " М Е                  д  Са го и ш њ е ску ш т ине Среског
                                                                 п
                                                         д
                                    V
                                                          с и н д и к а л ног већа
                                                                      У
    Ј о ш  једна година остаде влачи р и u Ј р скt м ре ж е  на  : c, t1e дd Gуду свој и  : то.н�  rо и n а  n о в и х С П Е Х А
   иза нас. П р сдају h и  је про­ обалу ни_iс био бли ж и  оно.  �-:ретању и што н а с .  југо­
   шлости, м и  осећамо потре­ сисачком пеhар · у ч н зма:-.,а с.1овенске наrоде, п о . 1ињу
   б у  да ес осврнемо на пут и ол:елу пд азбест;:� КОЈИ  �:ао п р и �с:р и п у т оказ. Го­ Н А  ЈАЧАЊУ Р А Д Н И Ч К О Г У П Р А В Љ А Њ А , У Н А П Р Е ­
             н
   који смо у тој годи и  пре­ забија ruc3д но д.,ето у ни - :r н а с којом CL опрашта,10
                                  и
   шли, као што путник, кад                                 Ђ Е Њ У П Р О И З В О Д Њ Е И П О Б О Љ Ш А Њ У  ЖИ В О Т Н И Х
   избије на же ьени брежуљак,                                         У С Л О В А  Р А Д Н И Х  Љ У Д И
   воли да баци поглед на про·
   стор иза својих леђа. И да
   се зап и та ш т а га ч е ка на                               П р ошле неде.ъе ј е  у Кру·шев­ и у ч вршh е њ , · органа рад-
   простор и ма које му ваља                                  цу, у присуству око стот11ну  11ичко1 у п рав.ъања и побољ­
                                                  изабраних леле гвта н гостију,
     и
   нреh ,  какви успеси и ус·                                 међу којима су се налазиЈш н  ш а њ у и повеhањ) п р оизвод ­
   клици, какве тешкоhе и туге.                                  претставвнк Републичког одбора  н о сти рада и р е ш а в а њ у раз­
                                                                      1
                                                       д
    Да без материје нема ж и ­                                Савеза сив н к ата l рбнје Влада  н и х  а к туе. н и х  и в а ж н и х  11 11-
                                                   о снh н секретар Lреског ко­
   вота, то н а м  је в и м а  добро                             Ћ м и тР.та Сг неза кuмувнс, а С р еаа  тања из животс1 и рада рад.·
           с
                                                                      ·
   зн н о . Али у овом тренут­                                Крушевац друг Снма Милоше­ н и ка и с.1\ ж б е н н к а .
    а
   ку, кад окреhемо још један                                 виh, одржана I о.:�.ншња скупшти­ о
   лист своје послератне исто­                                 на Среског снндика.wог веhа.  Д б р а сарадња са ор�
   рије, м и  неhемо саб и р ати то­                              После у в одне реча претседнике  г а н и ма рад и ч к ог
                                                                         н
                                                  Среског сниднкс1,1ног веhа Ђор­
   не у г ља и з вађеног и з  земље                              !)а Матиhа о најважнн 1 1м пр ­ о управљања
                                                            ј
             н
   у току п р о ш л е  годи е ,  н е ­                            блемима рада сr1ндt к а линх. орrа­ Сарадња с и ндика: н и х  ор­
                                                          1
                                                                           1
   h е м о  б р ојати стубове н о в и х                             внзаu11ја н њиховим иаредnим  ганюација са орган ю 1а рад­
                                                   аuима на поднзању проЈtЈК·
                                                  з ц
   далековода, н и  километре                                 т�ввости рада и nоб('љшању  н и ч к о г  у п р ав.-Lањз бк а  ј е
                                                                             л
                                                         н
   нових дру�ова. Нека број­                                  радвнх и живот и х  усло а  труд­ стална н н а  н и с и н и .  О н а  се
                                                            в
   ке и статистике, увек речи ­                                беника, рвзвила се ;+ ива диску­ н и је vr.1tдa.'la сачо у уче­
                                                  с11ја о извештају о раду Среског
  т и  и \'IICK \'()СД!ЬИВИ докази                               с и ндикалног вtha у прuтеклој  ствовањ_\· с и н д и к а н и х  о р г а-
                                                                          л
     (
        .
               ћ
  људс1 и  н 1 i opa и п р егну а ,                              годин11, к<,ј и је делег атt1�1 а био  11изац11јз и форума у п р и ­
  усту щ · :1а моменат место                                  благовремено .1.остsвљен, и о нај­ п р l' :-,, 1ању и извоl-Јењу и з бора
  једн о ј дру гој ист и н и  о нама.                             важнијим буд)' ћИћ! з з дан11ма при­ ·{а ра.1ни ч к е  савете и· у п р а в ­
                                                  вредних и с и н .а.икаr.нн х  органн­
    Када би с.е сва наша ис­                                зацftја.           н е  одборе, веl1 и у к а с н ијој
                                                                        ,
                                                                   1
  тор ија мо r.ла слџкарски да ­                                .На 1,с-.· , i} рС'�у.1 г:на i J 1 J па. н о ј 110,юt и  на решан<1њу
                                                                   а
        ? л
  т и ,  то би и а  једна вели1<�                             бројан и х  у реферату и ди­ најр з н о в р с н и ј и х  п и тања н
  КОМ ПОЗИЦИЈа пуна  ратова,                                                пробЈI С . 1 3 .
  устанака и буна, зб е гова,                                скусије, која ј е  те резултате
  сеоба и путова кроз магле                                 само још в и ш е  н о двv к л а ,  Платна п о л и т ика и
  и димове. Није узалуд ре­                                 м о ж е  се са сиrур н о ш k у  р е ­ про блем и ст ю1\у л а ције
  ч е н о  да је ратна кабани ц а                              hи д а  је Среско синдикаЈ1 н о
  била наша в е ч н а  куhа и да        ПРЕТСЕД И К  ТИТО             вelie разяијало у п р отеклој  Док у и з ради и п р и м е н и
                                Н
  ј е  наш човек морао да бо­                               годи и  веома ж11ву и :1адо­ т а р и ф н и х  п р а в и л н и к а н и је
                                                   н
  ље рукује кубуром н е г о ка­ соку neh да би из ' ње 110- била ј е  п у н а  таквих гласо­ во.ъавајуђу а к тин1iост и ·у  било н е к и х  веhих гр ш а к а ,
                                                                            е
   ш и ком. М и  смо земља која текло ра с то љено,  н а р а н џ ­ Нd и захтева с разних страна. потпуности и с п у н и л о  све мада ј е  и т у  б и ло раз н и х
                        п
                               а
  се од нече га бран и  откад сто � елезо . Сви м и  дана с ,             своје најва жније задатке.
   постоји ,  која се некаквој п о д  Јуrос�овенским небом,  Слобода без икаквих при­ Преко бро н и х  седница п р ет­ п р екорачења и н е о п р а в даног
                                                      ј
                                  тисака и диктата са стране,
                                                                            с
  с и ли ,  материјалној или ду­ говор м о  езиком своји х  мај­ слобода и мир у свету, то  седни ш т в а  и плену м а ,  ш и р и х  повеhавања, односно м а њ и­
                     и
                       Ј
                                                       с
  ховној, одупире откад зна к и  и п и ше�о п и смом ко i м је н а јдуб.ъа од с в и х  же ъа  саветовања а  и з врш н и :½  од­ в а ња тар и ф н их ста в о в а ,  код
                               и
                                                                         з
  за себе.           хо�емо, К?Је н а м  је н а ј м и ­ с којима и с п р а l i а м о  стару и  борим а  подр у ж 1 ! и ц а ,  обила­ и с п л а l , и в ања ра н и х н а г рада,
    У ч е м у  ј е  бно с м исао то­ лије, а л и  Језик_, п и см о  и к ул ­ доче к ујемо н о в у  годину.  зака поједин и х  о п ш т и н с к и х  н е п р едви е н и х  тар ф н и м  п р а
                                                                     ђ
                                                                          и
                                                                              а
                                                            1
   га н а ш е г  мучног кретаља  турне традициЈс, м а  ко л и ко  Жеља и нас о в де у ота џ ­ в е h а  и 11одруж н ищ ,  pa,:i,a  в и л н и 1 t и м а ,  затим п о дел :-. 1 а
                  различите биле, не удаљуј у
                                                                 в и ш кон i фондова плата, ч t: ­
  кроз векове, п р е1<0 згари­ нас, него зближују и сједи ­ б и н и , н на ш и х вој н и к а који веhег број,� ко:11исија, врше ­ стим и каткад п о т п у н о  н е -
  ш т а и паљевина? Да б у демо  њују.            с е  да н а с п р об и ј а ј у  к р о з м и н ­ њ а  а н к ета и анализа, п р и ­ 1 1 у ж н и \ 1 с.1ужб н и м п у то а ­
                                                                         е
                                                                              в
                                                 премања с п с т 1ја н и х  изве­
                                                          л
                                    п љ
                                 с
                                  ка о а У Си н ајској Пу­
  своји на своме, своји госпо­  Своји на своме, то смо ми , стињи.            штаја по поједин и м  п и т а н ,и­ љима итд. б и ло ј е  прилично
                                                                         п
  дари у својој куh и ,  н а  сво­ југосл о венски народи.              п  ма итд., Bei1e је у м н о гоме  н е 1 1 р а в и л н ости а  ч а к  и зло
                                  . Слобода ,  мир и ж и в от к ­
        с
  јој њиви, у в ојој држ в и ц и.  Своји у својој ку!-щ у  Ј И  доликује ч о в е ку.  д о п р и н е ло и побо.ъ ш з њ у оп­ у п о треба друштвене и м о ­
              а
  Да друмови, које с м о  сво­ својој фабрици, н а  свом 11у­ С в у          штег синди1<алног рада у  в и н е .
                                    �а , У целом с в е ту.
           е
  јом крвљу обел ж а в али, не  ту у социјализа м .  И сасвим  То Ј е  б и о  с м и сао с в и х  н ­ устан о вама и 11редузеt, и м а ,  (Н а с тав а к  на  2i р )
                                                                          ст а н и
  буду међе него п ојнице из­                              а
           с
  међу крајева у ко и м а н а ш ,  је природно н разум.љива, ш и х залагања у м и н ули м  г о­
            ј
                  историски и п с ихол о ш к и ,
                                 ди� а м а ,  а биhе и у овој у
  југословенски човек ж и в и .  што и други народи, 1<ојн  l<0JY улазимо.
    Своји на с в о м е ,  без обзи­ иду у сусрет социјал изм у ,  Гијко Бановuh
  ра н а  жртве !
    Јуче ј е  то б и о  сан и ж е ­
  љ а  ш т о  је избијала из ду­ Рибаре подиже две хидроцентрале
   бина нашег биhа, 'а данас _,_  У земљорадничкој задрузи помоhу којих r.e предви !-ј а
  ствар н о ст коју в и ди цело у Рибарима одржана ј е  не­ осветлење дома h инства с в и х
  ч о вечанство . Ч и њеница очи­ давно седн �ца управног од­ задругара.    . .
  гледна и за оне који јој бора на којој је а н ализиран  Рибарска задруга је Још
   се радују, и за оне које о­ досадашњи рад задруге и  раније и з градила једну мању
  на н е  в е сели.      донете одлуке о будућој   х и дроцентралу, ко а  ј е  освет­
                                           ј
    Национа;1на н е зависност, активности, у п р вом реду љавала задру ж н и  дом, школу
                                        л
                              и
   п р ожета свешhу да ми да­ на унапре!Јењу пољопр в р е­ и месне канце а рије. Свесни
   нас градимо ж и оот којR he  де и јачању економс1<е базе  дd се водена снага може ла­
   нас сутра обиЈ1 1 1 0  щ1 г радити  задруге.      ко користити за производњу
                                      ј
  за сва н а ш а  садаш њ а прег·              струје ко а · и м а ш и року при­
  нуhа и одрицања, збл и ж н ла  Ј е. дна од одлука донетих мену како у п р и в р еди тако
  је и п о в е зала н а ш е људе у  на овој седници јесте да СЕ: и у домаhинстви м а, задруга­
  једну целину, један комп а к т­ из остварене добзти у 1 9 56 ри су се одлучили да оства­
  ни организам. Н и када онај години подиrнv две елек­  рену добит у т роше у те
  11••ек ште .ка Oxpw�y и з - тране н а  Рибарској Рецw, сархе .      М. З.            Фабрwка " 1 4  октобар"
   1   2   3   4   5   6