Page 1 - Pobeda 1965
P. 1

-                                                            Гоgина XXI,              број 825.


                                                                   8. ЈАНУАР 1 9 6 5 .
                                                                    :КР У ШЕВАЦ                                                                   ИЗЛА И  ПЕ Т К О М
                                                                       З
         А н е т  з а  __ р у ш  т в е н а  и _ п р л-и т и ч к а  ,-;_п и .т а ња                 П р и м е р а к  20 �инара
                  д
                                                .
                                                    .
                                 .
                                                 �
                                                   .
                                           .
                                   ·'
                                      н
                                          е
                         О й ш  ш и н с ке  ко ф е р н ц и је Сои,ијали с iil       и ч к о i  саЬеза
          8орв о ри н :  И У Б У А УЫ - ПУНА IН А
                                            ПА
                         _ ___________ __::0-----"-------''---
                                                 Њ
                                                   Њ
       МО  Д Е Р Н _ П ЉОПРИВРЕАН О Ј                ПРОИ З В О Д И
                     О
                         1 с  J i O.\J I П i ! �L' орi·а 1 : 1 1зсн о-� t е  Соци прuнзвод1ьа у том· С\. l{тору всо.\Iа
                                                  "'
                         •• ..,
         У Bapua; ; 1 1 1 ,, ic <, ,: ;1,"' 11.t L), 1 1 1 r  ја.-, 1 1 ст� � ч ког ::авсза в<,:1.11:1 активно с1: ,љ1 . тако да nок.1за11и резу.1та
             ;
                        (
                                         1
               .
                        1
        тщ , с ка конферс1 1 1 1 1 1  ј;з Сощ1 јал1 1 с
       Til ' i i;:o1· савеза от1 1 п11 1 с  В;зрс.1р1 1 1 1 . 1 1  зr.па;1;с1ю �-зе.10 jr уч,:шl1а ши- п1 нс :,югу пндив1џ,уа.люп1 произ
       н а ,ојој су поре \ ,\С.\<.:ГR га J I !J·IC' ! 1 ;с '!.\а,Јстuо. Оно је лur,рс11уло 1 1 1 1. · , no ЈаЧн.\1 а  послужити као пр11.\1ер.
                                         До ад,ш111.,а активност на то.\r
       с, в ,9ал11 1 1  узс.\11 �-чсt11!-,а у р;џу  1;cO,\la 1 1 ! 1тере а11г-т�: 11 1:!а ж:н нх
                        тп ља н  проб.1с\� а, з;з које су н.1а:1у б11ла јс с об з11ро.,1 на пот­
                               .
       М : 1 \Оје Куз.\�а 1 ю о 1 1!1, 1юс.\а1 1 1 1 1 , Рс  а ;юшотно •Јебе пе,;uвол,на, т е  с е  с.,1атра да
                        ч. а 11о в и орrанI1зац11Ј с
       П\·::i \1 1ч1щг всЊ.1 Рс11\·6 \ 1 1 чЕс ск\ .1  :, .. 1 ттерссоваш1. Због свег;,� т о1 ·;з орrz�н1 1 зац11ја Социјалистичког са
                      1
                      ·
       Ј,1т 11"' СР С � ·  ·
             РОЈЈ Ј�, затн,1 ,.\�.'.\СГ:.1Т
        1
         .,,
       Среског о.\бора · С щ1 1 , i а .\1 1 с : н • :�;о1· 1Јрс \ орrа1111заш1ј е 1 1 рухо::юдств а , вез:� у 1 1аредном периоду \юра ,\а
       савсаа М 1 1 1ој ко Вс.\,ов1 1!1 . 1 1  .1[)\' ­ 1cuja су токо�1 по-:л::.:.,1 , .1<Х 11збора посве1 1 r всhу пажљу.
                                        Развијаље друштвених слу;:;,би
                                е
       п 1 .              ,1.ос.:.,с,џю с п рово д ћ:,r  пр1-11щ1rл r,o  Конференција ј е  у СВО.\'1 раду
                                   о 50% но
                                 п
        К о1 1фс:рс:н1 1 1 1ја 1е  ра шат;Ј�t.ш  1 , щнјс освежен а са рс rс                   Гости и делегати ко нференци ј е
                              на о в-:ш по.оу пред- посвспr.ш пажљу и развоју дD ·ш
                        111 1 х  1,з,1.рова,
       и3L:с: 1 1 т а ј  о ра ,v ·Ј:11 ,11 1 • 1,:ш1 1 k  С о  с: о н всо. \1а  озбнл,ан ' I  np.\o ва- твс1111х с.,ужби на територи.јн озс
       li.Ј 1јал 1 1сп1чког с.1 а с· 1_1 в., 1 Јuа,1н 1 1< . ·  ј  опu1тн11с. Из ове 'Ьбласти најви- обраЬ'\'ј 1,· своје носс,\с i l a  1 1 pu,1, 1
 /      Ј,с , O l l l l l'I'I I I I C :и 1 1 р отс1� \ 1 1  l]C:jJIIO,\. ''"и1 3;-,_1ата к .  ше јс б1L10 р ч о  проб.,е. 1н.\1а ш в зн н:t шн бсЈ 1_11отрс6с сав 1 к ј о ј д11ск�·с1rјн 11с1 а к ао ,\;1 јс н..:uс
       Л :Ј рс,\ ·101-а ,  1 1 а  i;o1 1 rj,_·p..:,1111 1_111 ј с  Пољопривредна произв дњ а е ства.  \1CIIII:\. аrро-те:\.Н!·IЧК!!Х .\1L')lJ.  1 ю рно х с�· 1· проrек., 0\1 1 1 срио,1.1_·
                                   о
                 .
       пu,\ 1 1 t?т реферат _) а1. , , . L' ·. 1 1 1 1 · .1 :ia.џ1- у центру  1 <у.11урс и школ и                1 l()Cf !<] Н'! ! 1 1  \Обр!! резу.\ТU ГЈ! ,  .3 \ Ј Т
       lll!�ia ерга-1 п 1 :Ја , � 1 1 јс: Co1 1 · 1J:t.11 1 c 1 1 1ч­  Свакако да би о,рrа,низација Со  Плодна дискуспј?.    ·'-,1 .: ; , : I  \'В:?:, ЈЈ\1'1 C'\ZIUOCTJI о ко­
                                                                        _
       I<ог с.:шс:{а 1 1 11:Јс1р 1 1к11 1 1 зuup 1 ю- :ЈначZ1ј1 Ј о ).1есто лрнпало јс р,� щ1ја. 1 1 стнчкоr савеза у нарсдно�r  .1 · : · .� •. ·; ,��uз отвореш1јс н ко н крст
                       1 , 1сшањv 1 1 ски:-.: пр1 о врс,1:111х npoG- nср1 ю.\у ., 10рала више да ес анr.з  V ,\1 1 с к ус11ј11 која јс !,а о:ыј i;,J ,, ,;,· 1 vвЈр 1 1 1 , 1. Говорсi 'I о 1 1 cюr-.f
                                         ј
                                                   д
                       \�:\1J..            жу е  на решавању и убл ж авању Ј 1 ф срL, 1 , ш ј 1 1 во½е11а узео ј е у·чсшЊ1 r· \ � .Г�о_ � ! 1 \fi.1 \11 1 .\ој�  l{\_"1�'.1 � l.:!IOBJ1h
                        Ј icCl'.l!fL,HBO, 1' О i ! Ш С 1 1::t.cp. та јс проG.\е:>.ш у овој област11 .  Нссу,1- БС,Ш!Ш број прпс\-ГЈ!ЈlХ.  Д11с1-::у  саr.1с,.1а­
                       j)C'ICiIO, Д;Ј су Ш! ОР,();\! 1 1 лану П(.) :;. љпво да бн ова органнзациј;� наро L 1 1 ja ј с  покренула ш1з нс.о,1а 1 1 ! 1  �! �l i 1 ,.'  раднпх
                       'f't.lI '[YT' f :з:1на;rс.;tј11 ;х�1\'.\Татн, којн ЧЈ!ТО ыогла Д.1 ДОПрИ!!ССе  (,[НОГО Ј С !)ССа!!ПНЈ\. ПЈЈ ! ања J I  ПјЈОО \С:\!а.  l ! С ОПХО \­
                       е с  ;1ш нп фссту ју к роэ ус,щ•� 1 0 псв,� 1ra реш· в"љу Пf,'Jt)fi , r т.i lLIKO.\CKOГ  п\�еС�-ю С',1 б·: \е ,;:_.,.,;·:с 11<.: , ';, ' i ' : 1 � 3 ! 1 • ј t.,; : •  . f\' \!! з
                                         . -, .        . .... ;., ' .  ._  ·.:., °';Ј ц · _. � tt.J:t'J r_.,.  -·
                                                                ..
                       ,,· н н о , Ј 1  r ста.1дар,.1,а l' оn111т,1н1r. n_·L· \CB!I ,ia 1·par.rai1-J!J'.Ш је потребан ја је д;1ску 1 о вао u  11p11r:pe н:1 1 ЈЈЈL:1'н.,
                                                                                '"
                        Но, још увек ЈШа 1 1 1 1з недоuо ь uоrатпјн II разноврс;-ri-1ји културно !,рс·1 з 1 ы 1.\1а у овој опuп11; ,:. С г ј,:  Пu:Јс \ 1 u ra I �·з\1а11uвпћ с�� v
                       ЈЮ Ol'!JJC'JIIIX ПрОбЛС;ll:1. j/i�la р:.1д- :�абавш-1 Ж! IЕОТ, т-� је н IIa то,1 пла rш l'vl1;.\a11oв.1iia, кој н  ес '\' свој о i  сво 1 ој . и..;:.:: \·�11ј" о вг'!1�·0 на ул�
                       11ЈЈХ · up1 а 1 1 1 1зацнј·1 које зG01· слабе ну неопходна нсћа анга:ков.1110ст ,џtскуснји зало;юю за негоuањс 1 \ \)ЈШ !  П J l ! t.:!,,' CKl'JШlТILHC И рада
                       аЕ c·:,"/ЛZIТJ!BilOCTH ПОС: .ују на HB!l о,рr ш111за,ш.i с  Соцпјал11стичт<0г са _\уха Ос.\юr· ко11греса 1 1  1 ю ј а ча11у Ј с:1 1 1 1 х  ор1 · на , :за.� с 1ж� · ћ н с е з-а
                       щ1 рс11табн:11пста 1 1 .\а нак послу !ЈСЗЗ.         :,ру1Ј1тве11у одговорност на cm ш љ·рг11 < шијс: \!срс \' реша в ањ у ка д
                       .il' _си rуб1щ11:.1::t, ;џто се 011д1-:о О,\ У програлт:v,а ;Ј-КТИВЈ/ОСТI I ЛiСС пољ11м.1 делатности, Мнл1 1с::ша А1Ј  ро нских пр об \ел� а 1 1  спрон0Ьс1ьа
                       .ражава на ж11вu1ни .. : : ,,;нда р д ,,,у н11х ор1·,1<111 1·щцпја Соцпја.шстнч- c11l1u, којl! ј с  подвукао 1 1 с о:1хо �­ уп авних наче.\а.
       Миодраг Радовановић подноси  ДII.              1,ог савеза посебно место  треба пост о·,бнљнијсr прилаза обра:-:о­ У днскуснјЈI С'\ ,\а \ЈС узе,\п уче
                         о
             реферат        М r\ср 11 иза цнј :1 1;р01;·шо,,:1 ,с:, Tcl да наћс проблслr образоваља ло в.1 њу пол,опр1 1 врсдш1х пронзвоЬа ml1a ,..1.р Лрагош
                        Ь
                       Ј< о с, пр д ставл,,1 посе,1а11  1�роб­ л-опр11врс,щпх произвоЬача,  јер ча.                r р  Г11ш r r1, М11.юј­
       �зо г  О11шти11ско г н t -:а,1зое1101· o,�­ лс�1 у борби за про,,-�сну структу­ су ј о ш увек вст-�а честе појане  У лиск сијн ј е узео у 1с1 1 1 !1а н  ,щ Нсн;ц[lh 1 1  ,.1,руп 1 .
       Gopa Соц11 ј а л1.1ст� 1- .1 .,ог с,шс.:.1 1,ао  р е у п р ои зводњ11 1·1 понеi1а1r,у нро да пољопривредни  произвоЬачн А• нлоје Куз;.�ановиi,. Он ј с : у cuu- В. Стојхювић
         л
       II лс сгата за Срс,,1, � , ко1 1фсрс1 1 ни лук н Ј юсти рада. Уз ,шс: 1 1 роб,,с
       Ј 't .              т в
                       Ј\!е треба поменут� 1 1 1 . нс,\ост::нак  ВеАИНИ Шиљеrовоц: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ П Р О з I ОАЊЕ
       � ,,а •l l ,PC,\CCДi!И i : ;t 0ПI Л1'1! 1 1СК01' ОД ,цr в ар ај ућт:: кадро[<:1, 1,ој 1 1  ј с  �­
                        о
       оо--,, 1        1 ю,1раг сп ој оп штини вео;1•r1
        1" 11011 0 1:Ю ј с нззfipa r r  М
                                                                                   I
       Р \ 0t::1 щш1 1 l1.                         !)�.,. 1.:u·,; u.J11;uCl'OlJI\\/ <), ,p;K;,L             O\i,\aДII! IC, aA !  да  је
       а                 Цснтра.11 ю \lCCTJ
        \i                               ! ! � 1 i c  Онш 1 1 1 1 н .:ка  конфсрс щ 1 1 ; ј а \О PL'ЧI ! 1 1  О нробЛС\11!.\Ш 1 1 1  '(0.\С 1· , 1 :...· 1 u  Tal\O 1 ю·1·рс6Ј ю да друге дру
        ' l l (.),\iJCTQ,VI рсф,;,ра 1 ·у, ;1 J I  \' ,\1( , 1,\r 1 1 роблс,VIа пр1шрс,.,1111х крстс1 1ь..1  ой1 а 1 0 1 �ia101jc Сuциј:�лЈ 1стi f\lJ\t н · с�:
         .
       ·'-_{C
                                                                                      .
       с•·\ , l i J < 1:,1a које су OUO\! I 1 p 1 1 ,11 1 1:0\1 :за'!·:!с 10 .ic раз\tа1та1 1,·.:: 1 1 1 ю G , c н :i­ вс.�а t/: 1 1 , 1 п -11 1с: В�- 11-1·1< 1 1  UЈн,ы.тuщщ.  ва ! ]  1(\',\Т\'РС, ј е р се V 0131 1 \ [ ,\Cl:"I  , ,·н(·-:10 - ;·о.,11т11чкс организаци:
                                                                          , • "
                                                                             ., . .... , ш
                                                                                      ћ
                                                                    - , ·'
                                                                 ·,
                                                                        • с.
                                                            1
      Но]),,11 ,  .  .                                      · i 'IC,CT! l \1(.L ·ou1 \'BCI< Jl]'_! · C ' ( )(' Ј '1 1"-'О 1·., 1 1 1)\l'l'C '1 \а 1 1 · , ·� о д,г:оnараЈ'У у
        � '-', Јl(Ј,\В\''-:;.;:1с ЈС ,,:, ..;с 1 1 р отс ·, 1 i i <c 1!01ЬOПJ)IIOJJCД I I , : 1 1 ;),: 1 , · ,но,\f Ь ,',
      1< . лн IIC 10д кар .. ,;псри 1:.1с свсстра То је и разу,\1:\Ј!ШО .: 0G. : 1 , р·Ђ1 ,\;1 t,·u11фсрс1 щ 1 1 ј 1 1  су, норе,, 1;5 ,,с ; , 1 1  1 1 р 1 1 б .1 1 1 ж .1 ю   эадово.\,а1Зајуl111. П(;.,1011 .
          р1
                                                     ,
                                                                             а
         1
       Ј·юм i 6 , а 1·0.11 ак г1ш110 1 1 1 l 1 у ове  јс по,ьоnрпврс,\а uo.џ:J t:1 1·ра1 1 а у ,\с1·ап1, · 1 прнсуствооалн  Ра,_1,0_\1 1 1 р 11 1 ш о. Поред тога распра-в.ышо ј с  Као шц 1 1  ус11е;::х ор1 -ани.заци-је
           01
      Opi-a1 щзац113е на р еЈ.лнзацнјн м1-;о ОЈ<Вl!ЈЈ"\' прнврсдс це.,е  ОПШТШIС Пос ю 1 l1, 1 ю с ашн< Са'Везнс cкyl!ur т1 о активности организације Са- Соцliјалнстичког савеза представ
       о
      � б р ојних зада таю, и оГЈапс:;а хо -n ароар11п. Чпљеюща да cG преко  тине, Бошко Мнлојевиl1 11 Дра­ веза u.\1ладю1е, јер се у раду те л,а О.\•�асовљењс чланства.
                                                                         За председника поново ј е  и.заб
      Ј е с у и- звештајнО.\! 1 1 с рнОАУ пре,\  80"/(Ј акт11 в11оr cтaнor1 1 1 1 !!Jl'�n:1 бюш  гут11 1 1  .Јовов11ћ, дслагати Среског орга�шзацијс 1 1 е  з::�пажају потребни
                                                    савеза рt?эvлтапr. Днскусија. о овом пи­ ран Борисав fiа т ић, посла.ник Ор
                                       олбора Сош1јалистич1<ог
      Н,у 61 1ле постав.ь�>нz. Поре,\ то1·,,,  пљ1,опр1шрсл11ом  произrюл1r,0;11  н                  потребно l'а l !Ј!Зациuно - ПО . ИТИLЈКОl'  ЈЗећа
       .
                                                                                \
                                     ·
     , Је и ста , кнуто да јс эа opr:1m1 1:1 .1,а у уку11 1 юv1 на1..пюн'.i "нол1 до , о т  срс:::а Кра.�соо као н друпr госп�. таљу _је 11ста r <ла да ј с
        .
                                                       поклошtтп више пажње структу- Рсщ,бличке скупшпше СР Срб и­
        .
                            о
                        n љ
      цнЈе С ОЦИЈаЛИСТИЧКО!' ишсза то к у о опри р ел а учссПЈ\rјс са 83 Конфсрснш1ја је,  р3З.'.•�атрала
      б о ериод орrанн.з.щпонm- cpcl,11            у на из,вештај о раду организације за  ри р у ководстава у организа11ија- је.      А Р.
       И П              посто намеће потребу ла е с
      вања , . 1 Р аЗВОЈа у ЧСЈ\!У (;\, I I OC'l'J I -J' релном периоду овој обласп1 мо протекл11 пернод као и реферат
        • r
           .
       •
         ' ,. < ,.tЈ
      r11-т11 з 1 1 "  , · нн ]У�_;\-о\Тати. р а  тю светнп1 oлгo.вap::i_jyli:::i паж- о а1:туслнпм задацпма, који је по  V  н е д еrQу  се о д р ж а в а  О п ш т и н е � а
   ,,,                   ты1               д11со лосадашњи председнлк Бо­               .
                        Посебну улогу у то:v1е треба да рнсав Rатић. Подвучено је да јс  и о н qэ е р е � ; ц '-1Ја  у Н р у ш е в ц у
       '/л о рел о са прош11р1,1.::� 1 1,�1.; ,,с         у протекло:>.1 перИОАУ било низ по
       ,   .             o.l i :Tpa_jy зс�:t"орадничке задруге,
      лс,1,ру1·а ак нв•1ос·1·;1 ' . ! J f j)O i c ' -i \:t)l<�  ј , нис­ .1,1т1 1впнх рс::1у.\тата, али је исто­
             r
           т
      11,ен  1 • ,lДCKHaTJ-tJ.J H <  . \1..: Г (Ј,\Н рз.дз  i,:' 0  OCIIOB!JИ i!OCHOI\JI со • ш И:1:Sорна а�,тивност, 1юја је у Соц;;јали.:тич ,ог савеза сд 7 чла
         TIJ · · •
       '       J  ·      ТЈ I Ч К ОГ прс.обража ја села. Оне трс r,р..:,.1с1ю указано на неке слабос
              .
          · •
            �
      РRст·- 1 u  Ј е  п ороЈ с1.1:Ј.1 ю1;,1 С о ц1·1Ј а р   п1 11 1 1 р опустс којн су ес 1 1 с:rат1 10- щ1r:ншзаi1ијн Соцнјалистич!,ОГ са ноза, као и избора 17 делегата за
        •
                        }
      л 1 :ст1 1 ч1'0 , .       ГЈ а , а аде на сопстве110�-1 јачз 1 r ,у, но о.1р:1з11.\11 1 1 а деловање ове ор­ в!::sа ш.1 �ериторији крушева-ш:е  С,,еску конференцију ( кпја lie се
         ' 1 Сс1Всза, тако д:t ес л а·
      ,flЩ:  ј)СДОВИМЗ ООС OOi'f.tl!I I :J:ЩЯ je  како би озбиљније могл е ла уп� га11 1 1 зац11је.              '- ре.лином овог месеца одрж.ати
      Ј ra \}       -    ·  ч,.1 н а унапре!:iељу пол,опрнсрелнс · I(и1 1ста 1·ооаЈ 10 јс д;з јс 1 ю л,опрн оп1,п1ше почела почетком месеца 1/. Краљеву ) ,  разn.штраhе ес резул
       ' � зн 1 1 рско 30% бира,1 . 1 са опе
      т ер �,•то           произво дње и развијаљу ско11ол1с               јула прош л е године, приводп се
      .  · РИЈе са уочепо,\1 тс1 1 ,,с 1 1 1 1 и- 1,с сарадње са индивидуал11нм ло r:,рсд11а 1 1 роизводља, која јс б11ла  тати ада ове организациЈе за пе
      • 1u, -1 с т \ ног лора.ста чланства. llo                         н:рају. У недел,у ће се у Крушеn
         а 1
                    .
                  .
     . ' се бно Ј · е n озитивно што Ј е  1-1:::tЈВ(;- л,оприврем-1н,1,1 П!ЈЈОf13Во15ачи,\;а.  у центру пажље, забележила уо­ цу одржати Општинска 1<0нфере риод 1962/64. година,
      ћ  о нових чла нова из р едова  Неке слабости су r;,:;: :1с1-а т ивно ч,ьнв напредак, а.ли да ј е  за пос  ц   Конференцији ће бити поднет·
       И де
                                т
      .t11ладнх љ уди и жена, т ако да ј с о�,разиле на резулта е про н звод ­ тизање вредниј их резултата нсап н и ја организације Социј а листи, 1  реферат о  " Улози СоцијаЛЈtстич-
                                       х о дн о ре1шпи 11еке ПЈроблеме ( н е 1:or савеза општине Крушевац .
      :и. т о до принс.\<:> снажној афирма- ње. Када се то к.�же у прво:VЈ ЈЈС  достата.к одговарај у ћег кадра 11   ког савеза у даљем развоју опш
         -
       .
      llНЈ и о рrа ю,зације Сош 1јалисти< 1- д у с е ми л и  н а  ис кључ в у  opи -       По ред избора радних тела Кон  "
                          с
                                 и
      l<or с · �вс  .        јентаци · ЈУ  на  побољшање произво нед:овољној у ,лози  3 емљораднич- еренције и избора новог Оп ш и тине , као и Програм друштвено
                                                                      т
        '  з а у ОВО ..1пu:т ини.         сектору иа о к их задруга на со цијалистичком ф             - полиmчке акmвности Соција
              Ј
         о
       V Пр т е клој предиэtiор�юј и нз дње у друш т вено м  � преображају села ) .
      6 0                    и     р                     пскоr од 35 и Надзорног одбора листичког савеза у ово општини.
                                                                                  ј
                       е
     t  РНој ак,и а,юс,и у о,рећилању ј збо•· ие  ,..,шене а ондациЈе
   1   2   3   4   5   6