Page 10 - Pobeda 1965
P. 10

Петак, 8. јануар 1 9 65.
        С тр ана 10.
        ------ ------------------------ ----- ------ - - - -------- ------- --·-------

                                                     Преу Ј уiослоЬfmске сио ршске ui ре


                                                        з
                                             Ш о нсо и о  з о fi о р о в љ е н е  с п о р т о в е

        ЖмвораА Ференчевк�, први еавезни супија у Нрушевqу
                                                                 1
                                          Јуrос.\Овенсkи Савез орг а низа- ле или стагнирају. Ово ес прете­ Јатu Кр\/l11евац, пu свој лрнлН
            И
        СУ Д Ј А М О Р А  А А  БУ ДЕ О Б ЈЕ Н Т И В АН        11ија за физичку културу предви жно олноси па оне спортове ко­ ц, r, 1 1 1.:l,e лат11 у свЈЈМ с1юртовнма
                                         део је у 1965. години богат спор­ ји: су некада били нр ,о популар cuuj 1 1 у 1 1  удео у Југословснсю-tМ
         Живора..\ - Жика Ференчевић, шноr одбора Савеза фудба ло ких токи програм. Најважнију тачку 1 r и, а сала су, из ко зна којих све CI IOfH C l �I 1\1 11грама. Eno Д11СЦ!111ЛИ·
                                         у ок.виру овог програма пред,сrав разлога, потпуно зш1е,1аре11и.
                                                                          tia r кој1ша бп, сход110 услови ·
        яека,.\ашњи првотимац и вратар судија Србије.        љаhе оргааизаu.ија  Југословене- Крушевац ј с  111ска,л,а имао вел11  . 1 а, i< рушсвл,а,, 1 1 L  ,,югм, да учсс·
                           о ико Подса ез им
         ФК Напредак, један ј е  од играча, * К л в   а судија  ких спортских игара.    к и  број веома талс11тованих бици  тву ј у :
                                                                              1
         кој и  одласком са зеленог по,ъа и да ли је то довољно?  Тежња организатора Игара ј е  т<.шста п ретко ј с  која  Ј!С,.\СЉа АТЛF.Т !- К Л: Она треба да ан·
                                         да оне nредставља_iv 1uто ефикuс прошла а да није олржа11а 11ска са;1'ујс \ 1· \c1<J1 1 u�1 1 ш ј �1i\ а Ье. Ч<.:Т!�
         није изгубио везу са  иrралиш­  Зајещю са Судијскю1 одбо­ 11и,ј е  сре,.\ство за ожи�зл,авање ма бИI\И'К Л I I СТИЧКа трка.  р1 1 к а тс1 ·uр1 1_јс ју11иора так м 1 1 ч11ћс
         тем, иrра чима и публиком. Пос- РО-'1 у Трсте11ику и.\-1а.\1О 48 суди­ севне спортске ,\слатности. Ов1\'1\'1  За 1 :1. 1 ,  Крушсnац је пре .,есет  (С: I I J)C п:ЖНО :la Bpe.\•IC 1 1 1 1 <0·\СКСУЈ'
                                                           п
         вenio се данас в�ма незахвал­ ја. Мећутю1, известан број није 1,е се т1рочнто допршrстн мIIого го. 1 1 1 1 а  t1�1ao rrе к олнко п 1 � 1 1 ш ст1tч р·1с11\ с 1·а. l \ � 1 ј G о,ъ 1 1  1 ю јс,\1 11 1 1 L 1 1  бо­
         ном посл.у и опорту - судијском  активан, па ес осећа потреба за У\ perp :то вању •IЮВЮ� CI \сlЈГа .ЗЩ к11х асова, ю)ј 11 у уве!, з1 1а., 1 1  ла .-1 , l 1:.· ес , ш  ф 1 1 1 1:1 , 1 10�1 1 1 р11с 11ству,
             е
                    т
         позиву. Њ гов рад и енузијаза.ч  још већим броје, 1 судија. Подса кпалнтеnпr спорт.  па рсттубл1 1 -чi<им прnснспн1,1а ло Л t·.\с' 1 с1< 1 1  с:1нс:1 .l ,тос.,ав11_јс разра
         у позИ'Ву учинили су да добије  вез ће зато ових ,.\ана офор,1ити  Програ�1 Иrара ј е всО.\!а uG, ; ­ с ю јно рс11р:;:1с1 1тују  свuј  гра,\. '.J1u it.: 1 1 u j L. ,1., и 1ur.:·1 11 так м , 1 ч с 1 1 ,а.
                         курс за нове судије.     ма н и ра зно в рстан 1 1  па сrюј пр а Слнчаrr јс случај н са С.\tучарtша,  Б UV i , Л ИЗАМ: Лрво :1t.: ес ор
                                                                             .
                          * Детаљ из Ваше судијске пра ·нши пружиле шансе мrюгим гра одбојкаuлrма, каја,каши.\1а и др. t-а11 1 1Јоват�1 такм1 1 чсrьс  ,,ко,11тра"
                         ксе коrа се највише сећате?  довима, па п Крушевцу, да наћу  Насупрот ови•м С11ортовн.\-tа, ко 1 1 1а.". У эеtврш1 1ој фа· н треба да
                                         свој спорт н своје рекордере.  јн су .\11ю 1 ·0 пзrубили од с в оје uo до]Јс ло такмичења на л рум у  АУ
                          - На првенственој  утакмици  Спортови у којима су прсдnа- rrуларности, 1 ю 1<и су далеко ви- ж 1 1 1 1 с ол 50 ю1ломстара.
                         МеЬуподсавезне лиге Краљево - l5сна та .\шчсља су следећи :  а-тлс шс постигли у масовности у одно  БОКС: ПредвпЬсн ј с  Gоксерсюt
                         Крушевац одиграној у  Краљеву тпка, бнш1к.шза.\1, бокс, фудбал, су на раније. То се нарочито ол­ ку11 Ига�1а. ТакоЬс се  разматра
                         :из.\-1еЬу домаће Механике и Труд- г11м1-1астика, кајак, кошарка, куг ности на фудбал, рукомет, бокс 1 1  1 1 рслло1· Боксерског савеза Југа
                         бени.ка из Сталаћа, резултат  је .,аrье, т�-ртпзан, пливање,  руко- и кошарку.      смш1t_iс ла ес орrа 1 1 н зујс овакан
                         после првих 45 минута игре био �1ет, рвање н O1учање.   Што су 1 1 с1<н ол спортова у Кру 1 : у11 Ј 1  з:1 _ју111юрс ол 1 6  1·0,,11-на ло
                         6 :0 за Механику. По истеку_ одмо  Да .,.и крушевачки  сло-ртисти шевцу nотл:уuю стра11ИЈ,  постој е 1 �  ГОД1•11Ја.
                              1
                         ра, Сталаћани су се појавили на могу ,.\а r\ajy свој у- со Југослове разлози и субјекти-в н с и објектив  с',УДБА Л: Л отr р сбно ј с  о-рт-а 1 1 1 -1·
                         терен са 8 играча, С.\tатрајући ве нсюв1 спортски. 1 играма"? Тешко нс природе. Да ли јс нско могао  ,лто в 1 � шс омлалш rскнр<·
                         роватно да се утакмица не мо же је о,\rовор�п-и 1Ј ово.\1  тренутку да тражи да !(, руш евац има ј е д­ к .попа. До:душс, ово ннје т � ракса
                         играти са 8 играча. Мећутим, к а  r-1a ово mпање. Некада, када су ног Перишића ил.и Рогуuлrћа ка јер ес O \ IЛcl,\I IHЦИ ncl1. ! ! CltOЛ!IJШ
                         ко је то минњ"1ум, ја сам почео .Крушевл,ани многе о д о ви х спор да нема НИ\једатr базен за купање РО \ I l ! l a  Т;}ЮЛИЧе 1 1 а т ш оу рсттуб ·
            Живорад Ференчевић    друпr део игре и на само.\-t почет това .,юr.111 ла редовно прате, о- r 1  када њма па Морави само "див , 1 1 ка.
                                                                              Н
                         ку ј е _,"1н играч Трудбеника по- во питаље било је сувишно. Ме- љу" плажу? Обично ес оправда­ ГИМ Л СТИ К А: И оuдс јс пре,\
         звање које до сада ниједан ње­ чео јс а се превија на зс,1љи од IЈvтш1, сада је ситуација другачи вамо чињеницом да за урсћсње т 1 Ьс.но екишrо првенство у с1ш11
         гов �оле1-а ,није добио у Крушев  боло,ва "  сто,1аку". Чи.\1 је  он ја и изгледа да су многе спортс- 11лажс на Мораuи и изградње ба ру Игар· . Одржаliс се у овим 1; а·
         цу - савезног судије. О томе, као  напустио терен, дао са,1 з11а Аа кс днсциплю-1е у КруI.Uевцу з:�мр зепа нема довољно новца. 1·сгор11 ј а .,-1а: С('ЈП:о , ри 1 r  сс1 н ю р 1С,
                                       к
                               .
         и другим, занимљи�вим Ј\Ю�tенти­ i - \'Та!<мнца завршена. По поnра                             'јуппорн н ј у ниорке.
         ма из његове судијске праксе, ра  тку к,·ћи ,  у возу, в џ,сп ca\f "бо-                         'OliII\.PI-. : Ко1!1арка 1 11I  ј о н!
                                                                                      1
         зrовара.ли смо са Жиком Ферен­ _\есни,(а" како ј е де Јабуке. Запн- Посл ед њ а                      ' ' ' l ·'- ,f [!а1ТЈХ1.'ВИЛ1 1  прс1џ1:::, 1  П.\с11 1 ,
                                                                                      и
         чевићем.             т20 сюt ra како то да Yiy сада пн    ве ст                       ;,. , ! ·е r:1 1 • ур ю 1  ла l'ic ес ут,, учн­
                          "'I3РС\1сну. Мор::ю c::cvr ла се "раз том АН ЕАНОВИЪ ВР ЪА С У РИНr !
                          ic нинпа, нашто је он рскеtо:                                    'l �С! Ј ! I ј · •. ,.
          " К�кав је био Ваш пуr до са
                                                                               р
                                                                            Т: ·' ртr- , \1: :  В . :сч:t 11:1нкл.:111:т
         везноr судије?         .,Доста с. ю при.ш1ли ·.; првом по­                             <·" \ 1'11. i 1 .\с,,ат11осп1 стоје п р \ о ·
          - Фудбалски· суд1rјэ. постао сюr бО.\И.\1".                                           1'('\� 0;!Гri ! l'i'1f\PH10\1. Такмиче ьа V
         22. ХП 1957. юд1uнс, а по саве.зн!!              - Н е  мо1'у да ос.тазим другове у о � щ,ю 1-:ритн...:ној 1щ1:icfoiичzi ,югу1 с ј� oprarrизona
         ранг сам добио Ј .  ј а нуа; р а 1959.  '' Ви сте насз:авник у Омладин  ситуацији - рею.ю је п и в ш и  шампион у ра3 ·ов >ру са  ти почс-в од школа па ло репуб.\И
                                                              :
          године. После дв� 1mo год1ше до­ ској фудбалској школи "14. окто      наши м  с раднин о м              Гi;;�,..,Т1•за11 \r орга11,паr1�1ј11 ona
                          бар" из области правила
                                       иr!)е.
          био са;1.1 ранг републичког судије ,  !{Ј:1кво је уопuпе познавање пра­ Ова вест свакако ће обрадоuа- својевремено био ослобоЬс.11 п во  ,•,.1 '" грпре,\аба н, а  великог ис-
                                                                                    ·
          а 1 3 .  IНО�ембра 1 9 62. постао и кан          т и све круI.Uевачке љуGитељс бо јнс обавезе, а нај н овији Г!i)ОПИСН 1:,,ства и по свој 11рилш1.и ће ме­
          ДИ?дат за савезног судију положи  вила игре I<од иrрача?                 Боксерског савеза Југославије ус �)'.' 1 r-r,n:1чa стартос-:-�1 ! Ј .
                                                    к
          вши испит. После теорије и ра;;­ 11 с� о на почетку  1 9 64. ro  к а и С Њ. \ ш ати рс бо с кл ба  1 4 .     Г'1ТСОЈ\,ЕТ:  рпн,пзоuаЪс ес та
                                                       у
                                                 зе
                                           е
                                                                            ..-
          них провера, 22. новембра прош L\ ИНс nосла.,н један pa,crmc свим  октобар : пајполуларнијн круше-          ,, · 1 1 < 1"\l,a U• \ OCJ IO-Ul l!IX орГ:1!1Иэанн
          ле го д ине CaL\1 положио и 11ослед фудGа с1"1,1 о-;-,гаш1зацнјама  на 11ачк I боксер н 6тш1и ша,vrпион         lla·, т1tт1�1с.,  ЈНА,  н 1 к ола  Н
                                                                            o
          њи исп.нт на ута1O111ци Мета,,ац терптор11ји нашег Подсавсза  у То:на Анћелковпl1 враћа ес на про          c, 1rx .' !1�" 11х екип� кuј-::; бv·лу же·
          - Дубочица у Ваљеву.     т,о:1.1е с�ю  лоr,1удили  клубовима , спе  у  рннr .                     (' •\С ла ес Т::\КЛ!ИЧС.
                                                                                  ,
                          ла о,,ржаващ) БЕСПЛАТНА Л Р Е­                                  ТТорс \ ou11 · т. к , шЈLiсrьа, Прог·
           ,. К о ји је услов потре б а н да би дАВЛI-ЬА за играче, али јс сам') Потребан сю1 екипи 1 1  нс        р,1 ,1 Јуt·осло-ве-11ск11х спортских r1 -
                           .
                  а
                           .
                      о
          су ди а д оспе о д о з: ко  вис к оr р а  "1 4 . октобшр" позитивно  одrово· �юrу да дознолим да 1 I au1 двогu­  raipa прсдnиЬа и такмич::;н.а у ша
            ј
          ша?               рио.              -1иuuьи Ј-,апо;р у борб1: :ia улазак                   а· ,\\'Х()ТТЛОНСПIУ, стре
           - Тгеб:t .,лного е.•."еме,ната, алн  Нн:rтiп,_јат:ша да ес 11-рави а Ф'l у Савезну лигу так,о олако npona­    i.-:- · : ,тт;, nссла11,у и џудоу.
          најва,�;:1ијн щ 1. с:v�атрам апсолутну -�uaлcr<c :r,pe nrpeлaj y  као ттреДЈViет c\ l!C. Верује,�1 да још могу !!СКИ   '/ ony �11,цију укључ;-1\1с се те- ·
               -
          обје,ктшзност и ре. овна настоја­ \! 0�1..,а, 1ч1ској ш1wли ·,,14. о-кто­ поен да освојим, а то ће бити пс     лс-впзи.ја серијом крз:г:<их филмо·
          ње да се суд и ја стручно уздиже. ба�р" и оства � рење те идеје ј е  пра uпходно екIИПИ ако ж.е.,\Ј-1. да у про  ва.
                          ви пут да се наши фудбалери од лећном делу прве,нства сачува ме                   Радослав Гавриловић
           * Од бивших играча Напретка 'v1алена правилно и стручно nас­ сто у друштву најбољих, - река:о
          само Ви и инж. Вулић имате зва питавај у и уздижу. Сваки фудба Је популарни Маки у разговору
          ње судија. Шта је са осз:алима?  леки судија само ће поздравити са наruим сараднm<ом.
                          фудбалера који ће му током иrре
                                        .љ
           - В ећина је от иш ла 'У трене- rrом ћ  њ "L  . поз а в а е Прошле године Анћелковић је  Тома Анћелкоnић
                                      н
                                                  н
          ре. То ј е  олуча,ј и у другим rрадо  о и - добр   м прешао старо-о у гра�ницу од 30
          вима.              правила игре на терену.    година и ти.ме изгубио право да краћују право такм.и'Чења боксе­
                                       Т. Ерић се даље такмичи. Он је такоће рима 1юји су ослобоЬени војне о  Орrан Соцнја.чистичкоr савеза
                                                                             paд!'lor НРрола - Крушевац
           '' Колико сте до сада с у ди и                               ба,uезе.
                         л
          ута1<мица?                                             Ипак, веруј е се да ће Здравст  Реgакција: Крушевац, Чола•
                                                                             Анти на I f ;  те11ефо 11 :  20-26!,
                                                                                     s
                                                                                 l
           - На 82 утакмице био ·сам гла  МОАО IН O A fiИ но фу АООАСНе СУАИiе           .ве11-1а комиоија Боксерског савеза ' 2 0- 1 8 0 и 20-34'2 ; п. фах 1 1 5.
          вни судија, а 111а 57 помоћни. Дак                             Ју;rо.славњје доз11зо-лити Ан15елкови  Аgминистрација:
                                                                             Трг uктuбарске револуције 16,
           ле, у�к. у nно сам судио 139 ута.кми- Подса<вез  фудбалских  судија су ва 908 ута. м.ща, а поднете су ћ у д а  и  даље нас упа јер ј е  ње- телефон: 20- 154.
                                                                    т
                                                 к
                                                                    15
           ца.               Крушооац одржао ј е  своју 12 ro са м о д ве жалбе на њихово суће- r ов случај ослоба ања вој 1Н е оба  Изgаје: Новинс11:-.-н-1давачк11
                                                                                     •
                           дишњу с купшт ину. Питања која  ње од с ране клубова и то неос  везе опе,цифичан и ни е  на у дару уста• ,на , ПОБЕД i\ .  Крушеаац
                                               т
                                                                     ј
                                                      (
            " С обзиром да сте Ви и пред­ су доми:нирала на овој конфере,н    .   .    најно<вијих паратрафа БСЈ.    Директор и оцrоворн11 ур•·
                                              )
                            .
           седник Подсавеза фудбалских су  ЦИ И "' 6 ила су :  под из ање  к. вали е . 1-юва�не ,  то показуЈе да Ј е  успе- Очекује се да ће Тома Анћел- дви1с Драгомир Ла.н�h
                            Ј
                                          r
                                           ша� период био за ову орга-
                                         :
           дија, да ли вам то причињава сме та су,,ења на BИlll степен и уЈе·  низа,циЈу. У дискусиЈи Је иста.к- к.овић QIВИХ: дана поче= редо,вно  Реgахцијскн колегијум:
                                                       .
                                                     .
                                              .
                                                                ·
           тњу у Вашем стручном уздиза­ дначе � но  примењивање  правила  нуто да се и П1Итању организације да тренира, како би био сас.вим  1 Драгомир Лазпh, Стаяис.111в C•­
                                                                             wиh, 1 )ОЖР1цар Ми �осављевиll,
           њу?               фудбалске игре на терену, неп,ре­ и реда на играЛИIШТИЈМа мора uo опрема:1.-1 за прве првенствене ок­ Миомир Ристоsиh, Момq•ло И­
                           кх-wю усавршЭЈВање, праћење су                                  ва•оа11h II Вели6 •р Стојковиh.
                                                                             Рукопис11 и фотографије се ке
            - В ећ три :rодил-11:: водим Подса  дијоке литерату�ре, ОАРЖавање и  клонити већа пажња, јер су поје ршаје, који почињу у марту. Ње  враћају.
                                                            О'ВI повратком, е,:к,иа 14. ок�о
                        ј
           вез судИЈја. Мисли"1 да би мо а ' Oip побољша1Вање кондиције и уредни  дини клубови ОIВО :rrwaњe потпу r бра бИ!ће зн:а111ю ојачаrна и верује  Претплата: rоцкwња 1 . 000.
                                           но занемарили.
           rа.низација требало да ме ос.лбо је извршавање обавеза  судије- За предсе.дЈНа ПодсЭЈВеза фуд се да ће уп:ролеће поправити свој  nолуrоанwња 5( О, месечна 80,
           ди ове дужности, јер ћу у lНОВом  ки х  фо р <у1М а и  дон ошење з ак љу ча  балс юи х суд ј _а по но. в о ј е  изабран незавидан положај на тебе.ли Са  11 11иострянство 3.000 ••11. rоди-
                                                 и
                                                                             111•• Жwро рачу• l 15-1 l-lI03-248
                           ка и задатака за будући рад.                 везне лиге.
           раигу бити щ,езаузет, а осим тоrа              савСЗIН су,дија  Жив орад  Ф ерен-              Штамnо� .. Л1r111s• f , ______ ,_
           већ две rоди;не сам и члан 'иэвр  -Судије овоr Подсаrвеза суДИ�Л чев:и�ћ.  М. л .... ..,.., •• 1,,
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15