Page 2 - Pobeda 1965
P. 2

..
         Страwа 2                                                               Пени,, 8. јануа,р 1 % 5.


         Уочи Општинсне нонференциј е  ССРН о п ш тине К р ушевац


                Р А З В О Ј  О Р Г А Н ИЗ А Ц И Ј Е С С Р Н                   У О П Ш Т Н И  Н Р У Ш Е В А Ц
                             И
                 (Извод иа извештај а  о раду Социјалистичког савеза)
          Организационо - политичка ис r.ли стој:и и даље зз.датак да тај ,\1а тш1е одредити u т�р"норијал­
         куства из развој а Соција.\Истич­ проценат буде знатно већи, наро ну поделу месних организација. У
         коr савеза у нашој општини вео чито ако има:,ю у uиду полит,1ч очено ј е , такоће, да вели.ка подру
         ма су богата. Она се могу окара --о расположење граЬана и мас()в чја 1есних организација, осим и­
         ктерисати у два ооновна правца: ност облика и садожаја рада Со зузетака. нису погодна за успе-
          прво, прилично је ураћено на цијаллстичког саЈЗеза.   шан по.\итички рад.
         даљем о рrа1Низационом и методе  Број чланова Соција,шстн,rког  Пошто су обављене веома оби
         r<o:.1 п>бличавању рада Со uијал -;.r савеза у овој голини ј е  з11атно ,,не лискусије о Статуту општи­
         стнчк�r санеза у циљ , .,а се обе  rтonac1 ао, ка�,о због ;:шп,вности не. а касније и о подручјима мес
         :--беде усљов11  за  орг:н-1�:зовање  орrанизаuија, тако н зuor ревидо Jl'!X ,:ijc 1,юща, на Л,\е:нуму Оnшти
         Р\iШТВСНО - ПОЛ!-Г Т ИЧКИ"с{ акnш· n,1 i-a броја бир а•tа ко,ји запета 11c1·or одбора 2 1 .  јула 1 9 64. roл:i--1-
           т
         нос и у данашњим услоuн:.1а. При  · ,,01 · битп чланов,т Социјалнстп 11�. .1онета је, на основу догово
         то:.1е се знатно даље отчш. о V fti )  •rко1· савеза. Нај бо ь::: резултате ра са -.1сс1-шv1 орга;п1заци,јама, од
         Р.е.зивању и подели за ,:т(lт:а  са ,ia _,, . ,ај\· 1964. године у поrледу .\,,1:а о фор�1ирању 27 месrшх ор
                    t
         .-\ру и �1 друтuтвеао - П'Ј \Нтичкt-о{  броја уписаних И.\tају Пе.шка Ло r?,1;1заш 1 i а  ( н а прннщшу тетнпо
           r
         срганизацијама и удруж�1ыша, н  .\IНИЦ::t са 92%, Трећа 11еснd 91 % ,  rmi a  :\1ес,1их .зајелница ) ,  ол чега
          друго, ј о ш vвек, и поре.\ резу  Модрица 89%, Паруновац 88, % 5 ,  _4 11а се.ч· и 3 у граду. Гр:::�ским  До овнх избора у руководстnн посто) Зе\1љорадниц1-1 1 4 6 ( и ли 2/i
         .\Тата који су очиr.\ед1,11,  јс ан  Белије 88 % ,  Тр,1чар- 85%, Прв� ),tесни. 1 организацијама припала
                                                          ча Социјалистичког савеза G1rл;;i пос,:,о) ,  а службеници 1 8 7 ( и л.и
         број месних оргапи:{аi\!l_iа II под­ . ,�сена и Жабаре 84% , Дедина са су и села: М. Головоде, Лазари­ t.:y Уi(УП�!О 1 . 1 8 3 чла� 1а ( 3 75 V PVJ<O 33,3% ) .  Преко 70% су ноnоизаб­
                          0
         ружн и ца, нарочит-:> на селу ( к ао  8 l io, Велик11 Ку-пuи са 80,5% и  ц а 11 Бнво,ье. Сугерирано је мес  г,олствн.\1а подружница, 345 у од ра1т чланови руководстава.
         што су Гаrлово, Кобп ·,�, Гарн,  лруrе. Најмање утrисаних uи-рача  нш; орrанизаuијама ла том при­ fiopи '.1:a месних организацпја, 295
         Церова, Леднна, ТТi1к,11,;1ннса, Пlа  П'11ај,· месне организације Гоrњн  лш<о\1 1кnраве 11 све оно што сма  у руководствн:-1а секција ,  97 упра  J-Iouo1-r:�aбpaaш ру1<оволства су
          ц
         на ) ,  није 1ia нивоу :н.\атат,:1 пред  С: еrюЈџ 40%, Макретлане 49% ,  Пе  трај\'· да им смета у подели на  ва 1(лvбов<1 Сонијал11стачкоr t.:авс  по стру1пури знатно бол,а од ра-
         којима ес нал,.зс. Н11с�· cxn;iheни  п�,-.,еnац 50% , Тск.ије 59%, Пака  1 1 0_,ружюще. Став је бrю да се не  за. 37 у Опшп 1нско�1 олбо-ру, 5  н11јег саст.ша јар су у већем бptt
                              °1
         облиu�1 рада н :\1ес1 о Соuија:,нс- џ1 rтгrш 60 > .  МеЬути:,1, снтуапија  ствсрају сиrп1е по1дружнипе, да  Ч,\а!ЮШI у НалзорЈЈО,\1 о \1ЈОру и , 1 :;абра,tи t1l:rюорел11и произво­
                           знатно �\р�тrачи.Ј · а, ако се 'JD _ оЈ ·
                                                      е е 1 -1 а
         тичr,оr савеза у нскн,t с.\ ·ч ај е в и            се сс ,а. осим великих, не д-л  37 у Т<омнсијама Општинског 0,1  i),1ч1 1  11 чланови Савеза омладине.
                     •
         -ма од д, руrих орrа,1и:1,шнр н ин  f1t... ста1-ьс посматра по под1Ју,кни no. 1 ,_.,1<rtице, него да се впп1е ко бора) ,  од чега само 92 жене и  Сп1 по•щ l(Oj II су заузет.и на поче
                                           1
                                    д
                             д
                               н
                   ,
                                                                                 1
         ,ституција, што зi-!ат,r -,  оте:-;:ава  ц а 1а . о нос о п о  поје ини .\\  сели  р1Iстс �шsри а1<пши зr1 орrапизо- 87 чла!Iова Савеза  о,,ла дњне,  а  т;(\' 11р1'.\11�бор. 1 е актив1юсти у то
         још ши.ру акивнос г Соцнјалисти­ щ1 п насељима y1-Iyrap месних ор  nаљс разноврсних актив.ности у  777 чланова Савеза кочуниста. По  ю_, 1rзбора су у1·лав1юеv1 отпоштова
         •-шо1· савеза.         rаш-rзација, у који.'\1а се  проце­ по,1р _-жница, 1а и месн11м орга11и­ соцнј«лном саставу: 482 били су  т:1 1 u 1 г о јс обезбеди о овакан сас
          У настоја има да се· спроведу  нат креће од 22% у Горњем Сте  затщјю-1а. Оваквом· поделом у 27  нсп ос;рслт-1 пронзвоћачп, 391 у ра та11 1 ю во,пабра11-их руководставэ.
               њ
                         rтошу, 23,5% у Петој подружници
                                                                            ш
         у :•,ивот одлу:<'!:. Пете, · конгреса            ·,1ес11их о;рrанизација данас има  ,\l!OM односу, 1 9 3 ЗС\\Л-,орадННЦI!. орг: Ј 1 :1а1 1 1 ја Сощ1ја л нстичког са­
         ССРНЈ, ставови ру1"·нюдст1џ C.:t  Прве меоне организације, 23,7%  90 по,\ружюща. V гра� у се no ру  а 1 0 7 остали. Пада у очп, да јс:  реза.
         веза комуниста н Соцпј.элистич­ Шаврану, до 30,5% у Бивољу. И­ 'Книпе, се.\-1 маљих изу.зета�<а, те  1Зсn�1а 1а 1 1  број жена и о:v1ло1дп­ На сви,t изборним конфере11цк
                                                              л
         коr ca:R а Јуrослазп iс: 11 Српнје,  \,Ш и 1 2  подружнипа са 1 0 0% vnи  рптор1ф1 шо ПОАУ, arpa_iy са тери  нс, а л;1 су ·; 1 е11по в·�ше од 1 / З не i а чо1 у rюдруж,11и1щм_а Ј.-1 меспнм
                                              1
                         •;аних бирача.
         ка<, и закључци проШ,\G и:1Gopi1e              торијам1•1. . о,Јrаf,пз 1�и_јс1ма Саве  '(!(кр , 1 1 1 1  пропзвођа,,и.  ор'ганпзацнја � , а  учсс1;;онало  је
                               н
                                       ј
         конференuије наше O1шппне, про  П ред о рга изацијама Соци ал п за !(O;1,�унист:1.                    блнс1у 9.500 чланова Соцнјалнстк
         нзилази.ли су задацп Социј<1.\l!С- стичког савеза стоји низ задата- Оваква те;риторијалi!а  под л а  Прогрс1\Ю\1 ттредпзборнс акт!-rв  'f ;oг савеза. Извршена _ic блаrо­
                                                                           l
                                                               ·
         тичко-r савеза у нашој општини ка у вези са даљим омасонљава- . 1ес11их орrанизаuија зпатно ј е  бо  ност!1 :{а избор пових рукснюлст- EDсмеяа припрема и збор ни х кот-r
                                                                           ,
         о којима говори овај извс1uтај.  ње.м поготову што �ia примера  .ьа од раније. То ј е  истакнуто и  ана  с О!Нi.Ј<IЛИСТИЧКОГ савеза по- '! с, >е рен ·, ,  о}Јганнзације:
                                                                             Цl'Ј · а а неке
                                                                                <
                         ла један број запослених није у  :11есним организацијама, оси.м:  11ел осталог истакнуто ј е :  да сас  сuој11м ле.легатима достаТ:1л,але су
             Чланство у ССРНЈ    ч, анствv Социјалистичког савеза, •пто нма примедаба од Гари, Це тав 1 1  tiзбо,р олrо,вара струк гурп  у , наnрел п11са11с изве111п1 е  и лр,уrе
                                                                                     ј
          Омасовљаваљу организација Се 1,ао и да се оnим пита�-ып1а не по ров..: п Вучака. Вучак сматра да '!Ланства ССРНЈ на  одrо'Вараi \ '­ ,-v1атс,рнја,,1е. У току  о,\ржаuања
                                                                                      l
         ц.ијалис11-1чког савеза, са цил,е:\1 клања стална пажн,а, него се то бtr требало да бу,�е у саставу ме ћој терпторијн :  пр,11 одабираљ  нзuо·рних 1<0нфоренција воћс11а је
         д.а гра15ани орљirизовано учеству чини, у ј е дном броју орrанизацп­ сне орrанизо1циi е  Пепељеuаu, нпо  п 11зборv ка,лрова за руr<оnолсЊ::  лнс1,уснја о Теза1'·Ш за /\ipyuпue-
                                                 ,
         ју у друштвсноv. животу општи- ја, кампањски. Такође, било би је изводљиво учш-ппи и касније.  opгoi , тiv  Сонијалистич�,ог  санс,::1  11 1 rтлан 1 1  захтевима за буџетскv
         не, поклољена је значајна пажња. потребно, да синдикалне и омла­ Остаје, .\tећутим, чињеннuа да  треба спровести прш111ип i а в 1 1 ог  nотро,пњу у 1 9 65. годи1111 општи
                                                                     ј
         Мећутим, реализација овог neo;-,1a д и нске организације посвете паж  би у циљу обједињавања политич  формулнсаља критери а ,  ј а пнпг
                                                                    ,
         . ,начајноr политич1<оr задатка ни њу овом питању, ј е р је, на при­ ког рада требало ово питање да  ка,нлидоваља 11 нзбора; обезбс,, 1 1  11е, 11а је на некима ово био гла�
         је била једноставна и тако лако мер, ј о ш 3.417 члт-юва Са.веза ом  буде прелмет разматрања и дру­ Т ЈЈ  !Шј маље 50% Эcl\•ICl!e  f-10J11 1:,,  111 1 предмет дискусије. Конфе:рен:
         остварљива. Jo1u уве�<, на!)uчита ладИ'Не ван Социјалистичког саве  гих друштвено - политичких и  1(,Џ,ровима; отпо111товат11 прин 1 ш 11  тлtје cv дискутовале' углавном о
         v руководствима подружниuа, ни з а.             друштвених организација (Савеза  да ес за председнике полружвп- раду .месних зајед.ница, зборова
         ј,е разјашњен статус ч.\ана Соци               комуниста, Савеза омладине, Цр­ ца, nредселнике, потпредсед11и1<е,  б рача, зем љор а ,дЈЈ-1 ичким задруга -
                                                                           и
         _јалистичког савеза, штu опет у до  Структура организација  nеног крста, У дружења  бораца, секретаре и бла гај в ш <е месних ор
         број мери зав:иt.:и ОД ЭIПl(ВНОСТIТ  До овогодишњих избора за но  па да се и њихове организације ,а11иза11.и:ја не бнра1ју секретар11  ма, ко�1уналним проблем.има, сна
         благајника ил.-1 повер0"1ика подру na руководства Социјалистичког  прилагоде принципу: месна заје­            бде.ваљу, о стамбеној изrра,дњи и
         жюще. Већ дуже вр·�мен:.., уоча­ савеза на подручју ОПШТИ!Не ра  /1д-11щ�. _Ј подручје .л,рушт:вених ,  сс1юн11их о,рганизација Савеза 1<0  урбанизацији насеља, ралу орга­
         ва се да је знатно већи бµоЈ гра диле су 118 подру)Книџа и 22 мес  организација. На тај начин обез  �1 1 1 ис-rа, nредседпици друтих д р ' на, дЈРуu1твено'Г' самоу:гnављања1i
                                                           .
         t-,ана на мноrим наши,1 политич­ не организације ( о д тога 3 у тра  бедило би се ј е динствено делова  штвених организација, уnра1ВЈ1и'I.щ информисању и културним пита-
         ким и другим скуповима. и да ј �  ду) са 59 секција. Оваква нодруч  ље па под,ручјиv1а сваке :'l1сснс за :1адруrа и шефов,и месних канце њ има.
         преко 92% бирача изишло �а гла ја мес.них организација фо,рмира  i е лн,ще.
         са одборнпке и посланик� а дз на су ј о ш у време Петог коогре            ла�ија ;  посебну пажњу посвети  Ма.њи број ·подружница и мес­
                                                                               н
         јс исто-в,ремено знатно маљи про са. Осећала се потреба ЗR ново:vr  Кадрови у ССРНЈ  тн већем избору непосредних npo н их орга изација није уложио до
         ценат учлањен!!Х у Социјэлистич териториј'аЛ!НОМ поделом, с обзи­             и звоћача, же н а и омлад ин е  п ре  во љ но на по ра на  о ганизациј и:
                                                                                     р
         Ј<н савез.           ром да се много пло од тада до  Садржај активности ру,ководс  м а  њ ихо ом учешћу  У  стру кгу и избОр!НИХ конференција, па су у
                                                                         р
                                                              в
                                          гва и организација Соци;јалистич
           Организащюно - пс,лптнч1<а и сада променило ( с појене су и -гки  ког савеза у овом периоду у ве­ члаЈНства Соц:иј алистичко.r  саве- Гаrлову, МакрешЗЈНу, Пакашници:
          ск.устnа и задаци Социјалистич­ путе : неке за.друге, формиро�не су  ликој мери зависно ј е  од саста:ва  за ; и у ру<оводствима бирати о-
                                                               1
          ког савеза изучавани су у подру центра.лне школе, укинут  један                             и Пасј ак,у одлага11-1е изборне кон­
          жни.цама и ),rесним 'Јрrанизацнја број мес.них канцеларија и дру­ руководства. Зато је овом пита­ не чланове Социјалистичког са,ве  ференције.
          Мд у другој ПОЛОВИНИ 1963. ГОДИ го), а искуство је показало да  њу поклоњена и одговарајућа па  за који Cftf својом политичком ак  Уочена ј е  појава да се у ј е д­
          ЈЈе пуна 3 мес.:ща, па је на основу неке, тако формиране месне ор­ жња. Нарочито током . 1963. годи  тивношћу заслужf[ЛИ да буду би  ном броју организација чланови:
          -�-ако обимног м,�Уеријала, 1ючет­ ганизације,. ниоу добро пост а ,в"'е  не активност и састав руководста  рани.
          ком децембра 1963. годане, размо не те је то утицало па ква,нпет  :ва били су предмет широким дис        нера,л;о ПiрИХВатају фу'!-пщија за
          трена ona проблемt�.1-икR и з.:tузсти ра!да. Ис товремено ј е , нарочито  куси,ја. Том при.ликом су изврше  Резултат таквих настојања дао рад у руково:дсmима Социјалне-
                                                                                        т
          стаuови за даљ,-1 рэ.д.   у граду, постојала велика и.сцеп  не и замене неких председника и је следећу структуру свих pyt<o- ти ч Јюr савеза и т о нарочи о  у
           Више знач�iних мас:>вних и ко каност подружница, које се у нај  чланова одбора месних орrаниза  в одстава  ( п ЩЈ ужница,  одбора граду. Исто тако, поједИlне с1,ру,ке
                                                                о
                                          ција пошто својим радом H'lfCY
                                  ч
          ЊКЈЈ)етних друш шено - политич  већем броју слу ајева нису пок  задовољавали. У то!\1:е су помоћ  ме о них организација и надзорних интелектуалаца најчешће не же
          ких задатака, које је <::оциј:�лис ла а е са , р м о рга изацијама  пр , и мrn зац њ је Савез а. одбора) :  изабран ј е  укупно 56! л е да буду чланови . уков одста
                           л .л
                               д у,rи
                                    н
                                                                                     р
                                           уж ле и о рг
          тички савез сщ,оnодио у овсм пе и изборним ј е ДИЈНЈЩама. Још то  комуниста, мада у једном броју чла 11-1 , од тога  36 жена или , ¼  ва. Таква поја·ва треба да буде
                                                                     (
                                                                         ·
                                                                        6 40 )
          риоду, дали су резултате и у бро ком  1963 · ГО,4;И е у и ене су еке
                                  ч њ
                                        н
                                                                 С
                                              Ј
                                                                         (
          .fv уписаних бир.:tча v Социјалне измене V ПОАРУ-*НИU ама на подру ' села ни : е било до во љно а-ктив·но и  59 члавова авеза омладине и- предмет ширег разматрања, јер
                                                     .
                                       п
                                  в
                                                                                         r
          тячюи савез.          чј ,у г рада . З а нај еh и део роме  сти од страсне одговараЈуhях орга ли 19,5% ) .  Од у,ку:пноr б р оја, 43_4 Со цијали сти чки савез, са про ра
           У току 1964. rоднне постигнути  на, Општи.нски одбор је сматрао низација Савеза комуниста. ( Г а- су чл�о:ви Савеза КОМЈУНста (и- мом својих активно с ти, нем ин о в
                                 ч
                                        њ
          Cf значајни резултаnr на упису бн  да ј е  бо ље са екати  доноше е rлово , Кобиље�, Мајдево,  Гаря:, ли 77%) .  Истов�реме о • од y!Кy,mro но захтева кrвалификовани ј и  ка
                                                                    н
          ре.ча у Социјалистички савез, па Статута оmu тине , к а,да ћ е се фор Вучак, Пепељевац, Жабаре, Јаси 561 члана рук.оводства 198 су не- дар којя ће ра дит и на реа . лиз а.ци
          је 75% уписаних велнки успех, мирати месне заједнице, па пре· ка, Аедяна) .      nnonAЛ'IH•  mтvш,-,.�лt-м-· '·· ··- �" ..,
   1   2   3   4   5   6   7