Page 3 - Pobeda 1965
P. 3

Страна 3.
        Пм-ак, 8. јануар 1965.                                   -----------------------           - ----

                                                       Са једноr састанка у нруwевачној општини
     КРУШЕВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА У НОВОЈ ГОДИНИ
     »22 .  Ј У А И «  СЕ П А Ј А  С А  ь Е О f РАД С К И М                      Статути касн е             -   о                  » A f f O E K C П O P T O M «                      к а дро в и м а         п о  н е а      р е ч
                                                                             к


                                                                       Преј..\ожено је оснивање, 11 ФО
                                                       Израда статута радних opra1111
     Одборнкци 1<ру ш е вач1<е општине расправљали о пореклу гу б итака"у овом"пре д.v3е�v  зација, малог устава како ra мно рш1рање кадровских комисија у
      На седници Скушн шне дуго ct:  0,-борницн су 1н: ·шон ,\а јс: су :,ајсдю1чt:и, --- пнше у једно_i  rи називају, касни. Веома мали сви:м радни:)-1 организацијама ко
     рас прављало о ооој одлуци. Одбо бнАо и низ сл uoc-r !1 ,· с:1,л,ашк- '1        број установа и предузећа је О!Ю је би бо.ье сараЬивале са општи
     РIН 1 1  су т ражи.ш објашњења о руководеЬ,ш 1·а,. ру. Рсч.:.нu јс А'  '-i :1!:.,, аш�а ic: дс1 Ье oik.;i3..::b�- нч.ало носао око ово�· важноr до нском  К адровском комисијо. 1.
      щ
     по реклу губ11 1 ака у 11рсдузе ћу о -::.у ру1:ОЈЗОДН')Ј\!i UII,\, 1 нc:crюco.:iJIII ;.,�-· - с:иров-ш1а у ово_ј го,,Ј1НЈ1 н 110  кумента. Било ј е , :ueћyпn-r, и дРуrачи-
                   ,
     разлоз11ма за спајање и плано.ви­ да оr1·�низују  прон·1в'),\!r,у, а imн<:: 00.: ,�dЊL'.\i  ТС:ХНО.\ОU Ше r; .зс: све:  И у с татут и .1\1 а који су заврше ЈИХ �шшљења. Представници н е ·
                                  I t:c ., о ; -
                     ю, .. .\ су то.\СЈ)Ј 1,а vr ,шо:·о
                                      · 1 J�. !\!II ;.�l бо \-.t:, а 10 _јс \" ОБО\i
     ма н1 1тс11>нсано1· колектива.                 i , :ен� 1 к � 1шјбипшјс.   fш веома мало пажње посвећено к и х предузећа сматрају Аа је по
                                        ·
      Олбо, 1 1 1 1 1 щ  су се шпали:  вољен ог.                         је кадровима, нако се зна да су ред сарадње са оmnтином ( у о­
        р
      - какво 1,с м�.;со да једу Кру- Да ли ћ� после интегр:-щи_i�       !{р'_·ш�::н -.,;1ш� Iiадрови један од битних факто· во.v1 с.tучају је не сматрају при
     1Uевља н 1 1  11ослс 1 1 1пегра101јс ( н  д о  Кi>СИVТИ па бОЉ(:?  , , : :. i :.њс:.\1 ? Р�\ \,1 11,' ·;,111раво не 11 1 ра принрећивања.  ,\ i:.tpнo,1 ) важнија сарадња са шко
     с ала ес бол,с месо нзвоз11.ш! )  "А11рос�<спорт" н.; Бсограда  Ч 1 1 Њ t': l Н ' 1 ,а ј<: ,да lie ново пр:::.1.�  Била је кампања  ла:-.�а које дају ка.дар за пронзво
      - ла л11 Ј1е 1 сне да скоче - да "22. ју.ш" оу с rарн 1 ю ..:ло-вi; : 1                        .д. њ у.
     б уду бсо1·ралскс,                                         Ј сд1-юставно са израдом стату  Речено је _,а пр дузећа често
       хоће ли бвти отнуuпен изве                                та се стало, јер су, на-водно, ,,до нису за,дово11:,на  новонримљениАt
     т
     с ан број радника и службеника,                                ш .\н" , руги далеко важнији пос т<:-хннчари., 1а, ДИ1L\о:uира.�шм.  ин­
      - шта   са  аку.v1улацијом                                  лози. Пре извесног времена то жењерима, а пос -но погонским.
     r де да одлази, а                                       је бно прворазредни задатак рад Дешава се да радник Gо.,ье позна
                                                      них организациј а . Чим је кампа­ је неке процесе пронзВQдње ОА
      - шта са rубицима ако  их  бу
     де.                                                ња про ш ла - рад је био готов. техничара и.,и- инжењера. Ово ма
                                                       Предст вници радних колекти­ стаје, с�штра с , због помањ1iања
      Изв анредно је тешко оп-рита                                в·· тврде да и од они. статута ко практични.11: радова у  школама.
     о
     П рсЈ(ло губитака у овом колек­                                јн су већ готови неће бити мно Све се сIЈе.ш на: теориј _-.
     тиву. Губшщ ес nров.\аче већ не                                                 Постављено је m-пање  заштq
     1< о л1шо голш-1,1 па јс још теже да                            го вајде, пошто је потребно да
     с е пролре у тај н е ова к вог посло                             ес изврши усаглашавање неких Школа у -ченика у привреди дајс
                                                                                   ускоро
     вања.                                               законских проmка са У ставом - слаG кадар. Одговор је
                                                      па ће и статути да трпе измене. добијен. Школа са око хил,аду у­
      Т ажене су люгућности да се                                  На недавном саста.нку, који је ченика ради у шест неподеоних
       р
     с та11,с 1юпран1 1 .  Нско . шко · пута                            потпредседник крушевачке ошu­ ущю}шца, а шест стотина метала
     ј с Ош1 п 1 1 1 1 ска сю,.rпштm�а о то.\1е                          тине Чеда Марковић одржао са ца обучава се на два струга. Ра
     Раслравл,ал,1, а бнло је и више                               предсi-авницима радничких саве- зу.\1љиво је онда и потпуно норма
                    д
     I<ом11с11ја к ој е  с у по к у ш авале а                          • та и директорима општих секто­ ,\НО што су предузећа незадовољ
              о
     npo,[la]>y  р з о 1·с  л шем п о с лова·                            ра предузећа, чула су се нека за на радном снагом коју добијају.
          а л
     њу.                                                нн�r ,ива мишљења о статути..\1а,  Нужно је да пр дузећа помог­
      " Л1 .роскснорт" Ьс надокнаднп1                               кадрови.м.а и другим  питањима ну изградњу Школе ученика у
     �� с г алн губвтак а 011шпв�а l1e                               ,rз живота и рада предузећа. Ука привреди, како и убудуће не би
     ..t
     1 1 лаl�ат11 досадс1шње обавезе     Пак пање ко н зерви у .::�.11:' п�ту "22. Јули"  зс1но је на потребу бо.,ье сарадње била у сличним ситуацијама. Јер,
                            о
      Мења но ј е  руководство, наба-                               кадровских комисија радних ор узалудно је планирати кадрове и
     13/uащ:  С1/ 1 / О В С :'\ШШ!lНе - али ј е  тнсрп. Од 1 9 62 . �·о"џ1не пр�;;,:,_узс,1а ·;L·l,c., 1 0  је  1 1 раз·,r.>Ал,шю, првенст  rанизација и Кадровске комиси· ·r ражи тн квалитетне ако их шко
     ск о ро euc.: остајало ло старом.  мај у уговор о мећусобно� коме .uено г.\едатн своју рачуницу. Нај  је Општинске скутшrтине. О кад ле 1п-1су "произвеле".
                     и
        Порекло л1битака     рцијалЈю - пропзводној - техшr ьероватније је да ће крушевачке  ровима се уошuте мало мисли, - УчеIШк или шеrрт
                                    �
      Разло1·а има, како се  обпчно  чкој сарадњи. У 1963. години ,. r цен� стићи београдске.  Додуше  отворено је речено на овом сас  Ученицима у привреди се не
                                                      танку.
     каже, 0Сјект11вних и оних други х.  роексnорт" ј е  извезао из ,.22. Н'­ то ::,'",са,:,_а неће бити проблем, док
                                 _
      У току последњих неколнко го  ла" за милијарду, а дао е сиро­ с1,: цене под контрола�. али као!н  Израда статута и недовољна па поклања скоро ник.аква пажња,
                                 Ј
     �Ин а много је учињено на разво· nина за 900 :милиона динара. За је ...        жља која је посвећена кадрови­ - пише у поднетој оrшгrској
     ЈУ 1! модерниза ци ј и  прерадних ка· десет месеци ове годиве око оО  У ун утра.шњ-:�ј орга,низацији на ма са�'\> ю је потврда онога што се информацији. Мајстори често за
                                                                      борављају да су то ученици - а
     а
     n цитета индустрије меса. Мноrи д сто производње "22. ј у ла" иш·  ступиће низ промена. Нестаће 11,шо чуло на овом скупу.  не шеvртн.
                     о
     rрадоi!Зи добили су нове машине, ло је преко Аrроекспорта". а1х служби, а вероватно је да ће  Ко брШlе о кадровима?  Изузетака, истина, и овде има.
                                     ЈЈова организација захтевати
                           "
     а неки, меЬу њима и Кр,_ 1шевац,  П омен ута сарадња у оба коле к 01ањење броја р а.д н и ка.  н           "Милоје Закић", на пример, ско
                                                       О њима брине обично дирек­
     е
     Р Ј< о нструисали су постојеће.  тива развијена је до те мере да  Сасвим је сигурно да ћ� 1-10Ео тор оrшrгих послова - он чак и ро већу пажњу посве.ћује учени-­
      Овакав р�звој није ЩЈ<1тпо и
     <¾rоварајући развој сирс,винок е се оба колекти в а осећају као је п редузеће, које јс сада најјаче те  алани,ра кадрове. Додуше изузе­ цима него радниа. Они су до
                                                                      били за Нову rодину 100 ПОСТО од
     б азе. Сточарска производња није дан орrанизам повезан заједнич­ Ер с те у земљи, послпвати .рентаби  така има. Постоје предузећа у ко  месечних зарада, а радни 50 од
                                     лно. Радна снага - техничко и
     � е  n аралелно развијала са разви ким интересима и одржаван меЬу  к ом ерциј ал.но особље - ће бити  j и .Vla се поред стручних служби сто. Слична је ситуација, каже
                                                                                  "
     Ј а ем постојећих юшацитета.  со бни м поверењем, искрен о ш ћу и  б оље, јер је и �оrућност у юпе· о кадровима посебно старај у  ор­ представник "14. октобра , и у о­
     њ
      З 9r сировина је настала трка  от вореношћу . Проблеми сировина грнсал-1ол1 колектину далеко већа. гани vп,рављања ( , .Мњюје Закић",  вом колективу.
      б
     У К ојој су побеЬивали јач.и и сп­                      М. Ивановић на пример ) .           И око студирања (кадрова са
                                  с
     е
     Р м н ијн. У кою<уре и тској борби nласмана 11 произ в о дње по тал и                           високом и BИllIOM спремом) било -
     Ј е било и мноrо недозвољеног -                                                је доста размимоилажења. Неки
     ll есо цијалистичкоr. ,(1.i. јули" се                к  шеЬачке о   и шш ине               су ва11-1реД1Н.о с туди.рање овакво ка
                                  _ш
                       а
     llиje снашао - п а с у модерни ка С = ::__ с�е� g�н�иц �е_ С _н� 1_ и _ ш _и _ н _е _ _ р _у                коо је код нас ставили под 3н:а,к
                            :..:
     а
     n цитети остали неискоришћеш1.                                                 rштања. Кажу: професор дојури,
     Р адило се некада у једној смеН11,     Н О ВО П Р ЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБРАДУ ДУВАНА                      одржи час - све на брзину - а
     11: екада су машине чекале. Ан уи тс                                             што је брзо пословица каже .А;3
     '1"И и остале обавсз� су текле у На последњој семници Сюупш јединине за обраду дувана у са· ње које је било економски оправ је кусо.
    све три смене - без обзира на  тИЈНе олштине �рупrевац, одржа· .,юстал.но предузеће. Дужност ди дано. То су показале прошле rо­ Зашто се "бежи" из предузеhа
    с ировине.            но у прошлој годинп, поред нп- ректора привремено ће  вршити дИЈНе.            Представник ,,14. октобра" је
                   •
      Тр1<а за сировинама је, тако,:;е,  ј           Драгом.ир Борћевићi .л:осадашњн  Због разновраности пословања говорио о честом одласку радни
                   ш за вс1ЖЈшх проблема, распраsља·
    Изазвала нестабилност на тржи но је о стању бујица и ерози ј а  помоћник rлавtНоr директора Ду овај поr:он постаје кочница за ра ка и осталог особља из ове вели
                                                   "
    ту, ла су цене непрестано скак а·  на т ериторији општине и подне  шана Петронијевића" , а надзо р звој осталих грана предузећа. Об ке ра,дЈНе организације као. важ­
    ле. Дошло је до неок.лада изме ћ,;  т а информација о кретању инвес  !!ад ра.л,ом привременог дире1<то- ра,,а д;увана није имала техноло- но.м проблему.
     Цена сировина и цена  готови х  пщи,ОЈ-1е потрошње у прошлој го  p;i вршиlk Ралнички савет преј_у шке везе са остал и м погонски м  Чини се , мећутим , да би овоме
    IIроизвода. Пошто су готови про·               :-�ећа матице.         једи.ницама предузећа, и За!КОНС - саавим ,д;ругачије требало прић.
    Изводи под контролом - предуз е  дини.   и  ка.нализациоtНа  До марта 1962. године погоне- ки прописи, објављени токо м пр о С т р ни је у свес ти  ра дн ика  н
                                                                       ва
                      Водовод1На
    ће је губило.         мрежа постала  је  власништво ка јединица за обра�ду  дувана шле rо:дине, налагали су издваја њиховој сентименталној вези са
      У предузећу не постоје и нека  Градског водовода и каrнализаци­ ,.Душана Пе11ронијевића" послова ње овог погО1На у самостално пре колективом - већ у нечем с ас-
            р
    fiеопходна пост ојења.  На крви  је, а зајмове за систем за навод  ло је као самостално предузеће. дузеће.     вим другом.
    К оја одлази у канализацију rуби  њава е "Чятлук" преносе се на  У ма,рту 1962. извршено је спаја       м. и.  Требало би, ЧИIНИ· се, испитати
                       њ
    с е одишње око педесет милиона  ЗемљораiдНИЧI<У задруrу  "Једин·                              услове рада и могућности за за­
      г
                                                               Н
    динара, а пожар који је избио  ство" из Крушевца.     У ВРЊАЧИОЈ БАЊИ O G ti O B�HA СЛУЖБА П Р АВ Е  П О МОЋИ    раду у предузећима .одакле радни
    fl'J)e две године у многоме је омео  На седници ј е  одлучено да об                          ци "беже", па би с.ве вероватно
    onaj  радни колектив.     јекти на Јастреrщу, хотели "Ша­                                било чистије. Јер rюстоје преду­
      Отприлике овако тумачање да­ тор " и "Равниште", и бифе на  При Оп:штској сю,тmuтини у управним и судским органи м а.  зећа одМ<Ле се не одлази, нацро·
                "
    ју представ.ници "22. јула . Ба�г да .ли постану својина Угости  Врњачкој Бањи оанована је Слу  Служба пру;ка услуге по знат  тив радrющи желе да доћу у њих.
      Одборници су, �1ећугим, били тељскоr предузећа ,,Жупа" из Кру  жба правне помоћи, која има за но нижим тарифама од адвокат- Ова.ј солп пршхремљен сас
     е
    ff за,д овољ1Ни објашњењем, јер су шевца.           задатак да, поред пружања раЈ· СЮ-L"<, што је појачало ИЈНтересо­ танак био је користан као нови
                      Одобрена је одлука Радничког них уп утстава r раћанима и дру- вање rраћана и дР уrи х прав
                                                                    них на, могућност да се о ка:дровима
    и  друга предузећа ове rране била - - - - - ---h ...  л ....................  TTQ,'Т"'_.,.  TПTRPJHn  - ПОЛИТИЧКИ  (){ГГ::\;Ј41,f��,- ЛT..l'[f'Ta,  �о  v----·..-тн·1::..-.. ...... .... - - --- --- - - -
   1   2   3   4   5   6   7   8