Page 4 - Pobeda 1965
P. 4

Страна 4.                                                               1 l t. : 1 a 1 ; ,  8. јануар 1 9 65.         ПОКРЕТ ГОРАНА У К Р А Љ       Е В АЧКОМ С Р ЕЗУ                       �{� П O W T A I-I C K O Г - Ф д х'д 1 1 5
         З а д а ц и  П о к р е т а  г о р а н а  п р о и с т и ч у  и з  п л а н о в а          З А Ш Т О  ,, 11 О Б Е Д А " К А С П И ?          п р и в ред н ог р а з в и т и а  с в а и е  н а ш е о п ш т и н е               Друже VPCft!HИYC,       лu ,1 кој 1 1  јс сада 1 1 у11 воле  1{


                                                           Д,1гого,1Иш
                                                                љ и сам ч11талаu В а  блата. Коме она служи ?
                                                                           Душан Станојевиh, бр.
                                                          свакн.,1 ла110.\-1 ттостајt;; све садржа
           Покрету горана нашег сре3а, као најбољој организацији- у Социјалистичкој        шсг .шета. ,,Победа" ј с  -\!!СТ који  4254 - К р vш евац  л. к.
              Реп у б л и ц и Србији, по д р у г и  п у т  је додttљена п р е л а ана застав и ц а  ј , 111ј 11 1 1  све 1 1 ас потпуније ннфор­
                           Р е rr у б л и ч к ог о д бора.               л11пr 1с о разн 1 -1:-,1 зб11вањ11.\ 1а у кру Ко ес  о р ине за  м о с т
                                                          п1..:оачко�1 крају. Напора Редак ·  у Шого љу?
                     .
          ... \.� · .. ·t- раэвrгга1: Пек:-''-- . Ј. r ,1:. ,. · ,  · � · :  ·,; а "  с�,а,_то·) у рсшаваљу  ТТгс,\ roryaн11\1a  наше г  срез а ц 1 1 ј с л:1 л11ст 1 1 злаз11 щ1 врс.\IС :ш
         на 1:1•з·1с.:1hс од тога како hc • 1 ,  , , 1 1 щ 1с,\111 1л проб c·,ta 11 разuнја- cтujt: в..:.1 • · ю 1 :щ ,аuн. И л- � а � ю 88 с.1 .:жују сuаку 1 1 .охвал,,.  селу Шогољу, на nа,'\и nоде-­
         кр.; 1 Р'· Ј"\ -. :cl'!I l l  1• ) flKO l ' O'I0:1 1 1  \С•'..'i 1 ;  1,.:1 ,ог ж 1 1 1 зота ,,IIVTap ор :· 1 1 1 ,:1 ,а 'сс•·та;,а егра, ира1 1их  ш у  Но, 11 1 1 арсл оuн.· КО\11Ј \ ! 1 \ 1с11а- тще, налази е мост 1,оји сваког
                                                                           У
         ошrп;rнс1:а ру�шnо.,стпа .\p�·L111 вс 1 .. ::: , ;_,-,,, ј а. На П01,n,,1 ,·орана v о 11 а 1..:0 ic 1 "Јсба поправит и , око 92 та, 1 1 упю б11х 13,:щ _један nрс.д­ дш-rа постаје св већа  опасност
         но - по 1ппчкнх с-· , а:111занија. 1, 1 1 , : , 1 1 , ,.\1а 1юг,· ес ос.,ањат11 стру  ,01 -,,а,,с ,.сктара оrолел11х rювр11 . r11 лuг  С.:\ жсл,ом ла 1,,у l!OCГICTIITC :щ nозаче м торннх воз11ла, јер
         У 559 (,p11ra \a 1, 28u 1·ора11с:,1•'\ О '  Ч i � .. •  r '. \'/�, :;� ! 1 J f !10\TtЗO \ H C ОЈЈГа\ 111  щ1 1:oie ТЈеба по11111.\1Ю r1 11 спрс- потреб11,, ш1ж 1 1 ,у. '[во о •1с,1у ес 'r> склон наду. Последљих  дана
                                              Т
         бсr,,:1 c.·· 1 :c1 :. · ! 1 rJ ј .;  ... r · .,· -...:    tЈЈ П И  сре, ).r 1 j y  :J..:"'1.\,JtJ 1T::t. X t tЛ,c.\ •\C  р:1 \ 1 1 .  с,, А оста Јс нестала и (Нрада с је
         1 1  '      н:...: · 1 ... 1      -        , .. � 1 �,..., \ , 1  · \1с и nol1н')a1<a у1 ro:,.1��  i\_1\ , 1  Ј.:' " '  JJ ! t'it- 1с с 1'\Н\,,с, па сад:� нети п слета
                                               п/i?П:1. п()ТТ)СUIЮ , 1 а , 1 /1.,1 \' 1 )'. 1), I a С \ 10 1 1 ( "\1"0 \110 \ 1 1 1 ').\{)· 1'� ·1 Рраву .-,,щспост t,,,ко за воза
                                          ')
                                          '
                                          '
                                             (1
                                            1
                                                                                         п
                                          , , -1 , , ,  110 В!!ШС пар1<оса, ·1елс1 111- ,1·, 1 i 1 • 1 1 L T 1 ) Л I \П' I I J )ll:l-1i.\\10 HPC!(U 110 •1с r,1tнop:111x nознмt та,;о в за е
                                            . ... !1'' с а. 1C,\Cl CH1iX Н 1101 1 1 1 /
                                          • '"'\ ,            с 1 о ј,�!1с , .. ц.)111т а11с1<т C \ •r1 .ir')c Због 1Јш ·е, нарочито ноћу.
                                          •. • ,  • : ·,У II"'O.\Cl,•IX, задру;r,1 1 f !Х  1 {   1 0 1 :1 с<: 1 , ај чс11 1l,с ,\1·:1•zша ,\,1 л11ст Пеi',-�;:р1юст ОД!'ОВЩ}IГЈ); за од\Ј
                                          -·,-�р • 1 ч 1:1Ј'\ ЛFIОРИШТа. Треба ПOlllV 11 !'] 1 1.\\l ! ' I O  1/ I I O l ! 1 '.\CЛ,:ll< , ','1 0Гс1 К ,  llcl ;;,-·н1:ньr..: 011Г>r l\'t"c�a · т()1\1-1.ко је за
                                          ,· 1,;1. u ат,1 • 1  озс.\сњавати новр111• 1 1 1 с ч а 1 , 1 Ј  v срс,\\'. лок га оста.,1 1  Кру 1;-�Ь ч щ:уд Еада се ана л-::� лнев·
                                          с · ;о ст:о· с11111�а кул1'1тре, нзво'])а, П ! С·1Ј � ,с1 1 1 и  :>.-юrу 1,ун11п1 ПСТКО\1 . О- · ,о нрс�-а 1тог !1.tоста преће лnаде
                                          , ._ сюш. пюбоnа палих бораuа, но Т!.:t:i  1(() ј с  нрат1 'IIПG.\aIL ОЕ()!'
                                                                         \ ! f  сn:1-ак :т_rтни<1.·их ау обуса и без
                                          111· .. а. 1п•1·пr'< зrра�а итл. Нсопхо ст:1, 1 1 е  ,южс ла са•1,'ка , а .1 , 1 1 .1 Г)11аЈ дру1Ћх моторџих и :щпреж
                                          , : : о ic ,·,rосипr сад1шце, ж11вс јел rт овако 1с�1с110 с п -11·Ј1с, вс!1 је 11р1 1 ' ! i X D03Hl\a,  аљда од1·отюрнн че·
                                          ,·,; н 11. всћ ,. двориште сваког .,о Ј Ј  .11 ,с! 1 1 ' 1 га Ј<у11и 11с I о г  .\ана ка- r�a.1v ,ъуд н:е жртв и пре1:11л са о
                                               , гра.\у и па с лу.   :            (, );1ћ<1.iэ Ш) овом делу :пу ra Ј-оји
                                           О ,  �,-т· ·в1�Qст и р уководстава 1 1  Мнслим л:.� !,ст · схват1-1 п1 .џ,  r.;:Јушеu,щ повезује са Брусом, Ии
                                          "с·1 о.,а : 1 ,:1'<оnог ра.\а,  3ашrс11\1е  Еа,1 о:ю т ; с  1 1 1 1 1 1 1с1,1 ·1r-or 1 1 сз11ат  шем, ПрИШ-ПНЮVi 11 др'fПIМ мес­
                                                          m 1 x ф r 1 1 1,н1сv 1 ј с 1с1 1 х 1-п, ,на1< а ,  већ  тима.
                                          '- а к , , ., ,а, 1 11ацијс гора11а. У 11ова 1-бо1· тога што жел 1 1 � � ла В а ,, 1 1 ре  Кости! , ,  с л 1 1жGсr1 н к
                                                треба да булv II�D.5 л о,ю ш ,  с uб:1:1 р о)/1 1 1 а број прст  , , 1 4 .  01010бра"
                                          p,:t:1 1 '  гора ш који су ес cnojo:1t ai,  riлa·1 • 1 н : ,а у гра.-1.у, л;:1 а \\l l l l 1 1 L Cтp.:1  Опасни мостови у
                                                          11н,iа npc 1 :rJ с11с ш
                                                                  1 ј а . llfJ" ра1-1юс,;1-
                                          л1,111ошћ,· ;\О сада 1 1 а_iв111пс иста
     1 .   Опи. у \ ��)�''' н.t�10Г1с ,· во н:зzit�>Y I i  дн ик у С о ањи к \ И .  На ш е кон ере1щ11 ic и с1<,11Ј ча л 1 1с·1· \ост:113л,а о \!.1ах по љего­ Д-ру) <е '1_71)е;\"ШЧ е,
                                                                .
                                                                             околи:пs. Бруса
                             т
                              п
                                                 ф
                  Горански раса
                                                          ,ю\1 1 пла ск\'.
                                          1 ·1п111е б11hе још jC,\!la 11·од1 1 а  11р 1 1
                                                           -
                                                           .�'):·ан .'!� чш ,!Ш�. радник " 1 4 .  ок
                              - . 1 u  јс .1.�1 op1 a 1 1 1 1 .1a1 1 1 1_i
                           ! , · ,·,x
                                                                            На 1\Юстовю1а ол Кру 1 1 1сп1.щ ll:pe
                                          л и к а ,\а е с  1 1 ајбо,-.,и\1 орга 1 1 1 1:шц : 1  т115ра'' - Кру певац
                                                                 * * *
         Не.3[Ј !!ОГIИХ Шу\LСКИХ заса_l'1 .  :Ј(\ 1 1 ,
         тити постојећих ШV)!а, у pa,G1rja  · ·t..,-\1 • ia \i!C 1 ·ич1<оr саnсэа, Си,1 \И 1,:, ј а ,1а и гора,111\\1а ола. 11у 1·с·,1 1та1·  Б· ш 11:ЈСд�ог ћеш) раз� 1.от�;,ити  ,1а Блажеnу, као и rотоЕо 1 1 а  сВ11-1:м
                                                                           ;1,P,BOilll• �-1 МQСТО'В:ИМа у
                          , · 1  C:,;·t.:ia O\t 1а 1:нс 1�[1\'ЖL: 11 '11\'
                                                                                       OKOЛ1i ! I I IH
          њу љубави за n,p11po , y 1 1  . спо  :·· ."l.,!1 1 O ' Ja!ICКII\I рукщЮ.\СТВ[[.\ а рада 11 похоала, засл\1;:,�1ю np1i:1- ,, I"tc·eoja1r1• дн ra што пре µ�а·\И  Брvса, својевремено су постаrвл-,с
         те нан1е зе.\tљс.       , 1,1);11шс' .-.11 1 скупштина и на фор 11aњc за ра,\ \ прош. ој 1·0�\иш 1 .  зуј"'мо у заједничком интересу.  нс по две у3дуж!нс ласкс, к а ко би
           У протеклих 11еко-. 1 · к о r:) · 1 1· :1  " ! : ;  · 1 i >\. i \ !)FH I X  бр1:га,\Ј. \' CCAI I \1a Добросав Гемаљевић, nгедсед·  noJ;:tч11 без већег смаљнваља бр·
         гораю-r су пошу11н 111 око -1-.0!1() х �  ,r 1 .-,а \OBl l \ l a ,  l l pil СВИ\1 i l [ KO:\.Hia.            :.ишс 1ю.рл1ал1ю наставл,али вож­
          1па-ра ОГО.\С\НХ ПOB'))l! l f П \;:\.  'Г  11 1 1 р1тре,\1 111 ,1 ор1ан11 ник Сре ског одбора Пощ1еп1 1·0  ,�f ·,'lo.,�)пa'" огр � л а  rьу.
                       .1 0.\1!-
          ко је неговано и з:1шп1ће,ю пос го :1а ш 1 ја\1а.     р ана у Кgаљеву         У Vл1щ1-1 Радивоја Стојилони­ Алнr, постеnе1Lо ј е дна по једна
          ј е ћих шу�tа. Засаће ю јс 300 ю 1  ,,,                                          ic nропада,ла, тако а лал1ас пре­
          метара ,\])ВО'ј)С,\а !1 по ИП!''ТО IJI [                          !,а про.1а.з1 11 1ц1- 1  често :зас 1·а_iу 1 1  чу �аз JllJ)CKO неких мосто,nа предста
          ш е  1·0-ранск!!х расс1д11ю,а з ::.�  про  И 3  Пепељевца                ДС ес jC,\IIO j  :1,1 1 1 с та ! I C BC])OJЗ<IТJl ' ) j  вл,а проблем.
          из.водњу са ног матернја.,а. Мно                                                О о�1 пр1 1 лико,1 жсли:vt ла yno­
                                                                             в
          1·с зелене површ1ше у rра.\оrш,ш Д О И А Е  А О Ш И  С Е О С Н И  П У 1 Е В И ?                      'l·)r.m1 1 1 а.рочif1то мопслнсте да во
          и селиыа, са 290 урећен 1х ш к о.,с­                                            лс рачу,I1а како ће прећи преко
          ких дворишта н па-р1<0ва, дело с�,                                              , р • юt�о г моста изнад Бруса пре­
          горана.                                                              . 1 а  Б - \ажсву, као и на лва моста
           Примери Бруса, Алекса11.\ров­ 1\1 .:с11а орпшнзација С оци јалне лед.ље време ·то 1 1 и'l-а1ье б11ло на        ),\ Бr,уса према  Алекса,пдровцу
                                                                                         -
                                                     саста ака
                                             о
          uа, Крушсвuа, Велпке Дренаве.  тич1юг савеза и Мес:на заједниuа дне вн ,1 р е ду  м ноги х  �н            ,:о.\ сt.:ла Ви r rкова. Возачи са че­
                                              р н ија. На тим с у о и
                              е
          Лrучапа, Чачка, Горњег Миланов­ v Пепсљ вц · u сћ  ду же орс мена и  кон ф е е ц к п в                т1 1р11 точка та,коЬе не1са пр , ю1азе
                                      р
                               ч
          ца, Сјениuе и неких других опш r ра жс  на и на  д а ре ше  п обле :� :ма чуло се виш� 1 1 редлога и м и ш    ка1..:о 1 1 м  се који точак не би заr­
          тина, најбол,е говоре о афирмацн  с еоских путева кој и  оу у вeo:via љеља.                      .1�1вно пз,:vtсћу дасака на мосту, а
          јн Покрета горана.  Постнгнут11                                                1 1 <1л ,сж , 1-1.и, који су дужни да се
          ре_зултати показали су да су го- , сшс\1 стању. Због тога је у пос  Н а јброј н ији су они који смат-       г1 а,рају о овим мостовима, нека
                                          рају да би се то мori\o урал ти              поставе нове дас.ке .. .
                                                        и
                                                                                    н
                                                                            Ј;:.,жи; ар Стојади овић, учитељ
                                                         у
                                           путем месног са:. "1.одотт,)иноса
          у   ВарЬар и н.у                        новцу и радној снази. О ови,v1 пре             'G;џјжоnци - Брус
            Ј а в н а  �иснус�ча   о и а нАиnат и м а  за     длози,ма решаваће се на јед11ом                 Кло sет на у Аици!
                                           од наредних заједнич1шх саста·
                                                                            О1пгv1а који пролазе
                                                                                       Мил-ичи·
                ОАб о р и иие   и  послани ие          нака Месне заједнице  и Месне  "Т н ел            \'Пра�ве погона "Аутоnревоза"  из
                                                                           f'O'lll умщом и,л,и су чешћи rост , и
                                            а
             , в
                            ,
                                    ани а з
           Н е да но ј е  о, д�рж н п ро ш и ре - тине као и за  5  пос л : к а Са орг низациј е  Соuијалис:гичкоr са у " у  У и а  Чачка веЬ је ј а сно о че.. ' 1у је за
                   а а
                                                                С тојиловића
          на седннuа Оnштинскоr  одбора псзну скуmлnшу, кој.и. ма V апри веза у селу Пепеље:вну.       л         право реч. Годинама на оном ме
                ·
          ССРН 1<ојом је озиа•1е1-1 почетак лу истиче двогодишњи  мандат. Пепељевча,ни, посебно, инсисти  с:\1-11 111. Наи.мс, ради с е о ово -ме : сту нема ј а вног клозета које је
                                                                   ц
                                                                   н
          предизборне акти'В1-юсти у варва На пленуму је било доста речи               Дра1·у гнн Ста11-1ојевиl,, железни ст uиште хu-1ља 1 да nугника. Путн�и
                                                                     Р
                                                                     а
                                           ај
                                                                      д
          ринскоi општини, раз:-,tатрани не  о ј а ,13.ном оuењивању  кандидата р у  да се оо о п та е, на би о ч1;и пензионер, и његов ш син Ра­ о,и на ово:1r1 месту че1,ају и по не
                                                         л
                                                   и
                                                    њ
                                                                       ю
          пооре нн задаци Социјалистичког оа зборовима бирача, као ;,1 пот  кој и начи н , реши што хитније, ломир, сл rужбсник Импрегнације  1ш.1яко часова да 1<,рену у било
                                                                        ј
          са,веза и друrих друштвено - по реби да се изабра1Ни 1<а,ндидати                             1,ом правuу. )К:ртва ове заборав­
          л�,,тичких организација у припре  ослободе већег броја друштвених  јер овакво стање пу'! ева и мосто прагова, поставили су мећуог , раду mеtЈ-1ости ј е  би,летара-�:ица.
          мама за предстојеhе иаборе  за  фу1њкuија.         ва, умногоме, отежав.:t благовре- тири,нс ] ,5 а дужине 12 метара.  Ов аi п р о бле м могли би да pe-
          11редстаьничка тела.       На крају је изабра,на и Општи  мено извоћеu-ье и ,юљоn:ривред- Овај ннат нас оста.ле становнике  1 ue надлежЈНи из Аут обуск ог пре­
           На пролеће у општини Варва·                ни,х радова.          овог дела ули�tс доводи у 1 1 езго- ,.узсћа, ако већ НИl(О други не мо
          ри11 обавиће се избори за 32 одбо  нсr;а изборна комисија.               дну ситуацију ј е р смо принућени  ,кс да се сет:и. Млюrн.ма би сли, ,а
          рнич1(а места · у Скуrшrrини- опш         Д. Јер е м ић          Д. Поповић ; 1 а пр()лазимо овим ус1<и,м ту·не- нашег града била лепша.
                                                                                    н. в. л. к. 395
   1   2   3   4   5   6   7   8   9