Page 5 - Pobeda 1965
P. 5

Петак, 8. јануар 1965.                                                              C'I!pa.xa 5.
      Д Р УШТВЕНА. ХРОНИКА.                      У Ста.\.аћ
                                           -----    о с н о вано туристичко друштво
       Про и r р а н о  п о  е е е                               е ., ла Т о д о р а  од СтаАаћа

                                    б
       Mi , nл'Ocal!) Пс,, р овиl, Mafflш1 1чc, "\i орrалим:а уп равља њ а ( гд с ј с но  Н.1 u.\згој заравна изпа,\ Гра Gно је о особитог значаја  за не плаже, а воденице на Морави
                                                                              -
                                                                           .
           _,
      шеф слу)кб" ХТЗ у и , , , ,у�ри_-1 1  б11рал1 од ттnвог рал1шс11 01· с иве- ,, 1 Сти \atia палазн ес JICI," \aш- Кр, 1 шевац тада престо•1ицу цар а  дочараваЈу пеЈ3аж.  П осебно тре-
                 , " '
                                                        -
                                                           •
                                                                  "
                    1
                           .. ,,
                                                   ...,
                          ·
                                     ,
      ,, 14 . октобар" и истакнути друш 1·  та), он Јс днrо гo,\l!Jla 5110 и " Љ-.' унЈ р i)с)ЊС - грз,л Вој во \С Прн Лазар:�. Као истурени  бастион, ба н а .гласити да су ове две реке
                               -
                            ,
            т
                 .
                                п л
                            и
                 1
      вено - поли- ачки радш к у ово м  О дбору  С и нд калне о ру .жшщ ·- ј С "3,.џ; IJ.\H како ес још :ю,зс Ку,ш грал У Ста.\аћу ·Њ"1ао ј е задатак
      I<олетспшrу , морао јс (и то npc у ово м о л бору доб1ю јс дужно  Го \v;-J:l о \  Сталаћа.  .\з шт1пи и брани прилаз престо веома богате резновраном рибом.
                                       0,\ не:, а д:�шњсг утnрЬс:њ::� да- ници.
      свих) да бу,де чист и исправа1 1 , сг бла1-ај1шка и баратио c.:i пара  u::ic rюс1оје <.:юю лсл1I\111ч11 1 ост::-.  т Читаве чете страсних ;ри.болова-
                                                        По заrисн:-�а путописаца и ис- ца из ближе и даље от·ол е с
      да служи за углед други.,1 а , да ,,:а 1 оје J I IICY милс у тако r;сЛiшо.,1  ц,1: ис,1рсюrл:1ш1 дс.юџн Gc,\c�1:1, тор11чара, које ј е  марљиво прику пљиво чека Ј ·у на обалама Мор"�е =
                                                                                      тр
                                                                                  ' ин
                .
                                  14
      б уде поштен. Морао ЈС такав да 1 1 рсдуэс!1у као што јс ,, . окто-
                                                '
                                                                             • агризе Ј е р У
      буде ј е р јс као шсснасстоголиш- Ga,p". Преко 600.0U0 дш1ара про- кој Ј I  јс 01-pai)tшao ,·гнрЬ-.':ы.:, н ПЈ;о н обрадио ,rчитељ Ж·· вор "д хоће ли да ,з  " ·  м ора
                                                              i ·
                                                                   .'u'l
                                                                     �
                                                                             , . -.
      1-ьс11к, од прво,,· послератног лзна 1 1 с1юр1ю јс на дрви�ш које јс 110- с \1 ;,:ио за о,\брану JI р11 огрош1а L'auшl1 у својој књижици ,,Г rр а д  ви има и крпттuе рибе.
                                   .
                            _
               .
                                                                                     о·"'
                     ,
      а
                                                                          •
      ф б ри1ке растао заЈСNЈО са њо.,, , ,vруж,11 1 1 щ1 наоаuл,ала за CY.UJC чла  з,1,\:.t н..:,,а,џншье главне Ј,\ \ ', ко Ста.\аh н љегове знаме ни тост и",  пос� · -, да се ., е
                                                                          оЈ е и сви у словr,
                           и
      излраћивао себе и њу и од нс кuа 1 ю uс. МсЬут м, нзглсда да ћс ес  ia ј с  ;ша.\а села. \! спратоЈЈ...  u :  н ес да ј е град подигнут на изванредне природне лепоте Ста
      ЛИфИЈкоrвююг ра.л;т-rика дошао до uua сума повећати јер јс нодру;+::.          тe�iciьii.,ш не а даш њ е rраЬс вине лаћа и ближе околшiе уреде и от
                                                             к
      врло одговорног места шеф:�. сл у ,1111 \а н:�.бавл,ала 11 друt·с с вар,1.       r,з античког доба. Пошто ес тур воре туристима, поготову кад се
                                 -
      жбе Хиrије1 Нско - техничке заш- За цело врс�rс свог бла�ајннкоuа             ci,:o 1щ.џrраље кретало В,�рдарс· и., 1а у ви ду да се Сталаћ налаа и
      т ите, од обичног омладшща до 1ьа Нстро�шћ није 11.,1::iu 1 : иј<:д11у         1,о - Морав::::1wм дол.ином то је поред главне железничке артери
      чла�на и често и председника орг а озбнљнију ко н тро.\у иакu су ес           1 с а ц н утвр ћ ење - град у Ста ,је мећународноr значаја. Као же
                                                       · н
      на управљања.         надзорни одбори ., 1�њал11 11а сва              .шhу И\1ао стратегијски значај.  ,лезничка раскрсница Сталаћ  ј е
       Али, познати и популарни Ма - кој изборној конф.;ре щнјil! 1 uш              Интсресанпю је да ј е  овај спо свакод,невно пре.пун пyr:a. За
      UЈ.и:нче није био 1'акав иако је из  тu ј с  то осетио, он јс !�61 . год1t-     ,i•" ; 1 : 1 , 1 1 поред свег а још уве к н е  вршетак из n радње  ас фалтног у-
                                                                                      п
                и
      г ледало да ј е најсавесн ј и  и н а ј- н е ночео да rюправ.ыl cuoj c r a,,      заштићен и пропада.      , та Појате - Крушевац још виш е
      lТО1.UТен-ији. Он је проневерио пре  да,рд, опре_,1а и удешава куhу а          До\1,шанrн и положај саые ку- ћс доприне-п-1 да се Сталаћ веже
      ко 600.000 диIНара, синдик ал н их гроши IIa друге ствари сшџ,11;;:;_1"-         \С носеG,но задивљуј е и  очариnа за А,уто - пут Љубљана - Бевће
                        а
      пара и обрrукао и себе и колек н е п ре. Чини се да у н.�;юЈ1евс 11        : ю с(,ТЈ оца ј е р се од зидИ!на града лија и постане место са велик.им
      ти:,в КЈОји је у њега њ v 1ао нео Р ра- с:њндњкалних пара није учес·шо-         'Т\'Жа велпча.нствени видик  на. транзитом путника и туриста ко-
      ннчено поверење. И то не о r р а.н и  нао сам, али то још ј-,,.1,:,0.,1 Ј\Ј1ю     т,_,,�:щ· 11 Западну Мораву,  које Ј И би у п ролаз у за Крушева , Ј а
                                                                                     ц
      чено (проигра�но) поверење и пот  ри да је друштвена кон rрол а [ш           ·Ј::::i;овтrма својим таласи. м: а запл,у сг.р еба ц, Врњачку Б ању, о ,  у
                                                                                   Г ч / ь
      1Iуi недостатак кон троле отера ла п отп уно затаји.\а.                  ск,,ју брдо са градом - утврЬе- бостињу и Краљево посетили н
      л-и су га на пост у пке против кu  О,р а и гоњења су о гкрнли о -           1:.е.,1. Дпвна панорама о к олних стари град у Сталаћу.
                        г :1-1
     јих је морао да се боrри...  вај и др'Уге сличне случ::tјсвс. То            ::;р�ш П\'ШlХ винограда и ч,паьог  Треба га са.мо уредити, а зато
       Уосталом, није ово п рви с л у- Ј С с  једне стра1: е добро јер су          П . ю равл, а , с.\ИВ двеју Моравщ  су п отр еб на рил ична  средства .
                                                       о
                                                                             п
                              1
     ч а да неко прои,r,ра указано му сп рс с                         �  , . саставц а " и Велика Морава-све Сощrјалистички савез, а у првом
                        сЈ 11-Јс проневере всlш.· раз.,1с
      ј
      I
     ПОВерење и да га динар повуче  ра. Мс Ьутим, сал-ю љнхона а кш - 1 ула т дора од Сталаћа  ес ово пружа ономе којн посеrи реду омладина, спрем.ни су за до
     У му�не ВIЈ)Тлоrе нездравих ком- вност пиј е  довољна и она не дс           Ку л:у.             б.ровољне акције. Недавно је ос-
     б,,.  ·  с б а и нередом а дру  лу ј е превсннш110.  Б сз ред ов11с 1 1  B 1 1 cJ11ra т1Јп п1Јсоста'\.а знда, љи  i:;I ав а  OI'OЛI"-'  ·"уле оо•rлуЈ ·е  1-юва,но и тур�стичко друштво у
                                                                   ,е'
      rш·ЈаЦИ'Ја. ла
                                                              -=а "'-
                                                            ,
                                                        и т .
                                                                    r
                                                                   ·
                                                          и
      Utrmeнa ко�нтрола и  недостатак си ем т ске контроле н прегле,,:�  ,·ов::� ,\е6.ь11 ia, ,штсрнја \ и  11а- п ,иродн ы лепота, " 1а.  Б ро Ј на вре  с та.лаћу, коЈе е све ове залатке
                                                                            · ћ
                         а
                       ст
                    -
      Л'ИЧне одrоворности многима Ј е _ пословања надзорних и  ,д1 руг а х  Jl'JI на ,шјн су з11�,аш1, ознаке ., 1е  .'1.G хлад1нс плани.нске воде и одли преузети на с еб А сигурно Ј е  да
                                                                              е.
                                                                                     ·
     помотла да се наDу у затвору.  н е  од б ора и органа при лруштвснп �  Ј:,,_ ;спрат;,е конструк.ц 1јс, веза 1·ре  ч:ни ловни терени пуни ра н  ћ  ћ и прив ед-
                                                                   3 0 врс не е изост ати помо
                                                                                     р
                                                   с
     Тс\!К.о давно синдикалне и друг е орЈ·анизацијш,�а, ове антисоцнјалн ;\;:н, а  " сат р ч::нш " 11 о рню, � -пп к а  rte дивл,ачи.  них организација ,на територији
                                                             �
                                                                 �
                                                                       t:: 'ћ
     П аре про�неверили су људи на од сти-ще пој а ве не11е се смаљити и  ;!:J· '.,H3.\.,1__ J �'.r r:1·::: •(()Г ;nC:(TЛ.OJta. I--I  . П сс ::овп т � о'--,а.\е о_,_.,асл,е  np- rш -евачке и ,Aipyrиx опuпина .
                                         - -
                                          r
                             ъ
                                       1
                                             :< с,-гут :-�
     rоворн:и ,д1 у жностима у  "Мери- �r о 1-юво ћс наносити штете угле- Ј е Ј.' 10� 1 з �џ, у, о р о северу  бом и тополом представљ31 ј у  ДИЈВ  Ж. Петрвиh
                "' "
        в
      lf
     м " , ,, еселиlН'У  н иком111у , ,, Ми - АУ  друштвено - политиЧiuо,  1-' налази ес прозор око кога се и           )
                                  '"М
                             ц ј м
                           а
     лоју За.ки ћ у " бившем " м еталоИ-1  г к v�  орг низа и а а. А да тре  да11ас познају богате боје и фигу
                    l
           ,
                      ба одл учн о сузбијати cne ан.тисо
     ст а,лате у", ,,Жупи" и другим ор  др у           ре, па основу чега се може· зак­ У У ч и т ељској школи у Нрушевцу
         р
      а
     r низа ц ијаЈМа. И њима су колек- цнј .л�к т ичЈ,е појаве и повећати  л, ,чпп1 да су одаје 1<уле лсr;ада
                       а
     т.и:ви, као и Милосаву Петровићу, ли ч н у и колективну одговорност бЈL\С богато украшене.
     омо гућили да се домоrЋе nривла р чено ј е  на Oc.. \.lOM конrр�су С а­ За нсторију oвrL x ру1лсвнна не  С В Е С Т Р А Н А  А К Т И В Н О С Т
                      е
     ч н их рад�rшх места 1-r да стекну  веза комуниста ЈуrославИ Ј е.  .--:ан::� јс трагична п узбуд.\:>Иilа по­
                                                                    Ч
                  г
      д
     о рећени углед радом у ор анима  Наброја�ни с.лучајеви nроневе­ вест о браююЮl\Iа �·рада. Она је  �iA P l ·,C И CTlt K Of КРУЖОК А
                  :
     У'nрављања и друшТ1Зсr-ю - пол и  ре си дикалних пара и д ру г и х ор !!а раз.не начине о с та,вила тр:�го­
                        ЈЈ-Ј
     ТИЧ-ким организацијама. А њихо ва  ,· rн з ци� а нису једини и с ю-у р вс у 1 I ap0Дi!O\l ПССНПШТВУ, y�IeI·  Већ неколико година при Учи- те.\.lе: ,,Човек данас",  , , Хумани­
                      а и а
     3 с1:ХВс11м-юст колективима - про - н о ј е да и у ,д;руrим ( м ањим ) ор ничко:vr слш<а-рству, број11И.\·, лри:  тсл,ској школи у Крушевцу ак- з ам", ,,Рад ничко и друштвено са
                ц
     Нетера др у·штвеноr нов а!   г tН' ц ам а има п,р оигра,них по Ч�LV!G н легендама.   тнвно ради Кружок младих марк  моуnтрављање".
                      а иза иј
                                  1
                       њ
      Ка,ко долази до оваквих n реоб  вере а па боља и по111у,н1 ја кон  Тап.ан датум 111од111аља ,·рада спста.      ЛктИВ1Но пратећи актуелне дога
      а
     Р жаја код људи? Можда то слу  т рола не са о органа гоњења и rпјс познат, ал11 ес зна да јс град         !5аје И<З наше друшwено - поли
                           м
                      н
      Ча!јЈ ·(Миwоса�ва Пе11рвић а може  и с п � щи ја, не би била су,вишла , , .0_ 1:пнут у жупи Загрл ат "  као Ова оnец:иј а мrзооана ф орма и- тнчк.е и  економске  стварности
               о
                        е
                                              "
                  е
       о
                        н
     Н ајб ље да илуструј е. По rр .л  тога  и з м ого раз лога ...  к,рајишкя град. Зпа ес ла јс град  , со. ошк.о - полити;ч.ког образо- Кружqк ј е предвидео да на свом
     lli" је дошао до одго ворног рад   Б ож идар Милосављевић п днг11у, за по 1 1ребе одбраi!Iе  и вањ а и васпитања омлад ине оку  наре.дд-юм . са.ста�нку обради тему:
     Ног места и о ,д1рећ ених положаја                              rrл,a око 70 чланова и двадесетак  ,Ј3-начај омука Осмог кон,геса
                                                      повремених слушалаца.  Кружо­ СКЈ за наш даљи друштвено -
                                                                      пол и тички развитак".
                                       * Шта бисте з::�мсрили орrаниза 1,ом руководи Одбор који је сас _  ,'  М. Исаиловиh
                                                      тављсн од ученика пете годњне и
     �- разrово р и                          торима такмичења?       професора друш1-вених наука. А !К �
                                       - Орrаш rзацнја такмичсља и
     Николо Ђорђевић                         прr,_јсм такмпчара су на задово - тиююст Кружока одви . ја се пре­
                                      л,а-в:�јуl1.0ј висини. ОргаН'И.'i.lтори ма сачињеном про,rра.м.у рада ко
     Учесник у ТВ квизу . Д а или н е "               �ia такш1чеља ј е дшю бих заме- ји обух,вата материју из области
     П р в о  · з н о њ е ,                    Је р, Ј<ако су оnи nредпидсл н, I<од  ред тога обух,вата и актуелне те
                                      рно што нису нашли не1 и срсћ­
                                                      ��арксизма - лењинизма, а по­
                                                  питања.
                                      rшјп пзлаз код трећег
                                                      .,1 е из нашег сав.реме�r-юr дру� :џтве
                                      тог шпаља одлучују брзина и сре
     п о  о н д о  с р е ћо                     ha. Знање јс попrспуто у друти  110 На састанцима Кружока сва-
                                                         политичког ж:ивота.
                                      ред. ){ ( елсо бих да буде обратно.
                                       ,., По сле с у ср ета са ек и пом Ва к и п роблем и појава тумаче се
                                      ,ьева, ви сте стекли прюю да се У с кл аду марксистичrw - лењи
                                      н даље такмичите. Из које ћете 1шсп1чких поставIШ, наравн о  у
       идели мо га пре неколико да
          о
     на В на телевизиЈском екрану У                се области даље так ми ч ити? rраn-шцама моrућносrи  чланова.
                                       _ ТамrrчЈЈће�ю се из области У К,ружоку се у,век им; на уму
     !(в из е М'1-ИЈји "Да и ли не" како             _ ј у ,гословенсюr послератни ро­
        ре
     'У . СVа ту са  екипом  Ва.љева,  ,, Ви сте одrоварали на питања             а ј е  неопходно да се чла� н о ви ос
     ЗаЈЈедно а  Још двојицом Крушев из средњовековне r<њижевности. ма ни. Доби ли с.11ю и оријентаци­ пособе да нашу стварност поема
         с
       ,
         а
     �ЭII-a, бр 'НИ бој е  !Нашега града. Може ли савремени ч итала ц на · о н у литературу од око 20 романа.  трај у  кроз призму марксистичке
     1'! ОI<о ри т нл.и смо његову посету     тсва  У. ч т ању * Наш rрад се поноси успехом идеологије.
        с
                                  и
        в
      Р'У[цс ц у · за новогодишње праз  ћи ка1своr задово љ   који сте постигли. Можемо ли о­
     IIИ, е и  nоставили м,у  неколико  тих дела?       чекивати д а ћете нас још једном  Такоће се на овим саста�н ц има
      ..                         р њ   обрадова т и?          љења. Чланови се савесно и оз­
     IJ!i-raњa -           - На први поглед с ед овеко                 слободно износе ставови и м:иш
      1
                     на. Мећvт.им, када је -Lювек са ин
     :t Об  да л и ј е књижевност Ваш  вна ю-ьижеmrост изгледа сувопар  _ Надамо се свему најбол,ем.  биљно приrrремаi'1 Яй r::ir-r<iиvo ��
      11 IIAп ,;;;., ••. t:- -- - �
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10