Page 6 - Pobeda 1965
P. 6

Сч,ана 6.                                                               Петак, 8. јануар 1 9 65.


                                                                        r-
                                                          П('9аi о ш к а ш  - p i i o u 1 t a

                                                                                   НА8АЊА

                                                                             ОС ОВ . ОЈ Н ОАИ

        Гости "Победе за децЈ"                        Ш   к о л  а            П и ше Богољуб М и х ајдовић    Ш

           П Р В Е  Н Е Б О Ј Ш И Н Е  C A И li E          Школо, :-.юја :-шла,       Просвс пш ралшш.11 1,оји р а ле 1а јс у с,,сдсl11 1 м  ос1 ю он1 ш  pyG­
                                         на cne11i,; ти хвала,
                                         ти си .,1сни ,ю сада,    \' разрС,\IЮј 1 1а.ставн ј С ДЈI!!СТОС!Ш ])1 1 1 <а \IGI:
          Недавно је нашу редак ц ију по  пр,ве слике и први покушаји  многа знања дала.   C\i у стс1ву , посс61ю ка,\ ј с  реч  Ј .  l fАСЛОВНА СЛИКА ЈЈслнког
        сетио мали Небојша Драшковић, били оу несигурни, а.ли је касни-             о \п ю·н 1сшаљу 111рирод  Ј1 -\ру111пза фоrп1ата ( о б11 • 1 1 ю  1 9  х 27 см ) и
        учен.ик VI разреда Основне шко­ ј е сваки потез био све вештији, У тс011 са,1 сазна 1а  о,\ стране ,,чсшtка I i a  прво,1 сту 1:ратак 11ронрnт11 1 1  тскст 1 1 ,рслста-
         ле у Почековњни. У друштву свог а с л ика vсnелија.   много лепих стварн,      1 1 1 !,\' 1 1 а , 1 1 с сnнрс,\.1снс oc1юu1rc шко в , ,а 1 1 лустра·1 1 ш 1 1 1 1  1 1 зра.з  бrпшог,
        старијег брата Драгише, иначе да  Њначе,- Небојша је добар ћак  из сваког уr.ш твога,  лс, ла јс актусл1 1 :1n1,11ја 1 1 а.ставс 11ај а 1 с1 усл 1 1нјсг у лру1 1 п ЈЈ01 ю  - по
        ровитог крушевачког песника, Не и активан члан секције младих  :vшоштво сазнаља зарн.  - \''! 1 1 ) 1! 1 1 1 1 ( 1 1 1 1  ус.\.1сре11ост11 паста Ј\1 1 1 I I Ч K ,0,\1  1 !  'I(OIIOЛICKO."vt )IO IIЗOтy
                                                                             ,
        бојша је дошао да нам покаже слика�ра која већ година,\1а успе­             нс <.:01џ 1 ја I I I C TILЧKO\I !Щ.1,у вас1 111- ОНО! а юрајu у ·1 оку СlЗШ(С протек
                         rшю ради при Осноыюј школи У Због тога те, школо,    1 ; 1 1 : ,а \1 \<.tv\l lX - ј с лно 0,\ основ- ЛС ССЛ\II Щ С. За ГO,\IIIIY ла1 1 а  саста
                         Почековини.           волл:-.1 :-шоrо ј а ,     1 1 1 1 х 1 1 а чслс1 1co_j 11v1 ес р, 1zorю,\c у в � ю  сам :зu11рку ол 52 слнкс. Ев о
                          На растанку, Небојша је обе- јер ти с11 извор знаља  сво ј о ј 11с1ст�ш1ю - оас1 т г 11ој лс- 1 1 ст случај 1 1 0 нэабра1 1 1 1 х  u1асл ова :
                         ћао да ће нас ускоро п оново по - и ТОГL\С другарске љубав11 . лат1юст�r .  Ј !ос,,\1а·1 рашt са с 1 а 11овr1 1 ! а  1, х1с1 1 1юооr Н\f1Ћ  Кру шевац
                                                                            1
                         сетити и донети збирку  нових                1 1 1та 1 1 асталс псн1шоаља прпро,\с -- Ј Јој атс ; Фар�,а И:}на,д облака;
                         с и        Ь                                       )Ку 1 1 ска б<-)ба; Млади у ш кол и ;
                         л ка, које ће у ме увреме н у у � Слав ица Петровић, ученица V р. 11 ,\Р1- 1 1 1 тuа ( о л 1-Ш разрс.,а) ,  тют
                                                                               "
                                                                               ]
                                              к л
                                                 ,
                         радити.             о сно вн е ш о е , Бра нк о  Р адиче- .реоа а 1 п1усл11�1�щнјс наст:ннюr 1 1 0 lrl i И 1 1,\1;стријс 14. о к тобар".
                                                                                 "
                                    м. Н. Р. вић" у Бивољу        ст\·11 1<с1 об,шс:�ујс r 1 .1,стаm1!11ш у пе  2. Р А СКУПШ И Н Е  ОПШТИ
                                                                                  Т
                                                         ла1l ()ШКО\1, 11<.:IIXO,\OШKO 1. 1 1  нрак­ 1 Ш 1 1 з,ражс11 jt:: кроз 1 0 2 тt::кста н
                                                         ТIIЧ!IО;11 поглсду. Псда1·0111ю1, шко  20 слн к а. П 'Т с_\учnј,но узетих на
                          Из  ђ а ч к и х 9неЬ н и к а                                 сли. а :  Ра�, на Пред11ацрту стату
                                                                           в
                                                          1 1 01· ж н 1 30·1 а, од ра:1\,1с1тран,а а :,- 1·а ; Премашен rод11 1 ш ь и плал1 про
                                                         1 у ·лш1х логаЬајџ, о,\ уо ч а n а 1 1 , а  1 1 :тол11:.с; На л ту још ЈЗсlюг етц
                                 Мој љуо и i иа��                ст1Зарш1х 11.ромеrш у ,\ру 1 u п :1 с11 0_ј 1 1 , , ар,\а; Друштвс11 а  контрола це­
                                                                                      друштвс-
                                                          срсд11 1 1 1 r .  Ученица ес \Юрају лрс ш1; Зuоров11 бњрача и
                          Руменило јутарњег сун!fа пре ;ю �в 1 1  н ,\а се радује сунцу. Нео  свега угюзна1Затн са пoj , \10DI1 :s, 1a и 1 1 ом плану.
                         лива,ло се по роси. Небо је било ci.;1 но низ лице текле су ми суэс  дor·,.lЬ;;�j и.vta у САДАШЊОСТИ, са  3. Дl:iЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИ
                                                                                    г
                                                                            С
                         nлаво, а далеко на хоризонту сва Б11.\t:: с-,· то нскрепе сузе, сузе ко  ж1 1 u отом 1 1  ·радои љул11 У крају ЈЛ С РН , С К н  дру их евиденти
            Небојша Драшковић     коме се чинило да се небо и море је I',IO да су хтеле да сперу сву  , коме ј с  ш к ола' ) .  ра111 јс к,роз Ј 15 текстова и  2 1
                           ј
         своје прве слике и цртеже, које  спаја у . Пробудио ме је свеж ју I<pr; са њега.   И н то1 1 1 1 . иј е  насталз-110г nporpa м a сл11ку. Ево ,1 1ских на.слова: Стат у т
                                          Внше никада није потрчало ис ш11 1 1 с рсформиса.111:: о с 1 юв11с
                                                                       шко 1 1  1\РУШТВС111и план у центру л аж
         је урадио за последњих неколико  тарњи ваздух. Отворио сам про­             Лl: у�,азују ,11а потребу оваr<вс бл.и н,е  РН
                         зор и сунчеви зраци су заблиста ПС.\l н ,аво� свода.
         месеци.             ли у мојој соби.                               О Т обр ,с ро   СС  ;  Ушк шt рО АЈЮГ зајма
          Изненаћење је било веома при                 ,Драrш.1ир Стефановић, ученик скости н Пt)СТ1,'1Лl! С И  а; п :;а об1 1ову Скопл,а; Прсда:uања о
                          Имао сам јемю мало
                                      јагње. "\,I разреда Основне школе "Бра грамскоr сал'Ржај а, полазс!, и о д
         ја11но, јер С\/ ов и би и искрено  Б ило је тако лепо као цвет мај· на Павловић" - Коњух  садашњослт, а с тн,1. У нези има  11 у ту ,д1руrа Тита; Прос.ла,nа Да.�.щ
                   л
         одушоољени Небојшюrnм сли.ка- ске руже. И данас га се ceh.iм.                              Републике; Трибина ССРН у Кр у
                                                                           с
         ма. Тале�н ат је заиста очевида!Н .  Вол о са,м:  да му дајем да једе         . 1 0 и низ стр,учш-1 х  ,радова' ) .  Чак ш нцу.
                           �
                                  -
                                                          н јслно ново поглавље наше леда
         Не бо јшине слике оу пуне топ их  из м о је руке. Много ме је завол t::        гоu11<е мпсли све више се дифе­ 4. КАДРОВИ И ПРИВРЕДА и­
                       л
         и племенитЮ( боја и фњних тоно  ло.                 В И  М  А      рu1rц11,ра J I  IЮСТИЖС афи . \1ацију  :-�з 62 текста и 22 с 11 1-ш.е. Случај-
                                                                      р
                                                                                    н
         ва и н иј а.не и, а мотиви и  ли ко - •   Ј д нога дана њ егов ж ив от ес                       1ю изабрани а-�аслов :  На каналу
                           е
                                                                                    : и
                                                                                њ
                                                                                  Т
         ви су врло ориГИ!НаЛЈIИ.                    Осванулп су дсцс�tбарс1<:и дани , 1юд нази,вьм педагоrпј а  комуне. з а  на, водњава е рстен к; И з  Ко
                         vгас1�0. Када сам отворио ·врата, хладни са мразеви."1а. Јед н о попо Сс11сюша жалба Луцицију :
          У разговору са Небојшом са- ;mко ми није пошао у сусрет. Ра ,..\Не падао ј е  снег. Као ројеви врс       ,,,1унал.нс банке; Кретање и перс­
                                                           Non vil е s � d  schula� d1. cimus " 1 .  пектrше п,ри11рсдс у комуни; При
         знали. смо да ј е  почео веома ра- досно блејање јагњета је заувс1< дних пчела пролетале су перјас· rЈµ;,начена Је 11 ч е r к , м  ХХ века у
         но да црта као шестогодишњи де престало. Свуда унаоколо ј е  вла­ те с-нежне пахуљице и сус;тижу­ де и.зу н-1ве щколе:  в,рсда крушсваrчке општине; Ра­
         чак. Озбиљније је почео да се ин дала нека тишина. Окренуо сам ћн јед11а другу падале на nлаж.·  • Non scl1olae sed vltae discirnLis 1 ".) пидаu.1 rюраст извоза;  Калемови
         тересује за с.м�кање, после излож се и лагано изашао. На оближ­ ну зе�1љу. Следеће јутро  осва­ Псuгхо,юuш<.И� учс11.ици моргј у из Велике Д�рснове подмирују 80
         бе поз.нагог београдског сл:њкара њем дрвету, Њ1Ихало се тело мога ну без снега. Природа јс била  сазнавати 1-ш садржају и ут�:-.сци­ посто ј у гословенских потреб�.
         Милиа Станковића, коју је  у :uубимда. Ка.о с:неr бело крзно би обучсЈ 1 а у свечано бело рухо. Не  ма које нуди блr-ока и даља око  ( Н аста,в:и.ће се)
         Крушевцу три пута пажљиво раз ло је обливе:но крвљу. Моје ј а г· бо је било прекривено сивим и  AlilTa. Посматраљ , Ј!СПОСред1IО Ј [
         гледао.             њ� било је закла.но, а хтело је да  М\f1-НИМ облац�vш. Далеко нс1·дс  посредно, основ је умлог разво­ ') Овај став је тековина савре­
                                          за брдо:v� чуо се лавеж р а зјаре­ ј::� деце, чије је мишл,ење щ, по­ мене педаrоп1је. ,,С обзиром  на
                                                          •штном ступљу ш
                                                                  к оловања у 1 ·лав­
                                          них керо1За и mрасак ловачке пу­ ном ситуаџио,но ( Р ; 1бинштај 1 1 ) .  избор образовних садржаја шко
         Народна прича Лужичких Срба                  шке. Са оближњег пута допирс1- Пра1,тич1ю, наставник ј е  у си­ ла XIX столећа све је виш е пада
                                          ла · је шкрипа н е п одмазаних волу
                                                                          ла у хисторизам. Она је до те мје
               УХО И ПЕЧ Е IЈ О  П И АЕ             _�ских кола. Јато гавранова про е  туацији да приближн 1ш1аче б,,11  ре 01<ренула према п р о шлости да
                                                          cr<o наставпо гра,сl.ИЈВО из одрсhс
                                          тс над кућом и спусти се у об·
                                                          нс друштвене срсдиrr� у којој је уопће није видјела садашњост, а
                                          л,ижњу њиву. Њихова црна тела
          Позвао сељак кума у госте, по  - Куме, хеј куме! Макар једно  сдуда,рала су од снежне бел.ине.  школа, под условом да ј е  редо­ још мање се у њој мщ·ла назира
                                                          ва.и пратилац и учсс,тrк друштве 1 1 1 будућност ... Школа се одваја­
         садио га за сто и изишао у дво- ми остави, маrка�р је�о!  Како ј е  даЈН одмицао сунце је  !·!(, - 6КОl·ЮМОКИХ доr::tћаја И крс ла од сувременога живота, од су
          и
         рште да наошт;ри ножеве. За то  л кум мисли да кум хоће уш11 све више разгаљало облаке као  таља. А таква знања lie бити трај времених збивања и догаћаја  и
         време његова жена је у кухињи пек д а му одсече и бежи. све бржt::.  да је · хтело да своје ужарене ру­       окренула се сва према прошлос­
         ла пилиће и тако често их проба      (С руског Р. М.) ке завуче што дубље у снег и да  н.:, п применљива.
         ла да ускоро од њих готово ни-               их охлади.            Поред нспосред:аr.\r рад "l са v­ ти. Ученици су у таквој школи
                                                          че1н1цнма Учител,ск� u1 ,оле и ба више упознавали хисторију нау-
          шга није остало. Како сада из                 Бисерка Савковић,  ученица вљења методиком наставе упозна 1,е него сувремена научна достиr
          невоље да се извуче?
           Наједном сељаЈИки је синуло у Активан р а А литерарне  VП разреда Основне школе у Го­ вања природе и друштва, ово су нућа" ( ,,Енцю,лопедијски рјечник
                                          рњем Степошу
                                                          ооно ш-ш разлози р азматрања пос псдагоп1је", стр. 29.; изд. ,,Мат11-
          глави. Утрчала ј е  у гостинску со  АРУЖИНе у Ратају                   тавље1нОЈ' шtтања. На оанову јсд- ца хрватска" ,  Загреб, 1963.).
          бу и повикала:                                         ,погоди,шu-ь.ећ-\ планско�,, перма.не-',  Наша  реформисана  основна
           - Знаш ли, куме, шта мој муж Последњих неколико година ли               �пног и студио3ноr праћења садр школа превазишла је све ове не­
          хоће с тобом да учиЈНи? Спрема  те�рарна дружИЈНа ученњка Оанов             жаја ,нашег недељног листа "По- д Ьстатке старе школе, у теорији
          се уши да ти одсече! Он је јад­ не школе у селу Рата:ју актив.но          беда" у Крушевцу, п о куша ћ у да u У пра1<си васпитања.
                                      одр�ане
          ник ·м ало ше.нуо. Спасавај се, ку  ради. Прошле године  посвећене            r,:7 кажем заmпересова.ном читао- ') Наводимо само неке: књига
          ме, док ои читав!       су књижевне вечери                      ц'У на ст.ва1рн:е, велике и корионе Р. Вуковића: ,,Завичај у васпиr­
                          ВМИiКИМ јllјlОВенски.м cтinapao
           Уплашио се кум и уда�рио да цима в,.,rоу Караџићу, Петру Пет             могуt џюсти које 11-1аша  ш-тампа но - наставном раду осмох·одиш
          бежи што га ноге носе.    ровићу Његошу и Б!ра1Нисла�ву Ну              пружа у по'Гледу  актуелизације ње школе", ,,Принципи· повезива­
                                                           iНас.таве познава.н,а
                                                                         и ња школе и комуне" и др. д. Мо
                                                                     природе
           Улази муж и пита:      шић.у и прИПiремљено  нек.оло                 друштва у основ.но1 школи.  рачић је ажурно саставио библи
                          ЗаlНИМЉИЈВИХ предаша.ња о стил у и
            А кум где је?      језику у нашој књижевности.                   "Победа",  лист  [<.рушевачког ографију радова _ разних  аутора
             Доброг си ми ти кума до- Дружином успешно  руководи                 краја за ,д1руu:rтвена и полит ичка под називом " Упознавање завича
          вео!  од1rо.вара жена. - ушао Љубиша Бића�нщ ученик  VШ                 питања ( юы ю носи слrужбени на- ја" од 47 прилога итд.
                                                                            ') Џ. Лок: МИСЛИ О ВАСПИТА
                                                           зив) садржи и материјал из обла
          он код мене у кухињу, покупио разреда.                           сти привреде, о:д користи и за на ЊУ, стр. 77-78, и 190.; изд. ,,Зна-
          ми с.ве шерпе и пржене П!ИЛће \"  Оваrке школске годи�е дружи             ставп-ю - васпитни рад.   '  ње", Београд, 1950. године.
          њима и ух:ватио маглу!    на раапиау,је Нсl11адни  конк.урс                а) САДРЖАЈ ЛИСТА. Тематика  4 ) П. Фикер: ДИДАКТИКА НО
                                                                                      изд. Геца
                                                           "Пdбеде" у 1111ротеклој школс:коd ВЕ ШКОЛЕ, стр. 19.;
                             н
           Сад је муж, обузет гневQМ, она  за уче ике II.Ioлe којим се по-           1963/64. годИЈНЯ ј е  израз ста.ња,, до Кон, Београд, 1937. год. и :Ј<. Ште
                                   !
                           у
          ко с ножевима које ј е  оштрио у П и\арИЗ'lј е књижевност и добра  Цртеж Десанке Петровић, учени- I"аћања 'У 1111:и�вредном и др.уштве кер: САВРЕМНО  ФОРМИРАЊЕ
          д!Воришту, поју1рио за кумом. Ју- књига.          це VП раз. Основне школе "Вук ном ЖИ�Воту и тумач перспективе HACTARF. """" '"" - --
                                                 .
          ри и виче из свег гласа:             Ј Пе1чЈ<h К"""' .... " "  - ..., _________ _
                                      .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11