Page 7 - Pobeda 1965
P. 7

Пс , · аf< ,  8. ј ·  нуар 1 9 65.                                                        т р а н а  7 .
                                 ----------------------------- ---------------- ---                         С
                                                                         -
                                                         Из
     НоЬо   у З н о чојн дел о  н о                       _ВЕ И НИ U И  У МАЛОЈ Ш Н ОАИ
                                                            Трстеви:ка
            »1-f. р_ушеЬаи 1 ф и лму«
                                                А
                                                       Ы
      ов о rод и ш њ ем p e n e p r o o p y              П р е.,1а ПравиА11ику о орга.нЈа вно 1 1 µ..:bl' до Брезовице  1 4  к м .  лс.  ч ак н OHif којн с,,,; ес веh за­
                                      цнјн н раду ш
                                             к ола, оде.ъења и ш� \t<L\o нс заостаје за њим .
                                                                       тск.1rr !. рад!· не .\1огу остати
                                                                                     на
                                                         1
                                      -�Руп1х обл.их а  за основно образо  С 1 �ч 1 1 1 резултатЈЈ  лостЈirнутн пос_,�· ако најкаст1ј е до 1 9 70. го
                                                        •"
     - I<ру ш е вљани ће ускоро видети и америчке филмове,    Еање одраслих у Т.рстсн и ку, у ос су у 1 r 1 1 <ол11 "Живади11 1  Алостоло · ..).Jl11e нс нсл�·не овај услов.
                                      1rовн11.,1 школа.N�а "Херој Чајка"
     Ј<оји су дуго б и л и на л и сти 3абрањених ва приказ ива ­ 11 ,,_:, 1 ша,.1,1ш Апосто.'.овн.ћ", фор­
                                        к
              ње ван граница САД -            :-.шра.на су чст1лри оде.ьења за до
                                      ш к оловањ е олраслнх која су u­
      Л Ј)С Ј ICl(O,\IIKO Дcl l l a  !lj)L' \ \1:11,>  1 1 \ JOIIIЛC ГO,'\ll l ! C у П�·л1 1  1 1 :1а:щ;�о,  ш1х да.на завршала рц. Оде.ъења
     1,у эа 1 1 р 1 1 1 <с1:11 1 щ _щ,с ф,1.\ \ЮПа .,Кр\'  орнrю-шмюшћу мопш:1 1 1  1 1 сс1шки  су организована Jia нницијапш,,
                               <
     l l ieoaц ф1,л,1" лсф1 1 1 1 1 1 г:шщ, јс .Ја \ашњ,ш  ствара.,ач; , 1 \ 1  1юступ- Савета за школство Оrшпю-�ск;
     13Р1 1 1 с,11 б11ос1<011ск 1 1  рс1 1ср н.Ј:11 ,  .'L'  l,U \1, број l!C KO.\IC!I !'Щ)С, 110Л�М1Н<С  ск�·,шп11нс Трстен11ка. Скоро све
     1965. l'Ол11 1 1 у. И:1()tЈр 1 1 рс,1 1 1 ј , . ,т 1 1:х  1 '  Rl'O\lc! ОПрСЧl!С су,\ОВС.  по \:.!ЗЈ!ЈIКС С]Ј\lЮЈЈДЈЈра \Јј С\' Оти
     Филмова јс uco,,a :зaJ !l ! \ I •.,· ш  " 1,) 1 ,  �1а:хв.:.1л, ,ј\•!111 прс,\у:111.,1л,иrвосп,  т1;пс:-:а ск 1 ·1111п1ш 1 а 1 1  своје р R ,щс
     LJ tcнa 1 11 , 1 �_.1 л-,убнтс.\,1 1.,1а ес· \ . \ll' \''-!L' . ! {-:,;P1,";a1i ф! 1.\ .\ 1 а ' . Kpyrucв,•,oai 1 1 �  c,1JJ'il ш·1;:,цr1је. Најиздаuптја _, то.\i
        ,
                        Ј
                           Нl
     Т / ! ( � С Ј 1 Ј  t'L' llp";I·�l '1CI  1 1 ; f0 · 1 · \ 1 1 , t  1 " ·  ,щ: ; 1 ·  !';') ! \ !i, \' :ЈС\1.\,11, ЛНДС'Ј !  ! "О: • . ..: \,· јс " П рв а пето.\етк:1". Она
               ·
                         \
     Дс BJJI L H.� �Зl1�1 �Jtt j J ! J t�,: ,\0 \1� 1 ) 1 : l .  1 1  r l  1 1 ..: i(r" ! l f (U Э ' .!С)' Ј ! Ч Ю ЈХ фнл�tuuа,  :1�, споје полаз� 111ке 11л<1I1а с к оро
                      >
     стр�� 1 1 1 1 · <))l f \ \lL' l � J J \  ut· 1 , • .. tp .. ·i 1,�1 .  i(L i 1 1 , ''i , О са_\а G11ли 1 r a ЛНСТ!l  :·ш 11з!1ос, управо 15.ОСО, , ок пола
                     . 1 ! < >;'>a1r,c1 111., фЈ1 \.\!ОШ1 за нрнк;:�зи
                      ;
                                      3111 1 · ш  П.\аhају 5.000 дl!нара.
                     ;•, 1 1,с щ11 1  С је ,  t ! 1, : 1 1 1 x  A,1cp1r 1 11:11x
                             �
                      1
                                       Р.:зу_ тат11 11 Ј Ј 1 пере.::озањеЈ
                     ;, J>"aua. По,1с:1111 :1. ю са.vю 11ознатr1
                                       - Извалрсдтю, - рек.ш cv ню1
                          t
                      ' • ' ' " .. O \ ;: > J \C ,.\О яеч110-ет1!'', у рс
                                      \ улравн "Чајкине" шко-'\е, -јер -
                      ,
                                  l
                     �, . , ј : ,  ч,·ес1юг Фрс,щ Ц11нс\ , 1 1 1 а
                                      О,.\, 50 ПО.'\аэника 22 су nр,\ОЈ.Обра
                     с,1 ;f)pcIJкo ,1 С1та гро.,1,  Бсрто.\1
                                      11 о .1.нчна. Остали су: добри и до  ш 1 l 1 " . Са ,а Ј,' щ сларијс 1 1  јсд1 1с  На крај \ · шко \Ске го,.1,11не одр­
                                                             1
                     f, ,! н 1,астсро�1 Ј I Дон О.\! Рнд у Г,\а  eu \,Hl!. ) 'слел' !  смо да се настава
                                            I
                     РТ,: 1" у,1ога.,1а, 11 ј о н 1  познат11јн          Н АР\ТС ШКО.\е 0G11лазе 1-10811 кан жана је ыа_,а свечаност. На њој
                                      \ 1З,\11л1с на завидан степен, да се  д1 цати. Вероватно што "Петолет су ll<:'.\ИIOI Ьацн, поред СВСД О Ч а /Н­
                     фЈ Ј ,.,, реж1 1сера Е. • 1 . ic Каэа1 1 а "На
                     ··Јо: 1 1 1 : "  са Мар.\он Бран, 00,1 11 Ка  озG11л,1ю nриЬс ра1ду с људима ко  1;,1" npc ,а с оји \1 статут;:�рни.,1 о \  стаоа �,а.1е wко_,е, добили и ма
                             .
                     n.н; \i fЛал 1 . сно,1 , 1· \:\В11ш1 улога  iп су лреокупИЈра\Ни својк,1 дру­ ослuама ,н� при'v!а вш11е у И llдус .\с поклоне.
                                      ш�, .Редоюrи,м -пословима.  Нека  т1 1 1 i 1 • ., 1 1 1 а без луне ОС! l()ЈЗ11с шко  i\rl. Р" -� уси новић
                                                         1
                     .\!:) ,
                        Л,\'611те.ьс 1 1 г н ,Jij;,111c10-1x фп  по.\азющн стварно верујv у оно
                                      тuто нм школа даје. На то их о­
                     \ . \';.Јна 11))J!Il!)C\I \,C!i l l  С\' fЮС'.\едњн
                                                        л
                                     Gавсз\lје и П р авнЛ!Ј-lик. Ако пола­ Бе е ш к а
                     "''1 е '\ 1 r 11нјсв r}>II.\ .\t "Осз.,1 1 ·  по" а
                                     зн11к 11зг у би једну четвртдну ую;
                     :' 1 1 с:1;:тт1,_јсn t)m.\\1 "Гс.11арл". В 11с
                                      т111. часова, полаже исnпте из
                     r:с·;пнјсu фн.\'' јс на  последњем               ЗАIШ А Н [ В НАСЈА8 и к  СРП&. nr Ј Е ЗН И
                            ·
                     Ф11 · ,1с1<О.\·1 фсст11 ва., у у Венеција  свих предмета без обзира на �·с­                      А
                                      пех.
                                                                       Н
                                                                           А
                     осrюј1 ю  ш 1 1 uе нагрзла, меЬу Ј<ојн
                                              х
                     �1а 1 1  л 1ту,\\1 1 1 а јооље1· фи м а фес  Добром успе у, илак, н а јви-  У Ж У ПИ Е Р Н
                                 л
          .,Земљаци"                       ше су допринела квалитетна пре
                     т1 1 u ала.
      V 1 1р,н 1,,1 .v1сссн1 1 \ !а !Ср1•шсu 1,а ·  Всл1 11к11 број :за1 1 и.v1љивих фил- даrвања 1 1 аставю-ша. Мада уз скро
                                 Ј \
     11н l1c 1i 1 , \ети ове ф1 1 л ,юnс са н1ю . 1.ю а ода р н ј е з а ,· л е дао е ко јн .,1-11у 11а�·раду, настсl!Вници с у  редов  Актив наставника српскохрnат школа до данас то нису учшm­
                      в
        1
                         б а
     11
     1 лu1·0 \ 1 1 1L11 Ј ,СГ Пулско·· ф..:СТ! i ' З,, ,а, \' G iO<.:KU)IY IJ])<:B<ICXO,\IrU очекују  но прш1рс:,1а,·,:1 ч"с.:;;з , воли,\Ј1 ра  ског _iезиr<а \Ј  влексанлроващн): ли.
     1 <ој 1 1  ес ло сnла v крушсн:t ч 1 : 1 1 , 1 \обру забаву и АЈЗа сата ведрог  чуна да се прилагоде програму н  општини има лепу традицију. Пре  Нолуrоће се блпжи, наставни­
     бr 1 ос1,от1ма  1 1 1 1 су- 1 1 р,1 1<::1з!шn.,1 r . р·_:с,юложен,а. За љихов укус иза  узрасту полазника, да унесу што  неколи1<0 година наставници, о1<у ци из удаљенијих ш1юла чекају
                                     више очигледности и пластичнос  п.ъени око свог стручног актива, неопходну стручну помоћ и саве
     Rei, у току щн: 1 1 сдсл:..: лр;нса.:1 1 1 в.l (.ir,,1,r1 1 1  су, nз.,1еЬу остало-г, и ита-
                                      ти у наставу, - рекла нам је од­ успеш.но су радили, мењали иску те ах·т�!ва, али тај форум и даље
     ћс Се с 1 � н�алЈ < Ша до�1а:1а 1:u_щ'л,11 , 1 ,јанскн суперспскта к л "Hop\,ia-
                                     лич 1 а ученида - домаl11ща Лсло  ства из наставе и ваншколс,<е а1< ћути и не показује никакве зна
                                       1
     ја "Анто в нлошrто", а !,' 1 1 1 ' ., ;, 1 .1 ·:1 1 , i i'· 1 1  "Тар,·с с1111 Ат11лс". а.VIери­
                 ·                     сава Прн ц а.         тивности и припремали занимљи­ ке активности.
     Жена ратна лра:.1а " В рт,,,)1·' J t  ,\У •1кс конс,\н јс "Расt:јани  профе·       ве и корисне акције. Али, у пос  Зашто и докле, многима није
     1 ·0 нај авл,и1ван11 О1f:1срс11сктак \ ,,Ду сор" 11 " Н ајл епша на свету" и крн  Мнлиционер Драга1н Максимо­ .1\едње време, тачније од даиа у­ познато јер услови за рад и разу
     гн Gродооп" (у 1<:0�1с с·� , ю · i д'Јл,у ,\'II I Ј Ш Л 1 Ј Ш  фил IOl:!11 "Операција !(О  вић, И11Јаче отац троје деце, нема  ки ања Просветно - педагош�<ог мевање одговорних постоје.
                                      ниједН\' оцену мању о:л. петице.
                                          т
     ' ј\, и 1 1 0:11-1атt.: соетске :шс:1лс Рн- Сра" ( совје1,скн ) ,  ,. Крик страха"  011 и д,ру има помаже. Каже да  зс1вода у Крушевцу, актив је пре  Ј. Пеј•шli
                     ( ю - 1ср и ч к и )  1 1  " М
      а
     . Ч ,рд В·1ц,,-1арк,  С1цш1 Поатнј,:;,  .Ј,1" (фр,шцус1<11) .  1 1стеријс Парн­ ће, још најесен,  уписати  неку  стао да ради.
     Рас ..,.  б ли,,- , и Росана Ск1 1Ја<[)ЈЈ-         средњу ш к олу, а зати.,1 на Фа�чт  У Александровцу је формиран
       i ;i 1
                      О1юго,.1,ишњи репертоар 1,руше                риле три средње школе и једна ОСНОВНА Ш Н О ЛА У ГОРЊЕМ
                                                      школски центар, у чијем саставу
                                     .нет. Биће то ретко интереса.нnrа
            а
     .:о_) . МсЬу до�1 ћю1 ф1;., .1юн11\щ; 1 п ч к 1 1 х бноскопа свој11.1.1 ја11уарс
                                                                             Д
     0 1 11 1,е се приказивати 1 . · нrвr ,1  1шм старто�1 обсЈ,ава да l"Jc Н,\!а  појава јс-р he се на факултету на
                    1
     t1ccc1  -                            ћн заједно отац и сил-1 кој н  сада  основна осмогодишња школа. у  СТЕПОШУ О Б И ЛА НОВЕ
       -1H,vt;i, Јiстичу се , Ј  ко .,r ·, r r ja  т11 :1�1 1r .1 1  ш г во. Ол1·ооор1 1 1 1 м а  у  овим ШI<олама· ради шест пастав
                          1
     ,,Нар0/\ -1111 п ослани к "  с                учи Техничку школу .
               '  с 1 1 1 1 , 1 л , 1 1 а  .. I P'\'Itrcвaц филму" остаје обавt:­    •шr,u и професора српс1.;охрва тс­
           ·
     tro Не т о лмсноЈ 1 юзор1н 1 .11-ю ј 1,о,1с- за да ес за такав 1 1 н ЈЗ0 н:1борс ло  Бурће Буриh, радд-ш к И ј]дуст­     ПРОСТОРИЈЕ
                               1
      .           ·                                    r<0г језющ, али се до сад а нико
      1·                               р 1 r јс х1rдраул1ш<е  и:  ннеуматике
     Л.1- Ј н  Б р · сl1 1 1 1сла !Ва Hyш11 ! in I I  Чо- краја ове ·године.          од њих није сетио да покрене ак
                .
     ·ве1с  .        1  }}          М. Н. Ристо1;ић "Прва пе-голет1,а", мала свакодне               Јс...1-ан део Горњостеnошког дV"
       н.з храстове шуме·', кој 1 1  jt:                             иnности стручног а1<тива,  или
                                                                        r 1 a 1<рај\· 1 9 63. �·одине конач
                                                      пн:щира његово поновно оснива- 1 ю  јс заnршен после :,1 , юго 1·сди
      Нове моrуnности зо свеспшно музичко оfiрозовоње млодих                     такоое постоји и а�,тив управите  · на. Он е  адалти1ран за четири учио
                                                      ље.
                                                                         ј
                                                       У александровачкој
                                                                 општини
                                                                      1 1 1 1 1 е у којима се н а ста:.ва изводила
                                                                        1
                                                      ЈЬа основних ш1�ола. Актив је био  токол., протекле шхолске године.
                                                                      Т,ше је до11екле 6110 уолажен н е
                                                      с5аuезан да размотри неактивно
      l'Iip o -1.u.лo1· месеца, у сал11 Дома  тп не кадашње сnетлс традrщ и је  ладнне Крушевац, Скупштш-t? ic       достатак ШКОЛСЈ<()f ПЈ)ОСТОlј)а. у
     .                                                         српскохрватског
       '
                                    у
        д:
     Ј}Јл о ржа1на је оснивачка ску покло11 1 1 к а ове ум е· нu ст н у �·р ад . поздравио н oбeliao пуну сарздњу •::1· !:rаставюнш
                              л
                                                                                с
      · .                                                               овај д е о посла  инвс г 11 р ано ј е
          r            Испрел Комисије :ја кул·_, урно и удео омладине Радован Тома- језпка и узроке нерада њиховог
     i'll1 и 1на П о рета музичк
     I·Ie С  .  Q  .  е  омл а д н                            Р. Г. стручног актива, али управитељи  преко 1 л ест милион:� 1 1 1 н ара.
       Р б .ије - секције Круutевац.  --- заб аnr , и живот 1 1 р 1 1  Савез,, ом tеевић.                   Но, на томе се није ста 1 \о. Нс
      у .,
         о
     l<e� . С<l.М м п четку, Градски ор-                                              давно је завршен н остали део
           о
       а
          е
      1 р нз.в о је три симфоЈ1ијскс                                               с  ош1<оr дома, чије су просто-рн
     св11те н Ј "                                                           �
         i, а 1 аЈ начи1Н свечано обе У Основ н о ј  школи у Жабарима
     ле)1,  о                                                             Ј(:, такоће, на·мењ�1 1е 1 u коли. Ти­
      ,н Њен - о отварање. Ди.риген 1·
     је 6                                                               �,е је школа добила т р11 канцс­
         и
     То 7:, Н: кола Чоловић, дире1<­   ИЗВРШЕНЕ ПРВЕ ПРОВЕРЕ УЧЕНИЧКИХ ЗНАЊА ЈЕС Ј  М Е ТОДОМ
      р                                                                "арвје, ћачку ра 11,,юнrш�,, читаЈ­
        у и ке
      р l з ч lUI < oлe у К,рvшевцv. .
                 -
       еоерат 0 наре.дЈним задац1 1 ма                                               т щ у  салу за изво!),�Ње наставе
      ,                                                                   и
       �
     ,се к цИЈ · е rrрочитао је Момир  Б р а о у настав1 1ици Основ рrю ст учен и ка в адањ е м сте е и х а поз ат,  то  м  тећуј е в .ре
                         н
     дн,ђ                Нед ав о                  л      ч н л   .н  ш  и  уш       сr нз и ч ксч· и здраве ,J.\t). ,џ� васпита
          вник
     'Ру 'л '\1111ЈЈ)а , Центра зя к:улту  п ш у Жабарима, у �<ру ше- зн ања.         ме за њихово решавање.  д. п. ља .        С. Лукић
     .  .  .....иску с .  .  .  ,,  е  коле
     \сле�  ИЈа, КО.Ја Је воћена по  п ч кој  оnштиu·1и, извршили пр е  Иа ко су учен и ци први пут тес
                                    в
                      а
     .
          '"' 01
     . 1 ifЈЈРоч,п�·н , :Р еф ера та , Gнла                              У ИРУШЕВАЧНОЈ ГИМНАЗИЈИ ОСНОВАНО НУЛ " Г ИМНАЗИЈАЛАЦ' 1
     Је ВР:ло            провере ученичких знања савре­ т ира н и, повољни резултати нису
         1-lil-!Тересантна.    ен м т ес т методом .  Ова а Ј< ци- изоетал1и. За сада се овакав на-
      )f    б            о
      . ељ а љ          м
                                                           л
      <
     li�c1,и:  у итеља музичке умет  ја је спроведена и у истуреним 'ЈНЈ-1 испитиЈВа�-ьа прихвата као нај  Пре 1 1 ско 1 r ко да.1 1 а у к р ушсвач  Идућ е го д и н е Г 1ИМназија прос-
        у  ру, ев у је  узика                                  мј Гљ\1назнј и  одржан 1 е доrо- ла•вља стогодишњицу посто�јања,
                                                                  ·
     ·   е. К. w ц дi'I. м ,  одељењима ове шк о ле У  Мешеву непристраС!нији, ј� отклања суб
     �а,1,о, н н к олик о година стагнаци
     Је                                                вор св11х ћачких секција, на коме ла чланове новоr културно-ум г-
      , l1 011-1ово д """·-·  .  ЈЈ Лука.вцу.         јскт и,втни фактор у оцењивању.
                    о
     .� np,,  "V>ИJ e место ко 1· е ј ј                             је O луЧ<-'tно да се формира кул- 11ичког др�ушт . ва  очекује  богат
       �nада П           Тестови су садржали  питања
     Л.lill  ·  окрет музичке о,мла                Мећ у учени цима влада мишље тур110,уметничко друштво "ГиЈvtна �rрограм а.кшВi!iостн.
     r-r. _ e 1<: РУЩе-вца ћ е, у�вршћењем у п.роnрамскоr дела наставне мате
     -
     1 ч 1.q �                            ње да he на тести рању I< раје м л о знјалац".        На оснивачком састанЈ<у је од
        и- f_LPonpa ,м му ичке омлади­ Р'И:iе за тро-месечни квартал, што
              е
     'lie  Ср б                           л у иодишта показати још већу ви  У юр,уше.вачкој Гю,tназиј.и rодн :1 vчено да друштва им а ликов-
                                                                                .
     ·ri с ИЈ е  'И Ч естим контактима је за м н оге ученИЈке била нови-           нама YCПe.I.o раде поједине hач "rv. литеоаnт,. л,�,.џ,.,,.., ""= " '·--·
        ,                             таМiост и ви.во знања, јер им i""
      ар ад!ъом с а љvбит{.-.Л-1..rl�Јf ..... ...... ,_.. ...
     .1( е ,, -
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12