Page 8 - Pobeda 1965
P. 8

Стра1-1а 8.                                                              Петах, 8. јануар 1965.


                                                                                  IE
           Свечоно доченоно Ново                          у АРЕНОВАЧНОЈ ОПШlИНИ nn (ЬАВдЈУ СЕ ПАА
                                                  ПРОСВЕ1НИМ РААИИUММА ЗА 15 ОДСIО
                 1965. r ОДИНО                 за просвету Скупште оIШiтине ка, заnослеuих у школаi\tа дрено �1риnрем;и комллеnm анализа '°'�

                                         На 11.оследњој седници Савета ног положаја просветних радни- тине и одлучено је N1 се ускоро

                                        Велика Дренова, која је недавно вачке оmnтине.       овом проблему, са којом би се У
         И Нова 1965. година свечано затајило нн тре.нутка и  :еес  одржана, разматран је материја  На овој седmщи посебно
                                                                       је познали одборници скупштине t ·
        јс ,1очекш1а у Крушевцу и оста- 1::ij:: 1трестајало до Сд.}LГ јура.  лни положај просветних раДIШка разматран проблем стручног ка- пронашла 11ајпоrод11ија решења.
                                     т
        лим .,1ссти.,ш крушевачког краја.  l1ноп1 ра.дни колективи органи             дра у школству дреноnачке опш
                                        1/ општини.                                     Д. Мутавџић-
                                          После дуже дискусије, у ко-
                                        јој Је констатовано да материја
                                        лиа ситуација просвепщх радни      r nнљонци опuовљоiv путеве
                                        ка није нимало повољна, одлуче
                                        но је да се свим просветним рад
                                        ницима повећају месечна прима- На нющ11јапшу Подружнице Со Gpoj мс11.1та1щ, а извршено је пре­
                                        ња за 15%.           rџ1јалис·111чко1· савеза, ових да.на  т,о 500 1,уби1<а песка - 111Љунка.
                                                                         ТакоЬс јс и:шрuюпа и nопрапка·
                                         Рачуна ес да ће Општинс�� а ск у у селу Гркљаш1ма изведено је DJI  путсuа 1<ОјЈ1 Гркљане новсэују са
                                        щuтина прихваити и усвојити о u1� лобровољних рад11нх  акција  сусслном Сувајом, од1юо110  Ма·
                                               т
                                        uaj предлог Савета за просвету, на \'ЈКЬсљу r1yтcna и 11ропус га. У  л11:,1 Куш1имс1.
                                                                  т
                                        јер су се одборници и раније за o,111v1 акцијама учесвовало је пре
                                                                          Прошле 11сдсл,е изведена је ма
                                        лагали за побољшање материјал rю 70 колских запрега,  велики  совна рад11а акцпја н па нодиза·
                                                                         њу Gране поред реке Расине, р а­
                                          СИНАИКААНА ПОДРУЖНИЦА ПРОСВЕТНИХ                л,а. За изnоћење ове акције наЈ·
                                                                         ЛЈ I эаштите КОЛСК<?Г МОС'IЋ И п ­
                                                                                        �
                                                                         пре је извршено сакупљање при
                                           РАДИ ИА    У КОЊУХУ УСПЕШНО Р А             ло1·а ол граћана у материјалу, та
                                                                         r:o да је у нову брану побијено

                                          Недавно је у Коњуху одржан  ученици са овог подручја. Прос  нреко 200 стубова.
                                                                          Опа кому,нална активност У се'
                                         редован састанак синдикалне по nе::тни радници организоваће низ  лу Гр1,л,ш�има одвија се у оюзи­
             Деда Мраз v. АРУПIРЈУ     Крl{шеnл,ана      дру;."ниuе просветних радника, за  акција, које ћс помоћи да се при ру 1аказа�ю1· такмичења орrан за
                                                                                        и
                                         послених у централној основној                               ов о
        Сви су се потрудили да ноооrод11 ювс1 ,н су дочеке \" сuојим просто  ш коли "Брана Павловић" у Коњу �,упс потребпа средстnа и матери ц11iа Социјалистичко�· савез а л
                                                                                       акп{·
                                                                                    б не
        шња н<,i1 буде што бурннја 11 вед •тј111:а, а св школе су ucli по ху и истуреним одељењима у Бе јал за изградњу овог одмаралиш дoi\t предизборне и и з ор
                                                                         вности.
        рија, а расположеље заиста праз гrЈ<1 \:i1,•:j1: прирс.,;1лс :\О екс за у лој Води, Љубави, Брајковцу и та.                 з. I{.
        вично н весело.        ",:;!РЈКС у !ЈIКОЛСКН\{ прос т орија - К ме нару.                Д. Павловић
                                         а
                                          На састанку су одржана два
                                         стручна предавања и разматрани
                                         најактуелнији задаuи просветних    YI\IPЛA НА         (:Л.АВИ!
                                         радника у овој школској 1-одини.
                                         О доприносу Вуковог рада српс­ Као и сваке го,'l)Ине, педесето­ 11сопажено од присупшх нава NИ� а °
                                         кој култури говорио је  настав­ годишња Станка Павловић, из Вр  ј с главу на сто и тако остала Је
                                         ник Тома Јовановић а о Правил­ 11,аца, от11шла је и ове године У  �но време. Мислећи да јој се СТ!�
                                         нику о распс,дели личних дохола  госте, па славу, код свог брата  ua, ню<а није nом:ишљао оно на ј
                                         ка и његовој пр:имени говорио је  Милутина Видаковића, из истоr  l'Ope. Мећутим, Ста1нка је још ис ·
                                         наставник Мом�шло Ракић.    села. ТТос,с ,•об�1чаје1-1оr послуже  тоr момента издахнула.
                                                                           Интересантно је да Станка ни­
                                          Предаваља су потпуно успела.  ља, она јс 110шrла н две ракије.  када ни.је боловала, нити била У
                                         што је веома занимљива дискуси  Била јс весела, разговарала и ша  свом животу код лекара.
                                         ја потврдила. Нарочито је  био  лила ес са гостима. r-.Л.ећутим, од­
                                         жив разговор .о наrраћивању про  Јс"џюм је устала и рекла nрисут       д. Борић·
                                         светннх радника по учинку, које  11иыа ла данас славм, такоће, н
                                         tie у 1965. години бити спроведе­ !1,е11 братанац Богол,уб Видаковиh
                                         но и у школама дренова.чке опш­ и да је ред да 1-а носети, после -:_У_..:.К�РЈШев_а_ч_к_о .... ј __ Г_и_м_н_а_в_и .... Ј ,_ и
                                                                            :.::!..=...:.
                                         ти;не.             чега је отишла своме братанцу.
                                          На овом састанку је посебно о  Пошто је noIDИлa такоће две ра  оаРmАЋЕ СЕ НУРС ПРВЕ
                                         ддучено да се подржи иницијати кије и код Богољуба, Станка се
                                         ва за изградњу одмаралишта  У једно време шалила са присутним  ПОМОЋИ И ВИШЕ ПРЕДАВАЊА
                    Овде је било весело           Комаранима, у коме би летовали госпн1а, а затим, полако, скоро
                                                                           У Гимназији је од1ржа!На годишi
          У Крушеnцу је  но:вогодишња l\ia. И тамо је било вед.ро, оркес                            ља скуmп'f'Ина оргаН1изације Црве·
         но ћ r: роте л                                                         ноr крста при школи. Реферат О'
              «: а у пр авој празнич- т,ри су има,ли пу1Не руке посла јер
         но ј а т.юсфери. Свуда је било вед, се свирало и играло до дубоко У                          досадашњем раду поднео је Небо·
                                              ПЉАЧНА ПОСАЕ ПИЈАНКЕ                 реда. Он је истакао низ уапеШЋО­
         ро и весело. I(o је имао мало "ду ноћ.                                          јша Чоловић, ученик трећег р а з·
                                                                          спроведених акција, а такоће се:
                                                                          осврнуо и на неуспехе.
                                                                    т
                                          Љубодраг Милутяновиh, ра.дн "тим, у једном тре:н ку они cv На крају је, после дискусије, за:
                                                                   у
                                         из села Доња Пакашница, је  2 4. ;;:се посваћали, после чега је ДО Ш  кљ учено да се организује више пре
                                                         -·-
                                         новембра, ујутру у 4 сата, на пу � ло и до туче у којој је Милан  давања .из области здравства каО'
                                                         .) Павловић добио лакше
                                         i ту Крушевац - Пакашюща, на-,., 'повреде.      телесне·  и курс прве помоћи. Већ је спрО'
                                         па.о Милана Павловића, радника          Р.  Г    ведена акција прикупљања пом.о­
                                          из Крушевца, и украо му новча­ Иc-t1ara је у току.  р ил ћ  ћи материјално угроженим учеНII·
                                          ник у коме су се налазила доку­         ав  ови  цима.          с. м.
                                          мента и новац у висини од 21.000
                                          динара. Он је ухваћен.
                                           Интересантно је да су обојица    Онесвестио ro� по опљочноо
                                          пре тога зајемю били у једној ка
                                          фани и кренули, под приличним  Прошлог месеца, 21. децембра, ца, Реџеп Сулејмановић,  прода ....
                                          .,гасом", у истом парвцу. Мећу- око. 22 ча.са, код села Мудраков- вац нов Шi а из Крушевца, напа ·
                                                                                         о
                                                                          је Душаиа Вељковића из села Ка·
                                                                          пиџија.
                                               ОтеАИ TOD�Y - СТОРИUИ!                  Пошто је претход,но  онесвес ­

                               ћ                                           тио Душана, Сулејмановић га је ·
                 Неколико минута после поно и           Недавно је у У лици Растка Не вцем у вредности од 16.700 дина  опљачкао узевши му 22.000 дина­
                                                  т
                                          мањића наnа.дн у а Савета Јова- ра и изгубили се у непоэиатом  ра. Оштећени је претрпео лаю.nе·
          бљи џеп" дочекао .ie Нову годину  Сnи су задовомш и радо пре- новић, домаћица из Бивоља. Пре правцу.       телесне повреде.
                             ·
          у хоте.лњ'\fа ,,Ев:ротта", .,Па n из" или  111рпчаваЈу згоде са дочека, и с ти  пад су изврШ""' Владан Марко- т ,  Интервенција СУП - а била  ј е·
                     ,..
                                                ..,_._..
                                                                        Ј
          на Јастрепцу, а они са нешто скро  чућп да је било веома лепо и при ви ћ из  в учака и  Мећ у им сутрадан су обо· ица  правовремена, тако да је извр -
                                                            ћ
          lмниј им прохтевима задовољю\\:-r                       Жив ко  Мил оше ухва ени и лшпени сл обо де. При шилац пљачке одмах ухваћен lf
             ,
          су се тел�визијским програмом  iат,но, мно1·0 пријатrније неrо про веки из Крушевца, обојица без тешњени доказима, они су приз .шшен слободе.
          или дочеком код пријатеља и ро шл.и годИ1на. А то је и најваж· заним ања. Том приликом они су нали пљачку.    И::1раrа је у току.
          ћака. Ипа�к, расположење  шtје није.            ioi отели тпrоtт "" ,...,.,...,,..,� ..
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13