Page 9 - Pobeda 1965
P. 9

Петак, 8. јануар 1965.                                                              Cтpatia 9.
                             ------------------ - ------- ---------                - - - - ---- - ·-

     •ОСТА Л Е  С П ( )РТС К Е  НОВОСТИ
       П р и з н      е                    ))П О Р ТИ З О Н ((


                                                           8-1 1 .  ,,Ескулап" Мирка Томића 1 ( , ,Бисер" П)
      У I\ЈЈ)аљсву је одржана nрошя- Поред тоrа, истакнутим радни- ла  су  Ра ди Г аврилов ић , в ро в а т АЕЖУРНЕ АПОТЕКЕ:
                                                   е
      е
     Р 1Ј 1а ССД111нца Извршног  одбора rщма друштава у Александровцу 110 најзаслуженијој за пуну афир­ 1 2 -15. ,,Атанацковиh" Милоја За.кића Ј .
     <С ес к оr савеза друштава П.1рти- о дата су признања на тај начИl-1 мацију и рад друштава "Партн­ БИОСКОПИ:
      р
     зан, 11а којој су сагледа не ј е дно што ће узети учешће у раду ro- зан" и у Крушевцу и на теренима ,,Европа" у 17 и 19,30 часоnа.
     r о дишrт,е активности орrан 11зациј с лишњс I<опференцнје  Реттублич- бившег среза Крушевац, и начел 8-1 О. .,Анто вилоЗи.то" ( д о '.1,,ћ1 нrре:..1;1јера )
                                                                   Ј
     И усвојон програм рада у 11арсд- коr савеза Партнз:ша Срб11је.  нику друwтва из Александровца. ! ; ! � .  ,,Д�,,тн брод'.Ј.вн" ( д О\1,!hи-прелш_iера Ј
                                               Ј. Милутmювиh
     но м 1 1 ср110лу.         Овога пута та ттрпзнаља nрипа-
       Поред осталог, ;:шализаранс су                                                                1
     .акпюности II рад псiсдиш1х :" р у                                   ,,Јастребац" у 17 и 19,15 часова
      UJTa!Da па су констатот111с нске  СУСРЕТ П Р М П АДН И Н А  ЈН А  И М П АДИХ ПЛАНИНАРА НА      8-1 0 . .,Горка .:;кетва" (енглески-премијера)
     слабости. Под.1так да су ол  1 7           ЈА С ТРЕ П Ц У                  1 1 - 1 5 . ,,Добри дух Париза" ( амерички-премијера. ) 1
     дру11 1 тава са терен,t бнrи11с1· сре
     з а  Крун rсвац, на rrp1,.,1·�p. остала  Нед авно ј '  одржан у Планина fiИ:\1 \mознавањ:њма и разrоворн- ,.14. октобар" у 1 7  и 19,30 часова.
                               --
     само лuа-три , :�а11с г а заGр1 m ,:ша. rк1щ:1 . 1 ЛО\1У на Ј а с:,трелду сусрет ма .  ж. ж.    8-1 0 . ,.Мистерпје Париза" ( француски-нре.,шјера) .!
      Д руппава кој а  су некада б11л11 п,р1rпа/1;ннка ЈНА 11 мл.:1днх nланп              1 1 - 1 2 . ,,Освета Вш�инга" ( н тал.11јански-реприза ) �
      мсl,у на_iбол,им а у рспуВл , 1 1 1 1 1 .  в11 r1u1 ,, . Вој 1 1 н ч 1 (Н кл11б ВП 1 0 79 и,  1 3 - 1 5 .  ,,Тарус с ю 1  Атиле" ( и талијанскн-реnриэа )
     �лс нс�1а ва листи "ж1нш-,"':' Нс Кр\;1новц.:1 G110 је тс ве че ри г ос т
      �<н разлоза су пСЈзнат ! � :  зна ес ,да �iла,'>,11х nлашшара. Вој . ници с у из  ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОGТИ  МАТИНЕ ПРЕДСТАВЕ
     Ј е  друштво у Брч:::v остало без uели рецитал посвећен ствара.њу                 10. ,,Евротта": ,,Оmнтинско дете" (домаhи-реnрнза)
                                                                                   и а )
                                                                               с
     ·Просторија, па је то бпо наводпо 11 развоју ЈНА, а зат м в юn е т а        АР     10. ,,Јастребац" : ,,ВолиЈ1-1, во.шш" ( н т ал нј а н кн -реnр з
                                и
                    11
     разлог да се друштво  "yracи f чака из народне и забавне музи­ Дугујемо вечиту захвалнос т  НАРОДНИ МУЗЕЈ
     Ал и ш l'a је са д�1уштвоЈV·, у Т рс тс ке. По сле програма домаћини су Вељи Димитријевићу, др Славољу  3& публику отворен сваког дана, сеы понедељка и петка, ол
      нику, које сада, има услове зс1 вој.шщима честитали Дан армије бу Јез.ди.ћу, лекарском помоћни­ 9-13 и ОА 17-1 9  часова.
     р ,,.д каю:,,• нема м·Јж.д,1  н11један н  зажелели да сарадња план ин а ­ ку Жи воти Милојевићу и особљу  УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
     т рад у Србији ( новосаrраћени, на  ра и смучара Крушевца са при     пожртвованом    Отворена сваког дана, сем понедељка и петка, ОА 9-13 и ОА
                                      оба одељења на
     .ј савремениј и центар за физичку пад,111.щима ЈНА буде убудуће о залагању око излечења наше мај  16 до 19 часова.
                                    ј ш
     к улту-ру, са најопремљенијом са­ већа и овестранија. За госте је 1<с и баке Зоре Јевтић. Лепа и                          1
     ло , справама и реквизитима) .  п.риnремље.но скромно послуже-             т    НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
       м
       Ка:,.\а је ова,кав случај са град­ ље, а зати.. ¼ се сусрет наставио �ш� .       Позајмио одељење ради сваког дана ОА 8-1 1  и од I Ь- 19 часова
     •С нм друштвима, сувишно је из · rr завр�шю игранком и мећус об-               Суботом по подне позајмио одељење не ради.
      к
     н а лазити разлоге изумирања сео­
     ск и х дРУluтава, иако с у баш АРУ                                ...,ОМ Н . . РОДНОГ ЗДР. В:ЪЛ:
          р из н"
               ај
      ruтпа " Па т а ,  н п отребниј а  О б аЬ е ш ш а Ь а м о  сЬе йослоЬне йрија ­          Јелнниuа у Балшнћевој улици радн од 7 до 1 9  часо в а
     -р ад �-юм човек.v.                                            Ј ед1шица у V лици Веце Kopчarirna ради од 7 до 1 8  часова
                                                           Ј дrшица у УЛЈщи Луке Ившювића ради од 7-19 часова
       Д.ру1.uтва к�ј а по оцени срес­ шеље g a  је н а ш  н о Ь и  жиро рачун ко g
     к о г форум а жwве и раде и пости                                Цс1 1трал1ш лабораторi 1ј у�1 у ул. Л. Ј l ваноы1hа ради од 7-1':i ч.
                                                          11
                                                            1
                                                                                   4 ча с .
                                                                 а
                                                              т
                         р g
     Жу успехе су друштво у Алек сан На о н е  бан к е у КрушеЬ u, у / / 5-/ / -603-248.      Фн : �, l:·tн� ра:п ј v \ ' лиш�  Л .  И ванов11l1.:1 радп од 7- 1 .
                                                                �
                                                              :
      дровцу и друштво Партизан -                                   СТ 1 ,� . , ;.,.  3�  х Т               1
                                                            1
                                                                1·, НУ ПО1 ,IОП ( телефон 04 )
     Матица у Крушевцу. Она су једи        Новинско издавачга устано а
     Но предложена за зризнање Саве                                  06:ш.1,11 општу пр,.11�сv !1 врши cne эубарске \ ' CЛ\rr у ХИТЮ ai
                                                        сл уча је·в1н121.
     з а о'Ргаrшзација за физичку кул·          »ПОБЕДА «  - Крушевац             Ради н.спреюџно о,д О до 24 часа свако�· дана
       у    Краљево.
     тw, среза                                               ЦЕНТАР ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ( т �лефон 20-290 )
                                        l\ 'i AAИ ОГЛАС И
                                                         Ргд11 сва1<ог дана од 7 до 1 9  часова
                                       Одричем се своје жене Слави­  И:Л () , ПЗ РЕДА ВОЖЊЕ ( В ажи до 25. V 965.)
                                      Цl: Борћсвпћ, роћене Павић, из    У правцу Сталаћ а :  3 . 1 8 ;  8,02; 1 1 , 1 8 ; 1 3 , 29: 1 7 , 1 3 ;  18,21
                                      Воћ!!на - Словенија, која ме је  ( д 11ре1,пш .1;1 Бсоr-rзд ), 20,41 и 22,23.
                                                           У rrp.:1m1v Кра.1,сва:
                                      безразложло напустила 4. ја.нуа­ 1 3 , 35; 1 9 , 1 6  и 22,0 1 .  5,27; 10,36 (д11рект1111 за Београд),
       Р И Ј Е (I К   И Н Д У С Т Р И Ј А О Д Ј Е Ћ Е р;:1 1965. године. Дугове начињене
                                      на мој име не признајем:. Пове­
                                      п 1 1-iу бракоразводну парницу. Ра
       P I I J E K  A                      дослав Борћевић, село Прњавор.        --------------------------
                                                    1 / М
                                       Од ричем се своје жене Савке
                                      И лић, роћена Радовић, из Биво­    Конкурсна комисија Завода за запошљавање ра,А,юrка у
                           о
       с свој и м  добро с ртиран и м  п р давницама У      л,а , која ме је напустила безраз­ Крушевцу
       а
                                      л о жно и њене дугове не призна­
                                       1 .  ПовеЈIЈћу бракораэводт у пар
                                      _јо
                                      шщу. Илиh Ми ој ко, из Бивоља.  раси и су1е
                                                    '2/М
                                                               R  O  H  R  Y  P  C
                                      r;i, ..... .._.J,,.Г"  ,,..�· - . · ),
                                                           эа следећа радна места:
                                       Дрвно :ин дустријски комбинат    1. Дипломираноr nравнюса,
       I i р уш вцу                         расписује                 2. Психолога,
                                      "Ц рвена застава" у Крушевцу
           е
                                           КОНКУРС            3. Инспектора за практичну обуку
                                                           4. Референта за професионалну оријентацију
       Параћину и                          з а ријем у ра.А/НИ однос:      УСЛОВИ: под 1 .  за.врше: правни факултет; под 2. фило­
                                       п
                                                                      н
                                                        зофски факултет - Група n сс ихологија; под 3 .  виша cтpY'llia
                                                              .
                                       1 . Дипломираноr прав Юt ка или педаrошка школа, виша теХЈ-u1чка школа - машински смер
                                      с а в ш ом управном школом за ра или маш1rнСЈ<а техничка шко.ла са 5. ГОДИ!На праксе; под 4.
                                        и
           е
        р
       Т ст нику                           дн о  место дире1,тора општеr сек завршен филозофс1щ факултет - ле.датог или виша педаrош-
                                      тора                 1,а ШI<ола са најмање 5 .  година _праксе у просветним устано­
                                       Услови: дЮIЛомщ:>ани правник  вама.
                                      с а најмање 5 гоДШЈа праксе на    Лич.ни доходак о,щрећен је Правилt1шком о расподели ли­
                                      у к
                                       оводећим ра.дним м е стима или
       Ь
            Ь
       с им с ој м йошро ш        ач и ма жеА и      р са ви о   во е.њ а.       чних доходака овог ЗаЋода.
                                         ш м упра-вном школом са
               и
                                                           Лица која ес налазе у радном о,дЈI-юсу, треба да уз молбу
                                              ћ
                                      1 0  година руко
                                       Л ч ни доходак по Правилнику
       СРЕ  Ћ Н  У                        0 расподели личних дохСЈдака ко приложе и саr·ласност предузећа - установе у Ј,ојој су запо­
                                        и
                                                        слffil, да моrу конкурисати.
                                       н
                                      м би ата. Понуде са опширном би   Ко.нкурс остаје отворен до поп�е радних места.
       '  9 6 5 .                        од носу доставити н а r орњу а.д р е шевац.
       н о в у                            оrрафијом о к:ретању у радном
                                                          Молбе доставити Заводу за запошљавање раАНиIКа - Кру
                                      су у роюу од 15 дана од дана об­
                   Г
                               Н
                            И
                         Д
                     О
                                  )
                                      а
                                      ј в љивања конкурса.
                                       Конкwс остаје отворен 15 да-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14