Page 1 - Pobeda 1966
P. 1

и а ј Ь е ћ и и :з Б о р

                                              и а ј к Ь а л и � а е ш н и ј а роб а
                                               н а 1 ни ж  е  ��ен е


                                                   Б
                                               у Ро и ој к у /i , 1  » Д е Ь а «
 Kpyш e n a t t ,  1 4 .  ј а н ) а р l 66.  П и !\ 1 р а н · 40 п а  р а  ( 10 . " , , а р з )
                       r

 П о с е 1 1lе


                                                                      а g н и ц
 СУСР р                           1                                     Ь и ш е
                                                                    з ,р а gи л и  o g
  Cp •l 1 1 a  1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 j,1 , , 1 1 1  l.1.1кn,1;,  11.i'\ l ' I I \  11, l l l lK::J 11,\ ll \ . , \llj.l:ILKO
    1
 Скот 1 1 ј а ,  р1 1јl•ч1·111  I I L l  1 1 1 1 1 ,,1 1 1 1 . 1 "   11 � 1 1,11 11 1 1 pu 111 1 '!, '101311 IOI, l­  gu к ш о ра
                   В
              1
        \
     U
 ja1 1 ci-01  I I l )L'I' а ,  <.. 11  1 1  \,lL 1 1 ч 1 1 1 1 k  ·1,1 I I I I I  1 1 1 1 П 1 1 lUI .
 ощ11 : н1а ( (  � I I Uil L \,1 1 1 f!L 1 ,  \ 1 , 1- П0Lт 1 1  � ч,1р ов · uечср11 11рс \­
                     u
 ту : V,\ P� i!;L'I I J ! \ 1 1 1 1,11 ,1 1 , \ 1 J 1,1 \I I  l L ' с1 ав ьз ,о ј , , \IЈЈЮЬсњс Ј)ЗЗЈI\IХ 1 \ Г 1               Страна 3
 тре11 ·ра !J'i 1 \1UCI  1 1 р11ј ,\ 1 L .\,L I В,1 11 1- .\ IIJ: 1 1 ' \ '\ I '\ 1 1  j\ l U ' \0111:ll 'KI I.· КО\!ЛО
                   1
 мсЬу ,\ва 1·ра џ,, 1<1 � 1 1 1 t В1 1 ,1 11 l l 1 1 '-- з1щ11ја 1 1 1.ш,\'\ Ш r11 1 a  1н.:л· Јuва-
 1 o jc. Ј ..: л.11r \' ,\\Opaвci-u-p"c1111 1-o.o\t 11а Јсш1ч11l1з. Окв11р овР вечс.:р11
                                                                     У
 троу7·.,:, , са  ж .  1, 1,1 1 . \1 з:, н:1 t :-1 , u 1 r pcдcтt:n.1,, ,а ј ,  топ ,.1 1 1  Ј,\рав11а         ДР П Ј Т В Е Н А
 АРУ['И у .n11 1 ю род11ој Тоскан11. Зб.,н реч Радов:111а Стојановиhа II поз­                        Х Р О Н И К А
 жава их сл11ч11а прош ,ос , рс, ње лрав11 које јС' .' 11\!С Пr1стоје прС'­
 вековна патн 1 а, а нето такu н по нсо воЬа дс.,t·rацнје В,1ско Матн,
       1
                                                                       ц
 летна устрсмљсност ка G . ·.,ућно­ сскретnр ко,шт тз КП Итал11је за                              Ко к а с е
 ст.и. И поред просторне удаљено rpa П н стоју.                                            -       .
 сти, пружнл11 с�· јс ан другом ру  П р 1 1 јат ,ьство је зап че.,о С \!ГГ\.:
                                                                             1
 ке за дру�-арс1<и с1-нса1< и загр­ ратуро:11, преко поез11је II про с.                           А е 1 а л u з у е
 љај.               Хума1111 п1чки 11�1прсп111р:uш у.,1с 1
  Крушевац је . 11 9. јануара био  ност ув к ј е  у с., ужб11 мнра и чо­                                 Страна 5
 домаlнш ваннчне  легације П н  века. Крушевачка "Багдала" н пн
 стоје. Гuс-�·и су нoccr11.\JI најваж­ стојска рСtВ11ја "Сви л,уд11" отво­
 није 1<ултурн н '!!Сторнјске обје­ ри.\11 у своје тран1ще �·зајам1ю,1
                  �11оз11ав,11ьу II разу�1свању. Пов '­
 кте у граду. Дошли су са добр11\t  де11 1 1  су зва11ичн11 разговорн у ку
 жељама: Васко Мат11, Оскар Нес                                                 САОБРАЋА Ј
 ти, и Рснзо Бар ел11, два начс.,­ ПШП! 1 1 •11  ОПШТIЈЈ!  11 у 1<0�11 п·ету.
 ника и ј е ла�11 всh.Ј1ик 11 вршноr од  Пронаћенн су пу, св11 за а.\:>11 раз                                  11
                                                                      А л к о м и А
 бора п�Lстојс, града 1 1 а  ч�tјс I ес  вој тог приј а т .ытва, за разне n11                       ,,
 челу налазе чла�11ов11 Ко,1ун!l1 п 1 ч  дове његовог о тваривања, преко
                  1юр rа, умстннчкнх ИЗ.\ОЖби ит .
 ke ла,р·1�ије Италнје.     Посете ћ.с 61rтн об тране и све                                A o b u  -
   суботу 8 .  ја11_ ,  ;i a  са..,и Ко- чеш! . И један п друн1 гра  1,­
                                                                         U
 МУ}-Јалног за,вода одржано је му­ мају с ој ан ослобоћења од фа­                               MOA I O He
                     -в
 зичко - литера!РНО вече nрнјатељ  nшзма. Такве свечаности још ви
 сr ,ва. У позадИЈни: грбови два r,pa  шс ће про убљпвати заједничку                                       Страна 8
 да, бу1<ети ј у гословенских II ита­ �исао прнјатељскс сарадље.  ГОСТИ I I З ИТАЛ И Ј Е  У РАЗГОВО РУ СА ДОМЛfiПНИЈ\1Л ( с . 11ка ru-
 ляјаа�скмх за.става, стихов11 круше           A. М. ре ) Н ПРИЛiIКОМ ПРИ.МАЊ .\ ПОКЛОНА ( лика до с )


                   1
    говоримо отв·оРЕНО_ · ��

                                                    То, 11· равно, 11с з.н. чн  а 1 1 1 1 1  t:­ Г ово је нзвеано да е ОН!И (не
                                                   r,·re1 1:1 1 а Ht:.\,a н \' с,нш,1 1 t .:нтр::, св1f, 11ара'ВНО) корнет  а многе
                                                   r р;:1..\а. А.\11, 11 1 :  јс II ш I о чудно: друге С1Ћари  мо не за оно чему
 Т У Р И С Т И Ч К И                                         кре,\!П · с  ПО)IИ:Г.\11 ( н  , 1 1  ј о ш � - су на..,1сље11и. Поготову што YOПI.
                                                                    те НЈ1је тешхо добнти потврду эз
                                                   ВС:!(. Ч('Кају на ЉIIX ) уг., з !О\\ ОНЈ\
                                                                11 ·етом банку, о:дв
                                                                          ю за кредиrт: при­
                                                   са ·ас;з11 ,1 t·o , 1 џ
                                                           .1 1 1- 1 м
                                                             KO\t

                                                   н к ,1фt.pu,1. И 1х, су нсНЈП!О.\1 t· r..1 ј : ша "Путнику' , два жир:�:нта Е
                                                   11ош1 �- н· н rрадња��а - 1. ћ 011,рс к рсдн11 � а с  бн т  , гла.вн.и ус
                                                                    .,ош1. Изг.,еда, да је известан број
                                                               .
                                                               p!L'-1111\M 1ювн"< ко а ( а утомоб11ла) набм�­
                                                       \
                                                   к:;,на.\1113 1 ,1� HIH.\I, И е.,
             К Р Е Д И Т И                                д:1 !,с OB:l•K\311 lbllTC'j)<X:CH1 1 1  700.000 л,уј) ћи овмм кредити.ма, што ю
                                                    ·реЬnјн.,!а. Те.шк
                                                                    ,ьен у последње време баш з�
                                                            је 11nвt:p ·ч:пи
                                                   \11 1 1<'1):l ( К О \ 1 1 1 <0 HЗIIOCH крс,џ т) у­ ка ко : н1иј дозво,-.,ено! Такоће, ве­
                                                   .\()Ж'.1 ! '11, р Ш\\10, у  а<Ее с, 11  е­ рова1•но јс да су мн:оrн к,ред:ит}
                                                   .\:,\1.НУ 1-w, 1·ау-ч.
                                                    1 1орамо, такоhе, Щ)етrюстаЋити  (турнстrичк.и, наравно) ОПШIЛ ,
                                                                    градњу нОВЮt кућа, што, такоће
                                                   ,\а су оnаквн инт ресен и, п иа  НИ[је доЗЈ3.љено!  осталом, није
                                                   11 рнферији и у центр,у (да поме
                                                   немо само нске, онако без реда:  ни чудна оволика ја1Гма за турио
                                                   Ра ош Груј и ћ ,  Ра.де Марјановић, 11ИЧКе кредmе, јер с:у .и услови д;
  Крушевљане све вИ!Ше зах!Ваrrа ну постеЉ1ИНе, намештаја, завеса, на пс.:риферији rp 1t1,a, у у ·ица 1а  Драгољуб Крстић, Ми,-.,ко Нсднћ, леко п:оволмијя неrо за обичне пс
  манија укљуqи·вања у туристич.ку лустера, електричних урећаја за 11скалдрмисш-111м, забачс:нн:м и за  Ива�н Пс!.11, Ју1-ослм� Петровић,
  привреду по при.ватној лшпији. И домаћинство и сл.     пуштеним ...           Родољуб А ек.сћ, Вла� -rр Крс  трошач.ке. Не уплаћује се ништ�
                                                          и
  ro није лоше: капацитети у дру­ А.ли коме се дају  туристички  Оваква п.олиЂнка давања турне тић, Сибин Си�мић, Лазар Марин­ у rоТQву и враћа се у ро.ку од пе­
  штвеном сектору (семштајни, пре  кредити и rде? Нарочито: rде? Да Т111ЧКИХ преД!l·Та, сш·урю{ смо, НЛ! ковић, Обрен Раu..uковић,  Божин  rоД<иЈНа.
                                         Т
  свега) нису довољни да задово­ ли ће rост бити задовољан, и да мало не корнстн ту�рн:1му и њ - Мплrнћсвић, Србољуб М1rјов.ић, Ми  Поменута комисија је  морал.
  ље све већи број туриста (гости­
  ју) који желе да посете  наш  лм ће му поново пасти на памет гоnом НШl!Ј)етку у нап.нем кtрају. лан Гајић ... ) и пре onor к;редита да води рачу;на о условима и ме
                  да пocern КЈрушевац, ако га
                                 из Комнснја која 1.р1:ба да провери уrлав:ном п едовали електри'D-lе
  гра,д, щаве у њему IIПO дуже и  ,Дутника", рецимо, пошаљу у у­ услове свак.о�· траж1 ца к.редита 1ш�ореге, фрнжи ере, па чак и те  ту стана интересента. А банка: д
  оставе прили.чно нових динара, де л,и це: Нову Иванковачку, Р. Пе-                             контроЛИilе наменско  трошењ
                                   (са та'В: по једаtн службеник СЈ<У ,\ внзоре. TeUJJO јс пре�остав1Л1И
  визних и обичних. Зато су дати шића, СтоЈ· ана Милошевића, Цара r             ла ће �шоrи, од кор�и ника турис­ средстава нз юредита, јер се рад
  туристички креди. т и как о би  с е  Лаз ара 88, ДушаЈНа Радића ( без пur инс опшпnне, банке н "Пу,1-rи  ·гнчких кредита бити стварно за­ о око 50 М1И.она динаре. Можд
  приватн ю.џима омогућило да опре  бро а            ка" ) очнrлед1но није узела у обзир  юпе,ресован за приход од прено­ за овај случај '11Је6а Аа · се заин
                    ј ); Дал м а rтннску, Браће Буљу
                                                ю
  м-е и обезбеде прописан и присто ги!ћ а, Ж ивке Мићић, Првомајску ...  веома uажаа1 ( м ож,д.а 11ајв:1> 1 11ј11)  ћ.ищта Ј,Ј ства�рн.о при:мяти Т'УЈС тересуј у и гра})ани и· М)'УШТВен
  јан смештај за оваюве госте. И и тако скоро сваюt АIРУiГИ од седа фа.ктор: г · ста1Н1'ју лиuа која  те на преноћишт"'.
  кредити су строго намене.ки: за мдесеrоро КЈрушевљана, који су желе у п1р1шатној режИ'ји да nри­ Зато, као да И'Ма некакве, не  - политие орrаииэације у гра
  ,мћење 'ВОдовода, канализације, већ искористили или управо кори мај у  тури те (гост�) на пре11оћ11- баш l\1нoro нормалне, работе у юЈ  ду ...
  електр ич:н.их инсталација, купови сге ту:рисnrчке кред«'Ге  стан; ј� nГРе и евентуал..1-ю, хран  ришћењу туристичк к.редкrа.           с. ,
    .
   ,.
   1   2   3   4   5   6