Page 10 - Pobeda 1966
P. 10

К О Н Ф Е Р F Н Ц И . Ј А  ДТR П А Р Т И З АНА М А Т И Ц Е                                         П Р ОАО МАААИХ У У П Р АВУ

                                         - На годиш њ ој но ф е р е н цији п р и с у с т в о в а л о  с а м о  п е де е тан чланова и гостију?
                                                                       с
                                                   н
                                      Прошле недеље одржана је го­ р,по дiЈ одржава бсснлатно 11ас­ л11 и· 1 1 :1лаэ.ило са чланством ш.ка
                                     дишња конференr�ија Друштва за rаву фнзичкоr вис:1ш1 ан,а у сал11 ЛС Н I t :,ЮfIOM ftiJ- yJJ ITUc1.
                                     те,\есно uаспнтаљс Партизан ( ма ПартIЈзана, иако су сви друrн u  C.uc у c;;c:1 .1v: рад v uној спорт�
                                     тица) под всо:на необичним око рнсн1 щ и плаћа . u1 зсtкушш11 у!  с1ш ј <1р1·а111юац11ј11 у прошлој ro�
                                     лностпма. Конфере.нцијн јс при­ Друштво у прош \Ој ГОNИIН 1 1 11је  л11 1 1 ! r  1 1 1 1јс G,ю дuuap, То јс oПIJrrэ
                                     суспювало са,10 дпадссетаr, .ла­ � 1v1aлu Праои uл:к о олржаu 1 1 1,i:; 'l f jc.,,l l!I H)  MOt'yl,n  конста,тација.
                                     нова друштва и још толико гости            ·  Kr,11 1 , 11111:1, в ка1к о, л сжн на дгова
                                                                                  о
                                     ју! А друштво јс веома масовно.  II коршнhсљу објекта, сале I I  рlж  1111,щ1 l k < р,v,коволствn лруштва .
                                                     ш1з1па. И с та јс б11ла с1лшrари 1 1 а
                                     Но, изгледа да се та масовност  11 за ак1 r1в11с ;i за по:-1сt у l1с чла­ V 11:!,рсд110,\1 11сr1 1 1 ю лу, н:�глсда, МЈ
                                                                ж
                                    једино изражавала приликом нри  нове ! ?  Н 1 1 је ес  сараЬн,uало  1·« Ј , с  r<ронуп[ 11сшто на Gол,е, јор јс
                                     према за одл.:�за1� на ;\стоваље,              ,; нову унр·1 nу ЈпаGра11ю више мла
                                    до_1( за један овакав скуп инте­ l l ! l <OЛCKH \I ;\РУШТШ-Ј:1,1а за фи:)l)ЧЈ<.,  1 1 1 , i':>,\ 11 ко н  воле ()ВО APYHIТIIO
                                                                           ј
                                                     култ ру ола,�,, с ·11,1а гро члаr.1 г-
                                    ресовање ни.iе било.                      11, вr·рујс\ю, желе ла ураЈДс нешто­
                                                     ва, ОСПМ са 0Cl!OB'II0�1  ШК()ЛО ,\!
                                     Организована, оч•,1глел,110, на Gp  ,,Вук Ка:раџ11ћ", која ј� салу Пар­ на љсгооом 11anrl"r1Cy.
                                    зу руку, 11епрнnремљс11а, са мно­ тпза�на претворила у свој лру1·н  1 l u· 11 1 1 рсдссЛ1шк Друшт.ва  је·
                                    го Н ЛОГИЧНОСТИ у NICB!!O.vl реду              Слобu,\а111 М%ју•11 1 1 <0В(Ј.1ћ, 1 1 астаmтк:
                                                      м
                                    ( што ес наслутило 1vроз рал К.011  ло !  Када јс требало 11э11l1.11 на  Тсх1 fHt,J(C С/РС"/1,ЉС 1 1 .Ј,Ј(()Ле.
                                                      к
                                        ј
         СА ПРВЕНСТВА ГРАДА У МАЛО М ФУДБАЛУ        ферснци е )  - она је оставила утн  та м 1 1че1ье 1111јс било срслстаn 11-    Т. Epиlt
                                    сак блед:ила и 1 1 ера1-а. То се ш.1-
   новости                              ју о раду Друштва, који јс под­
                                    роч1по �шнифестовало у извсшта
   М А Л И  Ф У Д Б А Л  - З В А Н И Ч Н О!            нео досадашњи председник )l<!и­
                                    вадин Симоновић. Имао ес ути­
                                    сак као да се одржава неко саве
                                    товање о физичкој култури, а нс
                                    смотра рада једног друштва. Из
    Мали фудбал, који к.рушевачки ј е  су својим залагањем, а и зна- овоr излагања углавном ј е  могло
   ,ила.ди ,већ некоЛИЈКо година и.r- њем, одушевља�валrи бројне посмат да се сазна да су се у Друштву у  П о н о в о
   рају по разним пољи.\1а у r.раду раче.           протеклој 1·одини водили само ра
   и Ва!Н њеrа, најзм је о.в:.им дана  Због спеха који је пос.,ш-ао у зrовори и теоретске расправе. Зна о
                       у
                                i
         .
   добио стату с правог спорта. Наи- ра:нлј им годинама и ,могућности ч:и, није се радило како је предви
   ме, CnOip(KO ,дЈруштво Крушевац да у В!реме пауза уmтпуни праз ћено по Статуту и плану рада.  р а с п о g е л и
                                т
   фо р мирало је први клуб за мали  iШН., У у опортском живоу, овај  Није чудо што смо на Конферен  Као што смо у једном од пред да су стрелци сnако1·а дана (36� дf
   фудбал 'У Југославији !    спорт је заслужио мИЈнимална сре цији сазнали да је Пi),Сдседшнс  ходних cel\mфopa предnићали до- на ) испуцали по 1.082 метака, шта
    Глав1На а,ктивн. о ст овог  cnoprra дсrва која ће, нада-мо се, знати Друштва (иначе, управитељ ос:,ю  шло је до нереалних захтева за је, признаћете. ипак, много.
   одвиЈала би се, као и до сада у да иско1рисТ1И како би још више годишње школе "Вук Караџић" )  финасирање спортсr...их друштава        f
   паузама првенства, када се не иr напредовао.        искористио двојност правног ли- и организација које користе сред  По овим захтевима изгледа N
   ра 1Велиюи фудбал. Можда ће ово             А. ца, па ј е  његова школа могла ми  ства Општинског Фонд:� за ф изнч још увек нисмо научили да пра-­
                                                                     вилно (поштено?) планирамо пот­
   \'!I'шџ�щи да се офо:рм,и још нею1                              ку културу. Од 14 мщ·у!iих мили
   Ј<Луб и да се тако оснује .нешrо  РАЗГОВОРИ У ПА УЗИ                   она динара, колико их пма у Фо  ребна средства. Сада на то мора·
                                                                     ју други да мисле и да нсреамtе'
   1<ао лита такмичење. У Аустр1.и:ји и                              нду, спортисти су тра;1шл11 28 м:и  своде на реалну меру, јер нonalf
   Ен.rлеској постоје лиге за мали                                лиона ( ц ифре изражавају вредно
   фудбал и ОIНе су у тим земљама                                ст у старим динаримз) ! Дупло ви  који се дели је друuпвея (није
   ОП!раtвдале постојање, ј е р привла­ Н Е М А  Д О Б Р Е  И Г Р Е               ше него lllТO има пара, иако се у­ Алајбеrова слама) и мора отићd' ·
                                                                     тамо где је заиста потребан и ка
   че СОЛIИЗН број гледаоца.
                                                     напред знало са IЮЛИКИМ <'РС СТШf  лико је потребан.
    За нови :клуб у Крушевцу Спор                                ма Фонд располаже!?
   теко друшrгво већ планира сре.\ст                                Бокс клуб 14. октобар је, па при      А. Стефановиh
   ва. Наравно, она :неће ·бит�и в?.ли­ Б Е З  П Р Е М И Ј Е                  мер, тражио 4,5 11,шлuш1:1 д1шарс1
   �а, а.ли ће послужити да сз и ;\а­                             иако их је прошле године финан1·
   А>е орrЗЈНЈују ПЈрrвен.атва 1�рада и                              сирало Спортско друштг.о 1 4 . ок­
   да екипа може, када се л<аже  За 14 rоди:иа постојања Обили играли амо га свим орцсм. Н а у­ тобар које је (за све спортове) л()
   Щ>ИЛШ<а, и да отnугује на неко  ћево је њ \1. ало пр1Ил:ично успеха и такмицу CMQ одлазили без по мис  било око 2,700.000 динара! 11 Још  ПО5ЕЈ.А
   такмичење.            јQШ више неуапеха, ЧИ!НИ се! Од ли на неку накна! д.У а ве ома ч е с ­
                                                   ш
                    преко 300 ОАЈИ1rра1них утакмица го- ro и о свом трошку ! С ада  ви е  нешто: боксери су тада били У
    КрушеВЉЗ!.1IIИ су почели 3'ВЗНИЧ                               Савезно.! лиrи што је нзис�щв ало Лист за друштвена 11 1 , оли­
   но да иmра у  мал:и фудбал негде  тово половина је добијена. Најве- тога ентузијазма н е м а. Већин а ,.р у       тичка питања
         ј
                         ·
   i959. rо,АЈИе ка1да је еюmа Анпаса  .ћ� и успех постИ!Iнут је 1956/57. го- дбалер а пре неrо што по чае  утак  в е ћ е трошкове, а са да с е налазе Годи:на XXI  број 874
                                .
                              а е ,,.- .,,.,..1 l\t"UY жели да з,на ш·rа се добиЈ· а у републи ком такми
                                                                 . О бој
                                                                  д
                                                               чењу
                                                         ч
   на ,освојила у Врњачкој Бањи пр­ дине :када ЈС у  п ОДС !В ЗНv1 ,u-н 'к•  .,     каш.и, који се такоће налгзе_ у ре  орrа:н.а Социјали.стичког са­
   венство уже Србије. У овој екипи  освојiИО прво место са Т, р.rовач- за повољан Ј?СЗУлтат. Даня.с наши  п у бличкој лши, тражили с у мн ­ веза ра1А,ноr нар�да -- Кру­
                                                                   о
                    ким. Тада је у одлучујућ�м суоре фудбалери, иако не постюк у успе
   иrрали оу одли;q,н фудбалери, кn                              - го мање од боксера ( 1 , 7!)0.000 ди­ ше::вац.
   ји су, уоаrа.лю.м, већ поседовали  ту ЦветаЈН Крстић промашио једа хе, и мају готово ове услсве за на  нара), па је и то, изгледа, нt>реал  ИЗДАЈЕ: Новинска -издавач
   СОМf!ЛО фу,дбалско зЈ-Iање игрGју- наестерац и Оби.л,ићево ј е  остало r:редак: одличну спµему, об,�збе- на сума! Оба ова захтет:а морају  ка  у,станова  ,,Победа" -
                    q ПодсаЈВезу! А�Р\'ГИ у,слех клуб је 1:ен превоз, обеде и друго. У на-
   1,1и вем-�юи фудбал, па rот�ово у re  nосТ1Иrао ка;1-а се ( 1 960-1963.) .так- ше м играчком ко е к нву е те  бити сведена на разумну :о.1еру. На  Крушевац.
   публици 11-шсу 1�али доатој,rо�· 11ро                     л т  ч с су  рочtпо се боксери морају спусти -и  Директор и главни и одrо­
   т.ивни.ка. Аа-1111асан је 1960. годи.не  МИ''-ИЮ м Ме�1ПО;д�езној ЛИ'!И. сваће и несуrласнице, што је ум- на земљу. Њихова потражив.ања  вор ЈШ уредник :
                                  f
   roc-ao у За:t,ребу и изi'\јбио од  Ме15у-l'и1М, због 1Недовол,ноr искуст но1 оме утицало да се не постигну  ни1G1ко више не смеју и не моrу  Божи1дар Милосавлеви['\
   реП1резен-mци,је овоr лрада са 4:2,  ва ОбИЛЈИћево се поно:во нашло у жсл,ени резултати.  бити тако висока као ранијих ro- Редакцијс 'ки  коле1·иЈум:
                    Подсавезној лити rде се и данас
   ШТ () · се· н� може сматраТ1И неуспе­ такмичи.        ., Какви су ваши планови за нас  АИНа.            Бож,ида�р Милосављевић, Ста
   хом. Ек,ипа А!нnасана се· такмичи               тавак првенства?                          иисла�в Симић, Миомир Рис­
   ла и у друитм Г!Ра1довњ.111а и на  Од 1963. rодИЈНе па до . данас овај  - Уколико не освојямо дру1·0 И рукометаши, к�ЊИЧ):{И клуб и  то,в!Иiћ, Мюмчило Ивановић,
   Ауто-путу где ј е  nocrrизaiлa увек  :кл:уб НИ'.iе пос11и11-ао 1Неке запаже­ место, нећемо постићи  и.икакав  још неки тражили су nише него  Велибор СтоЈковић и Анто -:
                            к
   запажене резул,тате.      није резултате иао зато постоје  �спех. З а следећу сезону, ;,днос­ што им је нормално потребно. Го  няје Стефа!Новић.
                                                     тово сви, па и они који нису у
    Лепу традици1У Анnасана наста  СОЛИД!НИ у,сдОВИ.      но наставак, очекујемо чеке при­ прошлој rодини прика:1али никак  Р-еда,кција:  Чолак Анти.на
                     У жељи да дознамо нешто ви­
   вил.и ,су дечаци који су своју еки  ше о животу и ра�ду овог клуба  нс.ве што ће умноrом� оЈач.атн еки  ву активност, тражили су бар по  1/1, 20-342. .Администрација:
   пу п,рославИ!NИ ocвoj,иmI. недавно  разговарали смо _ових дана са ње  пу. Ако се током паузе пос1'Иrне  неку стотину хиљада динара юише  ур-еднпк: 20-262. Лкr.r изла­
   омла.д.с.ко пр,венс-гво  Беог.рада!  го.вим сеюретаЈРОм Милом Лакови  и одтоварајућа форма, друга мес­ него што им је стварно потребно.  зи петком, Рукопис.и и фо-
   Можда је баш овај_ после�њи '{ С ­ ћем.           то 1Неће бити недостижно.   Посебно је занимљив захтев ст  20-262. Директор и г .л а:вни  1
   пех юрушевачког малоr фу1дбала и  '11 Ви 1СТе, друже Лаковићу, У  Такоће, велику пажљу ћемо об  релапа који поново тра�� скоро  тоr,рафије се не враhају.
   највише утrицао А� се овоме cnop,  своје време иrрали фудбал, а да­ раrrити на наnх подмладак одакле  1,500.000 динара иако су прошле Џретплата: год'Ишља. 20,
                                                                .
   ту покл·они · већа пажња него до  нас· сте једщ[ ОД руководилаца О­ мис ЛЈИМ о да убудуће уrл:шн.0�1 у­ rодине добили толику суму јер је  полугодишња  10,  месечна  {
    сада.              билићева. Да ли Ви знате разлог  зимамо фудбалере за прву ск�mу.  требало да набаве реквизите. На­ 1 динара и 60 паrа, за ино­
                                    Подмладак смо •1>->рмирали почет
    . Иначе, од 1959. rОДИ!е оо до да­ што Ваш Ьуб у .последње три го  ком прошле године 11 он је в�ћ  равво, пошто сада набавка рекив  странство 60 динара 1·одиш­
    нас, редqmю се одр�а�вају црвен д ине , нарочито, постиже веома  са успехом у�ествовао на н�ким  зита· не ,долази у обзир, стрелци  ње. Жиро · ра,чун 619-3-248.  �
                                                                      lllтaмna: ,,Душан Петрони­
                                         1
                                        ,;
                                          r
    ства· .града у малом фу1дбалу. На слабе резултате? _    r такм�ичењима.  "' "'  r   су �дочили у своме захтеву да  јевић"  Кр1ушеваu, . У;лица  1
    овим турни1ри:ма ЗiНало је да уче­ - Не желим да nридю�ујем, а­             су прошле године испуцали равно                 ·1
    ствује и по че11рдесета�к е�а ко ли када смо ми шрали фудбал        М. Лазовић 400.000 метака! ! !  По томе испада  ЈНА 72.         с
                                                                                       . f
                                                                                ,,Победа"
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15