Page 2 - Pobeda 1966
P. 2

н:иnу појава ноодговорнос-пr
     -САВЕЗ КОМУНИС Т А                       КО\l)"RИСТа и ТО на�роч.ито ()IIIИX на  О П Ш Т ИНСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈ Е  С С Р Н
                                     руководе.11L\t дуж1Ности,м.а, ПОМ'r ­
                                                    �
                                     њу ес сл ·жбе.11а путова�?а, коЈа у В О Р В О Р И Н У и Ъ и ћ е В U У о
                                     се у н IOL\I случајовима п�релузи­
                     О                низац11ју. У томе ес понекад иде п о љ о п р и в р еди н о iв и ш е речи
                                     мају без ип-переса за радну орга­
                                     то.шко далеко да се ,,службено"
     3 A OWIPABAЊE А ( О В О Р ИОСIИ путује и за време· южавних п:ра
                                     зника, а поједи1на дужа путовања
                                     по иностра�нству образлажу се ве                     :щ\'ЭСЛ.:1 јс ,10/оОПрИВ
                               и
          О п о јав м а  радне и п о л и тичке недисц п л и н е  о_\!а 0П11Iл·1л1.\t иавештај�има са  Према очекmзањю,1а rлаrвн.1 те­ /Џ!СКуС11ја,1 а  .  J l '\1 1 1 1 ю111 а ro
               а
          расправљао О  п штински ко и тет СК у Крушевцу   низ по31ПИiВi детаља о успешно  ма разговора на ваll'редној О11щ­ r,сч1а про11з11ол11"1 . ,  \)-
                        м
                                                                      •
                                                                       r
                                                                      Д !1 Ј l а, :�бог CЛ('MC!П.:IJ)! i ! I X 11e.11or
                                                      <
                                      обављеном послу., na се то и nрих  ТИ'!1ској конференцији Социјалис­ •  •1< 1 , 11,11 1 с рс 11лта-
                                                                                    ·
                                                                    1
      у више наврата на разним ску тичког реаговања у орrа:нима са.11,ю  вата од орrаЈНа упра,вљања. Ме­ тнчког сав за оп11пине Варв;1р• 1 1 1  .,а, ннЈс дс1,,а  ) I ч � . ,
      uовима и у мноrим анализама је упр0.в,ъања, ра,,д;ном колективу и  ћутим, тек када доће до евентуал  бкла јс nроблемат1111<а пол,оприо­ 1·с. И ОDЛС с1· ло< TiJ дн,;кутовало
      подвучено да су чланови Савеза у свако,АЈНеmюм контакту са љу­ ног сукоба измећу он r који ј е  о­ рс;\/11е !1ЈЈЈО11зводње, јер ес п:рско ,) :, с,,1сра•1ш1 1 , у ( 1 1  '! о махо-л инди­
      комуниста кр:ушевачке оrшпи:не дима.             бавио и оног који је контро 11- 82 одсто станоон111шва овr 011111- �., 1,,, а.\ 1 1 1 1 -: )  i r o ,,, >1 11;•1 np,,.' ! 1 ,;x про
      у протеклој l'Оди1-ш постиr и запа  Оои:м тога, као слабости делова  сао ( 1 и овојевrре.ме�но се веома по  тине бави ОВО.\! rра111ом нр,нврслс.  1 DсЉача 1 1 а  ·11сцнј.ЈЛ'11зац11ју про
                                                                     1
      жене резу лта,:е на свим пољима  ња кому.ниста nомо,-1уте су: недос  хвалио ИС!ЈЭ21ио о резултати,\lа тог  Ма,да су зе:-.tЉОра,мшчкс адруrе  нзu д11,с, о стnа р ... 1 1 ,у ю,uнt:ратив
                                                  �
      друштвено - економскоl' �mзвоја,  тата-к акционог једи11-1ства, несклад  путовања) долаз.и "бело .на виде- за пр 1 вих девет м е сеци 1 9 65. rодн­ 1111'\ од110 а ол 0»1 ·1 ра11')1· еконо
      а посебно 11а спровоћењу у живо,:  речи и дела, у неки1.."1 олучајеви,.v1.а ло" и може да се к-онстатује да не, у ол11осу на •нети n риод 1 9 64.  1 1 uмс1·ог 111псрсс:1 11 тr1 1 1 ароч11то
                                                                               1
      одлука и ставова Осмоr -контреса  .\Јt:ЧЈ-!а не-грпеЉ'ИIВОСт мећу комуни су комунис:rи на руковоћим дуж 1·оди11е, нсто продукт поосl,ал :за  11а по.ьу сточа.r ·1 r  11рон:нюлљс,
                                         1
                                                                        ,
      СКЈ. Јер, нема сумње, да су ко­ сrи,ча, а са,:-.mм тим и недовољно н.ос:rи , ма обма,ну ли органе ynpau- два пута, на конференциtiи јс по  ,i\� 1 � , о :, 0 1�ащтсl с••,у вин н·рал.�рС'!
      мунисти највећим делом доприне  неговање криllИЧоr односа npe­ л,ања.          .д1оучс110 да постоје нс мал могуh  ва 11 воl,арстоа за ч 1 1 ј 1 1  развој пос
      АИ да се вредност производње у  :-.1a р,э.ду и обавезама чланова СК.         J!OCTtt за повећан, ПОЛ,ОП!рИ'Ј31С - тоје поuол,нщ 1 � рнрол1 1 1 1  услови 11
      �дносу на ранији период повећа  Исто та:ко, уочене су појаве крше  Карактеристичних случајева и­ не прои:зв дн,е, коју Варuари11ц1-1 м1ю1очему друrо,1 што јс :за ону
      ,за преко 19 одсто, продуктивност  ња за�ко1Ј-Lости од С11ране члано­ ма више. На прtИМеg:> у "14. окто- у прuом реду виде у ј а чању лру  гпа1 ! : ; 1тр1rврслс nt':з.1110.
                                                                                1
      рада за 21,8, а ниво личних дохо- ва Савеза ко�!УiНИСа, које се ут­ бру" руководилац тех1-l!Ич.коr сер  шт,оеноr сrктора производље кроз  На крај у конфс;рс 1 1 .1'11 1 ..: и�абр3
                                                                             и
      дака за 46,7 одс�:о, nрн чему је  ла,в.ном  огледају у злоуnоrгреби  виса по ЛИЧ'I-Юј вези је форсирао  интегrрац.иона юретања, развијаљу  1 1 1 1  с:,·  -\Сгат ,  1:сји hc <t.\�tll'D�
                                                                        Р
      пријем пове радне снаrе ·повећан службеног положа,ј>а, непоштова- за рад у иностранстВ<у лица која коо!П рације и усмерава;њу н а  пе Со 1 1 1а.л11ст11ч1шг сав<::за O1111пи11е
      за свеrа 2,7 одсто.     ње и недоследност у СГDровоћењу  због недостатка с,,ручност. шrсу циј ам1:зо1ван у произоодљу.  f'ml,, �;ац прсдсТаЈГ,1\,ати Пd IЛccтoll
                      у живот од.\.'Ка огрr.:на управ.\;а­ могла да квалиrгетно обаве пове  На конфере1щији ј е  такоlЈе 611  1,. 0 1 , , ресу ССРН Србнјс.
       Но, ваља nоменуn1, о чему је               ре:ни посао. Комсрција.Л1НИ дирек ло речи и о нским проблемима  М. Ницо1щћ  Д. МиладнноnиЬ
       било речи и на недавно одржа­ ња, с:1-1нш,ъеп-юм избегавању јавно  тоrр "T,proпa,niИIJ)a", р у ко,водећи се даљег развоја школства, здраuсr
       ном састанку Оmuтинскоr 1,омите  стн у раду, проте,юtИО>ННIЗМУ и др�·
                       гом.              м�;чн1и1м веза,ма, рае1<Щао ј е  посто ва и других д�руu.rше:них дслат110
       та Савеза комунис1-а, да би резу л                                             сеqа.м.� qана
       тати анrажовања комуниста били  Кара1Кте;рис'I1Иrно да се такве  ј е ће и заснива,о нове rrocлoJ;3J-1e од СТIИ. Том П'рИЛИ>КОМ ј с  pCЧCJI IO Дџ
              ·
                                       носе су�про-гно Иfrrересима радне се као основни проблем у 1 1 1кол1.;т
                            �
       далеко ycпeunmjи да није било 11е  с"ла r бости најчешће ј а вљају у оњи:1-1  орrан:изације. А комун.ис.ти у зем n/ 1 1 а�1сће недостатак 1гу:ж 1 10, Р«Л
       _ких појава радне п политичке не- orpraJ1-1щщ.wj� \l a где је дошло до  љорадничКИlМ задЈРуrа.ма у Ј асици      КРАЛ>ЕВО: Крајем п р ошле неде
       -
       дисципле баш меЬу самим ко­ rrасивњзац_ l,i је чла1н.ст;в.а,  и Дединм упоrр1но се супрогстаn­ ног простора у нским ОС-.М·ЈГОЛИШ љс у К'\)ал,еву ј с  одржап,а седщ1·
                                                       ЊИМ ШКОЛаs\lа, који се као Прnб­
       мунистима. А те појаве дошле су Та1коће је запа,жено да се поја  л,а,ј у усвојеној помп1ици  даљег  ЛЕ'М последљих година llepмai1t)1rr  ца Среског комнтста Савеза ко·
       до изражаја за протеклих некО/\.И ua неодговорности неких чланова  разrвоја пољо:mр,и,вреде, ор-ијењти-        мун-иста t•рсз.а Кра.љено. На сеДЈ-!11
       ко месеци и на�ючито су се испо  Са�веза кому'l-rиста огледа и у ис шући се nретеж.но на друге дела  но ј а вља у свој својој оштрини  ци су разматраq1�и актуслю1 идеј
       љиле у току спровоЬења привред -v;,щању, юроз раэне обЛ1�ке, лич- тности.       тю<о да доводи у питање рад тих. љи nроб/\еми н питruља и солош·
                                                       JUt<oлa, при чем:r је наr/\авrсно да
       пе реформе, првенствено огледа- ноr над оrшпед'Руш�:венrи:1 -1 1ыпере          ј е  :за решавање ових др:·тп1х проб  ког образовruља кому111иста. Оси. "
       јући с� у иеусклаЬивању личних  сима, чему посебно погодује поја  На основу досада извршених а- лема потребно шире и ,ма,r:овнијс  тога на о�вој ссtч1 1 н �ци ;разматра1-1а
                                                                        су и нека дру1-а тс1<уl1а п1паљ а _1,1з
       юпереса чланова СК са опuпедру  ва фамил;и.јаrр•ности. Јер, како ИЈНа нал.иза и дискусија које су на ту  аптажова,ње чланства Со,цијалис-·  делО11<1ру1·а рала Срео1<Јо1· комите·
       ПЛЋеним. У чему се оне огледају?  че објаоrити да се у не.1<юt рад  тему воће'l-!е пред све ор·rанизацrи т1 tчкоr са,веза.  та.      1
                       юrм оl{)тмmзацијама за обављање
                                                         Конференци_iи, на коi::.ј .С\' ИЗ(\О
        Те nоја>Ве, рече� о је на састан- сТ1ручних послова, и поред nосто ·  је се па;: 1еће за- ата:к да у окладу  т,а11а 4 делегата за VT ко�11·рсс
        ку Општинокоr комn.шета 1анифе ј ања стручња1<а, одабиiрају нестр,у  са већ дефи�нисаnюм nоt.:н:-ги,�<юм СLГН Србије, поред 140 ,, ' r1-a1-a  ДВОРАНЕ: Н Nl•BШ ) јс у селу
        с�:овале су се кроз неодrово;рност чњаuщ, ИЛiИ па.к чиме објаснити  п;ристу1Пе заоuL11равању одговорио ;у гостију, присуствовао јс 11 Fl!pa Дворану Лоuа.чко Ј\IРУштв 0 "Белэ
        чла.н,оrва Савеза комуниста nрема половично па чак и nomyнo неиз сти својих члап-юва, - за'КЉучено Г лигоријеnић, председник Среског  Стена" отк,р-ило спо:1о1 1-1-плочу по­
        раду на ра:дном месту, пол1пичк:у њршење радних задатака, а  а с е ј е  на саста�пку Општинскот коми  о,,бста ССРН сре::1а Кр'\л,t•1ю.  свећену палпм борцим а  ов.ог кра­
                                      /\О те.та СКС у I<1руше.вцу ·
                                                       -
        1Н едисЦИП1rу у с п-1:слу неблато- rrpитo,=i.t нико не поз ва на  би .           И  у  Rиће:вцу  централ- ја у прошлом рату.
        в, р еме.1ют па ча1к �и uлетноr поли- какuу одтоворност.           В. Стој1<0вић ·f)а.лно место у матер-и i ::� , ,v п У       м. f,
                  · · .: Из поutтанскоr ф,аха 1 1 5
                  те чува ?  саднице које су горани засадили Као �о види-rе, објављујемо  лаже?) и веh nprи првом пушт. -.  Нема сточ н е  - хран е
                                                                             ---- -
                                                                                   ---
                        са обе стране пута од Слободишта ваше писмо и покушаћемо, да вам њу у ра,д није хтела да "крсне'· !
                        до Бруса. Оне су у толиком броју дамо бар половичан одrовор. Ми Мајстор !ИЗ сервиса је 011кло1 1 t,о
         Сваке године чланови rоранских  уништене да се само по ископа­ смо наше жбуње претресли, али. .квар ( а парат је под тара,нцијом),  Град и невреме, а затим и ду,
         бриrада наше опш,:ине  пошуме  ним јамама може утврдити њихов ту је, изгледа, све у реду. Пошиљ али зашто ј е  морало да до15с до  rотрајна суша, утицали су да 1
         стотине хектара rолети и nосве,:е  број и број изгубљених учеШ1чких ке, и за Петину и за Скопље, на тога ai<o су у прода,вници знали  t<,Упачком крају приноси од по·
         нарочиту пажњу засаћивању дрво  часова.           пример, шаљу се поштом у исто да аларат није и.сп:раван?  љопривреде бу ду веома нисt<И. На
         реда поред путева. МеЬуmм, ко­ Парцеле дуж пута (rде су заса време - онда када "Победа" иза  Часлав Бо.рћевић ј е  п:рошао ј о ш  рочито се велика несташица о­
         лико су се rора1ш тру дили да ћене саднице) друштвена су своји ће из штампарије, а то је: обич- ,горе. У �истој п:родав.ници купио је  сећа у сточној кабастој храни. 11
         што више садница засаде, на дру на, ,али су приватни! валасШ1ци, но четвртак после подне. телевизор марке "Руди Чајевац"  поред свих настојања мештани о·
                                   ,
         roj стран� велики је број оних ко­ ипак, посекли млада стабла јер,             (230.000 дИ'Нара). У  п:родавн:ици;  воr краја нису успели да обезбе­
         Ји настоје да овај rорански труд наводно, својом хладовином при- Н еиеправви апар а ти 1Нема nроnисне антене, па се прода  де исхрану за своју стоку. Свако
         у ниште .            чињавају ш�:ету пољопривредним као нови!          вац, ако нешто није у реду са сли  ј е  за себе покушао да наће најбо·
                                         -----�--
                         усевима!                            ком, рецимо (овај случај) ,  изтова  ље решење купујући кукурузов ll
                            Зд,равко Костић, Крушевац  Б�ио сам до скоро убећен да се ра, да је зато крива неподесна ан  ну 'у !Војводини, али железНИU3
                                                                          �шјЕ1 _,Успем�, 1Да обезбеди дово­
                         у ком rр-иу лежи зец?    у нашим продавницама продаје тена?! Мећутим, ни ,код Борћеви­ љан број ваrона, па се у томе 1111
                                         СЭ!свим исп:равна роба (noci:ojи, ва \ће:ве куће телевизор НЈИ�i� имао
                          Већ дуго сам IЈ\Ретплатник лмс­ љда, нека контрола) нарочито 1,с1  добру слику, па је и он мо-рао не  је мноrо успело.
                          :rа "Победа" и до сада сам био да су у питању скупи апарати.  кољико далс1а да тра-жи ма,јсторе  Збоr свега овоrа није ни чудо
                                          ·
                          само читалац. Мећутњ \i, ево јав­ МећУ'I1Им, поучен ИЈскуством сво­ и чека на оправку. Продавац, на  што се на крушевачю1м пијаца:мl\
                          љам се по пу.ви пут и надам се  јих поэнаrни>ка, променио сам ми­          у последње време све виiпе про•
                          да ћете ми овај дол.ис штампати  шљење.          !)Јавно, није хтео да чује iН1И за ка  даје стока. Оваква ситуација мо•
                                                          кву примедбу, јер, ето, он се ре­
                          и одrово.рити на. њега.    У продавНЈИци "Електроатом" у шио неисправно!' апарата, па не­ же довести до озбиљноr  у rрож а ·
                                                                                 /
                          _Наиме, 1yt0je село Петина је са­ Крушевцу Босиљка Бацковић ку� ка се купац сналази ка,ко зна и  вања сточноr фонда, па би задру•
                          мо . дванаест :километара iY даље­                              re морале да интервенишу прих·
                                          Шiла је машину за прање веша у ме!
                          lНО од Крушевца и то растојање  139.970 дИЈНара).  Иако је још у           ватајући се посредниша измеЬ1
                          nрсх;еча.н пешак преће за два ча- продавници t11рИметила да неuпо  ,.Пословност" прода1Ваца из "Е­ воЈвоћанских пољопривредних до'
           Сви смо сведоци коли'К'О Је ле- са. Мећvm.м, ваш лист стиже у            �Лект.роатома" није НЈИкако дQбар  бара и својих коопераната J«UCC
                                                                                  .
          по деловао дворед од rрада до Сло Петину са 11ри, па и четири да.на IН!Ије у реду са механизмом коман        би се, ипак, учино вeurro /Ј.1 с& 1
                          .
                                                                   _
          б9диmта. Али, неодrоворЩ1М сече- закашњења!         д.не табле, купила је машину, јер (и щ>штен) одиос t]рема купцима, стоци nреко зиме обезбеди исхр
          њем и ломљењем, с адюще с е с а да  Питам ,се у 1(:ОМ грму леж и зец: је продавац "убедио" да то yoIШt  који сматрај.у да је ВЈреме ћифтшr  на. Јер, ни сада није сасвим  ЈСЗС'
          иоrу · и а  прс-е изброја ти. Ншnта . да ли код Поuпе или код вас? те није К!Вар. МаШ!ИНа је пре5аче с:к о r пословања одавно прошло.  IJ.O.
          бољу С1ЈДбииу нису доживеле ии  Радослав Милоеављеввh, Пenma на до куће к�а (без своје амб:.�             Драrиша Нова�коВ:Ић, Наупар t
                                                             Мил ор ад аэо виh, К руmе'ВIЩ
                                                                 Л
                                                                                            ђ
                                                                                     .Лобеда"
   1   2   3   4   5   6   7