Page 3 - Pobeda 1966
P. 3

g
  Пре узећ а  и р о с й о еле
               g


   ЕНОНОМСНЕ Ј Е Д И Н И Ц Е
                            Б Е З
     ЕНОНОМСНИХ П Р А В А
       Откуда бојазан да економске јединице само­
       стално газдују фондови,..а и шта значи
       само сталн о  располагање фондов и м а
       е к оном с ких једин и ц а?
                                           ЕКОНОМСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПРА    В ДАЛЕ СВОЈЕ ПОСТОЈАЊЕ
   Ни у једној радној органнзаци остала права (без бојазни) прене
  Ји крушевачке 011ШТе расподе­ с у на екш-10., 1ске једю-l!ице 11/Редст­
  Аа чистог прихода ( н овостворене ваља успех.              д о хоци
  вредностиt) Ю1је децентрализова­                               РАД Н И Ц И " Ј ЕД И Н С ТВА"
  ва. Економске јединнце не распо  У круша,вЧЈКој оfШЈ-гини 1юстоје
  лажу фондовским средстнимil за одрећени резултати.  Предузећа
  свој у  проширену репродукцију. "Милоје За,ки", ,Је�дЈтво", .,Ду
  То да економс1,а јединица распо,�а шан РИЈСтИЈћ", Расина", Трговинс­
  же делом чистог прихода - фон ка предузећа "Крушевац" и "Мета  З А Р А Ђ У ЈУ В И Ш Е  О Д  Д И Р Е Н ТО Р А
  дов11ма - ,аутоматски не зн.ачи ЛЈl!омет" и У.rос-nитељско преду-
          .
 Nt (Ј'В економска редиюща мора зеће "Жупа" већ послују по ооом
 сва средства да утроши у модер  смете.му. Обрачу�Ј-ш се врше на ни  Ј е дЗ!Н ра.д�шк !\!РУШ!:.'Вач.ког пре с.Кон,о.,!с.Ка једиЈЈ-&-ща (и.,1а и .х  три )  Са ра.сnоде.,ам код службе.ника
                  воу екон<>мск-их јединица, само С\'
 визацију својих погона, или нај­ фо1-11дово.ка средства централ.изова  дузећа "ЈедИ!Нс:гво" зарадио је у .има с-вој посебни обраЧЈуН. Тач­ нешто юrј е  у Р�У- Њихове могућ
                                                                      Г
 већи део средстава "поједе" 11ре на.             децембру прошле гоДИЈНе 1 0 5.000 но се зна 1<олико је која заради нос'11 за за,рацу су ор:rа.т-rчене. Је
 водеhи ra у личне дохотке. Распо               д'И!lара - две хил,аде дЈ W Нара вн­ .\а и шта је постигла, алн су фон ,..1.ан с.\ужоош:к НИЈје сrи:мулисан
      ,
 лагање фондовима, које је еконо  У предузећу "Ј единс.-nво" 11роиз  ше од днрек:r-ора, а  двадесетак довrка средства це 1трализо,ва1На. да P3.l.i а.жур,н о, пеДЗ!Нтно, да, се
 мека јединица створила, значи ra  водња и з31ра,де су скоро удвост­ хил,ада в111Ше од мн.огих руководе Зна се колиr:·о к·'ј:� ј е ,шница ,.1.::i­ стара да nроиэво:д1;1 што пре оду
                                  ћих службенитка. То се стварно Нё je за фондоnе: столари II тапета­
                                                                    д матер,ајзл што пре доће. Све је
 эдовање у правом смислу те ре- и·чене о:д оног тренугка када је  деша,ва ова,коr месеца, али јс и - ри 1 0 одсто од чистог Пi' ;Ј 'НХО :, ЏЈ, а то нсТЗ-Ј11а и за њи:.х nаж!Но, али
                  економска једИЈНИЦа энала 1uта ј е
 чи. Ако економска јединица сма  ост.ва.ри,ла, шта је њено, колико jt>  тина да рад1ниц,11 овог предузећа јорг.:1,нџијс: 25 одсто. Одрећ�н i e  та н е директно.
 тра да је у да том тре нутк у у лага дужна да да фондоmfмэ предузе  за-раћују всо�1а соли�ц.но: 0,,1 шес­ коЬе ко.1.ик.н проuенат добија уп­ Uнн пре.\i!а авој:им ква,1.,1,1фика­
 ње у модернизацију др у гих посо- ћа, а шта  може да подели ( обра  десет - се.\а�1,\есст хи.ъаца дина­ р:::вн11 ал31рат, а обрачу1ни се пра­ цијал1а и.\1ају ста,ртне оqнове, а за
                                                   не тро,"1есечно,
 на предузећа целисходнија, она  чун се ов де врши 11ро,1ессч110 па  ра Д{) ,.СТОТЈ,е" (старе) .             ВЈЮ110 од успе.-ха п nocтиiгн;y-rrx ре
                                   Све зав,иси, у,гла;вном, од уложе ОВЕ ГОДИНЕ - ОБРАЧУН ПО зултата у предузећу, моrу да до­
                   -
 he их сигурно и дати. Како и под ј е го  lll(Maлo за. ,у а�гљ�и�вало снтуа ­ ног рщда, 'f.,1еr.1.И-IОСТ!И, струЧЈности.  МЕСЕЦИМА  б11ју је"џ-�у тр· !ш,ну напад  ар­
 каквим условима he та средсmа  цн1у ) .           Истина зараде понегде ј о ш зави- Тек ове године, како кажу у  та. И у овом предузећу уsиЬају
 бити враћена то је ново питање  У девет еконолюки,х  једш1111.щ  се од 1Свалитета материјала, ра,в­ предузећу, прећи ће се на обрачуЈI  да овде нешто н�юје у реду па IIO
                                      Ј
 и биhе регулисано у самом пре­ п;редузећа "ДушЗЈН Ристић" uршс  номерног пр�ст.изања послова, ка ло месецима. На крају с.ваког ме  ку 1 ЈЈШвају да наћу одгов31рајуће на
 дузећу. Откуд бојазан да ће све ес са,мостал.н,и обрачуни. И оале  теrорнје послова које радник оба ceua ће се знати кол,ико је постит  чине сти,мулаuије.
 ићи поrре�ш-mм путем :и пеповер� економска јеДИ1Ница зна шта је ње  вља (понекад и нереа.ЛЈНИХ нор­ ла која еюономска ј е диница., а  Нико не м:исли да је ове то так{)
 ље у економске једmшце?    но, а шта треба дати у цен rралне  ми ) ,  ам� то у овом 11ренутку и ни део за Л!ИЧ.не дохотке  ел.иће се једноставно да се може решиrrи
                                  је на,јбитније. Кал<0 до тога дола­
                  фО1ндове.                             по од:ре15ено,, 1 кључу. Када посп1 преко ноm1 и ч31робЈ-m1м шrаnићем
                                  зи?                гнема то да фондовсюL,1 средстви па је баш због тога сва,ки напор
  Овака бојаза,н да he економске
                  (.;личиа j t .: ситу
                          њј
 Је,дiИЈ'ИЦе бити ло=  домаћ.и.ни,  !ЈЈИ" l Yl'OCTИTe,w- )  ац а  и у "/I\._'i- КОЛИКА ЈЕ ЗАРАДА - ТАЧНО �,а располажу економоке ј е "џшш­ у то�1 смислу вредан па.жње.
                                                   це, о-�атраhемо тек та:да ,,1а с�10
                         1
                          И "Ј P�'UUIJII<.;Кll.\1
 ЧИi!-1�и се да је неоnравдаЈНа. Зашто  о р1-аt1iЈИ.Зац.ИЈј ама  "Кtр,ушевац"  СЕ ЗНА   ПОСИЈ'ЛЈI у,слех, - кажу у преду­  ЈАСНИ ПЛАНОВИ
                                                    Т
                                                      ·
                                11
 нема бојазни да ће предузеће као "ЈVl ета,1.нр,о�м-е:�т· ' .  \/ прсдузеhу "Кру  Релативно вемrке з31раде, које  зећу.  Прошлоrо:д:ии rы.ан предузе­
                                  и:л,у упrоредо са произ,водњом 'И               ћа од 400 м11миО1На мшара nрема
 ЦеЛЈИп-rа лоше раапо,ређива-г и сво шевац" свака продаuз,Ј-шца је :;<-1,Ct.:u                         шен је, а о,вогоДИIШи изноои бли
                                  nроду�кти,.в.но,шЈ,у ,РЩ..-\а, ,рnзултат
                                         1
 је n31pe?! Истина, тaurna бојазан на ека�ilомока Једини,ца. Uдр1::щ;нс  су апец,иЈализоване nроиэводн,е и        зу пола �шл.и1а�рде д,.:ра. Тајна
 је ПОС11ојала раа-1.ИЈје када се преш  су "цснтрал,не· ' ооавезе нрu-дивш1  стиt\i1улативних обли�ка рас.поделе.    уапеха овоr предузећа овЗ1Кахо ле
                 ца, а све пре�ко тоd·а припад:, :ш­
 ло на са,,•,юу1Пра1Вљање у привре­ после.ол1 особљу.    У предузећу је уложен огроман на                жи, поред рааnоде.ле п,рема раду,
                    н
 ди и самостЗи\lfю газдовање сте­               по,р д асе (комплнкова>НЊ"\i\ рачуни              у апец1И1јалњзоо311-ю:ј производњи,
 че:н� бога1х;·f!вО1М без много уп­ НЗЈјЈасuшја је аит) ација у ар.:­ ма ) доће до вре,АЈности сваке опе       а не сваШ:Гарењу и ра1ду по наруn
                                                                   бинама. Асортиман (доскора је
 АИ'Ј·ања и иа-1:терве1Нц,ија др,жаЈВни,х д,узепу ,,!-'ао.ина". Ч:.Итаuu нре.ду:.k  раwиЈе.                 би:о веома веЛИЈЮИ) драСI1Ио ј е
                                   Непосре,д,1-DИ . tП!рОИ'ЗВОDачи ЗЈЈЗЈју
 :ip.aнa. По,казало се, мећутИЈм, да ће је ј е д1на ек.онамака једИ1-1ица  све т� вредности па одмах знају      сужен. Пiре�дузеће са�л.а произво­
  r
 :,У предузећа далеко бо,ъи домаћи  са три обрачу&-ое: две у произ­ КОЛИI<О су зара:ди.ли.               ди два mпа кауча и један тип
 m него што се МIИЈСлило. Зашто он  ВОА-1-ЬIИ а трећа је управа. Чнтаnо  - Ретко се деш�а ( скоро НЈИ        фотеље. То је омогућило да се у
 !1.З једна о:вЗ1.КВа бо ј азан?  ПiЈ)Сдузеће - економска јединица  када) да се наше рачунИЈЦе не сла          току године произ во де преко де­
                 (а и обрачунске јеДИ1Нице) сва­ жу са О1НИ ив књиrоводства,                сет хиљада кома;да раGАWог на
                 кот месеца знају шта су зарми­
  На сах:та!IЩИ!Ма одржаним у де  ћу, дало заиста изненаћу,јуће ре­ кажу радшщи.                     меuпа�ја и предузеће у�вр у АРУ
 �ембру у Крушевцу r<>ворило се  ли. То је, како твр де у nред\·зе-.  Овде далек о лошије пролазе по         ry гр упу предузећа IIO ВеА.И
                                                                   у својој q>ааш.
 1 неким немоrуmюста оваквог                  сло;воће и коff11ори па су зато
                 зултаrrе,            у непооре,АiНој производњи висо.ко                У току ове године плаsа се
 юсловања, тешкоћама формални м                 к, а�л иф и к вани и КЋалЈИфиковани               потпуна реконстукција и модер
                                      о
                                  в
 1 стварним, неКИЈМ нераз}ашње- О месеЧНИ!М обрачу.ЮЈ!Ма и само мајстори, добри с-г,ручњ31Ц1, а по           низаци:ја јоргЗЩ1И ј ско.F пооона, а
 шм термяна ако еКОНОIМСКИХ стам�ом рас.полагању фощовским словоће и коН11I)олори су махом                �набавк,ом веома модерне маш.ие
 1 обраЈЧуюжmх јеДИ'На.     средст , вим-а врше се обимн� прип  старији Л:>У'А!И {добри и вредни           ,,Мамv�д" ПЈрОmзводњ а  бц с -е у АОО
                 реме у низ,у ра.д;них организација мајстори) ал;и неспремни да ућу            с-г,ручила,, а 1:1рузеће дошло и до
 Јед/Но је са свим сигур но я Јас- које смо посетили ( . ,ДушЗ1Н Рис­ у "теUDКе дуеле".                 демза.
 ю: н� 11РОИСЈВ<ћачи имају тић", ,.Јединство" и "Жупа") .  А .  У систему расподеле у овом ко              ,,Јединсо" има 126 запослених
 РЗl!О да управља,ј у својим оред-.              лективу постигну.то је веома мно­               а авеrа 1 1  раде у Зl&IИНИСm.tији
                 т-о је, сас.вим је јасно, и је,4,ин,.> ис                           (рачунајуiћи и дн;ра .  МожАа
                                                                              )
 твима, а рааrодела је један о•               го. ИСТЮiа, ни ту iНИ! ј е постигну­            је и то одrовор зашто су зараде
               "' пр�а�н пут rкој'И!М се мо-же ићи.
 р!ИI а с сте ма.  Пре ма  томе,                то нешто са,врше:но, али је пут ко             ра�дника ве.лаке.
      н
    а
 :ВЗЈКИ н по р да се р аспо дела и    Момчило Ивановић јим се кренуло wспра,ва�н. Свака  У ПОГОНУ ,,ЈЕДИНСТВА"            М. Hlt8J
                                                                    ј* -- '
   1   2   3   4   5   6   7   8