Page 4 - Pobeda 1966
P. 4

----------            С обзиром да се прющип реиз  Т Р f ( )ВИ П А
                                       И
                                      р Ј : З G О Р Н О С Т     борности директора први пут спро
                                                      води свака брзоплетост и решава
                                                      ње у ужем круrу људи само мо­
                                      Д е в   е т         всно - политичке орrанизације а
                                                                     С м о по -
                                                      же да uпети. Радни 1<олск111ви,
                                                      орпuш самоупра.nљања и дРУWТ­
                                      н о в и х            треба да све то што прати реали­
                                                      ющионишу актпма и да то јавно с л у r е
                                                      зацију пршщиnа реизборности, са

                                      ди е      кт   о ­    изнесу ЈГ{fем конкурса. Тиме ће  f'8'  ]ЗЈУ
                                          р
                                                                                 •
                                                                              •
                                                      се избор директора учинити при
                                                      ле да се кандидУју. Али, што јс О Д О И
                                                      ступачним свњ '\1\ онима који же­
                                      р  а              . \ош важније, да се они 1,оји одлу  1 С а м о п о слуге н е мају
                                                      чују, ПЈ>идржавају усвојених кри
                                        1  Нема  поново и з а-  дире1пор f>y де испуњавао предви  п р а в а
                                                                              на ,,црн е
                                                      теrи . i ма. И, уколико досадашњи
                                             разлога да
                                                                         нњиге'' - п р и з нања
                                                      ћене услове, нема никаквих разло
                                          неки (изузетно) н е
                                                                         п о д п р и нудом\
                                                      ra да не буде поново изабран.
                                          буду
                                                                   в. с.
                                                                       У ПОСЛС'/\11,С време нски Kpymes
                                          брани
                                                      ЧИСТОЋ А            л.ани избс1·аuају куповину у само
                                       Кроз не:кол 1Ј;о д:.ша 011\;е -јuв­            услугама. Кажу: боје ес да их, Ј11
                                       тражи директо,ра. l анме у :kм- С а м о          nовима јер с т.ак.rш случајеви уче
                                       љени КОНl<\LрСИ, 1,ојш.1а дсt:ет кру            1<риuе ни дужне, нс прогласе ло­
                                                opraюt3lli.Ulja
                                       шсnа-пшх �:од:;u.л
                    БЕСПРАВНО УСЕЉЕ НА         1\-,Орадни"iКОј задрузн Дедин«, · р­            стал.и. И не само то: службеЮЩ!I
                                                                      оваквих продавница има· у "црве
                                                              о о
       -------                            rовачком л-реду:�ећу "H•q1,c1 uи I I'>u           юьиrе" у које људе под притис·
                                                       с
       ОБЈ Е КТИ            , -lећути�.1 , сем �1а,лрг поправ . .,, ања  тсл,с1:�ј ра1. 1ьи .Ј�:�<,1 ра1\'', �-ю.1т­ едм р ком ym сују да су лопови! Hen
                                       pbcuи!i -- Дева'', ,,Отш.1д", У,· стн
                       кровне терасе, њ,ыт.па: n11Ше није
                       ураЬе.�ю.            скоr, npe, :,:.,ећу "Јед1шстщ)", Гшл ч и и х       IПословоћа дозвољава себи с��- .
                                                                       ду и да физи•,ки насрне на мупr
                    а
       » Б и с ер1t ( <        на да су до . сада три кощ1сије  нази_јн, ·музи-чrщј ш1ю,,н, Пар('д­ ст      ,рију, јер је, з.абоrа, посумњао -�
                        Зв · чн не&�ро:ваmо, али је исти
                                                                       .Је нешто протин:щкf'нито присво·
                                       иој 'iiи<>, .отсц:и II Дому наµодпо�:
                                                                       је но! ?  И зато се cne чеm�е чуј�:
                       0,\61-L\e ..1.а З!'раду технички ЩЈИ ме,
                                       ;;дрnвьа директори ( п с tщ:2 ) ћс
                       · као !И то да зr.р,аЈЈ,,а још не.\tа доз­ после О<'.ам и n:,,ш.� rодинэ, поuпу  1 Веnина  организа­ доста ми је самоvслуrе 1.1 страха
                                                          ција и уетанова · у
                                                                       од ње!
                       волу за употребу.
                                       _јући µl!изб р1-�ост нао начело r::po
          а
       (к о )              О говорни из "Јастр епца" ка- кламовано Уставом, устуш�тн cF.-:)  центру  Крушевца  КУпат� 1Evta rt1pa!J)·O ла на'Iеиане
                                                          нема п р о п и с а н е  ба-
                       �ку да су они своју обавезу ·изв.р­ ја места друt'.има.   зене за смеhе      разr r-л� н:�ложснv -робу, ·да се С1'1
                       uшл·и, сем неких ситних пnnрав­ Не.,1а сугдње да ћ� oiian,1,aњc о­ К р ушевац постаје с-:Јс  ч ист иј и  1Х> омvч н нс1 т'"vттО1ЗЈИ-'fV. А-.� ттродаs ·
                       lКИ, и да им ОrШ111иња није плати­ Б'ЈГ :пеом:-1 .rзaж1ror зада1:ка, битн  град и људима који б�;ину о ње .  нн ra т arJ жби,ри f\lЧате, q�_ rоидО::
                                                                                  .
                        ·Л а ни ово што су до сада ура,дiИ­ олакшано тамо rде су приnреме  ronoм изгледу треба одати пуно  ,\С ДО '()!ft\O,\C. ЏIТ)СТ.еn,1�1,а, _а из;,_
                                                                        �
                                                                       а1:: л  rnr>ra 1 I а па,11тта ("VМН,ИЧЯВОС'I'
                                        схваћене озбиљно и бл"rовре:-.1,що
                                                                          .
                                                       признање. Највећу теш:.коћу, меа
        љ н а              ли.           м. и. спроuедсне. Јер, р�изоорност се не  ћутим, причињ м.ју још yne1., при  inm() ава11с1 . C'v!CTc\ М"lТТТООПlаМа 11
                                                                                   . . �
          е
                                                                       в;nсћа љихпnо лосто.iа1rс1ЋО. Дсtм
                                        би смела схватптн щю обпч�;а пе
                                                       митивн.а места ,Зil _смеће_ na је од
                        UITETE
                                        рсон::�лна промена.
                                                                       т,и ка<ћv м,mттР.1">11,iн ha .самељт,
                                         Збоr свеrд т.:>rа г.rnоп1 у pa,џmll1  лу1юм Сt,уГ.ШТШ-I� ОПШТIИНС Сдре­ се у нr-1юi самr"rслv:с1и да . неЬё
                                                       оено д� д9 31. децембра прошле
                                                                        о
                                                                           прво п,<' rJлci-1,-1.(?\) .
                                                                          с
                                                                                    .
                                        орпшиза�щјама 1юстављ'ају пита­
           три годи н е од усе­ Стоп               ље: i{Оји је и к..шав је дир<�Iпор  rод�ше све привре не орrанизаци л rк. о � vтпе. И"-'" и тат,nпх посетила
           Зграда
                н и
                  после
                                                        ;с и установе набаве типизиране
                                                                        па C':>'vl'O C' r\Yr,-, 1cni11 w1<Л-.."ЧJ'liRO т а
                                                                                -
                                        најпщ·однијн?
                                                        носуде за смеће, односно иаправе
           љења нема дозволу                     УниnерзаАан одrовuр на ODQ пи ба зе н е. До одрећено1• ро1,а је;Ј,ИНО  11,r, лп ,ci:=ie тса�<rЈ fiп се б �тт.-.атио
                                                                        rнаб ,елн. А.лн. 111тта1<. Tfl '-Тю-ъе1m
                                                                                       .:.
                              к
                                    е
           эа употребу (?!)    о џ а . лвј !          т ање ј е тсш 1 , о дати. По з �ато је су Индvстрија "14. 01побар",  тта не лаi  nтr,,й,na сл vжбен:япи.мв
                                        да дщЈсктср једне рам1е органи-
                                                        ,.22. јул", ,,Жупски рубин", Пијач
                                                                        а У1tа'П'рРд у спf1.коме ви.д е лоnо
         Прошле rодн!Не су људи, улазе­               зш1ије треба превасходно да буде на управа, ресторан "Београд", ку  Щ) .
                                        добар прив редник, да познаје ст ћни савети зграде "Бисер" и Оп
        ћи  у  К -ушевачк·и експрес ресто­ 1 Отв 1 р е н а  огњишта  рую ,т, 11д схвата и усваја систем uпа болница удовољили овој од  Што ес тиче ,дРIНИ'Х књига" ва
            р
        ран "Бео11рад", у l'Ла'Вној улшщ,  се и поред забраче  дохотка. Јер, У радн:ој орrаиизаци; - луци и набавили херметичке по  и.пх у самоvсЛ:vтама немају щ,а
        са Ч!уЬеtЪС\l\ п смат•ра,ли воду што  м а совно користе  ји која има дире1;.тора са овак- сv_де уместо базена. Шта је са ос­ ва, ien лок н<'"О не бу де осућея
        се са плафона смwала у n осуде ,на  Пре неколико година донета је  вим профилом ретка су мећусоб- �rалима?     ;не �•()Же бити тm:юrласrлен за 1{.pm(
        пюду. Вода је пролазила и кроз  уредба о забрани 1юришћења от  иа трвења, органи самоупраn,ъэ,р-.,а  КараЈ Ктерис т ичан 111р имер неб ри ua. Yocтctлo'vf, з::1�р и поmошач он
        станове у целој зrра.д�. Шта се то  воре1-mх огњишта - оџаклија. Ве  успеш но функционишу, а распаде �ге показуј е Уr ос титељско предузе л а не може ла эсtхте-ва неюtкву
        већ 11ри rодин . е де.шава са згра­ лш-а количина дрва коју пuтроше  л а према раду успешно прелази ће ,,)Купа" коЈ· е за сво Ј· г лa'IJit·Iи о б СМ-!ЧlтV ют,нrv v к oiv би се упя­
         дом која треба да краси r авну  отворе�а огњишта 110 кућама, по  свој развојm-r пут.  јекат ( хотел "Евр опа") н иЈ· е обез- mrвало (и потттт-н':т,1,щ1ЈЛQ) када се
         r; ра дак:у у лш:у'?      ве · ана опасност од пожара и не  Зн ачи да у ово м деликатном по 6 еди Л:о хе .рмети чн!И лимени сан- не -ВDаћа ттnа'flилно Т<VC'Jll, ка:да
                         ћ
                           ·
                                --·"
                                          х
                         ХШИЈенско КРР=•ењс су  б . или  СЛ" ( о чему Ј·е и на н едалi�о одр ,дук, већ с меће ,,иэлаж.е" на отво , 1'l('fМai" сwтни,не. т<<1\Ј\·а ·а:Dтикли
                                       .
          Треба ући у ста�нове, попети се     "'   а и .  жаном саветовању са nредотавни rреном nm·ocтony, .    HWiCV обележе1-11t:1 олто-ва,раivћ,им ne
                                                              ,..
                                                            .,,..
         на ' терасу, погледати ди:мња,ке,  rлавни разлози зао ране о u кл Ј� цима ра,.,иих 09rанизација и кад- По;ре д "Европе", на ужем под- намсt, кала кr1сирка слvчаiио от
                         ли као и у миоrо д ругим слу-
                          ,
                         А
         веш.ер,н.ице, па видети са чиме се  ча евима , пропис је остао мртво  ровс к их слу ж би и  ко м иси ј а у р учј у г рада, про пи. са на места за кvтта nећи ивнос од стваuноr ...
                          ј
                                                                              ј
         с'Ве ст,Мi""'tИ боре да би ЖЈИВели у  с лово на папиру. За с тарели начин  Скупштини општине опширно раз смеће, немаЈ·у: Кому;нам1и завод  Нико ни е  nino1ЂЂ к.он11Р'ле, али
             .. ,,.
         једној од најлеПI.1 зграда.  коришће а в тре е и д аљ е вео  rоварано ), радни колек тив, opra- \За социјално оситvрање, Осигура паж л-нnе. ненаrметљmзе и дяскрет
                               а
                             њ
                                  ј
                          ·
                           а
                                     и
           Кровна тераса је направљена  м а _ р с про стр ањ ен по н аш м сел и  1-1и самоуправљања и др,уштвено 'Вајући за,вод, ба1НКе, ,,Мерима", не. Ина'Че, VЧИI-гићемо да граћани,
                                                      према
                                                          коле. Код већи. не о их устан ва 1ооiи С'7 до Г11Dе .,.,ве rол:ине тuа-жи-
         са потпуно суmротним наrnбом од  ма.            _ 1юлитичке орrани з а ц ије  'Ш        -в    о
                                         с адашњем и будућем профилу ра п-�е ради <;е о недостатку средста-. ли cr1мovcлvre nон:о-во затраже от
         пла�н .ом пр¾Вићеноr. Так о је во­ . Њиј�  за  nотц њ1Й&3Њ е  п ода а
                                е
                                       т к дне орrанизације треба да одреде ma већ �изrледа о немарности од- Ваi!Јање к.лааичних п,родаi!Иtида.
         да,, изме15у зидова и .ивице тера да, на . Пl И! ер У 1<: уп а -- rк ом рају  и профил будућеr ДF1ре1,тора,  1rоворних и непоштов-ању одлука.  А. С,
                             р м
                                ,
                                      к
         се, продирала· у најбл.wке стано- пре�:�о тридесе.т о:дсто домова по
         . ве, иа кроз четири спрата све до седује отворено огњиште и стал­
         приземља и под�р,ума. У сrановима но· га корист�и. То нарочито 11,аж-и:
         су негде- и плафони от.падали, а за подјасч;,,�ачка села БуКОВјIЩУ,
         ста!Н'ари еу ·ИХ о свом -грашку оп-. Н�упа�ре, Вюга�н,овац и Јаблани­
          раm,љалп.. Ста'НаlрИМа· jr оrотећен  цу.
                                ш
          намешт_ај, у1пропашће-ни, су зид-ови  ШумЗ!рЦИ повnе. о-вих села. све
                                . .
                                      . .. .
                                        .
                              .
                                  .
                            '
          и подови.           BIO.lle поста�ј у rолети и погоа�дн, те­
          'Терасу -је r-раћевm-i<ЖО предузе­ рен.; 'ia дивљање ПЛМIIИС,КИ .�оте,
          ће "Јастребац" недаiВНо дел.ими.ч­ ка.
                     y
          но nопр,ав:иль, али су' дipre неис-·  Крајње је В� р еме да се одrовор
          правнос,:и :у зrра.ш остале · и ко'  нп о,р' r �и (зна ЛЈИ се ко је o � r.o,,,,
          эi-1.а да ···ли ће ика1д биmи уклоње  воран: ·комунална инспекција;· и-ли·
                          ко д:руrи?) . сете . прописа о забра
          ве.
                          ни оџа,клја и амоrуће њеrово cn-
           Притеашьеи ОЭЭЈКВ� ситуац�­ poi:ibieњe� Ти�- _'rtpe што отворен'а.
                            -
                                    .
                                ,
                             ..4. . .
          јом, а неt.мајући ниоткуда помоћи,_ оrњ�-. �::ваке .rодине троше ое·
                                         •
                                        - ..
                                      •
                                     <
                           -i
                            • ,, • , , . ' •
                                         •
                                        -�
          Кућни саве-i- се �али о Скуnш�; лике -te,Oltie огревног дрвета .
                                 '
                                      .
          8ШUТИ1Не, У јулу прошле Г!)дине1 у коме ·:aeh- п�\а,а. о ,tк.Уд�.:.-
                              .
                                 .
                            ..
                                .
          Тада је t,реало да юmођач Рад?-- " ва.мо.
                          ;
                                                             П
                                                       И
           ва о ткл 9ии (!!Ве о-ве недостатке.         п. п.      ' .. . .  : , · Н А , ЂУЊ Ш ТУ . �,ЕВРО Е» Т ОР �БАfИ' Ч П КАЈ по ОТПА Ц М А
                                                                     Е Р
                                                                               И
                                                   •
                                                           .
                                                            •
                                                       ..
                                                      '
                                               '·./' :· . �· �.;.·    • ,.  \  .  ., .'! , .:.. •  У • • .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9