Page 5 - Pobeda 1966
P. 5

ДРУШТВЕНА      ХРОНИКА                                                 веку, као појединцу и друштву У це­
                                                                   Колико ширење ове појаве штети чо
                                                                  лини није тешко доказати. Зна се да
                                                                  љуАЋ који после проведене ноћи за коц
                                                                  карскю1 столом долазе на посао нису
                                                                  способни за би.'..о какав озбиљнији рад.
                             А СЕ                                  рај у своје огњиште што  им "глава"
                                                                  Многе породице ci· растурене и расту­
                                                                  породице упражњава баш ову "разо­
                                                                  ноду". А код оюrх страснијих, деша­
                                                                  ва се да кад изrу6с:: своје, не уструча­
                                                                  вају се да на 6и.,о који начш1 доћу
                              ИЗУЈЕ?!                                народу постоја псоовица: ,,Карта је ј
                                                                  до новца да би оп т окушали срећу.
                                                                  И опет ср:ьају све дубље и дубље (у

                                                                  ча од најјаче мечке").
                                                                  Како се бориш против те појаве?
                                                                  Одговсра tкоро да не.ма. Јер, коцка,
                                                                  стиче ес уп:Lак, као да добија право
                                                                  rласа. Недавно су се у нашем граду
    Ilслашю јс један  Ј(р\ 111t:в.ua111111, за                                       појавила  "рулет-. 1ајстори".  Очевици
  време 11ово1·uл·,ш1њ11х 11р;.�Ј1111ка, ,,о,1·1шсо                                      щ;·.rчају да Је један од ових "рулет­
   jCДcll( lJ ".\IJUl!'l,JJLJIJ.1 С Ј Ч,t:Ј.  1u11u,,  .ЈС                                 м.:1јстора", који ва,ьда осећајући поrо
   ан.:11  UJ!J\.U.  H.tHJUIЛt.l  Н  UJ1  JjJ)...Ui...tJJ 1Ј.Ј1  Lt'                           дан терен, дошао из дpyror rрада, пар
                                                                 карајуhЈЈ свој) справу код кр:�·шевач
   нз tpuдu, н� л1џлr1 c...IJ  Ј1.,_;Ј Јl,,,1н.1.. ., .џјu '''-*АЈ                             ке Зелене лнјаце, са:-.10 за један дан за­
   ЈС  Ј.ас:1.  1.н • .::.Ј,Uл1Ј.'-u  t,Ui-Jc.�1'"'1  J1 .... н..t-�,.Jr  Li,,,v�                    р::1дно 110.,а м11лиона (старих) динара!
   у1·ло.;д.11Ј Y.uu1..1'.<J  C1,u1,u  Ji..u u,.  :t  J,_t.Juit
   мuх 1,u.vi1н.:лнu Ј..: Ad 1.:с: Ј!'-''"'Н 11 u,.,,-.1..i u                              Б"з обзира што је код овоr податка,
   IНt::J.,Uj  HvJJIJ...-H·н"l,,J  Ј1,._Ј� u....,.o,  1нЈ. Ji..:  ,,1.,\d.­                        ;-.10жда, љ,,дска ы:�шта учинила своје,
       1                                                          :ia ч,, Ьењс ј што се све то оди:r;рава
   lJa·" J.!UJ"Uм4;J.Цl:  �.JL!J Ј...:. Y. .... Lн.:l\. uvy·J. ... tl \,;.Ј­
   мu У ДvJuH lit:ш, uно Ј'-' ј  Ju,-.1,1«u..•·J..1),                                  на очпr.\е,.\ граћана, па чак и пред очи
  Kpt;JJJ ла ди 'Ј ,-,а,.-и нv.\lU,,. Ј.н.1,,- у 1.--c,u Ј.;                                �1.:1 ортана Народне ми:шцпје.
  да Ја LЈи,н-.:, а.1и ur,aJ 111..:..1,.�сд Ј.:: у ,,J?i:11                                Сви ош1 којн су на бИ.\О који начин
  l<.1-.U\1 CKOKUllHi\ltl U,Д l\....uJ.1.lJi... �u .t\.cl1H1Jc.,; 11.J­                          по вапи да се боре против ове штетне
  MHIJ.aU. 1u 1а Ј" н..1.ос:,1u д,1 t:-.; ,,,,,,.,..;,,1                                 појаве се с.,ажу да у тој борби нема
  да ЈС: !Ј(.;ШЈIЈ А,iЈЈ•И у ,,.,,,,нuу. J.i:I Шv,Ui..bl                                 места ннкакВИ:\l ко.,шрО.\,fИСН'ИМ реше­
  CV,MH,il t.:� J'-.!JU.:1 lH.:.i.\.U/LrtJ\.l) I.\UJJ.d Н Ј.Ј.\..ЈЈЈ:S_Ј?­                        њима. А.,н 11стовре:.1ено скоро сви по­
  ДИЛ<!. L.<1:Ш<1U ЈС: да Jt:: UrJdJ чu1.1..:,i:., J>VJ"1                                стављају пнтање: како? За многе љу­
  се 11олј.11.11· uн..: Јануа,.�с:1,е ло1ю,,н онсt Ј                                    де се позитивно зна да се коцкају, али
  ко llt:illJO  "вp-t:udцt!t!dU'' ду;· :, ли 0 1ни.х.                                    јс то скоро не�1огуће доказати. Мноп-r
  ограда, за 1<Јр1ашки.\1 с10.шм "онеље Ј                                          виде лека у ригорозним: мерама одrо­
  шен" до 1·uлс 1,о;кс.                                                   варај �·ћнх органа в.,асти, други су за
   Појава која није ни; !il.\O 1ю1ш 11 11�                                        појачану актпвност друштвено - поли-.
  позната 1ЈСТU1Јрс:,\1с1ю, страна а нсс1ю­                                        тичких орrаннзација и форума, и то у
  јивi:1 са СОЦ',!ЈаЛЈЈС'(Ј!УКI,111 нраШЈИЈ.VI И мо                                    npBOlll реду Савеза КО.\1ј-ниста, док се
  рал11им нор,V!ама и ре1·улатЈ1юЈ,\1<1.                                           трећи залажу да се по сваку цену про

   За упражљаваље коцке ностоје и о,\                                           наће 11ач1ш који би младим: rенерација
  реЈЈснс казне,  llJ,cДllН!JC-JJC закuнс111-1м                                       ма "мплол1" онемоrућяо да се коцкају.
  nроrшсима. Па, НЈПак, IJ 1юрсд сџе1·а тu­                                         Без обзира како, против ове појаве,
  ra, уп)- 11.еви у ову лроблематЈiку, су ск­
  лоЈ1И да тврде да је суз5'..-1јаљс и ели­               ::'lЛУСТРАЦИЈА Н. СТОЈИЉКОВ Иli        rшја хвата маха и код младих људи,
  минисање ове ПОЈаве 13 0;1,1а тешко, па                                         треба се што снсте:-.1атичније борити
  чак и немоrуће.             лрс:-.1а речи�,rа упућених, не представља  послича�ра па све до људи. који у сре­ да олгова,рајући органи растуре коц­
   Констатација која ни мало не ра­  п11 прнб.,ажно реа.нrу слику. Јер, дале  дИ!Н'И где живе и раде уживају углед  карска "rнез,.\а·•, било да друшrвено -
  дуЈе. Јер, коцка у последње вре.\•1с у  ко је већи број људи који слобо на  11 поштовање.           полrrrичке орrюЈ1изације, васmrтне уста
  нашем крају се опет шири, добијајуl1Ј1  вре,1е проводе за 1,01.1,.ка�рским столо,1.  Терене за коцку и коцкање није теш  нове . п род.ите,ьн ово:11е посвете дуж­
  poвpo.vioi;ю  .забрИ!!-ь.а,а[i}� lю _ра:ш1с�Је.                  ко пронаћи. Почев од 1,аф2на у којю1а  ну пажљу (или још бол,с сви заједно).
  Бро1 ухваl1ених "на делу" јс ВСО.ЩL .\1а­ Није тешко рећи ко су 1·;1 људи. Уr­ .,,шлма" последњих година доживља­
  ли (за првих једанаест 111ссс;111 прош  .t2,вном са сигурношћу се зна да 1:х  ва rенесансу, па до ко�1фор11111х ста,нова  Нарочито ко,.\ ?..L\a,џrx људи, јер када
  ле године регистровано је 28 случаје­ 1!.\Н\ 113 свих АР::"ШТВеНЈЈХ слојева ( O,l  у 1-юзоградњи, ла би каткад они најза­ јс, 1юr дана с.,"1:ват да је "карта од АУ­
  ва коцке). Али, тај број, којп rcao по­ rюртнра о лс1с1ра, адвоката, директо­ гриженији "терен за 'ИГРУ" нашлн ис­ тша јача" он,..1 јс то обично ка.сно.
 датю, не представља н11кu1,ав 11роб.\С.\1,  ра). И то почев од мало.,сnIИка и бес- под ули:щ.�нх светиљки.               В. Стојковић

                                                                      ----------
  ---rzi:---��,::,rDШ:iИI�.--=-. s------------------------ ------1181-_..-.:;19:isn13!ШI-•--·;:
                                                                   же дати двадесет дИЈНа.ра и још
                                                                   две хил,ада;рке, а за л,1етар .штофа
 1 Gтари ди. ар 1·      ПрЬи корак                                             пст ба�нки и седю1 хrи,ъа ap1rn. Ко
  нови динар
 �-------�                                                             ес да се у свим комбИЈнацијама ра
                                                                   мбrrna1. 11и!ia !Има безброј. Раз-уме
                                                                   ди о оба динара којима се сада
                 и мале заБ уне                                           служимо: старом и новом.

                                                                    Шта ли ће рећи штедшnа .коме
                                                                   јс сада двадесет хrи:љада заменшо
 . - Дај ми друrе паре, не знам  На шалтерима поште гужва. Не рум.ице, када на упутници види да          досадашњих два МIИЛО'liа. или. пе
 ја за ове, - рекла је жена на пи­ што услед за.стоја поводом ново­ су му послали са,мо десет дина­         десет хиљада досадашњих·· пет ми
 јаци rраћанину који јој је пону­ rодишн,их празни:,ка, а далеко ви ра? Шта је то десет динара?!           лиона динара?
 дио нову новчаницу од пет дина­ ше збоr новоr дина.ра. На столо­ Трговци и уrосгитељи су имали
 ра. Граћанин је мора.о да "про­ вима ;,с,рпа поништених поштанс­ (и сада имају) муке јер је потреб          У почетку ће нам парати )'Ћm
 да" своју новча1ницу да би са же ких уnугница. Не знају људи ка­ но све превести на "два језика":         да једно предузеће које је досада
 ном: направио пазар.
                 I<О ТО сада по НОВО.\1 треба попу­ нови и ста�ри динар. Заокружи.ва           имало стотину милиона ,мmара
  - Двадесет дина.ра, моЛiим, те њавати. Истина, у пошти о свему ња цена {,,ради лакшеr срачунава
 левизијска претплата, - каже томе постоје обавештења, али ко ња") није било. Инспектори: буд­              у фондови:.!а сада. И.'dа само мили­
 још с врата поштар. Граћанин се fie то све да види? Јер, све се но прате сва кретања. Колико се          он, или да наша плата тешко мо
 збуњује: зар је Телевизија толи­ сада "преводи" на нов,и                  И ПОТРОШАЧИ И КАСИРКЕ    же да mреће хиљадарку. Бюnе не
                              динар зна, ноВ!И динара као атракција �ш
 ко снизила цену, или? ... А noш­ (без обзира какав се но-вац даје). је купован за скупље паре (у дру  ВИШЕ ПАЗЕ  ћемо мо.рати за сваку ствар да да
 ra.p додаје: двадесет нових дина­ Граћанин се мало збуни када уп гим местима је и то забележено).  бије кусур од две - три стотине
 ра! Сопствевик малог екрана да­ лаћује десет хиљадарки, а на упу                             јемо свежањ својих_ дина,ра. А и
                                  И поред ислисан�их цена за оба динара, а за једа.и .\'И на,р се мо - тај психолошки моменат није не­
 је две хиљаде старих д'юнара, а тници п,ише сто нових
                             динара. динара, ипак ће, бар у почетку, же ку.пити јаје и добити педесет
 �обија потврду на двадесет но­ Шта ли ће у првом тренутку рећи бити ·помало тешкоћа. Јер, за де­ динара кус�·ра. Да не говоримо о  важан ...
 зих. Такви су прописи.    војник нз Бања Луке, Београда, Ст сет динара може да се руча и до- куповини. За једну лутку се 1110-      м. и.
 .Победа"
                                                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10