Page 6 - Pobeda 1966
P. 6

{
                                                              1
       ОСИГУРА П )Е                           .могу да раде дµуrс послове. Ca­ КОНЈ } Р С И
                                        .\UI.\l т,1.\1, "с10 и С,\�ање1ы.:м t>puja
                                        полиса, о.:нгуриље имовине д[)} Ш
       ЈЕФ Т И        Н ИЈЕ З А                 -:с п.шl1а за услу1·е осш·ураља, У. о О В  /о Н •
                                        1ве1ю1 сектора he бити јеф·шш1јс.
                                        liupe,-\ то1 а, на део 1ре:v1нЈс М>ЈН
       ДРУ� Т В Е И                           вој годшш рачунаhе се: К:ЈЛ нuжа  3 0  В О Ј                с
                                          ОL:Ј.!Гј рања U,2 посто .\1,1ње,
                                        рш 1.
       CEl-f                               Кl>Д OC.:.ll i ра1ьа IЈОЉОПр,!-ШЈ_)СДС U,5,                          ..
                                        ШЦ} СТРИЈС, моторних ВОЈИЛ<l и o­
                                        CHfj рања маш;.:на од ЛQМа t!,3 пос  Држа'Вlш секретарпјат за на.род којн су р0Ьс1 [! , 1949, 1 9 50, 951 .  и
                                        то. Неко.\rе he ова с.маљ 1;,а 11з1.\е  ну олбрану ов11х дана јс расш r­ IO\ I I I I j ! I .
                                                                          C
                                                                             ГО.\Ш Ш, а 1<Ој1 1  <.;а,щ НО­
         · o g 250 йО..4 U С .:Ј  о е иi а ј у сам о  шри !  .Ј.ати мала. Али, та 11роцентун.шс1  сао КОН К УГС за прије�. у 1 9 66. Х,.\Оају· IIЛII Су_ З.Шј)ШИЛЈ I OC.VIOГO­
                                        t;:\1:ш,сља режијскш· дода, :,а 1�0  1'о.\н11щ1 лrща из гра!Јанства за у ч е ;\IIU!ЊC ш колоп:tље УСПСUЈ[ЈО. По­
        До�дашња техника осш7р.ања у  Ц�ilJ осиr' р:хња. Преиа  rJ�re св11'.\ ! катего;,ијама ос.ю·ура.; ;,а чн-­ l i lШC Гш.шазијс дено f[ ко 1 курс ре.\ (ЈСП\Л I Ј .· услова Ј(О_ј 1 1  су у кон
                                                                     1
       била је r,\.0:1.шзна и n о:.ш неподе­ "Трп:,па,нrр·• ј� сам за ПЈЛЈiсе пла не .\Шс.· од око 1 5  мнл. н н r а лина  .Ј::Ј п;1r1јс.\1 оы.\а.Ј.ннаца за све tю­ к::р�· . н.: 1 а 1,11ут11, о.\t,\ал1 1111tн тре­
       сна :ia брл и и еф,1 ·аспнј·1 рад. hao 1 0 ...1.ш.111,,� 1 2: 5 . ОЈО д1rна1;Ја. По­ ра ГОД!IШЊС. А то није М:Ј.\О. ,\офњцнрске школе ро..1.ова 1 1  С.\у­ б 1  ла ос 1 а 1 1 у  у Ј Ј [Л П:..ЈС'. е школо
       Тарифе с-:, 5иле раз оnрсне н :Се!:> што l1e -:а.�а 11:: а п 1  тр[! полис ', о­ V Заводу ес р.аз.\Штр:1 и,.:1.,·ја з:1  жби II Музичку шко.\у_ JJIA.   се
                                                                         вањ:t нај .\1ан,с ЈО rол1щ,1, ш
                                                                                      1 0
       ма компл1шоване услед разљ,nрс­ rю предуз;:пс: he уштедети о:ш 1 2 3 с:-.1гњељс стопе о:.:игураљ:� и  а  Рок јапљаrьа за све школе родо una II сва лруга т п аља регулишу
       ности предмета  осигура ьа. С.Ј 1 хиiо ..1.а �\и. 1 з�а св::tке године. Да пр11.ватни сектор. За ca..\,t с rопс о­ па 1t служ611, као II муз,ичку шко
       предмети осигурања су били свр­ rre rouopн ю о всћи�1 прt:д:,·зсhи­ сн�ураља за приватни с,:�;тор кру  лу јс 5. ФЕБР1iАР, а школоваље  Пl l'"J\!Cilll.\I ' J '()J ·IJJ'C.\[.
       стани у ср-одне групе али је ту би \Ш која he с .1:ш,сљсl\1 број а  по.\и ruenaчкor 3:�во.да су да.\с1�0 je·� n r  Ол1.\ади1щ11 тсојн ;.1-слс да т<ош,у
                                                                                    )
       ло и таквих који су . 10rли да бу­ са ,шо1 о r:::11w" . штедети.  ш1је О�\ д,рупrх 1·рад::,н.:1. l(рал,ево.  l!ОЧi Ј Љ е 1 .  СЕПТЕМБРА 1966. гo- р11шу обра!1·.1ју cl: Сск1 е 1 щ Ј 1 1 јату ·
                                                        1\IUIC 11 тu Ја СIЗС ШКО,\С тр::�ј .1,11.,·�
       ду_ сврстани у једну групу. Рецп­ ()вакап Ii::tЧШI ОСl!Гј раља ОС .Ю·5а на npи�i('P, и.\!а за 1 2  , , лt: 1 0  н•.1111е  за 11·1ро.\11у олС)сШУ 0111uлшс од
       мо код осиrу_рања радних и погон Ьа л,у,.1е ксј 1 1  р:IДС 11а TO: V l ЛОС.\У, цене. Раз.\1атрање :; .\1ањс11,а J l ' у  ш,коло,ш:11 1 ,а јс 3, а за му:1 1 1 ч к у �ш1·а ,\О311јн_;,у спс 11uтрсб11е обрас­
       сюu маnшна од ло:.�а, код свих  :врс�1е око поступка осиг:,-rр::ньа ес  току.     ШЈ(ОЛV 4 ГОДИ i!С.       Ц<.; 11 лс 1 а љ1 :r:1ја обавсш·1 сња.
       осигурања од провалне  к9а15е,  знатно С.\!:1њуј2, тако да ти људа             Ко,ш;урtt:ати Ј1:огу о:-.1ле1,11,ш щ11·         м. л.
       пrд. Компликованост су поnећ.а­
       вале и полисе ( з а сваки посебап                          O \ В Р \ П А
       предмет издавана је посебна поли
       са). То је стварало велике теш1�0
       ће при раду, ашажоnао се при - ·                       - е н ·
       личан број људи, губило се вре­            С к р а                        А
       ме, те је све то утицало и на по­
       већање цена осигурању.
        УЈШћајући потребу пој дностав­
        љива.ња тe-xiilil<.e осиr} рања, Оскгу
        ра,вајућ!и завод rиз Круш вщt је               :к а с а р н а
        предузео мере у ТО.\1 цк·.,у. После
       дуж,их _анаиза израЬ н ј е  обра­
             л
        зац "Преглед ос11гу�раља ЈL\Ю13И­ Из даиа у дан све се више ост­ борца, Дан устанка, Дан рспуб л и ју пред граћэ.н:::твО.\1 и п;:,;111аднrщл Сапне прир дбе. Да�1ас се у сва-
        не", којим се уы юго. re упрошћа  варује разноврсна сзргдња на к·'I' ке и као фm-1але годишње плод ма ЈНА у нашим ка:::аг,:,�ама.  1,0.\1 вoj-rraч.1<0:vr кл убу изведе по
        ва поступак осигурања. До сада лтур1:о - з:2бавном и с, ортском пе сарадње изведено је н 1з кул  У то,ку го, 1ше дато јс npl'KO 40 Ј С Д!lа ПЈ;ЈИrредба Ј!СДСЉIIО, коју вој
        је, реци.мо "Тргопапиру", из.џtБа­ пољу и-::·,�ећу војника наше гар- т 'РИО - умеп-1ичких приредби за зајед1-1ич1шх Пl;_ЈПiЈСдс:И у разн, .. -ьм ншщ пр� 1лрс.\шју у слободно:,1 вре
       но око 250 помrса (за свак.11 киоск ш1зсна и смладпне из ш. ола, пре  ДОl\1 ЈНА.     ULI<oлaмa, прсд:1 осh1!:sма и До.му .\ЮЩ'. Вој н нци настоје да и за
       по 6-7 полиса) што је о г сжа.\о и дузсћз и 1�ултурно -- ум�тничких           ЈНА. Дато ј е  за војнике у касар­ граЬ2.н:тьо 11р11:1рс�1с по 1 1 сю1 про
       ко:\111ликовало · рад с.\уж:бс оснгу­ друштаnа у rp:.iдy. Ниј дан ouoro  Нарочито су ес истакли О.\1Лад.и  нама н у Дому ЈНА о:,о 12 п:1· rpc г11:1,,r и пр;,1,ажу га народу. Тако
                                                                              r
       рања. Ношш обрасце.\! ,,Тргоп::нш дишњп п;,аз ик није nрошао а д;:_� rщ11 и о.\1лади1uке Гњ\ы1азије и Ме дба, а нсtјnишс их ј е  било у . 1ю су вој шщн касrь;-�не "Об11.н1ћево"  1 .
        РУ" ће се издати ca:\IO три ПОЛЈI- није обел�жсн с;;з•1ах-1ш�1 за;еднпч дищы-rске школе и mредузеhа "Ау вем бру и лецеыбру ... О.\1лад11-на 11 у то·ку го, rнн гостоuали у Ва,с1ва
                                              ·
        се: за злраду, од лол а п о \  иа;! а- rннн zi;-,cтy и.на омлзд1ше и n јни ШЈ:Н ПетрониЈевнд".  ·  no1шnщ.r дали су зајед,ничю 1 прог­ рину, у Алскса,ндроnцу и фабри­
                                                " о младина Ј С
       ра. Оне ће обухватити све 011с п р                               рам за гараћа!!ство којн јс п,ратн ШI ст:шла у Па , раl'шну, где с-у на
       дмете које су обухвэ.тпле оних 250  ка н е�,р.:Јliпзаљсм р л,щије каса пспрсюr но рэ....1.•ала на увсжбавЈ1 : :,·1 ло п:рско 25.ОЗО гледа.\ана.  т;,mа..ш са вр:\О занњ:.1љнвнм лрог­
                  п
       полиса. Свака пос ебн а олис ::� r:ош р:-!а - rрад. 0;.ш су нz:ступ.�ли з::t разних програ�1а и најиuперссюп  Војници су и сю·1и припрс,\1<1л11 р а ,\!О:.!.
                                       -'
       та 500 динара, што се урач� нав:� једно за :Први и Девети мзј, Да·1 нијих тачака са којюrа наступа- и изводили многе програ.\1е и за-  м. л.
         П Р В И  С 1 Е Г          Из ш к о л а


                                              i
                           ПрЬ е        u i p a ·1- к e                        На и111щ11јап1•ву наставН'Ика Ocl со,на и валцера ученици школе
                       иою1е школе "Дра.-омир Марко- .,Драго.\НLр Ма!рКОВiИћ" из Круше
                       внћ", већ неколико вечери у овој .вц а пр,оводе one хла11џ1е зи.меке
                       ш к оли одржавају се успеле игран вечери.
                                       .,:
                       ке. Највише интересовања за иг- ' Мир ослав Смиљковић, ученик
                       ранке пружили су ученици осмих "Драгомир Марковић" - Круш.�
                       разреда. Уз ритам тви-ста, меди- вац

                                                                   К. РАСТИЋ: ПРАЗНИК
                           -Цршии,а

                              i\ к Ь а р и _ ј  у м
                                                                         ч
       Јутрос кад устадох
       и_.� постеље рано,        На прозору имам мало језерце.  Кад прићу жутој_ светлости из        Ве е
       ја узвикнух радосно:      Његове обале су од стакла, те (.е гледају као да су у јабучном со­
       ,,Снег ј е  пао, Нано!"    може у њега гледат.и.    · ку. Ако им то не прија, пр•;,�ћу зе
       Снег ј е  пао, замрзла се   Одозго је осветљено зеленом, с  леној сијалици која их подсећа на
       и земља и река,        лева ж.утом, а са десне стране  рибњак у 1<оме су улов,ьене. Оне Престале су птичице  А сада ће синути
       те под белим покривачем    црвеном с_и:јалицом. У њему је ти  чезн;у за њим.    са песмом својом,       и звездице сјајне
       све ј Утро дочека.      шина као у разреду за вре�!е нас­ Измећу воденог биља и под ње сијалице светле .   блистаће им радост
       Све је бело, све је светло,  таве. Рибицама је лако, јер оне  говим корењем траже излаза, ка околином мојом.
                                       ко би отплоВ!Иле опет у свој риб­
       и црни димњаци,         само отварају уста и нико не чује  њак.           Враћају се они,        I<ao п�риче бајне.
       као да су у село дошли   њихов разго.вор. Уче се да пли  Ружиuа Петровић, VП разред који вреди.о раде,
       чудни чаробњаци.        вају, да се пресвлаче у одсјаје "Купачки партизани" - Велики одјекује песма        С,нежана Гојоковић, VI разред
               m
        Боrумила ,Јеремић, Бошњане.  разних боја.         Купци              веселе па.раде.         "Вук Караџић" - Крушевац        ј
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11