Page 7 - Pobeda 1966
P. 7

-----
    ЙРИЗНАЊА                                             А Н К ЕТА
                                    М
         н                        ЕИ А Р                 " Д А " ИАИ " Н Е ' '  З А
         Н У А                 р СЈИ                   f  П Р О Ф Е СИ О НААН О

           ј   Добри Д и м и тријевиh доби о  " В укову н агрэду'' з а  и з узетне
              заслуге на развоју културе и образова е
                                   њ
                                   слол\сн.и,ке  нстl.У)ије и ванредно П О З О Р И Ш Т Е!
                                    1<;.\турно нас.л е ће још из Лазаре­
                                   вог доба. Те ттраџ.џщ11је остале с,,
                                   живе кроз УЈЈ-ЈТМЗу исторнју овu1·
                                    града, тако да ДаЈНМliЊП значај
                                   његовог крупног напретк'l, поред        Настављамо аниету о томе да л и  се, у
                                   велике nрупе извал-1редних ку.\Ту       К ) /  ш е вцу м о же п о ново о с н о в а ти  • >
                                   рн их радника, подстичу и помажу
                                                                С
                                   орrанп и форуми самоуп;рављџ­         Л ?  О фе И О Н а Л И О  П О Э О р И Ш Т0
                                                                ·
                                   ња. Мисли�! да се. у оваквол1 ·слу­ У овом броју учес:гв�ју у ан­ понов.но оснивање професионал-
                                                                                 .
                                                                                   -
                                   чају, па и у слични.\.!. при.'\ш,ю1а  кети Милош ПеЧЈо.вић, професор ног теа-лра. Није са.А�(' деклар-�-
                                   у другиы местима, где постојР. про  ВПШ у Крушевцу, и Мию:<.ш;р Ри п1зно - локалистички и.злир, ако ,;/
                                   rрамски задаци и ства,рнм напо­ стов;пћ, новиrнар.     се каже да Кр�уwе-вt.-,.:,ли в.оле и
                                   ри, не .\ЮЖе говорити о гrро1шн- · " Да ли су сазрели услови за по :rнају ,..\;:1 P..r,.1.e позориuгн.>, већ ис-
                                   цији. Очигледно је, на гrрш-1ер да  новно оснивање пр�гсион:алноr  1 ю-�а са 1,ојом треб 1 најоз(•нљнн
                                   Крушевац поново израста у ј�дзн  позоришта у Крушевцу?   Је рач�ЂС:ТН.
                                   од живих I<улту-рних цеu-rтар.:1 Ср­ - М . ПЕТРОВИR: Општи ус.1.0 * Шта би Ви пр е д ло жили за
                                   бије.                               реш.ење овог проблема?
                                                    ви за оснивање професнuна.1.,ноr
                                    � Која В!1м ј� акција пнn-1мно позоришта одавно су сазрели.  М .  ПЕТРОВИFi: Једно ј е  ј � см:
                                   најближа и за коју бисте се сада  Наш гра�. nосебiН:О ' љегоnя кул­ л-1.и не бас�10 смели oд,vnx осно­
                                   заложили?            турна клима, отвара м<УГу:ћност ос вати професионално  позориште.
                                                   НИ'Ваља Пiрофесиона.лног позориш Јер он а бис.:,rо само nтюфеоиона
                                    .- Па, то· је свакако изванре­ та. К�рушеваџ се за послед� нх де лизова:1.и садашње Аматерско по­
                                   дан интерес . прt,д:Узећа "Милоје  сет годrп-1а нагло и с.вестра�110 ра.з­ зор::1штс. То бн ишло на pvкv не
                                   Заю-rћ" и његовог директора Во­ в.но. Број станоп.ннка је нарастао. ким те гаре.ки.: 1 групама којима,
                                   је Савића, да с� у Круш�вцу об­ Реке људи које свакога j,y-rpa теку mр,ир,од;но, н е одговара о.сннвање
                                   нови професионално  позориште.  у предузећа, потенr.сијални су по лозорИIЈ.а у Крушев у. · M()v.a се
                                                                              ц
                                   То је појава, која потврћује опш  сетиоци "школе за на�род"; учени брижл,иво (вероватно би двогс 1 дп
                  ·
   V лет о нис,у ш::.о.· �·рада-, - t�A�';; -� "1iрнв1.я 1 Ј  лслоту н,сго1Јог трзјања. ту климу, која је далеко поrод- ци ОСЈ-ЮВНИХ и средњих ТШ<ола, сту шњи р{)Ј< био двољан) ПЈ)Ипре:-.ш
              .
                ·
                                                                         •
                                                                                   1
                                                                                 ,.
                                            а
                                         у
   цембарски •um и тр:тутзк v1'1Hc Ралоuаралн смо у п,рода. у од н и iа  за  ку лт рни р звој не о до денти и други - остају из гепера тн л,�атер'пЈ алва основа, преуреди
                                                г
                                                     ј
                                                              n
   зауве1{ убележеп празниЧЈ-шм' 'с.10 i,,e'r·onлx  снако,.1,11еGних обавеза, са а II указује да наш општи при ц и е  у ен rр ју б ез озор иш н нх ти сала н обогатити светлосни па ·
                                                       г
                                                        е аци
   в има д            ,·:-.1·лr i�:1 ,·1.: да прош1Ьс:-.ю, како је вредн11 и друштвен м развитак пре ча ова. Не зава , р авај мо се: фил м
                                                    с
    . . По атн к, р е д ак и изузс,",•­
                      '
   крушевач1щ дру-.uт3с11и н i,ултур  11.: u,:1 р - :io, r:раше речи и за јед  1110ставља и кулТу"ру· као своју и телевизија могу доста, али не
   ни ра.дник Добри: Дщ:нгфијес 1,  , ; · , m1,шо 11зузепrу нрнл11m(у.           могу све, они пре свега HIL1<3¼ �r e
  наrраћен је "Вуковом нзr·ра;, ,.эм '             јаку н изузетно значајну 1<0мпо­ мсгу разби:ги преnраду измећу спе
                 ·
  за дугогодишњи 11лодотnор:.Р1 >а,�   сте ИНТИ11.ШО доживели ненту.            не и публнке. Поз,оришна сцена и
  па богаћењу српс1�е културе, а ло г..1ј "Iрепутак додгљивања "Вукове  Такав је наш Добрtи, у в ек спре  публ,ика дИII. исти ваздух, мисле
                   на р аде"?
                    t
           ;.;
     з
   с ебно а  tт ва рал ач о  fЧешћ е  у            ман за ново борење и неимарст­ И1Сту мисао и казују исту реч.
  нenperлeДiiOM низу културних нr,  - Не з1 1tL\1 ка� о ће ,ьуд.и схва­ во, говорљив о будућим делима  Не.надокнадиrв је контакт ИЗ:\fећу
  Щ!Ја у самом Rёрушевцу. К ;_ }уш ч­ :,·итн, а,\Н Н'НСАНС\! да ће сваю,1 дру  и ћутљив о сопственом уделу.  позоришта и публиЈЈ<е. К р ушевач­
  bllllf су оправдано попос1 : пд о­ 1 1 пве1-1и рад:rIЈИК и.\1ати разумева-.       ка публИЈI<а тај контакт заслужу­
  вај доrаћај, уверени да је вис<жо ња о1ко 1сажем да је то задовол,­ Биће и та;ка,в, н а  сутр.:ш�њој све  ј , ти.м пре што су натш-r резулта
                                                    е
  п ри знање припало човеку, rшји пv  с·п:ю 11 радост, коју ocelia оваки  чаносТ'И, када уз а:пла-узе и чести­ rи у неким дiРУГИМ областима К�'
                     1
  не две деценије све убедљ1щнјс тр1:{дбе1НИЈЈ< по За!'а ршеио.м послу.  тке буде примао награду, и преко  лтуре далеко ИЗЈНад многобројних
  А о к азује сву узвишеност свог Э':;1 На:ра:вно, ово је једно посебно за  сут:ра када се буде одваж,ио на  српсЈ<'ИХ градова. Можете рећи:
  Аатка и мисије културног рмнн­ довол,ство, јер је везалю за једно  још један, кознаЈКоји по реду, по  , Па у вози е м о поз р и те "  А ли  .
                                                        ћ
                                                               !
                                                              ш
                                                            о
                                                   ,
  ка у матичној сред.ч ни.   та.1<,О високо nр1Из.нање за култу,р­ двиr ст,варалачке ИЈСтрајности и  тиме се мало добија. Неколикn че  i
                  поr радд-1И1Ка, 1<0је се прима са ве­ смелости.      жњиiВих (и веома скупих! )  трену­ СМИЉАНА ХАЏИБ.: ВИЊЕТА
   Д у г је, трновит и пун искуше­ ликим из,не.наћењем 11-1 неочекива­    М . Рисrовић  така годишње. На,ма је потребно
  ња, пут до ОВIИХ звезда11-1�их часо­ rrrш.тl'iу.                      н ше позориште!         рк. Потребан ј е  школован реди-,
                                                   а
  ва. Године, жртвоване само јед­ * Награда радује, али и обаве­               - М .РИСТОВИR: Ја морам да тељ, а шго се тиче глу,,1аца, ,,то
  ном високом стремљењу - да  зуј е ...                            кажем једну истину, која се ду­ ј е  обзир тај, што беди нашој про
  Кiрушевац буде г.ра1д за:маха и ст                              го п:рећуrкvје, и због које ће ве­ дужава век" ( Х амлет). Али з�
  варалаштва.            - То је rразумљи,во. јер човек               роватно и мет-rrи: мно г и замерит:-r -­ не бисмо о томе кааније разгова
                  нЈiи<а џ.1,а нс може да реализује све    \       Крушевац r-п-r једног часа није тре рали, у време конкретюих прип­
   Акци:iе су бр,ој:не. Прво позо.риш
           К с
      д
  т е у  нека ашњој " а ини",  пр и · што б и жел е о, а уз то не може до         бало да изrvби професионално пп рема. Ко да их почне? - С.аи.
                         .
                в
  ytpeдJI·IIИ[(  ,.Победе",  Пионирсю,�: ,  в-ољн·о 1-nи: да се о ужи људ:има, са     зори1пте! Тра.дици-ја, одана и о­ Ево, ,овом ањкетом "Победа'' је
                      1
  парк, обнављање " брашев·ића" џ. који�м'а зај.едн:ички ради.' У Кру­           бавештена публика, високи ниво већ почела.
          А
                  шеnцу 1ша још много озбi.rљних
  Народне б и бл�иотеке, 111жјумф ,,Ба  .  ·  .                       многих п;редста-ва, култу;,,на МИС'И  - М. РИСТОВ И R.: За комплет-
               · · . · задатака, док се постави основа и
             ·
  ,.. л
  r·•a е" , оснивање  Н ародноr музеЈа  .: • .                       ј а ·такве институције, - су само но остварење ове вишестрано зна
           .
                  ·
  и V е тничк е rа л ери 1 е, изградња  о!'l(,рИЈе и сачува културно насле-       неки аргументи за одбрану  ()ВОГ чајне акције неопходна је здра.ва
   \'d
           ·
                , .,·,ье. Зато све нас, па и мене, оче-
              .
  А рхеолошкоr пџ-.а и музе 1а  Ко- rcyJy и даље за!Машяи задаци, . а          става. Ипак, позоришт_а није билn мате.ријална основа. Без r.:>ra, сва
                               .
                   .
                            .
                ,
             ло
  соваке епохе, ства�рање  с б .о,д:иm  тиме и о 6 авезе. а iНе сматрам да      и ту се НЈије могло много измени­ ки поr<у ај је већ осуће_g: на_ д.е­
                                                                       ш
                         Ј
               , .
       .
                                                                                л
  та - побро3имо само оне на13ама  сам: ов наг.раду сам до 6 и о.  Ш та-        ти, изузев часних и вредних no­ ба.кл. Осн:м друurгвеsо - по итич
               ·
        •
                     у
  ПЈiIЈ е .  т< т  ћ  ео соп- щuпе -:в ру јем да је то в ише де л о            r<yшaj a амаrгера, окутrљенах у ю.1 ки� орга�-rnзацяја, Социјалистич­
   , V с ва о у гра ен д
                         ·
                     е
        .
  ствености, по1iВ ћен значај полух-·                              6иuиозном Аматерском nозРришту ког савеза п�рев-асходно и одговор
        р
                  и усџ·ех ,I{У.ЛТУЈ;>НИХ pav.\HiИKa Кру-.           Центра за ку л туру. И баш, захва них служби Скушnmне о штине,
                   в             али                 .л,ујући пrредуэимљивости тоr ко­ нужна је подЈl)шка црив,ред•,ппс о.р ,
  вата и з а бележен домет ви ше и ше: ца,  к ој _и.,,. с у · уостал - о м д                                    п
           с
              а
 вре;д!Н је. Ид еја се  и крщд ла:·· из иредлог , д!i� будеМ'; награ�_еu/           лекгЈ:fВа, Крушевљани нису зэбо­ rанизација, мислим радних људи
                      ·
                              · · ·.
 његовог чистог срца а за њ у . се  " Ваше .. \ицслн на тему: .провim           rравиди nозориште! Напротив, ис­ тих к оле ктива, јер културне вред
                          ·
       а ао пун м рц м и
 за:лаrа о  и изг р и с �  циј;. и кУ,�tура у' овом тр��у�_у?  ··. �, ··        крено су прихватили и п1џржали  ности тре ба да подрже и однегу­
                        ·
 њемусвоЈ'ств�ном г:ра:д ит _ е ,.ъоком че  .  . .  ··· · '·-:, �  .'  : - ; -_, , · ;,,,., �  · .  1ај ЧеСТИТИ И ИНСЛiИаТИВ1iИ труд, ју људи, којима су оне и намеље
                              -
                           .
                              .
            · ,  . . '
                     '
                              /
                                                                .
 сrl1ошћу ·Та:ј наш· ·доб� ·:...� ·пе:. . . ;'� <..+;:: � в ? .i е .. ·сл9жено :��а��,' по.-· .. вер-ујући да ће ТаЈКО пов.ра1·wrџ из }Ј е. Цо�дра�!ЬЭ,М �ем�о�r Ј\О�ек
        .
                    .
     . . -
         ,
  "
              . , ' <: ' 1•6"-fuвy· . у Н�03·' НО-ВIИјој CTB�riнd·c:.
                             .
 IIОНОВЉИВИ иеимаЈр ку.лтур!Нх: вре,. ·' . . · - · . , . ; -· . ; ;, ' : ' ,_ . ,;, -;. :  .  !. ' ��  губ љ ни професион�лmt ri , КМлн-· тива "Милоје-- Эа�ћ•i да ·свој,илi
                                                    е
    .
                    ·
  . '  .       '  ;, .. ,,., · 'w,::;� . �са:.,,з:а'!:tаа-ьем само-упра!Вља- .  .  тетниј1И театаЈ:1. -Придр)'Жуј е м се
                 {
      ре
           с
              п
                                             .
                                                     е
                          :
 Ф?СТН и п дi!Ј О АIНШ вих a����Iti<if � � /i 4 n<ii: : _й: з'a ·:p�д: :y�· \"I: · ·  . . . · .  - . ·-.,.,. _  тој · ж љи, уве р ен да је А ма ер ­ с,редствима У'!ес-гвује у поновном
                                                                т
                                   . : : , - · " -: : · с :
      .
        р
    ој
 ��А;· к и су К у ш ев у бe '    qтi.f>·:� 1 � � � : ��§.шЩЈ�ц/ . ·, ::МИЛЕНА М ИАЕНТИЈЕВИii: ско П О ЗI.У)ИПЈТе ИСriунИ,\О своју МН раћању позори nпа ...
           ц
             o n��:"::i �
                                                        -
 i'Oln један ДЈРаrуЉ ИЛИ На/!ЮВо:·от- " i<ao riр,ер, ; к ој� ИIМ;а  ЗНЭ!Чајне  .ВИЊЕТА   сиј и створ.ило основне ус.ыве за Анкету-·воде: д. Милавнli н
                     •
                           , ,
                     •
                       r
                     • ,·
                         , • , 1
 ,·· � ...                                             у               М. Њщовнli
  _,...
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12