Page 8 - Pobeda 1966
P. 8

1ШD1
                                    О�<оло -
                                   1  наоколо Нова
                                                    �
                                   продавница


                                     Витановцу је нелав.110 зсмљо­
                                   радннчка задру1·а "Ј аст:ребац" из
                                   Вс.\'И.х Ку-nаца отворила продав
                                   ющ\ ,1сшовите робе. У nродавнн
                                   1.1,11 ес, н поред велш<оr 1111тсрсса
                                   чешта�1а, 11ећt> nрод<1ват11 семен­
                                   ска роба II вештачка ћубрнва, јер
                                   за то нс п  оји погодан ,1,наu11н.


                                   Оправља се пут


                                    Актнв Савеза омладнн' сс.\а Ја
                                   .\а.нице opra:im овао јс акЦ'11_ју на
                                   поnравцн пута, који сt>ло cnaja са
                                    РУ:\! м Крушевац - Брус. О\\ла
                                   ,џuщи су у лужн.1111 од једног кн \о
                                   \!етра на у.лн пут li ОЧИСТIIЛИ шан
                                   чсве, а исто та,ко изоршn1л11 11�·
                                   жне nоП1!)авкс на мосту преко Ра
                                   снне.               КРУШЕВАЦ - ДУШАНОВА БРОЈ 43: IЈЕОКРЕЧЕНО ДВАДЕСЕТ
                                                                ГОДИНА(?!).
          И ЗА ЊИХ ИСТЕ КАЗНЕНЕ МЕ РЕ                           Сва, ку фотографију у оној новој рубрвuи хоноришемо са 10 110.в.ю
                                   Два ипо МИАМОВа         дИ1Нара (\.ООО старих динара).
  САОБРАЋАЈ
                                   динара за децу          У нашим Б иоскоиима
     >>Алкомил<< лови                      октоба,р", на предлог Секције за  Најбољи пенаrрађеп!
                                    Раднички савет Индустрије "14.

     малиrане                           дру1.1.веН1У а,кт:ивност жена, NЈ­ "Право стање ствари•, . Суђење У Нияберrу• и
                                    нео је одлуку о издвајању два и
                                    по милиона дИiНара за купови.ну
                                    НОВОГОДИlШЬИХ поклона ДСЩI рад­  "Америч1<а весела парада• - недеља добрих филмов а
     Пuјанu Ьозачu (u йешацu)                 ника, која су ста,ра до десет годи
                                                                     су би.ли јем-юдуnши у мюuљењу
                                                     Ове недеље, к,рушевачки биос­
     с у уарочнuцu мноiих uobpe9a               на. Новогодишњи покло1-tи деци  кош1. прсзентИ(раЈ'У три изузетно да је режисер См-11јсrrчевиh уз по
                                    су уручени 26. децембра.   знача1јна фил.."'а. ..EВIPOa" n-рн.к.а м,0ћ скиnе мла.д:их дЩ)()rих rлУ
    Пре неколпко да,на Крста Ва­ ма зауставили баш rtpe одреЬе­               зује домаћи филм "Право стање маца (Милош )Куr ић, Станислава
                                                                             г
   сић, возач граћевин. ког предузс­ но:-.1 кафа11-1ом!                      ства,ри", у режи,ји Влада Слмјеnчс Пешиh, .Бра1нка Зориh) створи�
   hа "Ново.nра,дња" из Врања, во­ Мн гн тера,оци ЗаЈ11Реrа,. бицик­ Пови локали     вића. Овај филм је rпp!IW1 пут био  11ачаја�н фил,\,\.
   зио је камио.1-1 (ВР 19-89) кроз Ма  л.исти, ла II п шаци с.,1арају да        приказан на Пулско� фестивалу  У  бн о ко у " . р а "  а­
                               т
                                                                          п
                                                                            а
   крешане као тр.качка кола! Пре­ о.ни .\Югу и под утицаје.\\ а.\.КОХО          1964. ГОДНIНС, ал.и офиЦ111јел1111 ЖII- во суЬсње . .,СуЬење у Нwнбергу",
                                                                            Ј
                                                                                ц
                                                                             т с
   ко 70 ки.ло�1етара на час са неис  ла да учесrвују у саобраћају. Ме­ На неКОЛ!ИIКО дана пр д Нову  р!И и фи..\мока к,ритнка нис бил11 амерички филм у <реж1-1ј1И чу;веноr
                                                                              еб
   правню'" светлом. Људи, којих је  Ьутим, и п-ре.\\а њима ће е преду­ годину у локале зграде "Ламела"  много наклоњенн овом оригю-1ал Стенлија Кра.\-1сра 1-1 са изв.рсним
                                                                                 -
                                                                                   rпр
   било доста на друму испред Же­               усељене су 111родавни е "Борово",  ном и зан·и�1л,иво.\-1 дС'лу, па су ње ruнса,мблом r у�маца у коме доми
                                              ц
   лезничке постаје, панично су бе­ зети исте казнс11е .\1ере као и пре ,,ЈјТОШ\3СТИКС" и "22. децембра".  го-ви ствараоци остали без 11с,ко1 ннрај'У хол.иву\/\; 1,1н ве.л.1,1•ка11н Спе
   жали испред Васићевог ка.\lиона.  ма возач11.\о1а .\1Оторн11х вознла. По Ове про авницс сара раде у дале  вредrнијс1· п;рrи наља.  нсер Траси, БСЈУГ Ланкаст р и да
    Патрола саобраhај;не МИ.\ШU1је,  готову сада кз,,а "А.,ко:-.1н.--." \IQ- ко бол,нм nросторијама и лоцира  Неколико :-.1ессц11 кае11ијС', фнлм ровити Макснми.лија,11 Шел. Тема
                                    11е су на много п;ро:-.1с·rnијем мес­
   кюја се cpeho:-.1 задасеила у то:-.1 же без гр ·шке II врло брзо ( са­ ту. Радови на а ruп:rацији још два  је прмказа11 у Лон,'1.Оll'У а у оквнр�· а11тир<l'1на и д бо100 људска. Суди
                                                                        1
   реону, спречила је Васиhа а н  мо за 11еко.\.ико .\1иs-rута) ла оuен11  локала у и тој згради су у току. репрезента,тионс "Недеље ј�то ло ес .ьуднма, кој11-1 су  име ч •до­
    ЩХ)'�ОК. ре са браћајну несре­ колю,о је во:зач (11.\и пешак) m1- у њ·нх ћс б1-гr11 смеu.гrене продав  венс.ког филма. Ем·11нснп111 с11глсс оn-1.1.ш-11-1..-х  ако11 уб�-Lл.lИ хиљаде 1-i
                                                                          г
                                                                            а
   ћу. М!илионери су за тим1 час  ja.11.                            юи крн-г11ча�р11 611.\�1 у 11скре1-10 о­ ХlfЛ,адС Н Д:,IЖIЈ-111. lll"И'J)OM Европе
    установили тотаЛ'Но пија,11 тво во­             111шс "Мста.лnромста" и ,.Дутоnо­ душевљ нн уме111ич1<0�1 . рабршн  .. 14. о,1побаrр" 11,уiдЈ1 ,,А,1ер11чк,
   зача (1,2 nром1на ал.кохо"ш у да            А. С. лста''             ћу млад11 ју1110 .\ОВР1-1 кs1;х ства.ра весел  п-а ра1д ", дух он ито ко:-.111Л1
    ху). Ова'Ко брзо еви ентирањс прн                               лаца а на,рочито њиховим см ,11�. т11рав1у а1го.\ог1-�ју меЬ� р;�·п-1•нх х<
                                                                          г
    сут;ностн а.\кохола, омогуl,ио јс                               креативни,м -грс-г�1'Ј)аЈi;,ем лсликат­ ,,·11�з.-�\е1O1х вр�ЮС."1'1-r. � .,1ладс
    нов,и аrш,рат "Ал.ко,,111-L\С" кој1-1л1 о,,                          них проблема caВipC.\,\CIIIOr бра.ка 11 - П,Р'ВН у<',РСТ са некада,�НЊ!ИМ з:в•
     .
    СКОiрО располажу 11 кр,_·шев.11ки                               морала. Лао-кава признања 11 пох­ ·1.\а. ia фи.лм ·ког неба, а за старо
    саюб:раћајци. Ana,parr .је  стању да                              вале нису изостала 1-111 у П,1р·11з-у 11 је ф11лмофиле бsthc то е11'ГИЈМент
    на л1щу места, за CaL'-'IO 11ско.\11ко                            Ри�1у, где jt> ф11.,:-.1 такоЬ ПЈр111щ­ \1Ю путовање r\O СТ0р1'lХ доб.ри
    мин�·та веоы прсц11зно регистру­                                зипн11н и 1-1 ва11'р дно г�рн\1,ьс11. Со11 нр .Мl'Dia.  F
    је степен пијан тва вочаза!                  И пита,ју се љу�: да ли су
                                                    (:
     ,,Алгко:-.1ил" ћс у:-.1.ного:\1е допрнне  СмрзаЬа,ье -   ца мно rо rлуп,1 -и.ли је 1-1аставн11к
    ти да сао =  аhајни о-рг�п111 сфикас  оБаЬезно !
    ии,је интер13е,т1шу на TL'PCII� и а             мало м1ноrо rrp тера ?
    .к о  ч:�њ б ро ј п;р е1 <1ЈЈ ша �iа које  Поре то1·а што својим 1·осп1ма
    про � р ()Кују nи,ja.i-1tи возачи. Да во с.к, идају кожу -веома паnре.иим це  Сазнање
                    ne" су почели да акИ1д.ају, обав з­ ( 9иск урсиЬно)
    жња под утицаrј м а�л.кохола ни- на1ма на јело 1И m-1ће, код "Евро-
               у
    је ретка појава на др мови."'а на
    шег кра1ја, rовщ,и податак  а је  1-10 за 20 дИЈНараl (две паре) 11-1 ка
    прошле годИ�1-е збоr пи1јане вож­ путе иако је у сали често хладно  Професор фило офије ученици­
                                             з
    ње под�нето су1днји за преоорша­ као у ф,-рижеру!     ма Учите.љске школе о Канту обја
    је 47 111рИ\iава. Је.данае,ст воза:ча је  - Треба !Већ јеД!НОМ да бу емо шн.ава:
    под утицајем алкохола начини.ло  фини, - каIЖ.у у "Ев,роrrи".  ,. ... дискурсивно сазнање је пој­
    веће ма1еријаи\.не ште:rе и у е,вих  Многи гост се, не слажу са том  мовно сазнање, оно је научно саз
                                    т
    једанаест случа,јева проузрохов�  финоћом, јер 3!-laijy да у оэбиљЮ1м  пање, а то је еrзистенција есен­
    ло теже и лW<Ше навре е.  уrоститељск: .ку,ћама, ru:>peд то­ ције, есенција је Ј<аРдина и
     Иитересанп-ю је да оваквих пре  rа што ripejy, за обавезну га,-рдеро  иру ија лна сr рук у ра, као  у тра
                                       ц
                     бу не наплаћу�ју ии па�ре!
                                             т
    крi.аца има и мећу возачима                  нсцидеталј аплији преко
     ,,Аут<Жсрева" (потон к«,уше.вац)  Мноiо 906ар        дн скурсие ИМПАције. Сазна
     КО'ји возе п,уне аутобусе nynrя-               ње к оуменона и феноменопа иде
     ка! Овоме, на-роочwго  дощ,.иосе  У ОСН< ШIКОЛЈИ  "ДјраrОМЈЩ  линијом дискурсивитета, а њеrо­
     друмске механе које вооачима а­ М а ,р к ?виh" има једа!Н м:иоrо добар  ва  дн ст ерсија пре дст о а
                     натсаини математике. У неким
                                                    з
                                               авља т
     утобу�ка пру�жа,ју раЗiНоразне по.-о  њеrо одељењима има и по тр и  цију "лобале која се обележава
                                                  а
              1 " '                                          К А ДАР ИЗ ФИЛМА "ПРАВО СТА ЊЕ СТВАРИ "
                                                   ми
     диос-ги не бн ли која са путнЈЩИ- де сеrМ< лoumx оцена!?  дефинјом".
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13