Page 9 - Pobeda 1966
P. 9

e""1 1111111111111 n 1 nn 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111aamu11ПП1u111mш11mnuaurmmmmnua1шnnnmпmшtmn 1 пmm 1 ш1:t1r11UШ1mШ1
         n

   1        ИНД     1  ТРИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ,
   i
   i        РУ А РСКИХ МАШИН_Ј\ И МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА


                   ��14.     ОКТОБАР" КРУШЕВАЦ
   - �
   §                                 •
   g                    ра пи:суЈе            КОНКУРС                   за

                                ст1mендисте на следећим факултетима и вишим школама:

                  20 стул"ната Машинск[)r факултета припремно-производног одсека
   1              20 сту., ната Више техничко машине.ке школе
                  10 сгу�\снuта Технолошког факултета металуршког одсека   1       да поднес с сдсl1.а локумс111а:                         4. Карактеристику Савеза студената
            Пр,вснстuо 11 1ају с·1улс11ги П, Ш, И IV rодю1е.
            Заинт рс1.:ма1111 ка11д11ла1•,1 треба И11дустр11ји "14. ктобар"
                                                   S. Уверење од факултета да нису стиnевдвсти ,другоr
                                                    предузећа или установе
            Ј Мо лбу ( без таксе),
            .
                                                   6. Уверење о имовном стању
            2. Аутобиографију,
                                                   7. Лекарско уверење
            3. Уверење о положеним исrш тима я уписаном семестру,
                      у
                    ст_ ..1енте    ГОЈ.Иllе                   Висина стилендије износи:
                                                           180 нових динара
                  За студенте II   године                           200 нових динара
                  За с ry .L1ент 111 rо:�ине                          220 нових динара
                  3а сту..:.енте JV го ине                           240 нових динара


           За свак11 nоложе1111 rt 1111 г у рсдоu11Ђм роковима rтнлснди­     Документа треба rлатн на адресу: Индус рија "14. окто­
                                                                       т
          сгw;щ1 ес до:\сл,ујс 11аграла.                       бар" - Крушевац - Сектор за орга1-п-rзацију и кадрове.
   s        Сти11е11дистима кој11 рело1то . rmcyjy семестре припада на        Конкурс о ·таје отворен 30 а.на од објављивања.
   ё       почетку сваке школске г л1111е 100 нов11 динара на нмс помо­      Кандидатима који буду прю,1.љсни исплатиће се спmен­
          ћи за наба&ку IOL'ИI-a 11 11р116ора.                   дија од 1. Х 1965. го ине.
   1                                Индустрија "14. октобар" Крушевац                        348

   i

   '.1 111111111 ш 11111 uш 1 ш 111111 1 1 ш11111111 11111111111111111111rн1 11111111111111 11111111111111111 111/IIIIIIJIIIIIJilll/llllllllfllllПII IIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIПIJIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIПllllllllll/lllllnllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111/llflllllllllll/llllllf lllllflll/ll/l/lllllllllllllllllll/llUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI�
         11
    МАЛИ ОГЛАСИ           ,шет основне шко л е "Доситеј                  Управни одбор Завода за урбаЈ-Шзам и комуналну делат­

    Тра.жИЈМ касу ч ичну по л за­ OG ,а овић" у Крушевцу                    ност у Крушевцу
                     расписује
   куn О бр . и и се  НИУ "rloбc.\a",    КОНКУ!?С                          на предлог конкурсне кол1исиј , расписује
       ат т
    .
   соба бр. 11, Чолак-Ант� ша 1 /Т.                                          1{ о н к     р с
                 2' 3  1а упражњено место:                                       у
                    наставника разредне н;,:стаnе                    за полу11у ра ноr места:
    Позивам с.воју жену Емн шју  f' .1.11д11дат11 треба да 1кпуљава­                 Ј. економисту - урбанисrу             1
   Прибаковић и њену мајку Д11в11у ј:,  едсl1с услове: да 11\1;.ijy зaup-             2. надзорног инже,-ьера               1
   Милојевић из Мајдева а с.; вра 1rrc11y учнтељ ку школу, 1ю.\ож�11                3. rраЬевинска техничара               4
   те у року од три дана. У про1 во­ сrруч1111 11сrшт и да с уфи:т11чк11 11          4. књиговоf3у синтетичара              1
   ном, њихове дутове не rтp:i:maj �1 nс11"\1rчкн способнн за вrшr�ir,2 ду            Услови: - за радно л-,ссто под 1. лп \О.,tираю-1. економи­
   и искључујем их нз наслс-Ьа. Б�>­ ж11а�т11 на тавника. Потr,;-Gнс до­            ста са најмаље' 3 ro,.1.1111C' ра.1а на урбан11ст11чки,1, ко:.1у11а ним
   жидар Прибаковић, из  lajдe:ua. казе нз с.\ОВа конкурса и биоrра                - за радно место по 2. иnломиранн инжењер граћевинар
                 261 ф• ке :�одатке доставип1 L'.iK0.\11 у              или ЭЈIЭЛIП'Ј!ЧКО - TT.\ЗIICl<l!M  пословима;
                   рок:. о 8 дана од дана оGјав.,,11-               ,ства илн apxrrreктype са најмање 5 година праксе и n оложе-
    Поurто ес мој син Др·1пш1а Гi11  в::11ьа кош-уреа.  262  Оба.всш,ава.,ю све 11ai11c роћа­ 1ннм стручним испитом;
   рксuић 'ИЗ Пепељсвца вр,111ю 11а               кс н приј атеље да јс нанљ драrа  - за радно место под 3. техничар граћевинскоr или архи­
   продужење зајед11ич.коr жнвота,  Обавештавамо све послог.пе nрп  rr 1111ка а ожаљена мај1<<1. Gаба н  тс�<тонскоr смера, са најмање 5 година пра.ксе и положеним
   обавеurтава.м роћ:шс и nрнјатсл,  ј ат еље да је нови наш жиро га­ ташта  РАГИЦА  HACTACIIJ.IZ­ стручним испитом;
                                    BИБ., nензнонср из Круuн вца пре
                                                       - за ра но место под 4. завршена економска школа са
   д а опозивам огла с  о  Ој.  - ица љу .  ,:ун 619-3-248.  м1rnула 7. јануара 1966. rод111-1е.  ;најмаље 3 rодине праксе на пословима књиrоводства.
   Р а дојиц а fiирковић, Пепел,соац.  Н овннска _ из авачка устано- Ожа.\ошhен11 кћ11 Рад.v:и.�а, з�т  За ра па места под 1. и 2. стан по договору.
                 260 в.; ,.Побе а".        /.,раrиша, унука С}1ежа11Ј н оста  Лични доходак по ПравИЛ1-шку о расподели личн до-.
                                    ла ро:д.бнла.        264  хода.ка Заво а.

                                     Савет Основне школе  "Бранко   Молбе, таксиране са 50 д1-rnapa (0,50 нових) таксене мар­
      На · основу чла11а 21. став 2. Основног закона о ра ним од - .  Ради•1евиn" у Бивољу расnисује  ке, са om-rcoм досадашњег кретања у служби, доставити на
                              .
    носима, Са.вет Стамбеног предузећа у оснивању - Крушевац      КОНКУРС         горњу адресу (Ул. Немањина бр. 3).
                                     за попут ,у следећих радних мес  КоНI<урс остаје отворен све до попуне ра них места, а
         paciiuc je КОНКУРС                  та. и то:         ж   најмање 15 да.па по објави.            349
               y
                                     1. наста11ника музичког васIШта
      за попуну радног мест-1:                ња
                                                            б
      1. СЕКРЕТАРА ПРЕДУЗЕiiА                   2. два учитеља за рад на одреће Управ1-П1 од ор Радничког универзитета у Крушевцу
      Канд идати треба да испуњавају следеће усло1_3е:                       1. Отворено радно место за руководиоца
      Правни факултет са најмање roдm-1y дана радног стажа  но радио време (месец, два или
    или виша управна школа са 10 година радног стажа, од чега  три месец�).               распм:с:r је КОНКУРС
    најмање 3 године на истим послоВ'Има.            Услови: под 1. виша школска.   КАТЕДРЕ ЗА СЕЛО                    1
      Лични доходак по Привременом пра.вилню<у о расподели  спрема илЈt музичка  а.ка емија,  Ус ови : учитељска шко а са праксом у образовањ у и др у
   · .uiЧ доходака.                        под 2. завршена учитељска шко­ штвеном деловању преко 5 roд1rna. За радно место ЛИЧЮI до­
      К_о нку рс траје 15 дана од дана објављИ!Вања.    ла.                 ходак јс према Прави нику о лячни дохоцима УниверзIПе­
        в
      П рија е са потребним докуменrnма доставити на адресу:  Лични доходак према Правилни  та. Стан не обезбећује Универзитет.
    а
           о
    С вет С там бен г предУзећа у оснивању - Крушевац, Ул. ЈНА ку о наrр�ћивању, стан необезбе  Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављива-
    број 14.                       347   ћен. Конку-рс остаје отворен 15 да  ња конrкурса.                 352
                                   на од обја.11љивања.   265
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14